Правила внутрішнього розпорядку в Університеті

ПРАВИЛА
ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ
для всіх категорій осіб, які навчаються в
Національному медичному університеті
імені О.О. Богомольця

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Правила вводяться з метою забезпечення основних прав та обов'язків, норм поведінки i взаємовідносин для студентів, інтернів, магістрів, клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів Університету, а також слухачів Факультету підвищення кваліфікації викладачів, підготовчого відділення для іноземних громадян (далі – студентів) . Крім цього, правилами зумовлюється організація i тривалість робочого дня студентів, форми заохочення i покарання.
 • Правила є основним нормативним документом, що регламентує норми поведінки студентів Національного медичного університету, їхні права та обов ' язки у навчанні та науковій діяльності, навчально-побутовому, житлово-побутовому соціальному та громадському секторах, навчальний порядок в Університеті, заохочення за успіхи у навчанні та відповідальність за порушення трудової та навчальної дисципліни.
 • Правила внутрішнього розпорядку повинні сприяти створенню оптимальних умов для оволодіння студентами своєю професією, формуванню соціально зрілої, творчої особистості, вихованню морально, психічно і фізично здорового покоління громадян України, формуванню громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, забезпечення високих морально-етичних норм співжиття, атмосфери доброзичливості і взаємної поваги між студентами, викладачами та співробітниками Університету, дотриманню навчальної дисципліни, раціональному використанню навчального часу, поліпшенню якості навчального процесу.
 • Правила внутрішнього розпорядку для студентів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця після розгляду на бюро Вченої ради Університету затверджуються Ректором Університету з урахуванням мотивованої думки профкому студентів та Студентського парламенту.
 • Усі питання, пов'язані із застосуванням правил внутрішнього розпорядку, розв'язує ректор та адмiнiстрацiя Університету, в межах наданих їм повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством i правилами внутрішнього розпорядку, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.
 • Зміни та доповнення до цих правил вносяться ректором Університету за узгодження зі Студентським парламентом та профкомом студентів.
 • Правила є обов'язковими для всіх студентів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, а також для абітурієнтів.
 • Незнання Правил не звільняє від їх виконання та не знімає дисциплінарної відповідальності за їх порушення.
 • Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках є складовою частиною цього документу.

Основнi права студентів та інших категорій осіб, що навчаються в Університеті

Студенти та інші категорії осіб, що навчаються в Університеті мають право:
У навчанні та науковій діяльності на:

 • участь в академічному процесі на рівних підставах, незалежно від статі, раси, громадянства, мови, культури, релігії, фізичних вад та інших особистих якостей;
 • вибір форми навчання, освітніх програм, позакласних занять;
 • здобуття додаткової освіти;
 • одержання направлення на навчання, стажування до інших закладів освіти, в тому числі за кордон;
 • участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;
 • участь у формуванні індивідуального навчального плану;
 • обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;
 • перехід з однієї спеціальності або напряму підготовки на іншу спеціальність або напрям підготовки в межах Університету в порядку, передбаченому його нормативними документами;
 • поновлення на навчання у порядку, встановленому чинним законодавством України.

У навчально-побутовому секторі на:

 • користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою базами, бібліотеками, інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, лікувальних та інших структурних підрозділів Університету;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
 • трудову діяльність у позанавчальний час;
 • участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
 • безкоштовне користування бібліотеками, інформаційними фондами Університету, послугами навчальних, наукових, медичних та інших його структурних підрозділів.

У житлово-побутовому секторі на:

 • недоторканність житла;
 • користування приміщеннями навчального й культурно-побутового призначення, обладнанням і майном студентського гуртожитку;
 • своєчасний ремонт або зміну обладнання, меблів, постільних речей та іншого майна гуртожитку та усунення недоліків у побутовому забезпеченні;
 • звернення до адміністрації Університету щодо роботи обслуговуючого персоналу й житлово-побутових умов;
 • участь у культурно-масових заходах, роботі секцій, клубів гуртожитків за інтересами.

У соціальному секторі на:

 • пільги соціального характеру |вдачі|, що надаються тим, хто навчається в Університеті відповідно до чинного законодавства України;
 • канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів;
 • додаткову оплачувану відпустку у зв'язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;
 • моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі;
 • соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника та в інших випадках, передбачених законодавством;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства.

У громадському секторі на:

 • участь у об'єднаннях громадян, можливість обирати і бути обраними до колегіальних органів Університету;
 • свободу думки й слова, вільне вираження своїх поглядів і переконань, якщо вони не йдуть всупереч аналогічному праву інших і не принижують людської гідності;
 • участь в обговоренні і вирішенні найважливіших питань діяльності Університету, зокрема через громадські організації і органи управління Університету;
 • надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання;
 • оскарження наказів і розпоряджень адміністрації Університету у встановленому законодавством України порядку, висловлення претензій щодо поведінки та методів взаємовідносин будь-кого в Університеті через органи самоврядування або особисто;
 • проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування.

Студенти, які навчаються за денною (очною) формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті, а також на забезпечення ліжко-місцем у гуртожитку в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Студенти мають право на отримання стипендій призначених юридичними та фізичними особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до чинного законодавства України.

ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТІВ, ЩО НАВЧАЮТЬСЯ В УНІВЕРСИТЕТІ
Студенти та інші категорії осіб, що навчаються в Університеті зобов'язані:

 • додержуватися чинного законодавства України, статуту та даних правил внутрішнього розпорядку;
 • виконувати розпорядження адміністрації Університету, керівників його підрозділів, викладачів та органів студентського самоврядування;
 • систематично i глибоко оволодівати теоретичними знаннями i практичними навичками за обраною спеціальністю;
 • виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану;
 • відвідувати обов’язкові навчальні заняття згідно з розкладом i виконувати у встановлені терміни усі види завдань, передбачені навчальними планами i програмами;
 • нести відповідальність за свої дії і наслідки, до яких вони призводять;
 • бути уважним до потреб і прав інших щодо користування бібліотечними фондами, комп ' ютерними ресурсами;
 • мати можливість виконувати навчальний план за індивідуальним графіком, погодженим із викладачами i затвердженим деканом факультету;
 • з повагою і охайно акуратно відноситися до власності університету, (інвентар, навчальне обладнання, книги, прилади, приміщення тощо), а також до своїх документів (студентський квиток, залікова книжка, індивідуальний план, перепустка до гуртожитку, читацький квиток тощо).
 • без дозволу адмiнiстрацiї нічого не виносити з лабораторій, навчальних та інших приміщень;
  поводити себе з честю, утримуватись вiд дiй, якi б заважали іншим студентам чи працівникам університету виконувати свої службові обов'язки;
 • підтримувати чистоту i порядок в приміщеннях, дотримуватися морально-етичних правил поведінки і спілкування;
 • вчасно інформувати адміністрацію Університету про обставини, які перешкоджають виконанню обов'язків студентами або роблять їх неможливими;
 • у разі пропуску занять студенти зобов'язані повідомити про це декана факультету або його заступника, вказавши причини пропуску занять.

У разі нанесення збитків майну Університету (зокрема, майну третіх осіб, за яке навчальний заклад несе відповідальність) студент або інша особа, що навчається, відшкодовує його в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Навчальний порядок

 • В Університеті встановлюється п’ятиденний навчальний тиждень.
 • Час початку занять і розклад занять студентів встановлюються наказом Ректора. Для інших категорій час початку і розклад занять встановлюються керівниками основних навчальних структурних підрозділів Університету.
 • Навчальні заняття Університету проводяться за розкладом і відповідно до навчальних планів і програм.
 • Навчальний розклад складається на семестр і вивішується не пізніше, ніж за 3 робочих дня до початку кожного семестру.
 • Контроль за дотриманням розкладу навчальних занять і виконанням індивідуальних планів навчально-методичної |учбово-методичної| і науково-дослідної роботи здійснюється завідуючими кафедрами, керівниками підрозділів, деканами факультетів та навчально-методичним відділом Університету. Скорочення тривалості канікул, встановлених навчальними планами, не допускається.
 • Забороняється переривати навчальні заняття, входити і виходити з аудиторій під час їх проведення.
 • Для проведення практичних занять в аудиторіях, лабораторіях, клініках курс ділиться на групи або підгрупи. Склад студентських груп і підгруп формується у встановленому порядку.
 • З учнів групи обирається староста та затверджується деканом факультету. Староста групи виконує доручення безпосередньо заступника декана факультету, старости курсу (потоку), а також доводить до своєї групи всі накази, розпорядження і вказівки адміністрації Університету деканату та кафедр. У функції старости входить:
 • персональний облік відвідування студентами всіх видів навчальних занять;
 • ведення журналу обліку відвідування студентів;
 • подання журналів на підпис викладачу після закінчення кожного заняття;
 • щотижневе подання журналу заступнику декана;
 • здача журналу обліку відвідування в деканат в кінці кожного семестру;
 • слідкування за станом навчальної дисципліни в групі на лекціях, семінарах і практичних заняттях, а також за збереженням навчального устаткування та інвентарю;
 • інформування деканату про відсутність студента на заняттях;
 • представлення інтересів студентів групи в органах самоврядування різного рівня;
 • своєчасна організація отримання студентами групи підручників і навчальних посібників;
  сповіщення студентів про зміни, що вносяться в розклад навчальних занять;
 • призначення на кожен день чергового групи;
 • контроль за своєчасним отриманням і видачею стипендії студентам групи.

Розпорядження старости в межах вказаних вище функцій обов'язкові для всіх студентів групи.

В приміщеннях Університету забороняється:

 • ходити у верхньому одязі, в головних уборах, шортах, пляжних костюмах;
 • голосно розмовляти, шуміти, бігати по коридорах пiд час проведення занять;
 • відчиняти двері і входити в аудиторію під час занять, знімати верхній одяг в аудиторіях;
 • користуватися під час занять мобільними телефонами, радіоприймачами тощо;
 • знаходитися на території Університету в стані алкогольного, наркотичного або іншого токсичного сп'яніння, розпивати спиртні і слабоалкогольні напої, грати в азартні ігри, лихословити;
 • забруднювати приміщення, зокрема приліплювати гумки, робити подряпини та написи на стінах та столах тощо ;
 • курити у всіх приміщеннях університету та на території (для куріння обладнуються спеціальні майданчики);
 • знаходитися на території Університету після 22 годин без спеціального дозволу;
 • проводити агітацію політичного та релігійного змісту;
 • проводити масові заходи в приміщеннях Університету без дозволу адміністрації;
 • приводити домашніх тварин;
 • самовільно заходити до службових приміщень структурних підрозділів;
 • заходити в аудиторії з їжею, напоями та зберігати в них харчові продукти;
 • співати, грати на музичних інструментах під час навчального процесу.
 • Для службових i особистих справ ректор, проректори та декани факультетів, керівники структурних підрозділів встановлюють дні i години прийому працівників, студентів та відвідувачів університету.
 • Правила внутрішнього розпорядку, графіки прийому відвідувачів, години для самостійної роботи студентів розміщуються на спеціальних стендах біля відповідних приміщень.
 • Адміністрація Університету організує охорону навчального закладу, збереження устаткування, інвентарю та іншого майна, а також підтримку необхідного порядку в будівлях і на території Університету.
 • Припинення доступу у всі будівлі Університету, окрім чергових служб, регулюється начальником служби охорони відповідно до діючого наказу Ректора.
 • Роботи в наукових підрозділах і на кафедрах Університету після встановленого наказом Ректора часу проводяться, як виняток, тільки з дозволу проректорів Університету з обов'язковим повідомленням служби охорони.

Зміна режиму роботи проводиться окремим наказом Ректора.

 • Прохід на територію Університету регулюється Інструкцією зі здійснення пропускного режиму.
 • Прохід на територію Університету здійснюється за посвідченнями встановленого зразка, постійними, тимчасовими і разовими пропусками.
 • Абітурієнти під час здачі іспитів пропускаються за оформленими екзаменаційними листами та паспортами.
 • Автотранспорт, що належить Університету, пропускається на територію Університету за пропусками встановленого зразка. Решта транспорту (машини з продуктами для їдалень і буфетів тощо) пропускаються або за спеціальним дозволом проректора з АГР або його заступника, або за затвердженими ними списками.
 • В'їзд на територію Університету приватним машинам без спеціального дозволу Ректора заборонений (за винятком випадків вивозу хворих співробітників або студентів тощо).
 • Винесення і вивіз устаткування, приладів, техніки тощо, здійснюється на підставі матеріального пропуску встановленого зразка, підписаного керівником структурного підрозділу і матеріально відповідальною особою і скріпленого печаткою Університету або структурного підрозділу.
 • Охороні Університету надається право перевірки відповідності вантажу, що ввозиться і вивозиться транспортними засобами (а також виноситься і вноситься), ручної поклажі вказаної в товарно-транспортних накладних, матеріальних перепустках або інших документах на супровід вантажу.
 • З метою виконання вимог Правил внутрішнього розпорядку в Університеті у вечірній і нічний час, а також у вихідні і святкові дні призначаються чергові – відповідальний черговий по Ректорату, Університету, факультету. Всі розпорядження відповідальних чергових осіб, що знаходяться на території Університету, підлягають виконанню у обов'язковому порядку і, особливо, при ліквідації загрози виникнення надзвичайних ситуацій.

Заохочення за успіхи в роботі та навчанні

 • За зразкове виконання своїх обов’язкiв, та iншi досягнення в навчанні, громадській роботі, до студентів можуть застосовуватися заохочення, передбачені чинним законодавством України;
 • Заохочення оголошується наказом ректора Університету, доводиться до відома студентів на зборах колективу чи груп з відповідним оформленням.
 • Для заохочення працівників, студентів використовуються різні форми матеріального та морального стимулювання праці й навчання.
 • В Університеті передбачено такі форми матеріального стимулювання студентів:
  разові заохочувальні премії;
 • преміювання згідно з розробленими та ухваленими Вченою радою Університету положеннями;
 • преміювання з фондів економії стипендіального фонду;
 • Матеріальне заохочення студентів, аспірантів і докторантів за успіхи в навчанні, науково-дослідний та громадській роботі здійснюється з частини економії стипендіального фонду Ректором університету за представленням декана за погодженням Студентського парламенту та профкому студентів.

Вiдповiдальнiсть за порушення трудової та навчальної дисципліни

За порушення умов контракту, трудової та навчальної дисципліни, перебування у нетверезому стані, вживання в приміщеннях університету алкогольних напоїв, притягненні до відповідальності представниками органів внутрішніх справ, не виконанні вимог служби охорони порядку, втраті службових документів чи посвідчень, при порушеннях правил внутрішнього порядку та правил поселення й проживання в студентських гуртожитках адміністрацією Університету можуть бути застосовані матеріальні, дисциплінарні та адміністративні стягнення від попередження, догани, суворої догани і до виселення з гуртожитку або виключення з університету (залежно від характеру порушень) за погодженням з органами студентського парламенту та профкомом студентів.

 • Дисциплінарні стягнення застосовуються ректором Університету i оголошуються наказом. За втрату студентських документів (квиток, залікова книжка, перепустка) ректор має право накласти на студента дисциплінарне стягнення (догану, попередження).
 • У випадках підробки заліково-екзаменаційних документів на студентів накладаються наступні стягнення: догана або виключення з університету.
 • Адміністрація має право замість застосування дисциплінарного стягнення передати питання про порушення дисципліни на розгляд студентської громади (залежно від характеру порушень).
 • При застосуванні стягнення повинна враховуватися тяжкість провини, обставини, за яких скоєно вчинок, попередня поведінка студента.
 • Наказ про застосування стягнення оголошується співробітнику, що засвідчується його підписом.
 • Дисциплінарне стягнення, зокрема відрахування, може бути застосовано до студента |виучується| або іншої особи, що навчається в Університеті після отримання від нього пояснення у письмовій формі. Дисциплінарне стягнення застосовується не пізніше ніж через один місяць з дня виявлення провини і не пізніше ніж через шість місяців з дня його здійснення, не враховуючи часу хвороби і канікул. Не допускається відрахування студента або іншої особи, що навчається в Університеті під час його хвороби, канікул, академічної відпустки або відпустки по вагітності і пологам. Якщо студент, аспірант або інша особа, що навчається в Університеті протягом року з дня накладення стягнення не зазнає нового дисциплінарного стягнення, то вона вважається такою, що не піддавалася дисциплінарному стягненню.
 • Студенти можуть бути відраховані з Університету:
 • за власним бажанням, зокрема у зв'язку з переведенням до іншого навчального закладу;
 • за ініціативою адміністрації, зокрема:
 • за академічну неуспішність;
 • за порушення Статуту Університету;
 • за порушення Правил внутрішнього розпорядку;
 • за порушення Правил пожежної безпеки;
 • за порушення Правил проживання в студентських гуртожитках і (або) невиконання зобов'язань за Угодою проживання;
 • за невиконання зобов'язань за Угодою (для тих, що навчаються на основі Угод з оплатою вартості навчання).

Відрахування за власним бажанням проводиться в строк не більше місяця з моменту подачі заяви студентом або іншою особою, що навчається в Університеті.
Відрахування |виучується| за порушення Правил внутрішнього розпорядку, Правил пожежної безпеки, Правил проживання в гуртожитку проводиться з урахуванням думки студентського парламенту за наявності «Акту про встановлення факту порушення Правил внутрішнього розпорядку» встановленої форми.
Перелік грубих порушень Правил внутрішнього розпорядку, пожежної безпеки, Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках, пропускового режиму, за які накладаються дисциплінарні стягнення (аж до відрахування):

 • невиконання навчального плану за напрямом підготовки (спеціальності) у встановлені терміни з неповажної причини;
 • систематичні пропуски занять без поважних причин;
 • знаходження на території в стані алкогольного, наркотичного або іншого токсичного сп'яніння;
 • розпивання спиртних і слабоалкогольних напоїв;
 • гра в карти, інші азартні ігри на території;
 • порушення Правил пожежної безпеки, правил користування ліфтами та електробезпеки, яке могло б призвести до тяжких наслідків;
 • лихослів'я, вживання ненормативної лексики, в т.ч. в інформаційних мережах, а також в локальних мережах факультетів і студентських гуртожитків;
 • навмисне псування або розкрадання майна Університету;
 • застосування піротехнічних засобів на території Університету;
 • несанкціонований вхід (злом) в електронну інформаційну мережу Університету;
 • злісна непокора законним вимогам адміністрації закладу, керівників структурних підрозділів, працівників відділу охорони, оперативного реагування, протипожежної служби, представникам органів студентського самоврядування;
 • передача пропуску в Університет або пропуску в гуртожиток іншій особі;
 • підробка документів, що видаються Університетом: залікових і екзаменаційних відомостей, пропусків на територію і в будівлі Університету, направлень, довідок тощо;
 • повторне затримання за куріння в недозволеному місці.

Порядок прийняття правил внутрiшнього розпорядку i введення їх в дію

 • Правила внутрішнього розпорядку обговорюються і приймаються на Вченій Раді Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.
 • Усі категорії осіб, які навчаються в Університеті, мають бути обов’язково ознайомлені з даними Правилами, що засвідчується їхніми підписами на двох екземплярах (один примірник зберігається в особовій справі, другий – видається на руки особі).