Положення

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПАРЛАМЕНТ УЧНІВ
УКРАЇНСЬКОГО МЕДИЧНОГО ЛІЦЕЮ
НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ


1. Загальні положення


1.1. Парламент учнів Українського медичного ліцею – демократичний, добровільний, самодостатній, творчий орган учнівського самоврядування. Це добровільна самоорганізація учнів ліцею, яка створюється для підвищення ефективності учнівського самоврядування і для узагальнення такого досвіду в ліцеї, методичної допомоги в розробці і запровадженні нових форм, методів цієї роботи, визначенні її основних напрямків та більш ефективного виконання передбачених чинним законодавством завдань, що стоять перед ними.
1.2. Парламент учнів виступає важливим елементом удосконалення навчально-виховного процесу, спрямованим на зростання в учнівської молоді соціальної активності, ініціативи та відповідальності за доручену справу, гармонійного розвитку особистості учнів, засвоєння ними навичок організатора, керівника.
1.3. Головні завдання учнівського Парламенту – піднесення державної та суспільної вагомості навчання, посилення його авторитету та престижу, вдосконалення допрофесійної підготовки учнів на медичні спеціальності, сприяння сумлінному виконанню ліцеїстами своїх обов'язків з одночасним захистом їх законних прав та інтересів.
1.4. Структура учнівського Парламенту функціонує відповідно до Конституції України, Закону України "Про освіту", Декларації прав людини, Конвенції про права дитини, "Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти", Статуту ліцею.
1.5. Парламент є незалежним від вимог релігій, політичних партій і рухів, працює у відповідності зі своїми повноваженнями, визначеними даним Положенням.
l.6. Діяльність учнівського Парламенту здійснюється з додержанням чинного законодавства, моральних та етичних норм.
1.7. Парламент має свою емблему, девіз та власний друкований орган.


2. Основні напрямки діяльності


2.1. Забезпечення виконання учнівською громадою своїх обов'язків як учня і громадянина.
2.2. Сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності учнів.
2.3. Рішучий захист учнів від будь-яких форм експлуатації, психологічного та фізичного тиску, від дій адміністрації, педагогічних працівників, які порушують права або принижують їхню честь та гідність, зокрема, на захист недоторканості особистих речей, записів та паперів.
2.4. Створення в кожній академічній групі повноважного органу учнівського самоврядування, атмосфери толерантності й колегіальності.
2.5. Морально-етичне, екологічне та естетичне виховання учнів.
2.6. Сприяння і створення необхідних соціально-побутових умов учнів.
2.7. Організація дозвілля та відпочинку учнів.
2.8. Пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню учнями правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків тощо.
2.9. Участь в охороні громадського порядку.
2.10. Захист законних прав та інтересів учнів в органах державної влади та управління, адміністрації ліцею.
2.11. Виховання патріотизму, потреби дотримуватися законодавства, моральних та етичних норм.
2.12. Організація культурно-освітньої та фізкультурно-масової роботи.


3. Права членів учнівського парламенту ліцею


3.1. Представники учнівського Парламенту ліцею мають право бути обраними до Ради ліцею на умовах, передбачених Статутом ліцею.
3.2. Голова учнівського Парламенту входить до складу Ради ліцею.
3.3. Голова учнівського Парламенту має право апелювати за потреби до адміністрації ліцею, а також до державних органів управління освіти всіх рівнів з питань порушень прав учасників навчально-виховного процесу у випадках, коли ці питання не вирішуються на місцях.
3.4. Члени Парламенту ліцею мають право представляти інтереси учнівської громади та здійснювати зв'язок з адміністрацією медичного ліцею та базової медичної гімназії, професорсько-викладацьким складом та батьківською громадою.
3.5. Брати участь в обговоренні та вносити конструктивні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, профілів, форм і якості навчання, індивідуальних програм, позакласних занять, дозвілля учнів.
3.6. Бути поінформованими щодо рішень педагогічних та батьківських зборів ліцею та направляти своїх представників для обговорення питань, що стосуються учнів.
3.7. Створювати консультативні служби з найкращих ліцеїстів для індивідуальної допомоги однокласникам у навчанні.
3.8. Рекомендувати учнів ліцею для відзначення персональними та іменними стипендіями.
3.9. Брати участь у добровільних об'єднаннях, асоціаціях тощо.
3.10. Члени учнівського Парламенту для вирішення завдань, передбачених основними напрямками діяльності учнівського самоврядування, мають право звертатися з пропозиціями і заявами до адміністрації ліцею та базової медичної гімназії, одержувати об'єктивну інформацію з питань, що відносяться до їх компетенції.


4. Обов'язки членів учнівського парламенту ліцею


4.1. Дотримуватись Статуту, розпоряджень адміністрації ліцею та базової медичної гімназії з питань організації навчально-виховного процесу.
4.2. Допомагати впровадженню сучасних освітніх технологій навчання в навчально-виховний процес ліцею.
4.3. Вимагати дотримання етичних норм поведінки і моралі в учнівській громаді ліцею, між учнями, батьками і викладачами.
4.4. Особистим прикладом та настановленнями утверджувати повагу до принципів загальнолюдських чеснот – правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості інших доброчинностей.
4.5. Бути патріотами Українського медичного ліцею та своєї родини.

5. Організаційна побудова учнівського парламенту


5.1. Парламент ліцею, як орган учнівського самоврядування, здійснює свою діяльність на рівні академічної групи, класу, навчального закладу.
5.2. Парламент ліцею створюється для вирішення завдань, визначених основними напрямками діяльності учнівського самоврядування.
5.3. Парламент ліцею виконує роль координатора учнівського самоврядування в ліцеї, допомагає методично обґрунтовувати та втілювати нові форми й методи цієї роботи, визначає її основні напрямки.
5.4. До учнівського Парламенту ліцею входять старости груп та по одному представнику від кожного класу. При цьому Парламент ліцею обирає зі свого складу голову, трьох заступників (ліцеїсти 9-го, 10-го і 11-го класів), голову контрольної комісії та її членів (три особи) і прес-секретаря.
5.5. Контрольна комісія діє відповідно з даним Положенням, яке затверджується конференцією колективу учнів.
5.6. Контрольна комісія здійснює розпорядчі та контролюючі функції, проводить перевірки та ревізії діяльності Ради та не рідше одного разу на рік доповідає результати перевірок конференції колективу учнів.
5.7. У разі необхідності контрольна комісія може за власною ініціативою скликати конференцію колективу учнів.
5.8. Контрольна комісія обирається на конференції колективу учнів у кількості трьох осіб. Голова обирається на засіданні комісії. Щорічно один член комісії поновлюється.
5.9. Контрольна комісія підзвітна лише конференції колективу.
5.10. Засідання Парламенту ліцею проводяться не менш одного-чотирьох разів на рік. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш двох третин обраних до її складу членів.
5.11. На засіданні Парламенту ліцею ведеться протокол, який підписується головою або його заступниками та секретарем.
5.12. Парламент ліцею приймає рішення більшістю голосів її членів. Його рішення мають рекомендаційний характер.
5.13. Не менше одного разу на рік Голова Парламенту ліцею звітує про свою роботу на конференції учнівського колективу ліцею і Раді ліцею.
5.14. Вищим колегіальним органом учнівського самоврядування ліцею є конференція колективу учнів.
5.15. На конференцію обираються делегати за нормами – сім делегатів від класу.
5.16. Засідання конференції учнівського колективу ліцею вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.
5.17. На розгляд конференції виносяться найважливіші питання учнівського життя, визначені основними напрямками діяльності учнівського самоврядування.
5.18. Рішення конференції приймається простою більшістю голосів і мають рекомендаційний характер.


6. Заключні положення


6.l. Зміни та доповнення до даного Положення набирають чинності після прийняття їх Загальними зборами учнівського колективу ліцею і затвердження Радою Українського медичного ліцею.