Закордонним українцям

ОТРИМАННЯ СТАТУСУ ЗАКОРДОННОГО УКРАЇНЦЯ

Закордонний українець – це особа, яка є громадянином іншої держави або особою без громадянства, а також має українське етнічне походження або є походженням з України.

Українське етнічне походження - це належність особи або її предків до української нації та визнання нею України батьківщиною свого етнічного походження.

Рішення про надання, відмову або припинення статусу за­кордонного українця приймає Національна комісія з питань за­кордонних українців, яка створюється при Кабінеті Міністрів України. У разі позитивного рішення щодо надання статусу за­кордонного українця Національна комісія видає особі посвідчення встановленого зразка.

Посвідчення закордонного україн­ця є документом, що засвідчує цей статус, але не замінює пас­порт. Посвідчення закордонного українця видається на 10 років з подальшою його перереєстрацією.

Детальну інформацію щодо процедури отримання статусу закордонного українця можна знайти на сайті Міністерства закордонних справ України, у розділі «Отримання статусу закордонного українця».

Наявність статусу закордонного українця надає такі переваги:

 • можливість здобуття вищої освіти за рахунок коштів державного бюджету України в межах установлених квот на навчання;
 • право на безкоштовне оформлення багаторазової візи для відвідання України без надання відповідного запрошення терміном дії на 5 років (для громадян держав, з якими Україна має візовий режим);
 • можливість іммігрувати в Україну для постійного проживання за умови отримання в установленому законом порядку дозволу на імміграцію для постійного проживання поза межами квот на імміграцію.

Закордонний українець, який перебуває в Україні на закон­них підставах, користується такими самими правами і свобода­ми, а також несе такі самі обов'язки, як і громадянин України, за винятками, встановленими Конституцією, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких на­дана Верховною Радою України.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ СТАТУСУ ЗАКОРДОННОГО УКРАЇНЦЯ

Відповідно до статті 3 Закону України «Про закордонних українців», іноземці та особи без громадянства, які мають українське етнічне походження або походження з України, досягли 16-ти річного віку та не є громадянами України мають право отримати статус закордонного українця та посвідчення закордонного українця.

Особа, яка виявила бажання набути статусу закордонного українця, подає письмову заяву МЗС або представництву МЗС на території України, за кордоном – закордонній дипломатичній установі України.

Завантажити бланк заяви

До заяви про надання статусу закордонного українця додаються:

 • паспортний документ або документ, що його замінює;
 • копії документів, які засвідчують українське етнічне походження або походження з України (свідоцтво або інші документи про народження особи або її родичів, документи, що підтверджують факт проживання особи на території України, та у разі потреби інші документи);
 • дві кольорові фотокартки розміром 30 х 40 міліметрів;
 • квитанція про оплату заявником послуг, пов'язаних з оформленням і видачею посвідчення.

До документів можуть додаватися письмові свідчення громадян України або закордонних українців (не менш як трьох осіб), які підтверджують українське етнічне походження або походження з України заявника, а також характеристика-клопотання громадської організації закордонних українців, членом якої є заявник.

За оформлення посвідчення справляється плата у валюті країни перебування заявника у розмірі, еквівалентному 10 доларам США на один з банківських рахунків Міністерства закордонних справ України.

З питань отримання більш детальної інформації звертайтесь до Управління з питань закордонного українства та етноконфесійного діалогу Міністерства закордонних справ України за адресою: Михайлівська площа, 1, м. Київ, 01018, Україна, факс: (+ 38-044) 238 18 36, телефони: (+ 38-044) 238 15 37, (+ 38-044) 238 18 51, електронна пошта: ukgs@mfa.gov.ua.

НАВЧАННЯ ЗАКОРДОННИХ УКРАЇНЦІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

Відповідно до чинного законодавства вступ закордонних українців до вищих навчальних закладів України на навчання за рахунок коштів державного бюджету України здійснюється:

 • У межах квот, встановлених для вступу закордонних українців на навчання до ВНЗ України системи МОН (до інших ВНЗ (окрім медичних) за погодженням з міністерствами, у системі управління яких знаходяться такі ВНЗ).
 • Зарахування на навчання в межах квот для закордонних українців здійснюється за результатами співбесіди з предметів, визначених правилами прийом до вищого навчального закладу.
 • Відповідно до міжнародного договору про співробітництво у галузі освіти з країною, громадянином якої є закордонний українець. Відбір закордонних українців на навчання до ВНЗ України здійснює профільне міністерство країни постійного проживання закордонного українця.
 • Зарахування на навчання здійснюється на підставі направлення Міністерства освіти і науки України.

УМОВИ ВИДІЛЕННЯ КВОТ ДЛЯ ЗАКОРДОННИХ УКРАЇНЦІВ

Закордонним українцям установлюються квоти на навчання у вищих навчальних закладів України за денною формою за рахунок коштів державного бюджету України за умови, якщо певний ступінь вищої освіти в Україні закордонний українець здобуває вперше. Установлення квот для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, не здійснюється.

Зазначені квоти не поширюються на громадян України, які проживають в іноземних державах.

Закордонні українці, які планують вступати до вищих навчальних закладів України в межах квот для закордонних українців, мають підтвердити свій статус посвідченням закордонного українця, мати документ про повну загальну середню освіту з оцінками, що відповідають оцінкам «відмінно» та «добре», і дає право вступу до вищих навчальних закладів країни постійного проживання, володіти українською мовою на рівні, достатньому для здобуття освіти. Закордонні українці, які не володіють українською мовою, можуть бути зараховані на підготовчі відділення вищих навчальних закладів.

Інформацію щодо виділення квот для закордонних українців та термінів подачі документів можна отримати у дипломатичній установі України в країні проживання, яка оновлюється МОН щороку у лютому-березні.

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПОДАТИ МОН УКРАЇНИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ КВОТИ

 1. анкета;
 2. копія паспорта;
 3. копія посвідчення закордонного українця;
 4. копія документ про освітній або освітньо-професійний рівень, що дає право на продовження навчання за освітньою програмою відповідного ступеня вищої освіти (бакалавр, магістр);
 5. рекомендація дипломатичної установи України у країні постійного проживання закордонного українця та/або офіційно-зареєстрованого українського національно-культурного товариства.

Документи подаються до дипломатичної установи України у країні проживання закордонного українця.

ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ УКРАЇНИ ДЛЯ ВСТУПУ В МЕЖАХ КВОТИ

Строки подачі документів, проведення співбесіди та зарахування вступників визначаються приймальними комісіями відповідних навчальних закладів та розміщуються на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу. Для вступу до навчального закладу в межах установлених квот закордонний українець особисто подає до відповідного структурного підрозділу/приймальної комісії заяву у паперовій формі.

До заяви додається:

 1. документ (оригінал та його копія) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
 2. додаток (оригінал та його копія) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
 3. копія паспортного документа або документа, що посвідчує особу без громадянства;
 4. поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
 5. 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;
 6. посвідчення закордонного українця (оригінал та його копія).

Документи, зазначені у підпунктах 1 - 3 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи, зазначені у підпунктах 1 - 2 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Закордонні українці, які вступають на навчання на підставі іноземного документа про освіту обов’язково мають пройти процедуру визнання такого документа відповідно до чинного законодавства України.

Закордонні українці, зараховані на навчання, забезпечуються місцем у гуртожитку з оплатою за проживання та стипендією у порядку та розмірі, встановленому для українських студентів.

Оплата за навчання на підготовчому відділенні вищих навчальних закладів України здійснюється за власні кошти студентів, стипендія у цей період не надається.

Транспортні витрати до місця навчання і у зворотному напрямку здійснюються за власні кошти закордонних українців.