Стратегія розвитку

Український медичний ліцей Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (ліцензія Головного управління освіти і науки м. Києва: серія ЗОД-ІІ, № 111098 від 11.06.1997р., свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: серія А00, № 2014161 від 25.06.1997р.) - заклад загальної середньої освіти для учнів 9-10-11 класів в Шевченківському районі міста Києва.
Створений у  1991 році як структурний підрозділ Національного медичного університету імені О.О. Богомольця для забезпечення освіти понад державний освітній мінімум, допрофесійної підготовки на медичні спеціальності.
Викладання здійснюється українською мовою. Профільні предмети - біологія та хімія. Мови, що вивчаються - українська, англійська, латинська.
Засновниками закладу є Національний медичний університет імені О.О. Богомольця і Київська міська державна адміністрація.
Відповідно до рішення Київської міської ради від 09.09.2010 року №7/4819 «Про питання організації управління районами в місті Києві» від 02.12.2010 року № 284/5096 «Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва» заклад належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходиться у сфері управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Місія – забезпечення високої якості освіти, поглибленого вивчення профільних дисциплін, реалізація системної допрофесійної підготовки; формування у здобувачів освіти мотивації до здобуття медичних спеціальностей і подальшої роботи в системі охорони здоров'я; створення умов для гармонійного розвитку конкурентоспроможної особистості, розкриття її інтелектуального і творчого потенціалу у відкритій спільноті.

Мета – лідерські позиції серед закладів загальної середньої освіти України створення всебічних умов для гармонійного розвитку людини як особистості та найвищої цінності суспільства, приведення стандартів функціонування Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (далі – Ліцей) до міжнародних вимог, ефективне використання його матеріально-технічного і педагогічного потенціалу.

Бачення (візія) – створення відкритого інноваційного освітнього середовища із високою професійною і корпоративною етикою; формування надійної системи забезпечення якості освіти із постійним моніторингом за зовнішніми і внутрішніми критеріями діяльності, використання досвіду кращих українських і міжнародних шкіл, найсучасніші наукові підходи до навчання; висока якість освіти, індивідуалізація та інтерактивність навчання, використання онлайн-інструментів, віртуального середовища. Створення умов для розвитку наукових шкіл, підтримка пріоритетних досліджень, у тому числі за участю здобувачів освіти. Розвиток самоврядування, інновацій у навчально-виховній, науково-методичній діяльності, допрофесійній підготовці, профорієнтаційній роботі, програм міжнародного співробітництва й академічної мобільності, принципів людиноцентрованого освітнього процесу. Соціальна та екологічна відповідальність, науковий апробований підхід при відборі здобувачів освіти і вчителів, у тому числі – закордонних; підтримка лідерських якостей, творчих здібностей і талантів усіх членів спільноти Ліцею.

Законодавча база Стратегії Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця ґрунтується на основних державних і міжнародних нормативно-правових документах, які регулюють освітню діяльність: Конституція України, Конвенція про права дитини, Закони України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», Угода про асоціацію Україна – ЄС.

Основні принципи, закладені в Стратегії розвитку Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця: людиноцентризм, патріотизм, постійний розвиток, відкритість, мультикультурність, партнерство, соціальна відповідальність, академічна культура.

У центрі нашої освітньої діяльності знаходиться особистість, обираючи заклад для навчання – вступники, учні та їхні батьки, або роботи – вчителі, працівники, партнери повинні знати і розділяти цінності Ліцею:

особистість – ми цінуємо фундаментальне право кожної людини на гідність, щастя, розкриття власних здібностей, індивідуальність, гармонійний розвиток, самореалізацію і саморозвиток;

свобода – ми поважаємо свободу волі громадянина, особистості в суспільстві та державі, регульовану законами; розвиваємо академічну свободу, власні ідеї і дії при усвідомленні відповідальності за результат; визнаємо толерантність невід’ємною рисою сучасної людини, яка, дотримуючись своїх принципів, приймає право іншого бути іншим;

національна свідомість – ми є свідомими патріотами України, пропагуємо українське і спілкуємось українською, формуємо ідентичність, водночас повагу до інших культур, традицій і мов;

активна громадянська позиція – ми щиро любимо те, що робимо, Ліцей, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, місто Київ, Україну – бажаємо і готові змінювати світ на краще;

освіта для життя – ми створюємо належні умови для формування життєвих і початкових професійних вмінь, навичок, мотивацій до саморозвитку, самовдосконалення, успішного просування обраною освітньою траєкторією здобувачів освіти, зокрема, щодо медичної освіти;

лідерство – ми заохочуємо персональне лідерство, прагнення брати відповідальність, почуття обов'язку;

якість – ми встановлюємо і дотримуємося найвищих стандартів за всіма напрямками діяльності;

довіра – ми чесні і порядні по відношенню до себе, колег, учнів та їхніх батьків, роботи, громади міста Києва; діємо однією командою – щиро, впевнено, надійно, об’єктивно і прозоро із дотриманням закону; репутація Ліцею і Національного медичного університету імені О.О. Богомольця для нас вище індивідуальної вигоди;

емпатія – ми завжди відкриті для діалогу і плідної співпраці, виказуємо повагу до людей, нових ідей, змін; підтримуємо інших, створюємо сприятливі умови для позитивного емоційного стану кожного члена спільноти Ліцею, визнаємо їхній внесок у результати діяльності; підтримуємо відкритий доступ до знань та інформації, публічно оголошуємо результати діяльності, дослідних робіт; використовуємо ввічливу мову спілкування, зокрема, щодо інтернет-видань, блогів, постів і коментарів тощо; не запроваджуємо обмежень у вигляді єдиного стандарту, разом із тим, зухвалий зовнішній вигляд як здобувачів освіти, так і учителів і співробітників є неприйнятним; дотримуємось принципів здорового способу життя;

протидія дискримінації – ми визнаємо рівну гідність усіх учасників освітнього процесу і свідомо відмовляємось від усіх форм особистих чи соціальних забобонів; не допускаємо будь-яких форм прямої або непрямої дискримінації за ознакою статі, віком, особистим статусом, територіальним походженням, особистими переконаннями або орієнтацією та іншими дискримінаційними факторами, що визначаються чинним законодавством; категорично уникаємо цькування, фаворитизму, переслідування, сексуальних домагань, зловживання владою чи службовим становищем;

відповідальність – ми раціонально і за призначенням використовуємо ресурси закладу, медичної гімназії № 33 міста Києва, Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, робочий час співробітників, обладнання, послуги та фінансування для виконання місії та завдань; захищаємо права власної інтелектуальної власності; визнаємо принципи сталого розвитку; турбуємось про навколишнє середовище;

креативність – ми створюємо, знаходимо й впроваджуємо інноваційні ідеї та рішення, постійно працюємо над удосконаленням напрямків діяльності закладу.

Спільнота Ліцею категорично не допускає проявів корупції, хабарництва та конфлікту інтересів: вживаються всі заходи щодо недопущення виникнення реального, потенційного або уявного конфлікту інтересів; не допускаються конфлікти інтересів, що виникають внаслідок особистих стосунків; надається пріоритет освітній, науково-методичній діяльності, допрофесійній підготовці, іншим зобов'язанням перед державою, суспільством і Ліцеєм; не приймаються ніякі види подяк, які впливають на прийняття рішень за напрямками роботи закладу; у разі виникнення конфлікту інтересів інформуються колеги і адміністрація Ліцею, при цьому зупиняється підготовка і дії щодо прийняття такого конфліктного рішення.

У Ліцеї реалізується політика якості на всіх рівнях управління, кожний член спільноти закладу несе персональну відповідальність, у межах своєї компетенції, за результати роботи.

При підготовці Стратегії розвитку Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця проведено експертну оцінку і аналіз зовнішніх та внутрішніх чинників усіх напрямків діяльності закладу:

основні загрози і виклики – тенденції і події в зовнішньому середовищі, які, за відсутності відповідної реакції спільноти Ліцею, можуть спричиняти негативний вплив на його освітню діяльність протягом наступних десятирічь: глобальна нестабільність – стрімке нарощування масиву та темпів оновлення інформації, швидка зміна вимог ринку праці щодо професійних компетентностей працівників, зокрема, у медичній галузі; зростаючі темпи науково-технічного прогресу, наслідком чого є постійна необхідність оновлення матеріально-технічної бази навчального процесу; різке підвищення сучасних вимог до якості медичної освіти, зокрема, щодо вступу на медичні спеціальності; повільна зміна поколінь учителів; демографічна криза, наслідком якої є зменшення чисельності здобувачів освіти; зростання конкуренції в освітньому середовищі за рахунок лібералізації міжнародного ринку освітніх послуг, приватної освіти; зростання витрат закладу через здорожчення ресурсів; зниження рівня довіри до вітчизняної освіти та упередження щодо рівня якості освіти на міжнародному рівні;

можливості – тенденції і події в зовнішньому середовищі, при правильній відповідній реакції на які спільноти Ліцею забезпечується просування до стратегічних завдань: Закони України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», формування системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та контроль за її виконанням, розроблення процедур вивчення і оцінювання освітньої програми та навчальних планів, якістю знань, умінь і навичок учнів, допрофесійної підготовки, розробка рекомендацій щодо їх покращення; моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища; створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників, досліджень та інновації; реконструкція та утримання основних фондів; фінансове забезпечення; діджиталізація освіти, стрімке розповсюдженням медіа технологій, онлайн освіти; міжнародне співробітництво, розвиток додаткової освіти;

сильні сторони щодо діяльності закладу, покликані забезпечити прискорене просування до досягнення визначених стратегічних завдань: лідерство в освіті, високі рейтингові позиції; людський капітал; дієва підтримка засновників – Національного медичного університету імені О.О. Богомольця і Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації; співпраця з органами влади, фондами, організаціями; прагнення до досконалості та системний підхід у діяльності; високі внутрішні стандарти освіти; запровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти, і оцінювання якості, супровід їх функціонування для підготовки випускників, які можуть володіти ключовими компетентностями і є конкурентоспроможними при вступі до закладів вищої освіти, відповідальних, вихованих на основних життєвих цінностях; суспільна значущість напряму допрофесійної підготовки на медичні спеціальності; наявність необхідних ресурсів (кадрових, фінансових, матеріальних, інформаційних, наукових, навчально-методичних тощо); організація освітнього процесу, що відповідає сучасним тенденціям розвитку науки і освіти; дієве учнівське і батьківське самоврядування; комунікативна активність; спадкоємність традицій.

Стратегія розвитку Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця розрахована на 2018-2023 роки і має основні напрями розвитку: освіта, управління, дослідження та інновації, міжнародність, фінанси. У межах кожного із цих напрямів визначаються конкретні цілі та індикатори, за якими можна контролювати їх виконання. Перелік індикаторів і значення показників для кожного із них визначаються у плані роботи Ліцею на наступний навчальний рік і затверджуються педагогічною радою закладу.

Освіта

Мета:
забезпечення високої якості освітнього процесу в закладі, надання здобувачам освіти знань, умінь та навичок на рівні найкращиДержавних та міжнародних стандартів, створення високотехнологічного допрофесійного середовища, мотивуючого до саморозвитку і самовдосконалення, формування гармонійної особистості, яка свідомо обирає власну освітню траєкторію.

Засоби досягнень:
створення у закладі системи забезпечення якості освітньої діяльності, належних умов для розвитку співпраці науковців, батьків, вчителів і здобувачів освіти, безперервний розвиток і вдосконалення освітніх послуг та розвиток нових освітніх технологій навчання, провадження світового досвіду в галузях загальної середньої освіти, допрофесійної підготовки та результатів власних науково-дослідних розробок, проблемно-орієнтованого навчання; запровадження єдиної системи багатовимірного оцінювання досягнень здобувачів освіти, створення їхніх персоніфікованих освітніх траєкторій у великих відкритих групах змінного складу із цифровим портфоліо; поєднання науки, освіти і практики, збалансована академічна взаємодія спільноти Ліцею і Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Національної академії педагогічних наук України, інтеграція з освітніми, культурними, соціальними і фінансовими ресурсами столиці України; підвищення психолого-педагогічної кваліфікації учителів-мотиваторів, інтеграторів і навігаторів валідних педагогічних впливів на учнів в освітньому процесі, допрофесійній підготовці на медичні спеціальності, додатковій освіті, керуванні кар’єрним успіхом в медицині; вдосконалення системи прийому на навчання, профорієнтаційної роботи, із дотриманням засад демократичності, прозорості та відкритості, інформування громадськості; залучення до контингенту здобувачів освіти в Ліцеї і Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця талановитих, здібних, відповідальних, мотивованих, активних, творчих особистостей, які поділяють цінності закладів і медичної освіти в цілому; реалізація принципів академічної доброчесності; допомога педагогічним працівникам закладу в підготовці та захисті дисертацій на здобуття наукових ступенів; розвиток навчальних ресурсів; вдосконалення дистанційної та змішаної форми навчання; створення цифрової навчальної платформи; забезпечення доступу до академічних ресурсів, баз даних, впровадження в практику вебінарів, тренінгів, відеоконференцій; масштабування вивчення англійської мови як мови міжнародного спілкування; розширення переліку та поглиблення змісту освітніх програм пов’язаних із загальною середньою освітою, допрофесійною підготовкою, додатковою освітою; розширення участі учнівських та батьківських органів самоврядування, громадських організацій у формуванні складових освітніх програм, організації освітнього процесу, оцінюванні його якості та адаптації здобувачів освіти до системи навчання в Ліцеї та медичному університеті, додаткової освіти, допрофесійної підготовки; формування у молоді сучасного світогляду, розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості, здорового способу життя; популяризація правової культури, виховання в учнів потреби в активній протидії антигромадській поведінці, правопорушенням, бездуховності, жорстокості, плагіату; поширення волонтерського руху, благодійності та милосердя; формування громадянської, соціальної активності та відповідальності, залучення молоді до участі в процесі державотворення, розвитку суспільних відносин, підтримка будинків-інтернатів, дитячих будинків, донорства, участі в акціях милосердя.

Дослідження та інновації

Мета:
досягнення високого рівня інтеграції науки та інновацій в освітній процес закладу, збільшення внеску спільноти закладу у розвиток Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, міста Києва, країни, педагогічної науки, загальної середньої освіти, допрофесійної підготовки на медичні спеціальності, медичної освіти в цілому.

Засоби досягнень:
забезпечення умов для ефективної наукової та інноваційної діяльності членів спільноти закладу шляхом покращення його матеріально-технічної бази, сприяння академічній співпраці та міжнародній мобільності; формування та розвиток наукових шкіл, створення спільно з Національною академією педагогічних наук України і Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця науково-дослідницького центру допрофесійної підготовки на медичні спеціальності, когнітивних поглядів на навчання у великих і малих групах; співпраця з провідними науковими школами України шляхом проведення спільних досліджень, обміну досвідом наукової роботи, системної роботи із виявлення найбільш талановитих, підготовлених та вмотивованих до науково-дослідної діяльності вчителів і здобувачів освіти; сприяння активізації публікаційної активності науковців закладу передусім в авторитетних міжнародних і національних виданнях; розширення співпраці з Інститутами НАН України, НАМН України, НАПН України, бізнес-структурами з питань проведення спільних досліджень, обміну досвідом наукової роботи, використання наукових проєктів, проведення наукових заходів; забезпечення збільшення кількості публікацій у міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science, журналах з імпакт-фактором, у вітчизняних та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях, у тому числі з метою забезпечення індексу цитування науковців закладу; залучення фахівців академічних та галузевих установ до навчального процесу, допрофесійної підготовки, додаткової освіти в Ліцеї, використання їх наукового потенціалу в інноваційній, науковій діяльності, прогнозуванні, тестуванні індивідуальних здібностей здобувачів освіти;  посилення роботи із залучення здобувачів освіти - членів до виконання наукових досліджень, зокрема, спільно з Малої академією наук України; підтримання діяльності наукового товариства ліцеїстів імені академіка А.П. Ромоданова; впровадження системи оцінювання та стимулювання науково-методичної роботи вчителів з метою посилення цих складових у їхній діяльності та заохочення до професійного розвитку та самореалізації; посилення міжнародної наукової співпраці шляхом створення умов для підготовки заявок та реалізації спільних міжнародних наукових проєктів, долучення до міжнародних наукових програм; створення інформаційно-освітнього середовища закладу на основі активізації розроблення електронних навчальних, науково-методичних та інформаційно-довідкових web-ресурсів, активне їх використання.

Міжнародність

Мета:
налагодження плідної системної освітньої, наукової, інформаційної та культурної співпраці між закладом та міжнародним науково-освітнім середовищем.

Засоби досягнень:
побудова надійних стратегічних відносин із провідними зарубіжними освітянськими інститутами, коледжами, школами, гімназіями, професійними установами і громадськими організаціями, поглиблення пріоритетних напрямів співпраці з існуючими партнерами задля розширення досліджень щодо допрофесійної підготовки на медичні спеціальності; розвиток системної роботи з пошуку та отримання грантів, участі в реалізації міжнародних програм, освітніх проектів; співпраця з випускниками Ліцею, Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, які працюють у міжнародних організаціях і установах в Україні та за кордоном; сприяння зростанню участі вчителів та здобувачів освіти у програмах міжнародної академічної мобільності, міжнародних програм (літні школи, наукові та навчальні візити тощо); запровадження програми фінансової і методичної підтримки поглибленого вивчення членами спільноти Ліцею іноземних мов, зокрема, за програмами обмінів, спільних дистанційних курсів; створення міжнародного медичного англійського клубу (IMEC UML) з контентом поглибленого опанування англійської мови як мови міжнародного спілкування лікарів світу у межах програм додаткової освіти, гуртків, допрофесійної підготовки; системна робота зі збору і регулярного оновлення інформації щодо наукових і освітніх проєктів у Ліцеї; сприяння колективному членству закладу та індивідуальному – членів його спільноти, у міжнародних професійних асоціаціях; запровадження читання лекцій, тренінгів, вебінарів, майстер класів іноземними фахівцями, зокрема, у дистанційному форматі; підтримання мультикультурності як одного із основних принципів діяльності Ліцею забезпечення інформування міжнародного середовища про діяльність закладу (офіційний сайт, соціальні мережі тощо).

Управління

Мета:
оптимізації управлінських процесів за всіма напрямками діяльності, максимального залучення засновників, членів спільноти закладу, громадськості до прийняття управлінських рішень та їх реалізації.

Засоби досягнення:
управління закладом за принципом поєднання колегіальних та єдиноначальних засад, на засадах максимальної інформаційної відкритості, прозорості, прийняття рішень, поінформованості засновників, членів спільноти Ліцею, громадськості; висока корпоративна культура; юридичний супровід впровадження Стратегії розвитку Ліцею, оновивши його Статут та інші внутрішні нормативні документи, що регламентують діяльність закладу, відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту»; розробити і затвердити Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Ліцеї, відповідно до вимог Закону України «Про освіту» (стаття 41); запровадження системи менеджменту якості (зовнішній моніторінг) у відповідності до ISO 9001-2015; оновлення складу піклувальної ради закладу, яка здійснює громадський контроль за всіма напрямками діяльності закладу, забезпечує моніторинг відповідності дій адміністрації Ліцею до місії, візії та цінностей спільноти, реалізації його щорічного плану; вдосконалення форм надання методичної допомоги органам учнівського, батьківського і наукового самоврядування; розширення представництва та участі здобувачів освіти, їхніх батьків в органах управління на всіх рівнях; реалізація відкритої інформаційної політики, цифрова трансформація всіх видів діяльності, розвиток єдиної інтегрованої корпоративної цифрової системи доступу та обміну інформації, новий креативний офіційний сайт: www.uml.ua, який містить - цифрову освітню платформу, віртуальну навчальну дошку, індивідуальні кабінети і портфоліо учнів та вчителів, багатоваріантні тести на перевірку знань, самооцінювання та моніторинги, електронну бібліотеку, цифрові матеріали для: допрофесійної підготовки, додаткової освіти, е-конференцій, семінарів і вебінарів, е-анкет та опитувань, публічна електронна атестація учителів закладу із цифровими портфоліо їхніх досягнень і оцінювання результатів роботи; поглиблення маркетингової стратегії закладу, бренду, фірмового стилю UML NMU.

Фінанси

Мета:
забезпечення стабільного фінансово-економічного середовища з метою розвитку пріоритетних напрямів діяльності закладу, створення прозорої системи фінансового та ресурсного планування, управління та звітності, диверсифікація надходжень.

Засоби досягнення:
забезпечення стабільного фінансового становища, раціонального та економного витрачання ресурсів на розвиток пріоритетних напрямів діяльності; фінансування придбання у навчальні кабінети нових меблів, обладнання, тренажерів та муляжів, здійснення модернізації медичних кабінетів; забезпечення доступу до електронних баз даних різних джерел інформації, збільшення фонду необхідної навчальної і наукової літератури, комп’ютерного забезпечення із залученням різних джерел фінансування, інвесторів, інших зацікавлених сторін; прозорий моніторинг розподілу та використання фінансових ресурсів, системний внутрішній фінансовий аудит та публічне оприлюднення його звітів; дотримання принципів цільового та ефективного використання коштів; диверсифікації джерел, форм фінансування, оптимізація структури доходів; формування нової фінансової культури відповідно до положень Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», інших чинних нормативно-правових документів; зростання надходжень через розширення освітніх платних послуг, додаткової освіти, спільних проектів з партнерами закладу; єдина прозора та ефективна система стимулювання членів спільноти Ліцею; соціальні пільги і гарантії для співробітників? закладені в колективному договорі між адміністрацією та профспілковим комітетом.