Положення про сайт

ПОЛОЖЕННЯ
про офіційний веб-сайт
uml.ua
Українського медичного ліцею
Національного медичного університету мені О.О .Богомольця

I. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про авторське право і суміжні права», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про звернення громадян» визначає статус веб-сайту (далі – Веб-сайт ліцею  як офіційного інформаційного ресурсу у мережі Інтернет та встановлює мету, завдання, структуру, регламент функціонування, порядок розміщення на ньому інформаційних матеріалів (далі – інформація).
1.2. Зміни до Положення про сайт можуть бути внесені за рішенням педагогічної ради (ради закладу освіти).
1.3. Інформаційне наповнення сайту формується відповідно до вимог законодавства та статуту ліцею щодо суспільно-значущої інформації як для всіх учасників та учасниць освітнього процесу, так і для інших зацікавлених осіб.
1.4. Веб-сайт uml.ua є офіційним джерелом інформації, яке забезпечує висвітлення діяльності ліцею взаємообмін інформацією з учасниками освітнього процесу, закладами та установами системи освіти району, області, країни, органами державної влади України, органами місцевого самоврядування, неурядовими організаціями та громадськістю з питань, пов'язаних з діяльністю школи.
1.5. Веб-сайт є власністю Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.
Права на змістовне наповнення веб-сайту належать закладу освіти, окрім випадків, обумовлених в окремих угодах з авторами інформації.
1.6. Веб-сайт функціонує відповідно до чинного законодавства та даного Положення.
II. Мета і завдання веб-сайту
2.1. Метою веб-сайту є забезпечення офіційної інформації про ліцей в мережі Інтернет, оперативне та об'єктивне інформування громадськості про діяльність закладу освіти, включення закладу освітив єдиний освітній інформаційний простір.
2.2. Завдання веб-сайту:

 • доступ до публічної інформації про заклад освіти;
 • відкритість використання публічних коштів;
 • формування цілісного позитивного іміджу про заклад освіти;
 • оперативне інформування всіх учасників освітнього процесу про різні аспекти і напрями діяльності ліцею
 • систематичне інформування учасників освітнього процесу про діяльність закладу;
 • ознайомлення з нормативно-правовими документами, науково-методичними, практичними матеріалами з досвіду роботи;
 • запровадження проектів, програм, акцій, конкурсів; інформаційний супровід дослідно-експериментальної роботи, інноваційної роботи закладу; висвітлення подій шкільного життя; презентаціядосягнень учасників освітнього процесу;
 • створення умов для інтерактивної взаємодії учасників освітнього процесу, громадських організацій та зацікавлених осіб на основі використання можливостей Інтернет;
 • виявлення і підтримка перспективних інноваційних освітніх педагогічних проектів і ініціатив, здійснення обміну передовим педагогічним досвідом;
 • підвищення ефективності діяльності, в т.ч. й професійної, учасників освітнього процесу шляхом організації різних форм дистанційного навчання засобами сайту;
 • стимулювання творчої активності та самореалізації учасників освітнього процесу.

2.3. Функціонування сайту регламентоване законодавством України й додатково – рішеннями педагогічної ради (ради закладу освіти) та/чи наказами керівника закладу освіти.
ІІІ. Структура та дизайн веб-сайту
3.1. Веб-сайт має меню з горизонтальною та вертикальною навігаціями, які містять назви основних розділів, статистику відвідувань веб-сайту, пошук інформації на веб-сайті, посилання та банери на інші веб-ресурси.
3.2. Матеріали, що складають інформаційне наповнення веб-сайту, за своїм характером розподілені на три категорії:

 • статичні - які зберігають свою актуальність протягом великого часу;
 • динамічні - актуальність яких зберігається протягом обмеженого часу, у зв'язку з чим вони повинні періодично оновлюватись;
 • потокові - які втрачають

3.3. Дизайн та структура веб-сайту у разі потреби можуть змінюватись без внесення змін до даного Положення.
3.4. Основна мова веб-сайту - українська.
IV.Організаційне забезпечення та функціонування веб-сайту
4.1. Інформаційний ресурс веб-сайту є відкритим і загальнодоступним.
4.2. Користувачем веб-сайту може бути будь-яка особа, яка має технічні можливості виходу до мережі Інтернет.
4.3. Зареєстрованим користувачем веб-сайту може бути особа, яка має технічні можливості виходу до мережі Інтернет та пройшла процедуру реєстрації.
4.4. Організаційне забезпечення та функціонування веб-сайту покладає­ть­ся на адміністратора веб-сайту.
4.5. Адміністратор веб-сайту:

 • збирає та узагальнює інформацію, що надається для розміщення на веб-сайті;
 • забезпечує своєчасне розміщення отриманої інформації, перевірку розміщених в документі всіх електронних посилань;
 • проводить моніторинг статистики відвідування веб-сайту;
 • вирішує поточні питання, пов'язані з оновленням інформації на веб-сайті;
 • розглядає пропозиції щодо зміни структури та дизайну веб-сайту;
 • готує пропозиції щодо внесення змін до даного Положення;
 • вносить у разі потреби поточні зміни до стилістичного вирішення окремих елементів дизайну веб-сайту;
 • забезпечує захист веб-сайту від несанкціонованого втручання;
 • впроваджує нові досягнення у галузі інформаційних технологій на веб-сайті;
 • не несе відповідальності за зміст коментарів відвідувачів сайту, але залишає за собою право редагувати їх у випадку порушення загальнолюдської етики та моралі;
 • не несе відповідальності перед авторами і третіми особами за можливе розміщення матеріалів веб-сайту на інших інтернет-ресурсах в результаті їх копіювання.

4.6. Суперечності стосовно функціонування, інформаційного наповнення та оновлення веб-сайту розглядаються директором закладу освіти із залученням представників адміністрації.
4.7. Джерелами фінансування веб-сайту є кошти засновників, спонсорські, благодійні та інші кошти, не заборонені чинним законодавством.
4.8. При підготовці інформації для розміщення на веб-сайті, адміністратор веб-сайту зобов’язаний забезпечити виконання вимог Законів України «Про захист персональних даних», «Про авторське право і суміжні права», «Про суспільну мораль».
4.9. Адміністратор веб-сайту зобов’язаний збирати письмові погодження учасників освітнього процесу, які надають право розробникам публікувати персональні дані на веб-сайті.
4.10. Відомості про суб’єкт персональних даних можуть бути вилучені в будь-який час із загальнодоступних джерел персональних даних на вимогу суб’єкта персональних даних чи
його законних представників.
4.11. Інформація, висвітлена на сайті, повинна відповідати критеріям, зазначеним у Законі України «Про суспільну мораль».
4.12. На сайті має бути розміщена інформація про відповідні засоби правового захисту, зокрема про те, як і кому подавати скаргу або повідомляти про зловживання, кого просити про допомогу й консультування під час користування сайтом.
Усі учасники та учасниці освітнього процесу мають безстрокове право скасувати їхню згоду на обробку персональних даних, вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону або коли це компрометує їхню гідність, безпеку й конфіденційність.
V. Порядок інформаційного наповнення сайту
5.1. Інформаційний ресурс Сайту формується відповідно до діяльності усіх структурних підрозділів закладу освіти, педагогічних працівників, батьків, інших зацікавлених осіб.
5.2. За достовірність, якість та зміст інформації відповідає особа, яка подає інформацію, та адміністратор веб-сайту.
5.3. Авторське право на розміщені на веб-сайті матеріали зберігається за їх авторами.
5.4. Інформація обов’язково подається в електронному вигляді і повинна відповідати таким вимогам:

 • документи, що містять переважно текстові дані – у форматі Microsoft Word, шрифт Arial, розмір 12;
 • документи, що містять переважно табличні дані або ділову графіку – у форматі Microsoft Excel;
 • ілюстративний графічний матеріал – графічні файли у форматі JPG;
 • презентації – у форматі Microsoft PowerPoint.
 • повні тексти (конспекти, консультації, методичні рекомендації тощо), які розміщуються для вільного завантаження, подаються або у форматі Adobe PDF, або у вигляді архівованої папки з файлами. Назва папки повинна містити прізвище, ім’я та по батькові автора матеріалу.

5.5. Інформація повинна відповідати офіційно-діловому, публіцистичному або науковому стилю мовлення та містити список використаних джерел інформації та/або посилання на використані Веб-ресурси.
5.6. Інформація не повинна містити:

 • ненормативну лексику;
 • відомості, що порушують конституційні права людини і громадянина;
 • розголошення державної та комерційної таємниці.

5.7. Розміщення на веб-сайті рекламних та інших матеріалів юридичних та фізичних осіб здійснюється в установленому порядку шляхом укладання відповідних угод.
5.8. Адміністратор веб-сайту має право вилучити вже розміщений на сайті матеріал, якщо з'ясується, що в процесі його публікації були порушені чиїсь права або ж загальноприйняті норми етики.
5.9. Забороняється використовувати сайт з метою, не пов’язаною з діяльністю ліцею (політична, комерційна, релігійна діяльність) та з порушенням прав і законних інтересів громадян України.
Відповідно до статті 307 Цивільного кодексу України фото та відео із зображенням людини можуть бути зроблені лише за умови отримання згоди людини. Якщо йдеться про зображення дитини, то має бути згода хоча б одного з батьків або осіб, які їх замінюють.

5.10. Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками з огляду на функціонування сайту ліцею передбачає::

 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право й суміжні права;
 • надання достовірної інформації про методики й результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
 • контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:
 • посилання на джерела інформації в разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право й суміжні права;
 • надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації тощо. Порушенням академічної доброчесності вважають:
 • академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;
 • самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;
 • фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовують в освітньому процесі або наукових дослідженнях;
 • фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;
 • обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування тощо.

5.11. Відповідно до статті 30 Закону України „Про освітуˮ ліцей формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про власну діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Зокрема::

 • статут закладу освіти;
 • ліцензії на провадження освітньої діяльності;
 • сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;
 • структура та органи управління закладу освіти;
 • кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
 • освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, передбачених відповідною освітньою програмою;
 • територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);
 • ліцензований обсяг і фактична кількість осіб, які навчаються в закладі освіти;
 • мова (мови) освітнього процесу;
 • наявність вакантних посад, порядок та умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
 • матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);
 • напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);
 • наявність гуртожитків і вільних місць у них, розмір плати за проживання;
 • результати моніторингу якості освіти;
 • річний звіт про діяльність закладу освіти;
 • правила прийому до закладу освіти;
 • умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 • розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;
 • перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;
 • правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;
 • план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;
 • порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;
 • порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);
 • інша інформація, яку оприлюднюють за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.
 • кошторис і фінансовий звіт про надходження й використання всіх отриманих коштів,
 • інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їхньої вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

VІ. Регламент функціонування веб-сайту
6.1. Періодичність оновлення інформації основних та нових рубрик, тер­мін висвітлення інформації визначає адміністратор веб-сайту.
6.2. За рубриками встановлюється періодичність поновлення:

 • інформація у статичних розділах – за необхідністю щорічно;
 • інформація у динамічних розділах – щомісячно;
 • інформація у потокових розділах – щонеділі.