Психологічний центр

У діяльності ліцею важливого значення набуває робота науково-психологічної служби. Головним завданням діяльності практичного психолога у медичному ліцеї є сприяння підвищенню ефективності допрофесійної підготовки учнів та процесу адаптації старшокласників до умов навчання у медичному університеті шляхом використання прийомів, методів, технік і технологій психологічної науки, вдосконалення психологічного мікроклімату в ліцеї, за рахунок максимального використання індивідуально-психологічних особливостей і психологічних резервів професорсько-викладацького  складу і ліцею, які працюють з обдарованими дітьми.

Практичний психолог ліцею Гапонова Г.К. має великий професійний досвід з основних напрямків роботи, безпосередньо впливає на ефективність вирішення завдань навчально-виховного процесу, бере участь у допрофесійній та професійній підготовках молоді, здійснює діагностичну, корекційно-відновлювальну, прогностичну роботу.

У практичній роботі науково - психологічного центру медичного ліцею запроваджені наступні форми досліджень:

  • Початкова оцінка особистості учня - здійснюється при його зарахуванні, при цьому з ’ ясовується не тільки вхідний рівень (професійна, психічна придатність до майбутнього фаху лікаря), але і робиться прогноз подальшого розвитку.
  • Біографічнийметод - вивчення біографії учня, його попередні успіхи у навчанні, окреслюються мотиви щодо отримання фаху лікаря.
  • Метод експертних оцінок - полягає у вивченні думок про особу інших людей - його колег, викладачів ліцею, технічного персоналу тощо.
  • Соціометричний метод - вивчає соціальне оточення учня, його взаємини з іншими людьми (узагальнюються особисті спостереження педагога-куратора класу, враховується загальна симпатія, контактність, коло друзів тощо).
  • Ситуаційний метод - вивчаються певні ситуації, під час яких виявляються особисті якості учня.
  • Оцінювання учнем інших людей - вважається, що у такій оцінці відбиваються власні якості учня (механізм проекції або психозахисна функція).

Психолого-діагностичні тести - ефективний специфічний підхід вивчення особистості, який використовує спеціальні стандартизовані методики. Психічні тести при цьому поділяються на такі групи: О - методики (відкриті методики) - можуть застосовуватись будь-якою зацікавленою особою (однозначність інтерпретації результатів); П - методики (закриті методики) - дають вихід на показники, які не мають однозначного зв ’ язку з конкретними зовнішніми виявами індивідуальності, проте озброюють психолога інформацією про певні глибинні або узагальнені властивості психіки в межах тієї чи іншої теоретичної концепції.

Предметом професійної діяльності практичного психолога ліцею є психологічні проблеми здійснення і підвищення ефективності допрофесійної підготовки старшокласників на медичні спеціальності в умовах медичного ліцею.

Об’єктами професійної діяльності практичного психолога ліцею є:

  • педагогічний склад ліцею;
  • учнівська громада медичного ліцею;
  • батьківська громада медичного ліцею;
  • події та ситуації, що виникають у навчально-виховному процесі ліцею.

Найголовнішою ланкою роботи психолога медичного ліцею є індивідуальна робота з викладачами, ліцеїстами та їх батьками (за необхідності).

Психолог самостійно організовує свою роботу відповідно до завдань медичного ліцею, вивчає індивідуальні риси учнів, проводить роботу з викладачами та батьками ліцеїстів (за згодою), складає індивідуальні програми розвитку та саморозвитку учнів. При цьому не використовуються методи, тести і методики, заборонені і не рекомендовані Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров‘я України щодо відповідних досліджень, не застосовуються маніпулятивні та сугестивні методи впливу, низинна мотивація для здобуття прихильності і привернення на свій бік осіб, що досліджуються.