ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ, ВІДРАХУВАННЯ ТА ПЕРЕВЕДЕННЯ

ПОРЯДОК
зарахування, відрахування та переведення учнів
до Українського медичного ліцею
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

 СХВАЛЕНО
на спільному засіданні
педагогічної ради  та Ради Ліцею
протокол від 02.02.2021 № 6/4

1. Загальні положення 
У цьому Порядку визначений механізм зарахування, відрахування та переведення учнів до Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (далі - Ліцей).
Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України «Про освіту» (с.23, 26), «Про повну загальну середню освіту», «Порядку про зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 року № 367 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.05.2018 року №564/32016), Листа Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.02.2018 №063-1226, Статуту Ліцею.
2. Зарахування до ліцею
Зарахування до Ліцею на вільні місця відбувається за результатами конкурсного відбору.
Зарахування до 10 класу відбувається після видання наказу про переведення до нього учнів 9 класу Ліцею, які не виявили намір припинити навчання в ньому і не були відраховані або переведені до іншого закладу освіти. На вільні місця (у разі їх наявності) діти зараховуються шляхом конкурсу.
Прийом документів для участі в конкурсі проводиться у терміни, затверджені наказом по Ліцею про організацію прийому учнів на навчання у поточному році.
Для участі в конкурсі необхідно подати до конкурсної комісії наступні документи:

 • заяву на ім’я директора Ліцею, яка заповнюється учнем та одним з його батьків (або особю, яка їх замінює) при поданні документів;
 • табель успішності (за 8 клас) або свідоцтво про базову загальну середню освіту та додаток до нього (9 клас);
 • копія свідоцтва про народження дитини, паспорт;
 • копія ідентифікаційного номера;
 • 4 кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • копії документів про пільги (для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, інших категорій);
 • копії грамот та дипломів, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні досягнення;
 • диплом переможця або сертифікат про участь в олімпіаді з базових дисциплін для вступників до Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця поточного року (за наявності);
 • медичну довідку про стан здоров’я встановленого зразка за формою 0-86-1/0.

Документи не приймаються у разі відсутності повного їх комплекту або за наявності помилок та виправлень у них.
Конкурс не проводиться у випадку, якщо кількість поданих заяв про зарахування не перевищує загальної кількості місць у класі (класах) Ліцею з урахуванням нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про повну загальну середню освіту». Відповідні терміни визначені наказом по Ліцею про організацію прийому учнів на навчання у поточному році.
У такому випадку наказ про зарахування видається впродовж одного робочого дня, після якого зарахування відбувається на вільні місця у порядку надходження заяв.
Інформація про кількість зарахованих учнів та наявність вільних місць оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу.
Рішення про проведення конкурсу оприлюднюється не пізніше наступного робочого дня після його прийняття та містить інформацію про місце і час проведення вступних випробувань.
Вступні випробування проводяться у терміни, визначені наказом по Ліцею про організацію прийому учнів на навчання у поточному році.
Наказ про зарахування видається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів конкурсу або прийняття відповідного рішення апеляційною комісією.
До початку та впродовж навчального року можуть бути проведені додаткові вступні випробування для зарахування на вільні місця (за умови їх наявності) у 9-10-11 класах, що проводяться на загальних засадах (у тому ж порядку і за аналогічними завданнями, що і основні вступні випробування). У такому випадку наказ про зарахування видається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів конкурсу або прийняття відповідного рішення апеляційною комісією.
3. Організація та проведення конкурсу
Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до Ліцею та зразки конкурсних завдань для вступних випробувань оприлюднюються не менше ніж за два місяці до їх початку в Ліцеї та на його офіційному веб-сайті: uml.ua.
Конкурс є публічним заходом і відбувається з дотриманням принципів академічної доброчесності, прозорості, відкритості, справедливості, чесності, об’єктивності, рівності та неупередженості. Для захисту інтересів дітей з особливими освітніми потребами здійснюються заходи щодо забезпечення розумного пристосування при проведенні конкурсу. Для здійснення попередньої організаційно-технічної підготовки таких заходів у заяві мають бути зазначені особливі освітні потреби дитини.
Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.
Для проведення конкурсу в Ліцеї створюється конкурсна комісія, склад якої схвалюється на спільному засіданні педагогічної ради та Ради ліцею і затверджується наказом директора ліцею.
Для проведення конкурсних випробувань в Ліцеї створюються предметні комісії за кожним з предметів, до складу яких входять члени конкурсної комісії. Склад предметних комісій затверджується наказом директора Ліцею.
У Ліцеї конкурсні випробування здійснюються у формі комплексного письмового (або онлайн) тестування з наступних загальноосвітніх предметів: українська мова та література, біологія.
Для учнів, які мають диплом переможця олімпіади з базових дисциплін для вступників до Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця поточного року, конкурсне випробування може проводитися у формі співбесіди з біології.
Варіанти письмових тестувань для конкурсних випробувань з української мови та літератури і біології, а також питання для співбесіди з біології, зміст яких спрямований виключно на перевірку результатів навчання, визначених державним стандартом базової середньої освіти, розробляються головами предметних комісій, схвалюються педагогічною радою та радою Ліцею і затверджуються його керівником.
Конкурсні завдання зберігаються у голови конкурсної комісії в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова предметної комісії у присутності її членів та вступників.
Роботи (у тому числі чернетки) виконуються на листках зі штампом Ліцею. Передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи. На листках не допускаються умовні позначки, які б розкривали авторство роботи. Автор роботи вказується тільки на титульному листку.
Після закінчення випробування роботи шифруються та передаються для перевірки членам предметних комісій без титульної сторінки.
Дешифрування робіт здійснюється головою конкурсної комісії після виставлення балів.
Для проведення співбесіди вступникам видається папір зі штампом Ліцею для підготовки до відповіді (складання тез або плану відповіді, запису основних визначень).
Роботи учасників конкурсу та аркуші із записами, зробленими вступниками під час підготовки до усного випробування, а також результати конкурсних випробувань, оформлені у вигляді протоколів відповідної комісії, зберігаються у Ліцеї не менше одного року.
Результати співбесіди оголошуються в той самий день, письмових вступних випробувань не пізніше ніж через три дні після їх проведення.
Перескладання конкурсних випробувань не дозволяється.
Під час проведення конкурсних випробувань забороняється використовувати підручники, навчальні посібники та інші матеріали, що не передбачені рішенням конкурсної комісії.
При користуванні під час вступного випробування сторонніми джерелами інформації (в тому числі підказуванням) учень відсторонюється від участі у конкурсі, про що складається акт. На його роботі викладач вказує причину відсторонення та час.
Апеляції з питань відсторонення від вступного випробування не розглядаються.
Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери та учасники ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється в протокол максимальна кількість балів.
Особи, які без поважних причин не зявилися на вступні випробування в зазначений за розкладом час, до участі у конкурсних випробуваннях не допускаються.
Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого вони за рішенням конкурсної комісії можуть бути допущені до конкурсних випробувань в межах, установлених термінів їх проведення.
Конкурсна комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання.
Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на офіційних стендах конкурсної комісії.
При рівній кількості балів, набраних на вступних випробуваннях учнями, право на позачергове зарахування до Ліцею мають:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право: діти-сироти та діти, позбавлені піклування батьків;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право, а саме: інваліди (яким не протипоказане навчання за обраним напрямом) та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є інвалідами; один з батьків інвалід, а інший помер; одинока мати з числа інвалідів; батько-інвалід, який виховує дитину без матері;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків;
 • діти, батьки (один із батьків, усиновлювачів) яких брали участь або загинули під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва;
 • ґ) особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
 • діти, які не мають одного з батьків (свідоцтво про смерть або рішення суду, про позбавлення батьківських прав);
 • діти лікарів та провізорів, як особи, які мають вищий рівень професійної орієнтації;
 • особи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • особи, які мають сертифікат про участь в олімпіаді для вступників до Ліцею;
 • особи, які мають вищий середній бал усіх оцінок у документі про базову загальну середню освіту;

У кожній з цих груп перевага при зарахуванні надається тим особам, які додатково мають переваги у вищезазначеному порядку.
У разі надання рекомендацій до зарахування До Ліцею протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу подаються такі документи: заява батьків, або осіб, які їх замінюють; особова справа, картка щеплень (встановленого зразка).
Зарахування до Ліцею відбувається наказом директора не пізніше ніж за 5 днів після оголошення результатів.
Учасник конкурсу (чи один із батьків), який не згоден з рішенням конкурсної комісії, може звернутися з апеляційною скаргою до органу, у сфері управління якого перебуває заклад освіти, протягом двох робочих днів після оголошення результатів конкурсу.
Апеляційна комісія відповідного органу управління зобов’язана розглянути апеляційну скаргу впродовж трьох робочих днів з дня її надходження та ухвалити обґрунтоване рішення. Проведення будь-яких додаткових конкурсних випробувань дитини під час розгляду апеляційної скарги забороняється.
Подання вступником недостовірних персональних даних, відомостей про наявність прав на зарахування поза конкурсом, на позачергове зарахування, на зарахування за співбесідою є підставою для відрахування його з числа учнів.
Особи, які зараховані до Ліцею, але без поважних причин не приступили до занять протягом десяти календарних днів від дня їх початку, відраховуються з Ліцею, про що повідомляються їхні батьки (офіційні опікуни).
Керівник закладу освіти зобов’язаний забезпечити організацію та проведення конкурсу з дотриманням вимог цього Порядку.
4. Переведення учнів до ліцею
Для переведення учня з одного закладу освіти до Ліцею учень чи один з його батьків (для учнів, які не досягли повноліття) має звернутися до Ліцею щодо можливості зарахування з відповідним письмовим зверненням (запитом) в довільній формі, у тому числі шляхом надсилання його сканованої копії електронною поштою.
Керівник закладу освіти упродовж п’яти робочих днів з дати надходження такого звернення (запиту) має надати заявнику письмову відповідь (у тому числі шляхом надсилання її сканованої копії на електронну пошту заявника) про наявність чи відсутність вільних місць у певному класі та, відповідно, можливість чи неможливість зарахування учня до цього класу.
У письмовому підтвердженні можливості зарахування дитини має бути вказаний кінцевий термін для подання заяви про переведення та подання особової справи учня.
До закладу освіти, з якого переводиться учень, подаються:

 • заява одного з батьків учня (для учнів, які не досягли повноліття) або учня;
 • письмове підтвердження або його сканована копія з іншого закладу освіти про можливість зарахування до нього відповідного учня.
 • Упродовж одного робочого дня з дня отримання відповідних документів керівник закладу освіти зобов’язаний видати наказ про відрахування учня для переведення до іншого закладу освіти та видати особову справу учня.

Упродовж п’яти робочих днів з дня отримання від закладу освіти зазначених документів учень чи один із його батьків (для учнів, які не досягли повноліття) має подати до Ліцею:
заяву про зарахування;
особову справу учня.
Наказ про зарахування учня до Ліцею має бути виданий упродовж одного робочого дня з дня отримання документів, визначених цим пунктом Порядку.
5.Відрахування учнів з ліцею
 Із Ліцею відраховуються учні, які:

 • здобули повну загальну середню освіту та отримали відповідний документ про освіту;
 • зараховані до іншого закладу освіти для здобуття повної загальної середньої освіти;
 • переводяться до іншого закладу освіти відповідно до розділу ІV цього Порядку;
 • вибувають на постійне місце проживання за межі України.

Відрахування із зазначених підстав здійснюється шляхом видачі відповідного наказу керівника Ліцею.
Про відрахування учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з причин, передбачених підпунктами 3 і 4 цього пункту, Ліцей не пізніше наступного робочого дня з дня видання наказу повідомляє відповідну службу у справах дітей.
За рішенням педагогічної ради Ліцею та відповідно до наказу керівника можуть бути відраховані (чи переведені на іншу (окрім денної) форму здобуття загальної середньої освіти у цьому ж чи іншому закладі освіти) учні 9 класу, яких було зараховано до закладу за результатами конкурсу і які здобули початковий результат (1, 2 чи 3 бали) чи не здобули жодного результату річного оцінювання та (або) державної підсумкової атестації з одного з предметів, що ними вивчалися поглиблено відповідно до освітньої програми та навчального плану Ліцею чи індивідуального навчального плану учня.
Про можливе відрахування батьки дитини та орган управління освітою за місцем проживання учня повинні бути письмово поінформовані у двотижневий строк до дня засідання педагогічної ради щодо можливого відрахування.
Рішення про відрахування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймається лише за згодою органів опіки та піклування.
Особи, які не завершили здобуття повної загальної середньої освіти та не отримали відповідний документ про освіту після завершенню останнього класу ліцею, відповідно до рішення педагогічної ради можуть бути відраховані з закладу освіти або переведені на іншу (крім денної) форму здобуття освіти в цьому ж або іншому закладі освіти.