Умови і порядок

Умови і порядок
проведення учнівської олімпіади з базових дисциплін
(біологія,  українська мова та література)
для вступників до Українського медичного ліцею
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

 

Олімпіада включає один тур, під час якого учасники виконують запропоноване завдання.

Питання для всіх учасників є однаковими. На початку випробування один із учасників довільно обирає варіант, який буде запропонований кожному в аудиторії.

Кожен варіант білету з української мови та літератури і біології містить дев’ять завдань з вибором короткої відповіді і одне завдання у вигляді питання з розгорнутою відповіддю.

Завдання з короткою відповіддю перевіряють уміння учасників олімпіади синтезувати 2-3 елементи знань та самостійно отримувати результат, а з розгорнутою відповіддю – уміння вирішувати багатокрокові завдання з обґрунтуванням системи рівнянь, посиланнями на закони і визначення, уміння синтезувати знання різних розділів.

Тривалість олімпіади 120 хвилин.

За правильне виконання кожного з дев’яти завдань учасник отримує по 1 балу, за десяте питання від 0 до 3 балів, залежно від повноти і правильності відповіді.

Максимальна кількість балів за виконання всієї роботи дорівнює 36 балів.

Під час проведення конкурсу забезпечується спокійна і доброзичлива обстановка, а учасникам надається можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.

Сторонні особи без дозволу голови організаційного комітету не допускаються до приміщень, де проводиться олімпіада.

Голова журі та його заступники складають і подають на затвердження голові організаційного комітету всі необхідні матеріали щодо олімпіади.

Завдання олімпіади складаються на основі програм з української мови та літератури, і біології відповідно за 8 та 9 класи закладу загальної середньої освіти.

Інформація про результати олімпіади оголошуються учасникам протягом трьох днів після її проведення.

Роботи (у тому числі чернетки) виконуються на листках зі штампом ліцею. На листках не допускаються умовні позначки, які б розкривали авторство роботи. Автор роботи вказується тільки на титульному листку.

Після закінчення  олімпіади роботи шифруються та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою Конкурсної комісії після виставлення балів.

Бланки листків роботи, а також титульні листки зберігаються у голови організаційного комітету, який видає їх голові журі безпосередньо перед початком олімпіади в необхідній кількості (видача реєструється в спеціальному журналі).

Особи, які не встигли за час олімпіади повністю виконати завдання, здають їх незакінченими.

Голова журі або його заступники проводять шифрування письмових робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на   титульному листку і на кожному листку роботи, а також у підсумковій відомості. У випадках, коли під час шифрування робіт виявлено роботу, на якій є особливі помітки, що можуть розкрити авторство, шифрування не проводиться і таку роботу перевіряють особисто заступники голови журі.

Перевірені роботи, а також заповнені підсумкові відомості з шифрами, балами і підписами членів журі передаються заступникам голови журі, які проводять дешифрування робіт і вписують у відомості прізвища учасника.

Апеляція учасника щодо оцінки роботи подається в день оголошення результатів олімпіади.

Переможців олімпіади визначають в особистій першості за сумарною кількістю балів, набраних з трьох базових дисциплін (українська мова та література, біологія).

Кожен учасник отримує сертифікат затвердженого зразка, а переможці - диплом, підписаний головою журі та його заступниками.

Під час проведення олімпіади забороняється використовувати підручники, навчальні посібники та інші матеріали, що не передбачені рішенням журі. У разі використання учасником під час олімпіади сторонніх джерел інформації, він відсторонюється від участі у конкурсі. На його роботі черговий по аудиторії вказує причину вилучення та час. Така робота членами журі не перевіряється.