Хімія 9 клас

Автор календарного планування:
Календарне планування з переліком електронних джерел складене вчителем-методистом, к.п.н. Родигіною І.В.

Календарно-тематичне планування

Хімія, 9 клас

 (3 год на тиждень, усього  105год,)

Повторення основних питань курсу хімії 8-го класу

 

Дата

Тема  уроку

Практична частина

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Домашнє завдання / Корисні посилання

1

01.09 – 03.09

 

 Основні класи неорганічних  сполук та генетичні зв’язки між ними

 

Учень

формулює визначення класів сполук, періодичний закон; пояснює склад і властивості класів сполук, будову атомів, структуру періодичної системи;  заповнення електронами оболонки атома;

складає формули і рівняння реакцій електронні формули та графічні схеми атомів;

обґрунтовує зв’язок електронної  будови атома з місцем елемента в періодичній системі;

Скласти схему, написати рівняння реакцій

 

Основні класи неорганічних сполук і генетичний зв’язок між ними. https://www.youtube.com/watch?v=t0q0n92QP7o

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук. (Тиж.8:СР) (ВІДЕО МОН) - https://www.youtube.com/watch?v=FiHoVJOoIsk

 

2

01.09 – 03.09

 

Основні класи неорганічних  сполук та генетичні зв’язки між ними

 

3

01.09 – 03.09

Основні класи неорганічних  сполук та генетичні зв’язки між ними

 

Розв’язати  задачі, виконати тест

 

Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук

https://www.youtube.com/watch?v=j5h7LgsnPzc

4

6.09 –

10.09

 Основні класи неорганічних  сполук та генетичні зв’язки між ними

 

Заповнити таблицю.

 

Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук

https://www.youtube.com/watch?v=F0WzEUTgGVg

5

6.09 –

10.09

Основні класи неорганічних  сполук та генетичні зв’язки між ними

 

6

6.09 –

10.09

Основні класи неорганічних  сполук та генетичні зв’язки між ними

 

Написати рівняння, пройти тест

7

13.09- 17.09

Будова атома. Склад атомних ядер. Будова електронної  оболонки атома.

 

Скласти схеми

 

https://i.ytimg.com/an_webp/OV2ocQ8R8Rk/mqdefault_6s.webp?du=3000&sqp=COqY9PoF&rs=AOn4CLB6-hIppFk_hbWPndBa5GGDhgYbag

8

13.09- 17.09

Електронні формули атомів. Графічні схеми розміщення електронів на орбіталях, енергетичні комірки.

 

9

13.09- 17.09

 

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва у світлі уявлень про будову атома. Зв’язок електронної будови атома з місцем елемента в періодичній системі.

 

Написати електронні конфігурації

Демонстрація "Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва"

https://www.youtube.com/watch?v=gAuU_G_rtmg

10

20.09- 24.09

Розв’язування розрахункових задач.

 

Розв’язати задачі

1. Електронна будова атома (навчальний матеріал для учнів з прикладами розв'язання завдань). - https://www.youtube.com/watch?v=do1UC6Z35Uo

2. Розрахункові задачі. Хімія 8 клас (Розв'язання задач за темою "Основні класи неорганічних сполук") - https://www.youtube.com/watch?v=6JIJi2wgthg

3. Як легко розв'язувати ланцюжки хімічних перетворень? Генетичний зв'язок. Хімія 8 клас. - https://www.youtube.com/watch?v=iwDra3kg6u0

 

11

20.09- 24.09

Практична робота

 

Практичні роботи:

1. Розв’язування експериментальних задач.

 

 

Досліджуємо вдома | Класи неорганічних сполук - https://www.youtube.com/watch?v=11PBpeKEgj8

 

12

20.09- 24.09

Розв’язування розрахункових задач.

 

Підготувати презентацію «Розчини у житті людини»

 

Тема 1. Розчини

13

27.09-

01.10

 

Поняття про розчин. Значення розчинів у природі, в житті та практичній діяльності людини.

 

Учень:

наводить приклади  суспензій, емульсій,  колоїдних  та істинних розчинів;

розрізняє компоненти розчину, насичені й ненасичені, концентровані та розбавлені розчини;

пояснює явища, що відбуваються  під час розчинення речовин,  суть розчинності, залежність розчинності  від  різних факторів;  залежність між густиною розчину та його складом;  будову  молекули води; суть водневого  зв’язку; еквівалент;

обґрунтовує розчинення як фізико-хімічний  процес,

значення розчинів у природі та житті людини;

обчислює масову частку, масу, молярну концентрацію розчиненої речовини, густину розчинів;

виготовляє розчини з певною масовою часткою, молярною концентрацією розчиненої речовини та еквівалентів розчиненої речовини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учень:

наводить приклади електролітів  і неелектролітів, сильних і  слабких електролітів;

розрізняє катіони та аніони;

складає рівняння дисоціації електролітів, гідролізу солей;

пояснює суть електролітичної  дисоціації, хімічні властивості  електролітів,

суть понять про водневий показник та гідроліз солей;

обчислює ступінь дисоціації електролітів;

розв’язує експериментальні задачі

§1, провести домашній експеримент

 

1. Розчин та його компоненти. Вода (Дистанційна школа) - https://www.youtube.com/watch?v=QHQDqcXag9g

2. Розчини. https://www.youtube.com/watch?v=VGBRaeL2gqA

14

27.09-

01.10

 

Поняття про дисперсні  системи, колоїдні та істинні розчини.

 Демонстрації:

1. Приготування суспензії та емульсії.

15

27.09-

01.10

Розчинення — фізико-хімічний процес. Явища, що відбуваються в процесі розчинення речовин: подрібнення, дифузія, гідратація, теплові явища.

 Демонстрації:

2. Дифузія в рідинах

Лабораторні досліди:

1. Теплові явища під час розчинення кристалічних лугів, нітратів, концентрованої сульфатної кислоти тощо.

2. Гідратація йонів у розчині.

§2, 3,  № 20, 21, с. 19., скласти звіти про лабораторні досліди

1. Дисперсні системи. Розчини. Розчинність. Розчинення. - https://www.youtube.com/watch?v=7cPSEOPEoJs

Процес розчинення

https://www.youtube.com/watch?v=FHXkgRCgXZc

16

04.10- 08.10

Розчинність речовин у воді. Вода як полярний розчинник. Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок. 

    Демонстрації:

3. Приготування пересиченого розчину.

§ 5, № 35, 36, с. 30, Заповнити таблицю

Розчинність речовин

https://www.youtube.com/watch?v=HMn2ELWFRrI

Розчин і його компоненти (Тиж.3:ПТ) (МОН)

https://www.youtube.com/watch?v=Y9xKX3XJSxA

Будова молекули води. Поняття про водневий зв`язок

https://www.youtube.com/watch?v=nKsC8hZUyto

Хімія-9 клас-Розчин та його компоненти. Вода (Дистанційна школа)

https://www.youtube.com/watch?v=QHQDqcXag9g

Розчини у природі та побуті

https://www.youtube.com/watch?v=ej8EN4otvKs

17

04.10- 08.10

Залежність розчинності від різних факторів. Розчини насичені, ненасичені, пересичені, концентровані й розбавлені.

 

18

04.10- 08.10

Коефіцієнт розчинності. Криві розчинності. Розв’язування розрахункових задач, пов’язаних з розчинністю речовин.

Розрахункові задачі:

1. Обчислення розчинності речовин.

Розв’язати задачі № 37, 38, с. 30

Хімія 9 клас Урок 5 Розчинність

https://www.youtube.com/watch?v=6o56SOrSx7A

Теплові явища при розчиненні

https://www.youtube.com/watch?v=nlSzYdBFbEA

Насичені та ненасичені розчини

https://www.youtube.com/watch?v=5PaAj_7406I

19

11.10-

15.10

 

Кількісний склад розчинів. Масова частка розчиненої  речовини.

    Демонстрації:

4. Приготування розчину солі певного складу.

Розв’язати задачі

Розчини та задачі на масову частку

https://www.youtube.com/watch?v=c4nJVxXu04U

"задачі на розчини", Частина 2

https://www.youtube.com/watch?v=94yBy7fW7yQ

Хімія 9 клас Урок 7 Розв'язування задач з використанням масової частки розчиненої речовини

https://www.youtube.com/watch?v=w6XH44yWGIs

Хімія. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Виготовлення розчину

https://www.youtube.com/watch?v=vPQKGm5Cr3c

20

11.10-

15.10

 

Молярна концентрація розчиненої речовини.

Розрахункові задачі:

2. Обчислення масової частки розчиненої речовини.

3. Обчислення молярної концентрації розчиненої речовини.

21

11.10-

15.10

Поняття про еквівалент та молярну концентрацію еквівалентів речовини.

Розрахункові задачі:

4. Обчислення молярної концентрації еквівалентів розчиненої речовини.

Розв’язати задачі https://ukr.topbrainscience.com/3215446-how-to-calculate-concentration

22

18.10-

22.10.

Практична робота:

 2. Приготування розчину солі з певною масовою часткою розчиненої речовини.

  Практичні роботи:

2. Приготування розчину солі з певною масовою часткою розчиненої речовини.

3. Приготування розчину солі із заданою молярною концентрацією розчиненої речовини.

4. Приготування розчину солі з молярною концентрацією еквівалентів розчиненої речовини.

Опрацювати методики практичних робіт

Приготування розчину солі з певною масовою часткою розчиненої речовини

https://www.youtube.com/watch?v=muHOjQsSdCU

23

18.10-

22.10..

Практична робота:

3. Приготування розчину солі із заданою молярною концентрацією розчиненої речовини.

Практична робота:

 4. Приготування розчину солі з молярною концентрацією еквівалентів розчиненої речовини

24

18.10-

22.10.

Густина розчинів.

 

25

01.11- 05.11

Залежність між густиною розчину та його  складом (масовою часткою або концентрацією розчиненої речовини).

 

 

Розв’язати задачі

Хімія. Цифрова лабораторія Einstein (TM). Концентрація, визначення рівня Ph

https://www.youtube.com/watch?v=WTWVnJcSWpY

Хімія. 7 клас. Густина розчину

https://www.youtube.com/watch?v=4zjOpTXmwPg

26

01.11- 05.11

Залежність між густиною розчину та його  складом (масовою часткою або концентрацією розчиненої речовини).

 

27

01.11- 05.11

 

Розв’язування задач

Розрахункові задачі:

5. Обчислення, пов’язані з виявленням залежності між густиною розчину і масовою часткою

або молярною концентрацією розчиненої речовини

Розв’язати задачі, скласти узагальнюючу схему.

28

08.11- 12.11

Розв’язування розрахункових задач

 

Розв’язати задачі

29

08.11- 12.11

Розв’язування задач

 

30

08.11- 12.11

Узагальнення знань з теми

 

Тема 2. Електролітична дисоціація

 

31

15.11- 19.11

Електролітична дисоціація кислот, лугів, солей. Електроліти і  неелектроліти.

     Демонстрації:

5. Випробування речовин та їх розчинів на електричну провідність.

6. Порівняння електричної провідності концентрованого і розбавленого розчинів оцтової

кислоти.

§ 6, №  45, 46, с. 36.

Хімія 9 клас. Уроки 10-11 Електроліти і неелектроліти. Електролітична дисоціація

https://www.youtube.com/watch?v=M7G3pVf4Wz8

9 клас хімія, електроліти

https://www.youtube.com/watch?v=AYu1hY9DxZs

32

15.11- 19.11

Механізм дисоціації речовин з йонним і полярним ковалентними зв’язками.

 

33

15.11- 19.11

Поняття про ступінчасту дисоціацію. Ступінь дисоціації. Сильні й слабкі електроліти.

Розрахункові задачі:

     6. Обчислення маси одного з продуктів реакції за відомою масою вихідної речовини, яка містить певну частку домішок.

7. Обчислення ступеня дисоціації речовин.

§ 8, №  58, 59, с. 46.

Сильні й слабкі електроліти

https://www.youtube.com/watch?v=YxofN8jKpus

Відео "Сильні і слабкі електроліти Ступінь електролітичної дисоціації"

https://www.youtube.com/watch?v=ZQCuZjhvDxM

34

22.11- 26.11

Дисоціація електролітів у водних розчинах.

 

§7, № 49, 50, с.42

Дисоціація кислот, основ і солей

https://www.youtube.com/watch?v=5LVd-3m8Kd0

Дисоціація кислот (Демонстрація)

https://www.youtube.com/watch?v=rRY5wHKYGE4

35

22.11- 26.11

Хімічні  властивості кислот, основ, амфотерних гідроксидів, солей у світлі уявлень про електролітичну дисоціацію та окисно-відновні процеси.

Лабораторні досліди:

 3.Виявлення йонів Гідрогену та гідроксид-іонів у розчині.

 4. Порівняння взаємодії розбавлених хлоридної та оцтової кислот із цинком.

 

36

22.11- 26.11

Хімічні  властивості кислот, основ, амфотерних гідроксидів, солей у світлі уявлень про електролітичну дисоціацію та окисно-відновні процеси.

 

Написати рівняння дисоціації

Пройти тест

37

29.11- 03.12

Реакції обміну між розчинами електролітів

 Йонні рівняння.

Лабораторні досліди:

5. Реакції обміну в розчинах електролітів із випаданням осаду.

 6. Реакції обміну в розчинах електролітів із виділенням газу.

 7. Реакції обміну в розчинах електролітів з утворенням слабкодисоційованої сполуки — води.

§ 10, №   74, 75, с. 57

С.62-63.

§ 11, № 76-78, с.58

Лабораторний дослід № 4 Реакції обміну між електролітами у водних розчинах (РАНОК)

https://www.youtube.com/watch?v=B_a2Faw65os

Хімія 9 клас. Урок 12 Реакції йонного обміну. Складання рівнянь

https://www.youtube.com/watch?v=lp6K5nKo6bc

Хімія 9 клас Урок 13 Алгоритм виконання вправ на складання рівнянь реакцій йонного обміну

https://www.youtube.com/watch?v=9s96ldzwkj4

Хімія 9 клас Урок 14 Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій.

https://www.youtube.com/watch?v=mVg0tePFsvA

Реакції обміну

https://www.youtube.com/watch?v=RCW7wtL8RrI

38

29.11- 03.12

Практичні роботи:

5. Реакції обміну між розчинами електролітів. Йонні рівняння.

     Практичні роботи:

 5. Реакції обміну між розчинами електролітів. Йонні рівняння.

39

29.11- 03.12

Дисоціація води. Поняття про водневий показник — рН реакції середовища.

 

Створити презентацію

Урок 16 рН розчину

https://www.youtube.com/watch?v=mUDgZlfS7HM

Лабораторний дослід №5 "Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами"

https://www.youtube.com/watch?v=u1S5bc9ANt0

40

06.12- 10.12

 

Гідроліз солей.

 

§9, № 68, 72, с. 53.

С. 61-62

Хімія - Гідроліз солей

https://www.youtube.com/watch?v=OrF-zyY4wSA

Визначення pH середовища водних розчинів солей за https://www.youtube.com/watch?v=GtyhNbwHBho

41

06.12- 10.12

 

Практична робота:

6. Розв’язування експериментальних задач на визначення рН розчинів і гідроліз солей.

Практичні роботи:

6. Розв’язування експериментальних задач на визначення рН розчинів і гідроліз солей.

42

06.12- 10.12

Розв’язування розрахункових задач

 

С. 68-69, пройти тест

 

43

13.12- 17.12

Практична робота:

7. Розв’язування експериментальних задач з теми.

Практичні роботи:

7. Розв’язування експериментальних задач з теми.

Розв’язати задачі

Хімія 9 клас. Практична робота. Реакції йонного обміну. Розв'язування експериментальних задач

https://www.youtube.com/watch?v=qQUlt6Lr9-E

44

13.12- 17.12

Контрольна робота

 

45

13.12- 17.12

Аналіз контрольної роботи

Онлайн-консультація

 

 

Тема  3.  Окисно-відновні  та  електрохімічні процеси

46

20.12- 24.12

 

Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення атома елемента за хімічною формулою сполуки.

 

Учень:

наводить приклади окисників, відновників, окисно-відновних реакцій, хімічних джерел струму;

складає рівняння окисно-відновних реакцій, формули речовин за ступенями окиснення атомів;

пояснює суть електродного потенціалу, електролізу, послідовність електродних процесів; роботу гальванічного елемента, закони Фарадея;

обчислює ступінь окиснення елементів; масу речовини, що виділяється на катоди, об’єм газу, силу струму і необхідний час;

обґрунтовує окисно-відновних процесів, застосування електролізу.

Визначити ступені окиснення елементів у сполуках http://chemistry.sc46.pp.ua/stupin-okisnennya/#Third

 

47

20.12- 24.12

 

Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення атомів елементів

 

48

20.12- 24.12

Процеси окиснення і відновлення, відновники та окисники.

 

Заповнити таблицю

 

http://chemistry.sc46.pp.ua/okisniki-j-vidnovniki/