Хімія 11 клас

Автор календарного планування:
Календарне планування з переліком електронних джерел складене вчителем-методистом, к.п.н. Родигіною І.В.

Календарно-тематичне планування

Хімія, 11 клас

 (5 г год на тиждень, усього 175 год,)

Дата

Тема уроку

Практична частина

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Домашнє завдання / Корисні посилання

Повторення найважливіших питань курсу хімії 10 класу

1

01.09 – 04.09

 

Інструктаж  з правил ТБ

Склад, властивості, застосування окремих представників вуглеводнів

 

 

Написати рівняння реакцій, схеми перетворень

 

1. Класифікація вуглеводнів. Хімія 11 клас - https://www.youtube.com/watch?v=2zR7Nbg4UFw

2. Склад, властивості, окремих представників вуглеводнів - https://www.youtube.com/watch?v=1FDA0Le9cPY

 

2

01.09 – 04.09

 

Склад, властивості, застосування окремих представників вуглеводнів

 

 

3

01.09 – 04.09

 

Склад, властивості, застосування окремих представників оксигеновмісних (метанол, етанол, гліцерол, етанова кислота) органічних речовин

 

 

4

01.09 – 04.09

 

Склад, властивості, застосування окремих представників нітрогеновмісних (аміноетанова кислота) органічних речовин

 

 

1. Хімія. 10 кл. "Узагальнення знань по нітрогеновмісним органічним сполукам" - https://www.youtube.com/watch?v=oxO3ddVAWT0

5

01.09 – 04.09

 

Склад, властивості, застосування окремих представників оксигеновмісних і нітрогеновмісних органічних речовин

 

 

Пройти тест

6

6.09 –

11.09

Теорія хімічної будови органічних сполук

 

 

Написати структурні формули речовин, розв’язати задачі № 2,4,5

3. Хімія. 10 клас. Теорія будови органічних сполук. Класифікація органічних сполук - https://www.youtube.com/watch?v=_T2htdrGWac

4. Теорія хімічної будови органічних сполук О. М. Бутлерова. Презентація - https://www.youtube.com/watch?v=uDnU17X6Vko

7

6.09 –

11.09

Розв'язування задач

 

 

 Розв`язування задач "Визначення формул органічних речовин". –  https://www.youtube.com/watch?v=pwOfOBXfE90

2. - https://www.youtube.com/watch?v=bp0-XoX6vqY

 

8

6.09 –

11.09

Розв'язування задач

 

 

9

6.09 –

11.09

Розв'язування задач

 

 

10

6.09 –

11.09

Узагальнення основних питань курсу органічної хімії

 

 

Скласти узагальнюючу схему, виконати тест

1. Узагальнення та систематизація знань з теми "Оксигеновмісні органічні сполуки"" - https://www.youtube.com/watch?v=jvd03rdzypo

2. Багатоманітність і взаємозв’язок органічних речовин (ЗНО):

https://www.youtube.com/watch?v=YLkmD8r3V0Y

3. Генетичні зв’язки між класами органічних речовин

https://www.youtube.com/watch?v=aIBWdpI-OfA

Розділ І. Повторення та поглиблення основних теоретичних питань курсу основної школи

11

13.09- 18.09

Сучасні уявлення про будову атомів. Нукліди. Ізотопи. Дуалістична природа електрона. Квантові числа: головне, побічне (орбітальне), магнітне, спінове та їх фізичний зміст. Орбіталі. Послідовність заповнення електронами атомних орбіталей: принцип найменшої енергії; принцип Паулі, правила Гунда та Клечковського.

Демонстрації

1. Різні варіанти Періодичної системи хімічних елементів (довга і коротка форми, віртуальні 3D).

2. Форми електронних орбіталей (віртуальні 3D).

3. Моделі атомів s-, p-, d-елементів (віртуальні 3D).

 

Знаннєвий компонент

     називає хімічні елементи та їхні сполуки;

     розрізняє поняття «нуклід» і «ізотоп»; основний і збуджений стани атома; речовини з різними видами хімічних зв’язків;

формулює означення основних класів неорганічних сполук з точки зору електролітичної дисоціації; радіусу атома, електронегативності; окисно-відновних реакцій; розчинів;  масової частки розчиненої речовини, молярної концентрації; гідролізу солей; періодичний закон;

     наводить приклади s-, p-, d-елементів; речовин із різними типами хімічного зв
’язку; аморфних і кристалічних речовин; речовин із різними типами кристалічних ґраток; розчинів;

Діяльнісний компонент

складає електронні та електронно-графічні формули атомів елементів з урахуванням принципу Паулі, правил Ф. Хунда і В.М. Клечковського; рівняння  відповідних хімічних реакцій; схеми електронного балансу окисно-відновних реакцій;

класифікує хімічні елементи та речовини; хімічні реакції за зміною ступеня окиснення, оборотністю процесу;

характеризує хімічні елементи за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атомів; властивості ковалентного зв’язку;

      порівнює валентні можливості атомів неметалічних елементів 2 і 3 періодів, що знаходяться в одній групі, на основі електронної будови їхніх атомів

 пояснює дуалістичну природу електрона, фізичну суть квантових чисел, механізми утворення різних видів хімічних зв’язків і різні механізми утворення ковалентного зв’язку; явища, якими супроводжується розчинення речовин;

обґрунтовує закономірності змін будови атомів елементів та їхніх властивостей у періодичній системі; залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови;

прогнозує фізичні властивості речовин у залежності від їхньої будови; можливість реакції гідролізу;

експериментально розв’язує задачі з установлення генетичних зв’язків між класами неорганічних сполук; виготовляє розчини солі заданої молярної концентрації; визначає рН середовища водних розчинів солей;

обчислює кількісний склад суміші за рівнянням реакції; молярну концентрацію речовини у розчині;

     дотримується правил безпеки під час виконання хімічних дослідів.

Ціннісний компонент

      висловлює судження щодо значення періодичного закону для передбачення властивостей іще не відкритих елементів;  знань про будову хімічних речовин для визначення сфери їх застосування; окисно-відновних процесів у довкіллі і на хімічних виробництвах.

1. Попель.П.   (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закладів освіти. – Київ: ВЦ «Академія», 2019. – 248 с. §1, 2, №2, 3, с. 8.

 

Періодичний закон Д.І.Менделєєва

https://youtu.be/V-ww0Sg9FqM

Будова електронних оболонок атомів.

https://sites.google.com/view/allhemi/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F/23-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8-%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B2

Збуджений стан атома.

https://sites.google.com/view/allhemi/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F/24-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C

12

13.09- 18.09

Будова електронних оболонок атомів. Електронна й електронно-графічна конфігурації атомів s-, p-, d-елементів.  Збуджений стан атома. Валентні можливості атомів ІІ-ІІІ періодів.

 

13

13.09- 18.09

Періодичний закон Д.І.Менделєєва (сучасне формулювання) і Періодична система хімічних елементів., електронегативності.

 

14

13.09- 18.09

Періодичні закономірності в атомних структурах: зміна радіуса, енергії йонізації, спорідненості до електрона

 

15

13.09- 18.09

Характеристика хімічного елемента за його місцем у періодичній системі та будовою атома.

 

Виконати тест

16

20.09- 25.09

Хімічний зв’язок. Йонний, ковалентний, металічний, водневий зв’язки.

 

1.. §5, 6, № 47, 52,  с.40-41.

Йонний зв’язок

https://www.youtube.com/watch?v=23Zk00tCtiE&list=PLBoNQWTfdR3iZFlaPZSP6Ggt0Ss3GHsh6&index=17

Особливості іонних сполук та їх фізичні властивості

https://www.youtube.com/watch?v=5PS6sajkAo0&list=PLBoNQWTfdR3iZFlaPZSP6Ggt0Ss3GHsh6&index=18

Хімічні властивості йонних сполук

https://www.youtube.com/watch?v=7vd8HshwLHo&list=PLBoNQWTfdR3iZFlaPZSP6Ggt0Ss3GHsh6&index=19

 

Ковалентний зв’язок: механізми його утворення та кількісні характеристики

https://www.youtube.com/watch?v=byQ19PcDy7c&list=PLBoNQWTfdR3iZFlaPZSP6Ggt0Ss3GHsh6&index=20

Властивість ковалентного зв’язку - насичуваність

https://www.youtube.com/watch?v=gg7y55mJ_wI&list=PLBoNQWTfdR3iZFlaPZSP6Ggt0Ss3GHsh6&index=21

Інші властивості ковалентного зв’язку - полярність та поляризованість

https://www.youtube.com/watch?v=6sghaG6SvOQ&list=PLBoNQWTfdR3iZFlaPZSP6Ggt0Ss3GHsh6&index=22

17

20.09- 25.09

Обмінний і донорно-акцепторний механізми утворення ковалентного зв’язку.

 

18

20.09- 25.09

Властивості ковалентного зв’язку: насичуваність, напрямленість, кратність, поляризованість

 

19

20.09- 25.09

Будова речовин: кристалічний і аморфний стани твердих речовин. Кристалічні ґратки.

 

20

20.09- 25.09

 

Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови.

 

1.. §8,  № 66, 67, с. 48.

2.. с. 54-55, табл., с.58.

 

21

27.09-

02.10

 

Розчини. Явища, що супроводжують процес розчинення речовин: поглинання і виділення теплоти, гідратація. Характеристики кількісного  складу розчинів: масова частка та молярна концентрація розчиненої речовини

Демонстрації

4. Теплові явища при розчиненні концентрованої сульфатної кислоти (кристалічного натрій гідроксиду) та амоній нітрату.

5. Зміна кольору при розчиненні безводного купрум (ІІ) сульфату.

6. Електроліз розчинів купрум(ІІ) сульфату і калій йодиду (реально або віртуально)

 

2.., с. 103-108, № 4-6, с.104.

 

https://sites.google.com/view/allhemi/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F/28-%D0%B3%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B7-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9

Гідроліз солей

https://sites.google.com/view/allhemi/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC/9-%D0%B3%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B7-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9

22

27.09-

02.10

 

Гідроліз солей у водних розчинах.  

 

23

27.09-

02.10

 

Практична робота №1

Практичні роботи

1. Визначення рН  середовища водних  розчинів солей.

2. Приготування водного розчину солі заданої молярної концентрації

 

 

24

27.09-

02.10

 

Практична робота №2

 

 

25

27.09-

02.10

Розв’язування розрахункових задач

Розрахункові задачі

1. Обчислення молярної концентрації розчину

 

1.. § 12,  № 93, 94, с.72, підготувати

проекти №  1, 2.

26

04.10- 09.10

Окисно-відновні реакції. Основні окисники і відновники.

 Складання рівнянь окисно-відновних реакцій за відомими продуктами реакцій

Навчальні проекти

1. Окисно-відновні процеси у живій природі, повсякденному житті, на хімічних виробництвах. Навчальні проекти

2. Дослідження властивостей рідких кристалів

 

2.. с.60-62,

с. 122-124, приклади.

Окисно-відновні реакції

https://www.youtube.com/watch?v=GZVNR2Aay8E&list=PLBoNQWTfdR3iZFlaPZSP6Ggt0Ss3GHsh6&index=7

 

https://www.youtube.com/watch?v=55iIRzxW-KY&list=PLBoNQWTfdR3iZFlaPZSP6Ggt0Ss3GHsh6&index=8

Значення окисно-відновних реакцій у природі, побуті та виробництві

https://www.youtube.com/watch?v=ILvZ9gcZuPI&list=PLBoNQWTfdR3iZFlaPZSP6Ggt0Ss3GHsh6&index=11

 

Основні класи неорганічних сполук і генетичний зв’язок між ними. Хімія 10 клас     https://www.youtube.com/watch?v=t0q0n92QP7o

 

27

04.10- 09.10

Електроліз. Застосування електролізу

 

 

28

04.10- 09.10

Класифікація неорганічних речовин

Розрахункові задачі

2. Обчислення  кількісного складу сумішей за рівняннями хімічних реакцій. Лабораторні досліди

 

29

04.10- 09.10

Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук.

1. Дослідження генетичних зв’язків між класами неорганічних сполук.

 

30

04.10- 09.10

Узагальнюючий урок з теми «Повторення та поглиблення основних теоретичних питань курсу

основної школи»

 

 

2..с. 130-138, виконати тести, с. 145,

скласти схему.

Розділ ІІ. Неметалічні елементи та їхні сполуки

Тема  1. Гідроген. Водень

31

11.10-

16.10

 

Гідроген. Будова атома. Ізотопи Гідрогену. Особливості розміщення у періодичній системі. Поширення Гідрогену в природі і Всесвіті. Водень. Склад молекули і будова речовини. Добування в промисловості і лабораторії. Фізичні властивості водню. Окисні і відновні властивості водню.

Застосування водню. Перспектива використання водню як пального

Демонстрації

1. Добування водню в лабораторії та способи його збирання.

2. Перевірка водню на чистоту.

 Демонстрації

3. Горіння водню в кисні.

4. Відновлення міді з купрум(ІІ) оксиду воднем

 

Навчальні проєкти

1. Водень як екологічно чисте паливо.

Знаннєвий компонент

називає ізотопи та сполуки Гідрогену;

     наводить приклади реакцій добування водню;

Діяльнісний компонент

складає електронну та електронно-графічну формули атома Гідрогену; рівняння характерних для водню хімічних реакцій і схеми електронного балансу до них;

обґрунтовує місце Гідрогену в періодичній системі, його валентність і ступені окиснення; окисно-відновні властивості гідроген пероксиду;

характеризує Гідроген за його місцем у періодичній системі та будовою атома; поширення в природі; фізичні та хімічні властивості водню;

експериментально добуває, збирає і перевіряє водень на чистоту; підтверджує окисно-відновні властивості гідроген пероксиду;

дотримується правил безпечного поводження з воднем і гідроген пероксидом;

Ціннісний компонент

оцінює роль водню як екологічно чистого палива;

висловлює судження про дію гідроген пероксиду на організм людини.

1.. § 14-15,

2.. с.186-188,

підготувати проект №1.

http://chemistry.sc46.pp.ua/gidrogen/

 

http://chemistry.sc46.pp.ua/1-2-voden-fizichni-vlastivosti-dobuvannya/

 

http://chemistry.sc46.pp.ua/1-3-himichni-vlastivosti-ta-zastosuvannya-vodnyu/

2.. с. 192-193, написати ОВР

 

http://chemistry.sc46.pp.ua/rozrahunkovi-zadachi-z-temi-gidrogen-voden/

32

11.10-

16.10

 

Гідроген пероксид як сполука Гідрогену. Окисні і відновні властивості гідроген пероксиду. Застосування гідроген пероксиду.  

Лабораторні досліди

1. Дослідження окисних і відновних властивостей гідроген пероксиду

Навчальні проекти

2. Біологічна роль гідроген пероксиду.

33

11.10-

16.10

 

Практична робота

 

Практичні роботи

1. Відновні властивості водню.

Тема 2. Елементи VІІА групи (галогени)

34

11.10-

16.10

 

Загальна характеристика елементів групи: Флуор, Хлор, Бром, Йод. Поширення їх у природі. Прості речовини  галогени. Склад і будова молекул Фізичні і хімічні властивості галогенів. Добування хлору в лабораторії і промисловості Розв’язування задач

Демонстрації

1. Зразки хлору, брому (віртуально), йоду, сполук галогенів.

2. Сублімація йоду (реально або віртуально)

Навчальні проекти

1. Практичне значення галогенів.

2. Проблема охорони довкілля від забруднення сполуками Хлору і Флуору

 

2.. с.193-195,

підготувати проект № 1, 2.

 

http://chemistry.sc46.pp.ua/zagalna-harakteristika-elementiv-vii-a-grupi-poshirennya-yih-u-prirodi/

 

http://chemistry.sc46.pp.ua/ftor-brom-i-jod/

 

http://chemistry.sc46.pp.ua/test-hlor/

35

11.10-

16.10

 

 Розв’язування задач

 

Розрахункові задачі

1. Обчислення за рівнянням хімічної реакції кількості речовини, маси, об’єму (газуватих речовин) продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один з реагентів взято у надлишку;

 

1.. § 22,  № 167-169, с. 132.

 

http://chemistry.sc46.pp.ua/hlor-yak-prosta-rechovina/

 

http://chemistry.sc46.pp.ua/himichni-vlastivosti-hloru/

36

18.10-

23.10.

Гідроген хлорид. Склад і будова молекули. Фізичні властивості. Добування і застосування гідроген хлориду. Хлоридна кислота. Хімічні властивості.

Демонстрації

3. Добування гідроген хлориду та розчинення його у воді.

4. Витіснення галогенів із розчинів відповідних галогенідів.

Лабораторні досліди

1. Дослідження хімічних властивостей хлоридної кислоти.

 

2.. с. 196-198,

1.. № 142, 143, с. 112.

 

http://chemistry.sc46.pp.ua/gidrogen-hlorid-hloridna-kislota/

 

http://chemistry.sc46.pp.ua/hloridna-kislota/

 

http://chemistry.sc46.pp.ua/hloridi/

37

18.10-

23.10.

Хлориди. Якісні реакції на галогенід-іони. Застосування галогенів і їхніх сполук.

 Лабораторні досліди

2,3. Якісні реакції на бромід-, йодид-іони.

 

 

38

18.10-

23.10.

Практична робота

 

Практичні роботи

1. Розв’язування експериментальних задач за темою «Сполуки галогенів».

 

http://chemistry.sc46.pp.ua/laboratorni-doslidi-za-temoyu-elementi-vii-a-grupi-10-klas/

39

18.10-

23.10.

Узагальнюючий урок з теми «Елементи VІІА групи (галогени)»

 

 

Скласти узагальнюючу схему,

підготувати проекти № 1, 2.

 

http://chemistry.sc46.pp.ua/test-gidrogen-hlorid-i-hloridna-kislota/

 

Тема 3. Елементи VIА групи (халькогени)

40

18.10-

23.10.

Загальна характеристика елементів VI-А групи. Поширеність елементів у природі.

 Навчальні проекти

1. Кисень та життя (промислова екологія).

2. Подвійна роль озону в природі.

Знаннєвий компонент

   називає   елементи VI-А групи та їхні сполуки, прості речовини Оксигену і Сульфуру,  основні наукові принципи, сировину та етапи виробництва сульфатної кислоти;

     наводить приклади основних природних сполук елементів VIА групи;

     пояснює явище алотропії, причини  кислотних дощів.

Діяльнісний компонент

     характеризує елементи групи, прості речовини Оксигену (кисень, озон) та Сульфуру (ромбічна, моноклинна, пластична сірка); фізичні та хімічні властивості простих речовин, оксидів і кислот Сульфуру; поширеність у природі Оксигену та Сульфуру; практичне значення кисню, сірки та сполук Оксигену і Сульфуру; біологічну роль Оксигену, Сульфуру та їхніх сполук; сировину, основні стадії та хімічні реакції, що лежать в основі виробництва сульфатної кислоти контактним способом, закономірності їх перебігу та керування ними;

     складає електронні та електронно-графічні формули атомів елементів групи, рівняння хімічних реакцій, що характеризують основні хімічні властивості кисню, сірки та сполук Сульфуру, схеми електронного балансу окисно-відновних реакцій;

      порівнює елементи VIА групи за їхнім  місцем у періодичній системі і електронною будовою атомів, фізичні та хімічні властивості їхніх сполук, прості речовини Оксигену та Сульфуру, хімічні властивості концентрованої і розбавленої сульфатної кислоти

     визначає сульфід-, сульфіт-іони в розчинах;

     розв’язує експериментальні задачі,  обираючи і обґрунтовуючи план дослідження;

     обчислює кількість речовини,  масу або об’єм продукту реакції за відомою кількістю речовини, масою або об’ємом реагента, що містить домішки, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

    дотримується правил безпечного поводження з розчином сульфатної кислоти, правил безпеки під час виконання хімічного експерименту.

Ціннісний компонент

    висловлює судження щодо біологічної ролі Оксигену, Сульфуру та їхніх сполук;

    оцінює значення кисню та озонового шару для життя організмів на Землі,  екологічну небезпеку  виробництва сульфатної кислоти; вплив кислотних дощів на довкілля;

    робить висновки щодо фізіологічної дії сірководню, впливу речовин на навколишнє середовище і здоров’я людини;

    усвідомлює необхідність збереження власного здоров’я і довкілля при використанні хімічних сполук.

2.. с. 198-200, написати есе. «Біологічна роль озону та кисню». 

11 клас. Хімія. Хар-ка неметалічних елементів, їхнє розташування у періодичній системі (Тиж.7:СР) (МОН)

https://www.youtube.com/watch?v=LU9qEBmMnTU

Місце неметалічних елементів у періодичній системі Д.І.Менделєєва. Хімія 10 клас

https://www.youtube.com/watch?v=RN4jnH8G2Zo

Колообіг неметалічних елементів у природі. Парниковий ефект. Хімія 10 клас

https://www.youtube.com/watch?v=PlLCtE2oxww

41

01.11- 06.11

Порівняння фізичних та хімічних властивостей озону та кисню. Біологічна роль озону та кисню.  

Демонстрації

3.  Взаємодія кисню з неметалами та металами.

Заповнити таблицю

Озон

https://www.youtube.com/watch?v=x4V1eBrfkRQ

Колообіг кисню в природі. Озон. Біологічна роль кисню Проблема чистого повітря

https://www.youtube.com/watch?v=0qfSVPbwCQQ

42

01.11- 06.11

Сульфур. Прості речовини. Фізичні та хімічні властивості. Застосування.

 

2.. с.86-87, зад. № 13, 14.

Презентація Сульфур

https://www.youtube.com/watch?v=IS8_c__BGkM

 

Алотропія. Алотропні модифікації

https://www.youtube.com/watch?v=Mq_fJgzmsyw

43

01.11- 06.11

Розв’язування задач

Розрахункові задачі

1. Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту реакції за відомою кількістю речовини, масою або об’ємом реагента, що містить домішки.

44

01.11- 06.11

Розв’язування задач

45

01.11- 06.11

Гідроген сульфід. Фізичні та хімічні властивості: взаємодія з киснем..

 

2.. с.204-206,

1.. № 138, 142, с. 112.

11 клас. Хімія. Сполуки неметалічних елементів з гідрогеном. Характеристика гідроген хлориду та гідроген сульфіду. Особливості водних розчинів цих сполук, їх застосування (Тиж.8:ПТ) (МОН)

https://www.youtube.com/watch?v=Pl59Ky0ZJfE

46

08.11- 13.11

Сульфідна кислота та сульфіди. Якісна реакція на сульфід-іони. Фізіологічна дія сірководню.

Лабораторні досліди

2. Якісні реакції на сульфід- іони.

2.. с. 206-209, написати ОВР

Таблиця кислот. Тренажер для запам'ятовування назв і формул

https://www.youtube.com/watch?v=9VuwkaaGxmM

11 клас. Хімія. Оксиди неметалічних елементів. Їхні загальні хімічні властивості (Тиж.8:СР)

https://www.youtube.com/watch?v=MiTS1BLcSYk

Якісна реакція на сульфіт- та сульфат- йони

https://www.youtube.com/watch?v=uBkbqU06WaE

47

08.11- 13.11

Сульфур(IV) оксид, окисно-відновні властивості.

Демонстрації

4. Добування сульфур(IV) оксиду реакцією обміну та доведення його кислотного характеру.

48

08.11- 13.11

Сульфітна кислота, окисно-відновні властивості.

Лабораторні досліди

3. Якісні реакції на  сульфіт -іони.

49

08.11- 13.11

Сульфур(VІ) оксид. Сульфатна кислота. Фізичні та хімічні властивості концентрованої сульфатної кислоти. Гігроскопічні властивості..

Демонстрації

Взаємодія концентрованої сульфатної кислоти з металами (віртуально).

5. Дія концентрованої сульфатної кислоти на цукор (віртуально).

Оксиди неметалічних елементів: cульфур (ІV) оксид і сульфур (VI) оксид.

https://www.youtube.com/watch?v=1iOjeB8uT9Y

 

50

08.11- 13.11

Хімічні властивості сульфатної кислоти

 

Виконати тест

Дія сульфатної кислоти на метали

https://www.youtube.com/watch?v=LD5uopZaRck

Дія сульфатної кислоти на цукор

https://www.youtube.com/watch?v=_RHsy20Uzkw

Дія сульфатної кислоти на папір

https://www.youtube.com/watch?v=PiIpLcClb1I

Дослід "Взаємодія купрум оксиду і сульфатної кислоти

https://www.youtube.com/watch?v=a9jGaKsWsGM

 

51

15.11- 20.11

Солі сульфатної кислоти. Застосування сульфатної кислоти та її солей

Лабораторні досліди

1. Хімічні властивості розведеної сульфатної кислоти та сульфатів.

2.. с. 209-211, написати ОВР,  скласти узагальнюючу схему «Сполуки Сульфуру

Сульфатна кислота. Сульфати.

https://www.youtube.com/watch?v=aWRI1P0AVS0

Сульфатна кислота і сульфати

https://www.youtube.com/watch?v=WEoM6Lno45w

Сульфатна кислота і сульфати. Презентація

https://www.youtube.com/watch?v=wkfHiHEHH6Q

Виробництво сульфатної кислоти (Жовті Води)

https://www.youtube.com/watch?v=46jr5X6oerA

Олеум. Розрахункові задачі. клас. Підготовка до ЗНО з хімії.

https://www.youtube.com/watch?v=4DbNSvszm6k

52

15.11- 20.11

Загальні наукові принципи хімічного виробництва: вибір сировини, теплообмін, протитечія, безперервність, комп’ютеризація

виробничих процесів. Промислове виробництво сульфатної кислоти.

 

53

15.11- 20.11

 Практична робота

 

Практичні роботи

1. Розв’язування експериментальних задач за темою „Сполуки Сульфуру”.

54

15.11- 20.11

Контрольна робота

 

 

55

15.11- 20.11

 

Охорона навколишнього середовища від забруднення промисловими викидами. Кислотні дощі.

 

Підготувати презентацію «Кислотні дощі».

Кислотний характер оксидів і гідратів оксидів. Кислотні дощі.

https://www.youtube.com/watch?v=33KZ8fe6BmU

Що таке кислотні дощі? | Природні катаклізми і як з ними боротися | Екологія 13+

https://www.youtube.com/watch?v=urJZkYxTeLY

Кислотні дощі

https://www.youtube.com/watch?v=yXVLaM5mbuk

Тема 4. Елементи VА групи

56

22.11- 27.11

Загальна характеристика елементів V-А групи. Поширеність їх у природі. Біологічна роль Нітрогену і Фосфору. Азот. Склад молекули і будова речовини. Фізичні та хімічні властивості. Добування, застосування.

 

Знаннєвий компонент

      називає  елементи VА групи та їхні сполуки, прості речовини Фосфору;

           наводить приклади основних природних сполук Нітрогену та Фосфору, нітрогено- і фосфоровмісних добрив;

     пояснює  донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язку в йоні амонію; колообіг Нітрогену та Фосфору в природі; основні наукові принципи виробництва амоніаку;

Діяльнісний компонент

     характеризує елементи групи за їхнім місцем у періодичній системі та електронною будовою атома, прості речовини Фосфору (червоний, білий, чорний фосфор); фізичні та хімічні властивості азоту (взаємодія з металами, воднем і киснем), фосфору (взаємодія з киснем, галогенами, металами), амоніаку (взаємодія з водою, кислотами, горіння та каталітичне окиснення), солей амонію (взаємодія з лугами, солями, розкладання при нагріванні, гідроліз); оксидів Нітрогену та Фосфору (взаємодія з водою, лугами, основними оксидами), ортофосфатної  кислоти  і  її солей; поширеність елементів та їхніх сполук у природі, нітрогено- і фосфоровмісні мінеральні добрива;

пояснює уплив різних чинників на зміщення хімічної рівноваги;

добирає умови зміщення хімічної рівноваги оборотних процесів на основі принципу
Ле Шательє;

     складає  електронні та електронно-графічні формули атомів Нітрогену і Фосфору; рівняння відповідних хімічних реакцій, схеми електронного балансу окисно-відновних реакцій;

   порівнює елементи V-А групи за їхнім положенням у періодичній системі та електронною будовою атомів, фізичні та хімічні властивості сполук Нітрогену і Фосфору, прості речовини Фосфору, властивості концентрованої і розведеної нітратної кислот (розкладання на світлі та при нагріванні, взаємодія з металами та деякими неметалами, основними й амфотерними оксидами та гідроксидами, солями, дія на органічні сполуки);

      визначає  амоній-, нітрат- і ортофосфат-іони;

     передбачає екологічні проблеми, пов’язані з використанням фосфатів;

      обчислює вихід продукту від теоретично можливого, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

     дотримується  правил безпечного поводження з амоніаком і розбавленою нітратною кислотою;

     планує та виконує експериментальні дослідження.

Ціннісний компонент

    висловлює судження  щодо значення поняття «вихід продукту» для оцінювання ефективності виробництва;

      оцінює вплив сполук Нітрогену та Фосфору на довкілля і здоров’я людини; значення нітрогено- і фосфоровмісних добрив для підвищення врожайності сільськогосподарських культур; екологічну небезпеку хімічних виробництв;

     критично ставиться до проблеми вмісту нітратів і нітритів у харчових продуктах;

     обґрунтовує застосування азоту, фосфору та сполук Нітрогену, Фосфору;

     робить висновки щодо біологічної ролі Нітрогену і  Фосфору;

2.. с. 212-214,

1.. § 9, 10, №  78, 79, с. 59.

Нітроген і фосфор (ДОСЛІДИ З ПОХІДНИМИ)

https://www.youtube.com/watch?v=lss2GQ8bDas

Цікаві досліди з рідким азотом біохіміка Гліба Репіча

https://www.youtube.com/watch?v=fuDxQVL6a4E

Амоніак. Солі амонію.

https://www.youtube.com/watch?v=OQFNvGAy5cw

Характеристика амоніаку (Тиж.9:СР) (МОН)

https://www.youtube.com/watch?v=3O2QqlAAbZ8

57

22.11- 27.11

Амоніак. Склад молекули і будова речовини. Фізичні та хімічні властивості. Фізіологічна дія амоніаку. Лабораторні способи добування амоніаку. 

Демонстрації

1. Добування амоніаку реакцією обміну.

2. Розчинення амоніаку у воді ( "фонтан") .

3. Взаємодія амоніаку з гідроген хлоридом.

58

22.11- 27.11

Оборотні й необоротні реакції. Хімічна рівновага.

Умови зміщення хімічної рівноваги. Принцип Ле Шательє. Керування хімічними процесами: зміна швидкості реакції та зміщення хімічної рівноваги. Синтез амоніаку в промисловості

 

2.. с. 216-218.

1.. № 141, 145, с.112.

Хімія Хімічна рівновага

https://www.youtube.com/watch?v=GRGyAi93MCg

 

Лабораторний дослід № 6. Виявлення катіонів амонію

https://www.youtube.com/watch?v=tzGJ9-T2Ixc

Якісна реакція на катіони АМОНІЮ (1 аналітична група) з реактивом Несслера

https://www.youtube.com/watch?v=yG7g-A-BzRM

59

22.11- 27.11

Солі амонію. Фізичні та хімічні властивості. Якісна реакція на йон амонію. Застосування амоніаку та солей амонію.

Демонстрації

4. Термічне розкладання солей амонію.

Лабораторні досліди

1.Якісна реакція на амоній-іон. 

60

22.11- 27.11

Практична робота

 

 Практичні роботи

1. Добування амоніаку та досліди з ним. 

Добування амоніаку

https://www.youtube.com/watch?v=RpB5GahALsE

61

29.11- 04.12

Нітроген(ІІ) оксид і нітроген(ІV) оксид. Фізичні та хімічні властивості: окисно-відновні, відношення до води та лугів. Фізіологічна дія оксидів Нітрогену на організм. Захист довкілля від оксидів Нітрогену. 

 

Підготувати презентації

«Фізіологічна дія оксидів Нітрогену на організм». «Захист довкілля від оксидів Нітрогену». 

Оксиди неметалічних елементів: нітроген (ІІ) оксид, нітроген (ІV) оксид і фосфор (V).

https://www.youtube.com/watch?v=-IRgO63dfqQ

62

29.11- 04.12

Нітратна  кислота Фізичні та хімічні властивості розведеної та концентрованої нітратної кислоти

Демонстрації

5. Взаємодія розбавленої та концентрованої нітратної кислоти з міддю.

6.Спалахування скипидару в нітратній кислоті.

2.. с. 219-221, написати ОВР,

 

1.. № 158, 159, 160, с. 127.

підготувати проект № 1

Нітратна кислота. Нітрати. https://www.youtube.com/watch?v=4C0RtWVWHKk

63

29.11- 04.12

Якісна реакція на нітрат-іони. Застосування нітратної кислоти. Нітрати. Фізичні та хімічні властивості розкладання при   нагріванні.

 

2.. с. 221-222.

64

29.11- 04.12

Розв’язування задач

Розрахункові задачі

1. Обчислення виходу продукту від теоретично можливого.

1.. §11, №  81, 82, 84, с. 64.

Обчислення виходу продукту реакції від теоретичного

https://www.youtube.com/watch?v=ZY5n4FASC7Q

65

29.11- 04.12

Нітрити. Проблема вмісту нітратів і нітритів у харчових продуктах. Застосування нітратів. Колообіг Нітрогену в природі.

Навчальні проекти

1. Зменшення вмісту нітратів в продуктах харчування у домашніх умовах.

Підготувати навчальні проекти

Нітрати у продуктах харчування та очистка стічних вод

https://www.youtube.com/watch?v=BQeb3htDB1k

Колообіг Нітрогену, Оксигену, Карбону в природі

https://www.youtube.com/watch?v=Sik5G7bnZAo

66

06.12- 11.12

 

Фосфор. Прості речовини Фосфору.

 

2.. С. 222-224.

горіння фосфору у кисні

https://www.youtube.com/watch?v=qvCkDBO0wUQ

Демонстрація_ Горіння фосфору в кисні

https://www.youtube.com/watch?v=EX5g5R4Z7CY

Демонстрація "Взаємодія фосфор оксиду з водою" (РАНОК)

https://www.youtube.com/watch?v=SReeiN0wuDs

67

06.12- 11.12

 

Фізичні та хімічні властивості. Добування. Застосування фосфору.

 

68

06.12- 11.12

 

Фосфор(V) оксид. Фізичні та хімічні властивості. Застосування.

 

69

06.12- 11.12

 

Ортофосфатна кислота, її солі. Якісна реакція на ортофосфат-іони.

Лабораторні досліди

2. Якісна реакція на ортофосфат-іон. 

2.. с. 224-226, підготувати проект № 2

Ортофосфатна кислота. Ортофосфати.

https://www.youtube.com/watch?v=PhVvqe2NqGg

Виявлення ортофосфат-іонів в розчині

https://www.youtube.com/watch?v=gwYMOOgEQns

70

06.12- 11.12

Колообіг Фосфору в природі

 

Створити презентації

Колообіг фосфору у природі

https://www.youtube.com/watch?v=AYJOJTO9raI

71

13.12- 18.12

Нітрогено- і фосфоровмісні мінеральні добрива.

Лабораторні досліди

3.Ознайомлення із зразками нітрогено- і фосфоровмісних добрив.

2.. с. 222, с. 227, скласти узагальнюючу схему.

Азотні й фосфорні добрива. Хімія 10 клас

https://www.youtube.com/watch?v=-8iS9zMiScA

Мінеральні добрива. Поняття про кислотні та лужні ґрунти (Тиж.3:ПТ) (МОН)

https://www.youtube.com/watch?v=bIqS6JLEuPE

Мінеральні добрива

https://www.youtube.com/watch?v=euxBtwKISWw

Загальні відомості про мінеральні добрива"

https://www.youtube.com/watch?v=O2gzs3GkxyA

Мінеральні добрива та їх класифікація

https://www.youtube.com/watch?v=sR_oFMGhvIw

72

13.12- 18.12

Практична робота

 

Практичні роботи

2. Визначення мінеральних добрив.

 

73

13.12- 18.12

Практична робота

 

Практичні роботи

3. Розв’язування експериментальних задач за темою "Сполуки Нітрогену та Фосфору".

 

74

13.12- 18.12

Контрольна робота з теми 4. Елементи VА групи

 

 

75

13.12- 18.12

Проблема охорони довкілля при використанні мінеральних добрив

Навчальні проекти

2. Мінеральні добрива: позитивні і негативні наслідки застосування

Підготувати навчальні проекти

Хімія та екологія.

https://www.youtube.com/watch?v=GE1UVZRTx1Q

76

20.12- 24.12

Захист навчальних проєктів

 

 

77

20.12- 24.12

Захист навчальних проєктів

 

 

78

20.12- 24.12

Розв’язування задач

 

 

79

20.12- 24.12

Розв’язування задач

 

 

80

20.12- 24.12

Розв’язування задач