Хімія 10 клас

Автор календарного планування:
Календарне планування з переліком електронних джерел складене старшим вчителем Колесник О.І.

Календарно-тематичне планування

Хімія, 10 клас

 (4 год на тиждень, усього 140 год,)

Дата

Тема уроку

Практична частина

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Домашнє завдання / Корисні посилання

Повторення основних відомостей про  органічні сполуки

1

01.09 – 03.09

 

 

 

 

 

Склад, властивості, застосування окремих представників вуглеводнів

Розрахункові задачі

Розв'язування розрахункових задач різних типів, що вивчалися в основній школі.

Знаннєвий компонент

називає перші десять гомологів метану;

наводить приклади   вуглеводнів, оксигеновмісних, нітрогеновмісних сполук;

записує молекулярні формули метану і 10-ти його гомологів, етену, етину, метанолу, етанолу, етанової та аміноетанової кислот, глюкози, сахарози, крохмалю, целюлози.

Діяльнісний компонент

складає структурні формули метану та перших десяти його гомологів, етену, етину, метанолу, етанолу, етанової та аміноетанової кислот;

пояснює суть процесу горіння (повного окиснення) вуглеводнів, реакцій заміщення для метану (хлорування), приєднання для етену й етину (галогенування, гідрування), етанової кислоти (електролітична дисоціація, взаємодія з металами, лугами, солями).

Ціннісний компонент

оцінює вплив на здоров’я і довкілля деяких органічних речовин; висловлює судження щодо необхідності знань про органічні сполуки для їх безпечного застосування

Написати рівняння реакцій, скласти узагальнюючу схему

 

Склад, властивості, застосування окремих представників вуглеводнів

https://www.youtube.com/watch?v=BJqxhcSbkgA

Повторення початкових понять про органічні речовини. Вуглеводні

https://www.youtube.com/watch?v=35a4wqoHqmw

Оксигеновмісні

https://www.youtube.com/watch?v=SqgUL3-WnFQ&t=129s

 

 Нітрогеновмісні

https://www.youtube.com/watch?v=srNcbXPGx6A

 

2

01.09 – 03.09

 

Склад, властивості, застосування окремих представників вуглеводнів

 

3

01.09 – 03.09

 

Склад, властивості, застосування окремих представників оксигено- і нітрогеновмісних органічних речовин

Розрахункові задачі

Розв'язування розрахункових задач різних типів, що вивчалися в основній школі.

4

01.09 – 03.09

Склад, властивості, застосування окремих представників оксигено- і нітрогеновмісних органічних речовин

 

Тема 1. Теорія будови органічних сполук (2 год)

5

6.09 –

10.09

Короткі відомості з історії становлення й розвитку органічної хімії.

Теорія як вища форма наукових знань. Передумови створення  теорії хімічної будови органічних сполук. Теорія хімічної  будови органічних сполук О.Бутлерова. Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул

Демонстрації

1. Моделі молекул органічних сполук ( у тому числі 3D-проектування ).

2. Моделі молекул ізомерів (у тому числі 3D-проектування).

Знаннєвий компонент

називає передумови створення теорії хімічної будови органічних сполук, напрями її розвитку;

наводить приклади структурних формул ізомерів неорганічних і органічних сполук; залежності властивостей речовин від їхніх складу і будови;

пояснює суть явища ізомерії; залежність властивостей речовин від складу і будови їхніх молекул на основні теорії будови органічних сполук.

Діяльнісний компонент

характеризує суть сучасної теорії будови органічних сполук; напрями її розвитку.

розв’язує задачі на встановлення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів,

обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання.

Ціннісний компонент

висловлює судження про роль теорії у системі наукових знань;

робить висновки про значення теорії будови органічних сполук.

§2, 3, розв’язати задачу

Підготувати Навчальні проекти

1, 2, 3.

1. Органічна хімія – введення в предмет

https://www.youtube.com/watch?v=qOWI5cqV-jA

2. Теорія будови орг сполук (підготовка до ЗНО):

https://www.youtube.com/watch?v=5J6ISR201GU

3. Теорія хімічної  будови органічних сполук О.Бутлерова. https://www.youtube.com/watch?v=gi8GT6p0ZO0

4. Класифікація орг сполук (ЗНО):

https://www.youtube.com/watch?v=1doEvAGkEa4

 

1. Ізомерія (ЗНО):

https://www.youtube.com/watch?v=BBO71Toaf3o

2. Типові розрахункові задачі (МОН):

https://www.youtube.com/watch?v=w1IjIIR8tiQ

 

 

6

6.09 –

10.09

Ізомерія. Приклади ізомерії неорганічних і органічних речовин.

Основні напрями розвитку теорії хімічної будови органічних речовин, її значення.

Розрахункові задачі

1. Установлення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів

Розрахункові задачі

1. Установлення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів Навчальні проекти

1. І.Я. Горбачевський. Учений і особистість.

2. Історія перших синтезів органічних речовин

3. Ізомери у природі.

Тема 2. Вуглеводні (28 годин)

7

6.09 –

10.09

Класифікація вуглеводнів.

Алкани. Метан. Хімічна, електронна, просторова будова молекули. sp3-Гібридизація електронних орбіталей атома Карбону. Основні характеристики ковалентного зв’язку: довжина, енергія, полярність, просторова напрямленість. Гомолітичне та гетеролітичне розривання ковалентного зв’язку.

Демонстрації

1. Визначення якісного складу метану за продуктами згоряння.

 

Знаннєвий компонент

називає вуглеводні за систематичною номенклатурою; загальні формули різних груп вуглеводнів;

наводить приклади насичених, ненасичених, ароматичних вуглеводнів;

пояснює структурні й електронні формули вуглеводнів та їхніх галогенопохідних; утворення одинарного, подвійного, потрійного карбон-карбонових зв’язків; суть структурної і просторової ізомерії вуглеводнів, конформацій; механізми реакцій заміщення і приєднання; правило В. Марковнікова; електронну суть взаємного впливу атомів у молекулі; орієнтацію замісників у реакціях заміщення; електронну природу індукційного ефекту; суть  методів установлення структури органічних сполук;

Діяльнісний компонент

класифікує вуглеводні за будовою карбонового ланцюга і видами карбон-карбонових зв’язків;

 

розрізняє вуглеводні нормальної будови, структурні та просторові ізомери, конформації; вуглеводні різних груп;

складає молекулярні, структурні та електронні формули вуглеводнів; рівняння хімічних реакцій вуглеводнів різних груп;

характеризує ковалентні зв’язки за основним параметрами; фізичні та хімічні властивості вуглеводнів, способи їх добування;

порівнює будову і властивості вуглеводнів різних груп;

установлює: причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями  вуглеводнів;

розв’язує задачі на встановлення молекулярної формули речовини за масою, об’ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання.

складає і використовує  прилади для виконання дослідів;

дотримується правил безпечного поводження з вуглеводнями.

Ціннісний компонент

обґрунтовує застосування вуглеводнів їхніми властивостями;

робить висновки про властивості на підставі будови молекул речовин; про будову речовин на підставі їхніх властивостей;

усвідомлює взаємозв’язок складу, будови, властивостей і застосування сполуки та її впливу на довкілля; необхідність забезпечення екологічної безпеки під час добування і застосування вуглеводнів;

оцінює пожежну небезпечність вуглеводнів; екологічні наслідки порушення технологій добування та застосування вуглеводнів і їхніх похідних;

висловлює судження про значення взаємоперетворень вуглеводнів.

§5,6, №  17,18, с.29, підготувати проекти № 1, 2, 3. 4.

1.sp3-Гібридизація

https://youtu.be/3pzp5KbikL8

2. Класифікація вуглеводнів (підг. до ЗНО):

https://www.youtube.com/watch?v=2zR7Nbg4UFw

3. Взаємозв’язок між вуглеводнями (ЗНО):

https://www.youtube.com/watch?v=KQSpffubwFs

4. Хімічний зв’язок в орг сполуках (ЗНО):

https://www.youtube.com/watch?v=fRhFC66fDsI

 

 

1. Чому осіннє листя різнокольорове? Хроматографія

https://www.youtube.com/watch?v=89bjylgPwz4

2. Розподіл пігментів зеленого листка методом паперової хроматографії

https://www.youtube.com/watch?v=1x3smpFxvSA

 

1. Алкани (підг. до ЗНО):

https://www.youtube.com/watch?v=1rheC7hCbXc

2. Гомологічні ряди органічних сполук:

https://www.youtube.com/watch?v=VBQO9gQgHUA

3. Номенклатура. Алкани. Вуглеводні

https://www.youtube.com/watch?v=G-ZAZZ9b6fk

 

 

 

1. STEAM DISTILLATION OF THE OIL OF ORANGE

https://www.youtube.com/watch?v=lk0n1x7nOdw

2. Перекристалізації хіназолін-4(3Н)-она

https://www.youtube.com/watch?v=WNvh6JJMV5A

8

6.09 –

10.09

Поняття про методи ідентифікації та встановлення структури органічних сполук (якісний та кількісний аналіз,  хроматографія, спектральні методи).

Навчальні проекти

1.Що таке "українські числа"? Передбачення числа ізомерів вуглеводнів.

2.Паперова хроматографія.

3.Сучасні фізичні методи дослідження хімічних сполук:

а) IЧ- та електронна спектроскопія,

б) ЯМР-спектроскопія,

в) мас-спектроскопія,

г) ЕПР-спектроскопія

9

13.09- 17.09

Гомологічний ряд метану: фізичні властивості гомологів, залежність фізичних властивостей від складу та хімічної будови молекул;загальна формула алканів. Просторова будова насичених вуглеводнів. Структурна ізомерія алканів. Поняття про конформації. Систематична номенклатура.

Демонстрації

2. Моделі молекул вуглеводнів та їхніх галогенопохідних (у тому числі 3D-проектування).

 

10

13.09- 17.09

Практична робота

1. Розділення й очищення речовин. Перегонка при атмосферному тиску. Перекристалізація. 

Практичні роботи

1. Розділення й очищення речовин. Перегонка при атмосферному тиску. Перекристалізація.

11

13.09- 17.09

 

 

 

 

Хімічні властивості алканів: повне і часткове окиснення,  хлорування, нітрування, термічний розклад, ізомеризація. Механізм реакції заміщення.

Демонстрації

3. Відношення насичених вуглеводнів до розчину калій перманганату (віртуально), лугів, кислот.

 

Хімічні властивості метану:

https://www.youtube.com/watch?v=hrdVO02_PQo

1. Хім властивості алканів (ЗНО):

https://www.youtube.com/watch?v=ZcVscUHJkY4

 

 

§ 9, 11, 12

№ 14, 15, с.50.

 

1. Добування та застосування алканів (ЗНО):

https://www.youtube.com/watch?v=c5wMEkhIJio

2. Циклоалкани. Конформації (ЗНО): https://www.youtube.com/watch?v=hROmQ0Mw9BA

 

12

13.09- 17.09

Галогенопохідні алканів.  Індукційний ефект. Реакції з активними металами, водою, лугами. Добування алканів. Біогаз. Застосування алканів та їхніх  галогенопохідних.  Добування  синтез-газу  й водню з метану.

Циклоалкани, їхній склад, будова, ізомерія. Поняття про конформації циклогексану. Залежність властивостей  циклоалканів від будови циклів.

Добування і застосування циклоалканів

 

13

20.09- 24.09

Практична робота

2. Виявлення Карбону, Гідрогену, Хлору в органічних речовинах.

Практичні роботи

2. Виявлення Карбону, Гідрогену, Хлору в органічних речовинах.

С.261-263

https://www.sciencechemistry.org.ua/virtualna-laboratoriya/11klas/

14

20.09- 24.09

 

 Алкени. Етен. Хімічна, електронна, просторова будова  молекули.  sp2-Гібридизація  електронних орбіталей  атома  Карбону.  Подвійний  карбон-карбоновий  зв’язок,  σ -  та  π -зв’язки.

 

§ 13, 14

№ 17, 20, с.66.

 

1. Алкени (ЗНО):

https://www.youtube.com/watch?v=rBhui9a2R8Y

2. Хімічні властивості алкенів: реакції приєднання (ЗНО)

https://www.youtube.com/watch?v=rqYrpVSiwHM

 

Пройти тест

Скласти звіт про експеримент

 

1. Алкадієни (презентація)

https://www.youtube.com/watch?v=I6FN6EMMHvg

2. Каучук і гума. Хімія 11 клас (ЗНО)

https://www.youtube.com/watch?v=4bkWX-4AcDk

С.263-264,

Добування етену (демонстрація)

https://www.youtube.com/watch?v=SpCwoGjEnzo

15

20.09- 24.09

Гомологічний ряд етену, загальна формула алкенів. Фізичні властивості. Структурна і просторова (цис- транс) ізомерія, номенклатура алкенів. Хімічні властивості алкенів: повне і часткове окиснення, приєднання водню, галогенів, гідроген галогенідів, води,  полімеризація. Правило В.Марковнікова. Механізм реакції  приєднання за подвійним зв’язком. Добування та  застосування алкенів.

Алкадієни. Будова молекул алкадієнів зі спряженими  зв’язками. Хімічні властивості: окиснення, приєднання,  полімеризація.

Застосування алкадієнів. Природний каучук.

Демонстрації

4. Добування етену.

5. Горіння етену, взаємодія з бромною водою, розчином калій перманганату (віртуально).

 

 

16

20.09- 24.09

Практична робота

3. Добування етену та досліди з ним

Практичні роботи

3. Добування етену та досліди з ним.

17

27.09-

01.10

 

Алкіни. Етин. Хімічна, електронна, просторова будова  молекули. sp - Гібридизація електронних орбіталей атома  Карбону. Потрійний карбон-карбоновий зв’язок.

Демонстрації

6. Добування етину карбідним способом.

7. Горіння етину, взаємодія з бромною водою, розчином калій перманганату (віртуально).

§ 15,

№ 18, 19, с.80.

 

1. Алкіни (підг до ЗНО):

https://www.youtube.com/watch?v=ZfcoHracJLU

2. Хімічні властивості алкінів: реакції приєднання (ЗНО)

https://www.youtube.com/watch?v=jwAHO2HoiE0

3. Хімічні властивості алкінів: повне і часткове окиснення, реакції заміщення (ЗНО):

https://www.youtube.com/watch?v=wSQ7p3KY5TM

4. Добування і застосування алкінів (ЗНО):

https://www.youtube.com/watch?v=4Qfe7ArBVj8

 

Розв’язати залачі

Виведення молекулярної формули. газуватої речовини. Розрахункові задачі.

https://www.youtube.com/watch?v=vD83-_9s7fc

Обчислення за хімічними рівняннями за реагентом. https://www.youtube.com/watch?v=8dTBWFJbbDA

18

27.09-

01.10

 

Гомологічний ряд етину, загальна формула алкінів. Фізичні  властивості, ізомерія, номенклатура алкінів

 

19

27.09-

01.10

 

Хімічні властивості: повне і часткове окиснення, заміщення, приєднання водню, галогенів, гідрогенгалогенідів, полімеризація. Добування та застосування етину.

 

20

27.09-

01.10

Розв’язування задач

Розрахункові задачі

1. Установлення молекулярної формули речовини за масою, об’ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції

21

04.10- 08.10

 

Арени. Бензен, його склад, хімічна, електронна, просторова будова молекули, фізичні властивості.

Демонстрації

8. Бензен (толуен) як розчинник.

9. Відношення бензену й толуену до розчину калій перманганату (віртуально).

10. Горіння бензену.

11.Відношення бензену до бромної води (віртуально).

12. Нітрування бензену (віртуально).

 

§ 16,

№ 22, 24, с.88

1. Презентація Бензен - https://www.youtube.com/watch?v=sc3ZAl2nYGs

2. Хімія Фізичні та хімічні властивості аренів Бензен  https://www.youtube.com/watch?v=JdQYHdOl-po

1. Хімічні властивості бензену: повне і часткове окиснення, реакції приєднання. - https://www.youtube.com/watch?v=Huy7hrJjfGY

2. Бензен як представник ароматичних вуглеводнів. https://www.youtube.com/watch?v=_Z7oU06dc5I

3. Хімічні властивості бензену: реакції заміщення. Хімія 11 клас - https://www.youtube.com/watch?v=RP8aUxYay_A

Добування та застосування бензену. Поняття про хімічні засоби захисту рослин. https://www.youtube.com/watch?v=PH29pEVKc0Y

Підготувати презентації

22

04.10- 08.10

Хімічні властивості  бензену: окиснення, приєднання, заміщення.

23

04.10- 08.10

Розв’язування задач

Розрахункові задачі

1. Установлення молекулярної формули речовини за масою, об’ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції.

24

04.10- 08.10

Добування,  застосування бензену.

25

11.10-

15.10

Гомологи бензену.

Демонстрації

13. Окиснення толуену (віртуально).

14. Бромування толуену (віртуально)..

§ 17-19,

№ 10, 17, с.92.

1. Окиснення бокових ланцюгів гомологів бензену - https://www.youtube.com/watch?v=VRKisLKkZX8

2. Дослід 24 (розчинність в толуені) - https://www.youtube.com/watch?v=wmrZRoySiFs

 

Підготувати презентації

26

11.10-

15.10

 

Взаємний вплив атомів у молекулі (на  прикладі толуену).

27

11.10-

15.10

 

Уявлення про орієнтацію замісників у бензеновому ядрі.

28

11.10-

15.10

Поняття про вуглеводні з кількома бензеновими ядрами (нафтален, антрацен).

 

29

18.10-

22.10.

 

Взаємозв’язок і взаємоперетворення насичених, ненасичених, ароматичних вуглеводнів.

 

§ 20,

№ 3-5, с. 100,

підготувати .проекти 1, 2

Електронний робочий зошит з хімії: “Вуглеводні. Насичені, ненасичені та ароматичні вуглеводні" - https://www.youtube.com/watch?v=9--SA11AUn8

 

розв’язати задачі

30

18.10-

22.10.

Взаємозв’язок і взаємоперетворення насичених, ненасичених, ароматичних вуглеводнів.

 

 

31

18.10-

22.10.

Контрольна робота №1

 

 

32

18.10-

22.10.

Аналіз  контрольної роботи

 

 

Тема 3 Гетероциклічні сполуки (4 години)

33

01.11- 05.11

 

Загальні відомості про гетероциклічні сполуки.

 

Знаннєвий компонент

наводить приклади  гетероциклічних сполук;

Діяльнісний компонент

характеризує склад, будову і властивості піридину;

порівнює властивості піридину і бензену;

ілюструє  хімічні властивості піридину рівняннями хімічних реакцій.

Ціннісний компонент

робить висновки про залежність властивостей гетероциклічних сполук від їхнього складу та будови;

оцінює значення нітрогеновмісних гетероциклічних сполук.

§ 21,

підготувати презентацію

«Гетероцикли як складники біологічно активних речовин, барвників, ліків»

Основні властивості піридину - https://www.youtube.com/watch?v=Owl8NUfW6Zs

 

 

 

Виконати тест

34

01.11- 05.11

Гетероцикли як складники біологічно активних речовин, барвників, ліків. 

Навчальні проекти

1. Історія хлорофілу.

2.Нітрогеновмісні гетероцикли на службі медицини.

35

01.11- 05.11

Піридин як представник нітрогеновмісних гетероциклічних сполук.

 

36

01.11- 05.11

Порівняння хімічних властивостей бензену та піридину (повне та часткове окиснення, заміщення, приєднання водню, утворення солей)

 

Тема 4. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка (8 годин)

37

08.11- 12.11

 

Природний і супутній нафтовий гази, їх склад, використання.

 

Знаннєвий компонент

називає  продукти переробки нафти і кам’яного вугілля.

Діяльнісний компонент

описує склад і властивості нафти, природного газу, кам’яного вугілля; процеси та продукти переробки нафти і кам’яного вугілля, їх застосування;

характеризує природну вуглеводневу сировину як джерело добування органічних сполук; детонаційну стійкість бензину;

Ціннісний компонент

обґрунтовує значення природної сировини в суспільному господарстві;

оцінює вплив продуктів переробки вуглеводневої сировини на довкілля; значення альтернативних джерел виробництва пального;

висловлює судження про значення охоронних заходів при добуванні й використанні вуглеводнів

§22, 23

№ 8, 10, с. 120

Презентація на тему: "Супутній нафтовий газ" https://www.youtube.com/watch?v=MY5Nza4wh-4

Природний і супутній нафтовий газ.  https://www.youtube.com/watch?v=ZyxD0MO0GGo

Нафта і нафтопродукти (ЗНО)

https://www.youtube.com/watch?v=RmpLmfXzhp0

Продукти нафтопереробки - https://www.youtube.com/watch?v=8y3OwZxd_xc

підготувати проекти № 1, 2

38

08.11- 12.11

Нафта. Склад, властивості нафти. Фракційна перегонка  нафти. Крекінг. Ароматизація нафтопродуктів

 

39

08.11- 12.11

Продукти нафтопереробки, їхнє застосування

 

40

08.11- 12.11

Детонаційна стійкість бензину

 

41

15.11- 19.11

 

 

 

 

 

 

Кам’яне вугілля, його переробка, продукти переробки.

 

Лабораторні досліди

1. Ознайомлення зі зразками нафтопродуктів і продуктів коксування кам’яного вугілля (колекція).

§ 24,

№ 16, 19, с. 125, скласти узагальнюючу схему.

Кам'яне вугілля та продукти коксування. Хімія 11 клас - https://www.youtube.com/watch?v=0VB0hzK4vl4

1. Презентація на тему: "Основні види палива та їх значення в енергетиці країни" - https://www.youtube.com/watch?v=899FL3gZ9HE 

2. Природні джерела органічних речовин. Основні види палива та їх значення в енергетиці - https://www.youtube.com/watch?v=FQhZzW9QjPw

3. Презентація Основні види палива - https://www.youtube.com/watch?v=B7g9eeuhvTQ

4. Презентація Нафта, вугілля, природний газ як сировина - https://www.youtube.com/watch?v=nj8RnEUSOPE

Презентація на тему "Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки"  - https://www.youtube.com/watch?v=HFokmndtZSA

Пройти тест

42

15.11- 19.11

Основні види палива та їхнє значення в енергетиці країни. Проблеми добування рідкого палива з вугілля та інших джерел.

Лабораторні досліди

2. Ознайомлення з різними видами палива (колекція).

43

 

15.11- 19.11

Охорона навколишнього середовища від забруднень при переробці й транспортуванні вуглеводневої сировини та використанні продуктів переробки.

Навчальні проекти

1. Альтернативні джерела енергії в моїй місцевості.

2.Сланцевий газ: за і проти.

44

15.11- 19.11

Узагальнення теми 4. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка

 

Тема 5.  Оксигеновмісні органічні сполуки (40 годин)

45

22.11- 26.11

 

 

 

 

 

Класифікація оксигеновмісних органічних сполук. Поняття про функціональну (характеристичну) групу.

 

Знаннєвий компонент

 називає функціональні (характеристичні)  групи оксигеновмісних органічних сполук; оксигеновмісні органічні сполуки за систематичною номенклатурою;

наводить приклади спиртів, фенолів, альдегідів, кетонів, карбонових кислот, естерів, жирів, вуглеводів, їхні структурні й електронні формули;

пояснює вплив функціональної (характеристичної) групи на фізичні і хімічні властивості оксигеновмісних органічних сполук; утворення оксиген-карбонових зв’язків; зміст поняття: «функціональна (характеристична) гідроксильна  (карбонільна, карбоксильна) група»; суть  оптичної ізомерії; взаємного впливу атомів у молекулах спиртів, фенолу, карбонових кислот.

Діяльнісний компонент

класифікує оксигеновмісні органічні сполуки за характеристичними групами;

розрізняє одно- і багатоатомні спирти, спирти та феноли; альдегіди та кетони; моно-, ди- і полісахариди; натуральні і штучні жири, натуральні і штучні волокна;

складає загальні, молекулярні, структурні та електронні формули оксигеновмісних органічних сполук;

характеризує водневі зв’язки та їхній вплив на фізичні  властивості сполук; хімічні властивості оксигеновмісних органічних сполук; полісахариди як полімерні сполуки;

ілюструє хімічні властивості оксигеновмісних органічних сполук рівняннями хімічних реакцій;

порівнює будову і властивості сполук з різними функціональними (характеристичними) групами; крохмаль і целюлозу;

установлює причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями  оксигеновмісних органічних сполук; генетичні зв’язки між оксигеновмісними органічними сполуками;

визначає дослідним шляхом гліцерол, альдегіди, карбонові кислоти, глюкозу, крохмаль;

складає і використовує прилади для виконання дослідів;

дотримується правил безпечного поводження з органічними речовинами;

обчислює за хімічними рівняннями кількість речовини, маси або об’єму за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок;

розв’язує експериментальні задачі, обираючи йобґрунтовуючи спосіб розв’язання.

Ціннісний компонент

 обґрунтовує застосування речовин їхніми властивостями;

усвідомлює взаємозв’язок складу, будови, властивостей, застосування оксигеновмісних речовин і їхнього впливу на довкілля; необхідність охорони довкілля від промислових відходів, що містять фенол;

робить висновки про властивості на підставі будови молекул речовин; про будову речовин на підставі їхніх властивостей;

висловлює судження про біологічну роль жирів і вуглеводів;

оцінює згубну дію алкоголю на здоров’я і засобів побутової хімії на довкілля.

§ 26

№ 12, 14, 36, с.141,

Підготувати проект № 3.

 

ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЗНО | ФУНКЦІОНАЛЬНІ ГРУПИ | КЛАСИ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК  https://www.youtube.com/watch?v=19Fszd80ryE

 

Насичені одноатомні спирти - https://www.youtube.com/watch?v=XeclfgUWxUc

Хімічні властивості спиртів: повне і часткове окиснення, дегідрація.  https://www.youtube.com/watch?v=RT46brLtfhQ

 

Хімія 9 клас. Отруйність спиртів - https://www.youtube.com/watch?v=8La-871InTI

 

Створити презентації

46

22.11- 26.11

Спирти. Гідроксильна функціональна (характеристична) група. Насичені одноатомні спирти, їхній склад, хімічна будова. Електронна будова гідроксильної групи. Ізомерія, номенклатура насичених одноатомних спиртів; первинні, вторинні, третинні спирти..

 

47

22.11- 26.11

Електронна природа водневого зв’язку, його вплив на фізичні властивості спиртів. Хімічні властивості спиртів: повне і часткове окиснення, дегідратація, взаємодія з лужними металами, гідроген галогенідами

Демонстрації

1. Порівняння властивостей спиртів у гомологічному ряді (розчинність у воді, горіння).

2. Взаємодія етанолу з натрієм.

3. Взаємодія етанолу з гідроген бромідом.

48

22.11- 26.11

Добування та застосування спиртів. фізіологічна дія спиртів

 

49

29.11- 03.12

 

Етиленгліколь і гліцерол. Їхні фізичні та хімічні властивості.

 

Демонстрації

4. Взаємодія гліцеролу з натрієм.

§ 27, 28,

№ 12, 17, с. 151.

Етиленгліколь. Гліцерол. - https://www.youtube.com/watch?v=-D9CfrorSXM

 

Фенол, його склад, будова. Фізичні властивості.  https://www.youtube.com/watch?v=7q0s07gPP8Q

 Фенол, його склад, будова. Фізичні властивості. - https://www.youtube.com/watch?v=VhsEPpsx2ZE

 Феноли в чаї - https://www.youtube.com/watch?v=1vW6hJyQzdU

 Фізичні властивості фенолу - https://www.youtube.com/watch?v=p8Uv3ok5iaM

Хімічні властивості фенолу. https://www.youtube.com/watch?v=MoN-vjs83rM

Застосування фенолу.  https://www.youtube.com/watch?v=fLAJj9gUnDI

Спирти та феноли (фізико-хімічні властивості) (Тиж.1:СР) (МОН) - https://www.youtube.com/watch?v=_honyxMc5Tg

 

Пройти тест

50

29.11- 03.12

Фенол, його склад, будова. Фізичні властивості фенолу. 

Навчальні проекти

3. Екологічна безпечність застосування і одержання фенолу.

51

29.11- 03.12

Хімічні властивості: взаємодія з натрієм, розчином лугу,  бромною водою, ферум(Ш) хлоридом, нітрування. Взаємний  вплив атомів у молекулі фенолу.

Демонстрації

5. Розчинність фенолу у воді за кімнатної температури та при нагрівання.

6. Добування натрій феноляту.

7. Витіснення фенолу з натрій феноляту дією вуглекислого газу.

8. Взаємодія фенолу у водному розчині з ферум(ІІІ) хлоридом. 

52

29.11- 03.12

Добування та застосування фенолу.

 

53

06.12- 10.12

 

 

 

 

Альдегіди і кетони. Склад, хімічна й електронна будова  альдегідів і кетонів. Карбонільна група, її особливості. 

 

§ 29,

№ 18, 22, 24, с. 160.

 

Альдегіди: загальна характеристика і фізичні властивості.  https://www.youtube.com/watch?v=5Qt14yIKbwQ

 Хімічні властивості альдегідів. Добування етаналю. - https://www.youtube.com/watch?v=-zT3y4Kbyac

 Альдегіди (Тиж.1:ПТ) (МОН) - https://www.youtube.com/watch?v=90cPnIXiLUk

 

Створити презентації

54

06.12- 10.12

 

Ізомерія, номенклатура альдегідів і кетонів. Фізичні  властивості.

 Демонстрації

9. Окиснення метаналю (етаналю) амоніачним розчином аргентум(І) оксиду.

55

06.12- 10.12

 

Хімічні властивості альдегідів і  кетонів. Реакції  окиснення і відновлення. Поліконденсація метаналю з фенолом.

Лабораторні досліди

1. Окиснення метаналю  (етаналю) купрум(ІІ) гідроксидом. 

2. Окиснення спирту до альдегіду.

56

06.12- 10.12

Добування альдегідів і кетонів. Застосування метаналю, етаналю, пропанону.

 

57

13.12-17.12

 

 

 

 

Карбонові кислоти. Насичені одноосновні карбонові кислоти,  їх склад, хімічна й електронна будова. Карбоксильна група, її  особливості.

 

§ 30,

№ 15, 16, с. 168.

Карбонові кислоти: загальна характеристика і фізичні властивості. - https://www.youtube.com/watch?v=ruVxk_yf4gM

Хімічні властивості карбонових кислот. Реакція естерифікації. (Тиж.2:СР) (МОН) - https://www.youtube.com/watch?v=hdGxMY2vbaI

Властивості насичених одноосновних карбонових кислот. Частина1. - https://www.youtube.com/watch?v=W8hFqIYdDsI

Властивості насичених одноосновних карбонових кислот. Частина2 - https://www.youtube.com/watch?v=DtjC5sOCHww

Вищі карбонові кислоти. Мила - https://www.youtube.com/watch?v=P0ORV1FF1eo

 

Написати рівняння реакцій

58

13.12-17.12

 

Фізичні властивості карбонових кислот, їхня номенклатура.

 

59

13.12-17.12

 

Хімічні властивості карбонових кислот: електролітична  дисоціація, взаємодія з  металами, лугами, солями, спиртами.

 

60

13.12-17.12

Хімічні властивості карбонових кислот:

 

61

20.12- 24.12

 

Залежність сили карбонових кислот від складу і будови їхніх молекул. Взаємний вплив карбоксильної і вуглеводневої  груп.

Демонстрації

10. Взаємодія метанової кислоти з амоніачним розчином аргентум(І) оксиду.

§ 31,

№ 21, 28, с.174

Підготувати проект № 1.

62

20.12- 24.12

 

Багатоманітність карбонових кислот (вищі, ненасичені, двоосновні, ароматичні) Застосування і добування карбонових кислот.

Лабораторні досліди

3. Відношення олеїнової кислоти до бромної води та розчину калій перманганату (віртуально).

63

20.12- 24.12

 

Практична робота

Практичні роботи

1.Розв’язування експериментальних задач. 

64

20.12- 24.12

Розв’язування задач

 

 

Розв’язати задачі