Зовнішній сертифікаційний аудит успішно завершено

Відповідно до вимог Закону України «Про освіту» (стаття 41. Система забезпечення якості освіти) та Закону України «Про повну загальну середню освіту» (стаття 42), з урахуванням рекомендацій до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти, підготовлених Державною службою якості освіти України та у відповідності до Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.01.2019 №17, Стратегії розвитку Українському медичному ліцеї Національного медичного університету імені О.О. Богомольця на період 2018-2023 рр., Положення про  внутрішню систему забезпечення якості освіти, наказів закладу №72 від 21.03.2021р., №73 від 22.03.2021р. у закладі було проведено незалежний зовнішній сертифікаційний аудит системи менеджменту якістю освітнього процесу.

За результатами аудиту, який проводили фахівці Міжнародного органу сертифікації CERTSYSTEMS,  зареєстрованого у Реєстрі Системи Сертифікації EYROCERT SYSTEM (сертифікат № ECS.UA 02.2145 від 21.04.2021р.):

експерти відзначили, що запроваджена впродовж останніх років система менеджменту якістю послуг в Українському медичному ліцеї Національного медичного університету імені О.О. Богомольця відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015;

– ліцей отримав Сертифікат відповідності системи менеджменту якістю освітнього процесу вимогам міжнародних стандартів ISO 9001:2015, загальна середня освіта (85.31) терміном на три роки – до 21.04.2024р.

Завершений моніторинг став підтвердженням високої якості освітнього процесу в Українському медичному ліцеї Національного медичного університету імені О.О .Богомольця на міжнародному рівні.

Внутрішнє забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти охоплює всі процедури, які здійснює Ліцей щодо безперервного вдосконалення якості освітнього процесу, в якому якість освітніх програм, навчання і викладання, результати навчання, навчальні можливості і ресурсне забезпечення відповідають затвердженим стандартам, потребам учнів, а також вимогам органів, що здійснюють зовнішнє забезпечення якості  освіти.

Ліцей забезпечує учням якісну освіту, поглиблене вивчення профільних дисциплін; реалізовує системну допрофесійну підготовку, профорієнтаційну роботу; відповідально формує у здобувачів освіти мотивацію до здобуття медичних спеціальностей і подальшу роботу в системі охорони здоров’я; створює всі належні умови для гармонійного розвитку конкурентоспроможної особистості.

 Контроль якості викладання в Українському медичному ліцеї Національного медичного університету імені О.О. Богомольця здійснюється у формі відкритих занять, взаємовідвідувань, контрольних відвідувань, анкетування та самооцінювання.

Контроль якості результатів навчання є основою внутрішньої системи контролю, яка дає змогу виявити відхилення між очікуваними показниками та отриманими результатами через зворотний зв’язок, а також визначає відповідність рівня набутих знань і вмінь здобувачами освіти, сформованих компетентностей вимогам нормативних документів щодо повної загальної середньої освіти.

Контроль якості результатів навчання здійснюється на всіх рівнях засновниками, адміністрацією, кафедрами, педагогічними працівниками, батьківською спільнотою, громадськими організаціями.

Стратегія (політика) забезпечення якості освіти орієнтована на забезпечення: відповідності результатів навчання учнів державним стандартам освіти; партнерства у навчанні та професійній взаємодії; недискримінації, запобігання та протидії булінгу (цькуванню); академічної доброчесності під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої, дослідної) діяльності; прозорості та інформаційної відкритості діяльності закладу освіти; профорієнтації; умов для безперервного професійного зростання педагогічних працівників; справедливого та об’єктивного оцінювання результатів навчання учнів, а також професійної діяльності педагогічних працівників; умов для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій учнів; академічної свободи педагогічних працівників.

Забезпечення якості освіти в Ліцеї передбачає реалізацію таких основних процедур і заходів: запровадження систем – внутрішніх і зовнішніх моніторингів якості освітньої діяльності, оцінювання навчальних досягнень учнів, самооцінювання якості освітньої діяльності та якості освіти, допрофесійної підготовки, професійного зростання керівних та педагогічних працівників; забезпечення – публічності інформації про діяльність закладу, академічної доброчесності у діяльності педагогічних працівників і здобувачів освіти, наявності необхідних ресурсів для освітнього процесу, запобігання та протидія хабарництву та корупції, цькуванню, дискримінації, насильству; функціонування системи формування компетентностей учнів; підвищення кваліфікації педагогічних працівників, посилення кадрового потенціалу.

 

Центр комунікаціі.