Повідомна реєстрація нового колективного договору між адміністрацією і трудовим колективом ліцею

Колективний договір – угода, яка укладається між власником або уповноваженим органом (особою) і одним або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, представниками працівників ліцею, обраними та уповноваженими трудовим колективом.

Колективний договір укладається: на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають права юридичної особи, а також у структурних підрозділах підприємства, установи, організації в межах компетенції цих підрозділів; відповідно до чинного законодавства (ст.ст.10-20 Гл. 2 Кодексу Законів про працю України, ст.1 Закону України «Про колективні договори і угоди» та ін.) та взятих сторонами зобов’язань.

Його основна мета – урегулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, а також узгодження інтересів працівників, власників та уповноважених ними органів.

Колективний договір є нормативним документом, що регламентує та регулює виробничі, трудові і соціально-економічні відносини, умови праці, її оплату і охорону, питання соціального розвитку трудового колективу, його участь в управлінні Ліцеєм, відповідальність сторін за виконання прийнятих зобов’язань за договором.

Договір є локальним правовим актом, який розроблено відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю України, Законів України: «Про колективні договори і угоди», «Про соціальний діалог в Україні», «Про охорону праці», «Про оплату праці», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про відпустки», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Генеральної Угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні від 14 травня 2019 року між всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців в особі Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, всеукраїнськими об’єднаннями професійних спілок в особі Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні та Кабінетом Міністрів України, Статуту профспілки працівників освіти і науки України, а також Статуту Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та Статуту Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, інших нормативно-правових актів.

Колективний договір укладено між адміністрацією Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця в особі уповноваженої особи Роботодавця, який діє на підставі Статуту та трудовим колективом в особі його представника – профспілкового комітету, а разом – Сторони.

Сторони визнають повноваження одна одної і зобов’язуються дотримуватися засад соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності та аргументованості при проведенні переговорів щодо укладання колективного договору, внесення змін і доповнень до нього, а також при вирішенні всіх питань виробничих і трудових відносин.

Зміст Колективного договору визначається сторонами у межах їхньої компетенції.

У Колективному договорі встановлено взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання трудових, соціально-економічних відносин, зокрема: зміни в організації виробництва і праці; забезпечення продуктивної зайнятості; нормування і оплати праці, встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.); встановлення гарантій, компенсацій, пільг; режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку; умов і охорони праці; забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників; гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій працівників; умов регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; заборона дискримінації.

Український медичний ліцей Національного медичного університету імені О.О. Богомольця виконав всі умови і кроки щодо повідомлення, переговорів, створення проєкту, схвалення і повідомної реєстрації Колективного договору між адміністрацією і трудовим колективом на 2022-2027р.р.:

Крок 1. Надсилання Письмового Повідомлення Іншій Стороні Про Початок Переговорів.

Крок 2. Переговори: початок переговорів відбувається протягом семи днів після отримання повідомлення; визначається порядок ведення переговорів, створюється робоча комісія з представників сторін; готується проект колективного договору з урахуванням пропозицій, що надійшли від працівників, громадських організацій, та прийняття рішення, що оформляється відповідним протоколом; робочою комісією складається проєкт колективного договору.

Крок 3. Обговорення проекту Колективного договору і винесення його на розгляд загальних зборів (конференції) трудового колективу.

Крок 4. Схвалення проєкту Колективного договору зборами трудового колективу.

Крок 5. Підписання уповноваженими представниками сторін Колективного договору не пізніше ніж через 5 днів з моменту схвалення, якщо інше не встановлено зборами (конференцією) трудового колективу.

Крок 6. Реєстрація Колективного Договору.

Після Підписання Колективні Договори Підлягають повідомній реєстрації місцевими органами державної виконавчої влади (ст. 15 Кодексу законів про працю України).

Реєструючий орган вносить відповідний запис до реєстру галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, змін і доповнень до них, а також оприлюднює на власному офіційному веб-сайті та щомісяця оновлює реєстр галузевих (міжгалузевих), територіальних угод, колективних договорів, змін і доповнень до них, їх текст, рекомендації щодо приведення угоди (договору) у відповідність з вимогами законодавства.

Зміни і доповнення до Колективного договору протягом строку його дії можуть вноситися: тільки за взаємною згодою сторін; в порядку, визначеному Колективним договором; за тією ж процедурою, що і прийняття Колективного договору.

Зміни і доповнення також підлягають повідомній реєстрації.

Положення Колективного договору: поширюються на всіх працівників закладу незалежно від того, чи є вони членами профспілки, є обов’язковими як для роботодавця, так і для працівників Ліцею.

Колективний договір: набирає чинності з дня підписання представниками сторін або з дня, зазначеного у колективному договорі; після закінчення строку дії колективний договір продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний, якщо інше не передбачено договором; зберігає чинність у разі зміни складу, структури, найменування уповноваженого власником органу, від імені якого укладено цей договір.

У разі реорганізації закладу освіти Колективний договір зберігає чинність протягом строку, на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою сторін.

У разі зміни власників Ліцею чинність Колективного договору зберігається протягом строку його дії, але не більше одного року. У цей період сторони повинні розпочати переговори про укладення нового чи зміну або доповнення чинного колективного договору.

Сторони, які підписали Колективний договір, щорічно в строки, передбачені колективним договором, звітують про його виконання.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

 

Дякуємо всім членам робочої комісії щодо підготовки нового Колективного договору між адміністрацією і трудовим колективом Українського медичного ліцею.
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
на 2022-2027рр.! 

Ми Переможемо!
Слава Україні!
Героям Слава!

 

Центр комунікації