Кабінет міністрів України: стратегія розвитку вищої освіти 2022-2032

Кабінет Міністрів України оприлюднив Стратегію розвитку вищої освіти в Україні на 2022–2032 роки.
Ця Стратегія розроблена на основі стратегічної піраміди розвитку вищої освіти в Україні на 2022–2032 роки з урахуванням SWOT-аналізу національної системи вищої освіти.
Вона визначає напрями розвитку системи вищої освіти на сучасному етапі розвитку суспільства та економіки країни та визначає її основні характеристики, що повинні бути сформовані до 2032 року.
В основу Стратегії покладені прагнення України стати рівноправним членом європейської спільноти.
Для реалізації цієї Стратегії передбачено стратегічні та операційні цілі та завдання на найближче десятиліття з відповідними індикаторами досягнення, механізм, очікувані результати, заходи щодо проведення моніторингу реалізації цієї Стратегії на кожному етапі та ресурсні потреби.
На виконання цієї Стратегії уряд затвердив операційний план реалізації у 2022–2024 роках.
Також Уряд доручив Міністерству освіти і науки України щороку до 1 квітня подавати звіт про хід реалізації Стратегії.

Також серед пріоритетів розвитку вищої освіти в Україні, які визначають концептуальну модель вищої освіти, є:
прозорість і відкритість управління;
колегіальність і залученість учасників освітнього процесу до процесів реформування системи вищої освіти;
відповідальність;
прагматичність у виборі моделей розвитку;
партнерство;
несприйняття корупції;
академічна доброчесність;
академічна свобода;
професіоналізм;
тісний зв’язок освіти з наукою, економікою.
Документом передбачено реалізацію наступних 5-ти стратегічних цілей.
1. Ефективність управління в системі вищої освіти. Передбачено виконання завдань, зокрема:
збільшення бюджетного фінансування та вдосконалення формули розподілу за результатами діяльності, включаючи приватні заклади вищої освіти;
розширення бюджетного кредитування здобуття вищої освіти та освіти дорослих;
модернізація мережі, укрупнення закладів вищої освіти, підтримка дослідницьких університетів.
2. Довіра громадян, держави та бізнесу до освітньої, наукової, інноваційної діяльності закладів вищої освіти. Для досягнення серед завдань передбачено:
розширення сфери застосування зовнішнього незалежного оцінювання, адресного розміщення та проведення конкурсу;
сприяння проведенню закладами вищої освіти досліджень та консалтингу для бізнесу;
створення умов для розвитку державно-приватного партнерства у сфері вищої освіти;
запровадження ефективних механізмів виявлення порушень академічної доброчесності та процедур притягнення до академічної відповідальності.
3. Забезпечення якісної освітньо-наукової діяльності, конкурентоспроможної вищої освіти, яка є доступною для різних верств населення. Для досягнення стратегічної цілі 3 та відповідних операційних цілей передбачено виконання таких завдань:
підтримка національної та міжнародної академічної мобільності студентів, включаючи направлення на навчання до іноземних університетів;
надання особливої підтримки мешканцям тимчасово окупованих територій, незахищеним та вразливим групам населення;
створення особливих умов для вступників з видатними досягненнями;
сприяння використанню інноваційних технологій та новітніх засобів навчання в освітньому процесі, розвиток дослідницьких інфраструктур.
4. Інтернаціоналізація вищої освіти України. Зокрема передбачено забезпечити гармонізацію структури вищої освіти України відповідно до зобов’язань країн-членів Європейського простору вищої освіти, розвиток національної системи кваліфікацій, спрощення процедур визнання іноземних освітніх кваліфікацій, а також трансформацію освіти у секторі безпеки та оборони відповідно до доктринальних підходів та принципів НАТО.
5. Привабливість закладів вищої освіти для навчання та академічної кар’єри. Для досягнення передбачено виконання таких завдань:
дотримання підходів до студентоцентрованого навчання в організації освітнього процесу;
розширення перехресного вступу, спільних, міждисциплінарних та подвійних програм, дуальної, інших форм здобуття освіти;
розвиток загальних компетентностей, правової культури, рухової активності, спорту, різних студентських змагань;
розвиток програм управлінської підготовки керівного складу та перспективних лідерів закладів вищої освіти (кадровий резерв), тренінгів на підтримку реформ;
проведення комунікаційних кампаній для підтримки реформ у системі вищої освіти тощо.
Основним очікуваним результатом реалізації цієї Стратегії є створення сучасної ефективної системи вищої освіти, яка задовольняє потреби громадян, економіки та суспільства, має гідну репутацію та є конкурентоспроможною на внутрішньому та світовому ринку освітніх послуг.
Реалізація цієї Стратегії здійснюється трьома етапами, що передбачають:
перший (2022-2024 роки) – запровадження фінансової автономії закладів вищої освіти, вдосконалення системи управління ними, завершення гармонізації структури вищої освіти України відповідно до зобов’язань країн-членів Європейського простору вищої освіти, забезпечення обладнання для сучасних навчальних і передових науково-дослідних лабораторій;
другий (2025-2028 роки) – завершення модернізації мережі закладів вищої освіти, включаючи розбудову доступної інфраструктури закладів вищої освіти, та вдосконалення системи бюджетного фінансування вищої освіти, розширення діяльності із забезпечення освіти дорослих та інноваційної діяльності закладів вищої освіти, проведення оцінки ефективності прийнятих нормативно-правових актів, їх актуалізацію;
третій (2029-2032 роки) – розширення зв’язків освіти з наукою та бізнесом, інтеграцію до світового освітньо-наукового простору, створення підґрунтя для подальшого розвитку вищої освіти, розроблення у 2032 році Стратегії розвитку вищої освіти на наступний період, узгодженої зі стратегіями соціально-економічного, науково-технічного та інноваційного розвитку України, створення інтегрованої стратегії розвитку освіти, науки та інновацій.

Офіційно за посиланням:
https://ips.ligazakon.net/document/KR220286?an=1
https://mon.gov.ua/ua/news/efektivna-innovacijna-konkurentospromozhna-ekonomika-ta-zabezpechennya-visokih-standartiv-yakosti-zhittya-uryad-shvaliv-strategiyu-rozvitku-vishoyi-osviti-v-ukrayini-do-2032-roku