Валеологія

П Р О Г Р А М А

 

ТЕХНОЛОГІЇ. 11 клас

 

Програма

для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів

МЕДИЧНИЙ НАПРЯМ.

 

Спеціалізація: «ВАЛЕОЛОГІЯ»

 

 

 

 

 

Затверджено

Науково-методичною радою

Українського медичного ліцею

НМУ імені О.О. Богомольця

Протокол № 4 від 20.04.2016

 

 

 

 

 

 

Київ 2016

Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах

(лист МОН від 06.10.2016 №2.1/12-Г-744)

 

 

 

 

 

 

Автори програми:

 

Програма складена під керівництвом завідувача кафедри пропедевтики медицини внутрішніх хвороб НМУ імені О.О. Богомольця, д.м.н., професора Нетяженка. В.З.

 

 

Пояснювальна записка

 

Ознайомлення учнів з основами практичної медицини – загальним і спеціальним доглядом за хворими в стаціонарних лікувальних установах (програма для учнів 10-х класів) має бути провідним, визначальним етапом у формування їх професійної медичної орієнтації, оскільки процес опанування знаннями і навичками догляду істотно наближає діяльність учня до майбутньої роботи практичного лікаря.

Однак майбутній лікар має бути обізнаний не лише з можливостями і методами лікувальної медицини, тобто оздоровлення хворих людей.

Виняткове значення у формуванні суспільно-громадських і професійних якостей сучасного медика має засвоєння ним теоретичних основ і практичних навичок валеології, оздоровчої медицини, знань і умінь в організації здорового способу життя – найважливішої умови здоров’я людини та її активного довголіття.

Основною метою занять з валеології являється засвоєння учнями основ валеології, формування цілісної картини природного і соціального світу з усім різноманіттям його явищ, формування уявлення про місце і роль в ньому людини, розвиток емоційно-ціннісного ставлення до неї.

Все це необхідне не лише для суто практичних потреб майбутнього медика, але й для формування його санологічного світогляду, навичок організації здорового способу життя, що має не тільки вузько професійне, але й широке соціальне значення.

Завданнями курсу валеології є:

 • Ознайомлення учнів із загальнобіологічними і специфічними механізмами і факторами формування, зміцнення і відновлення здоров’я людини
 • Опрацювання конкретних фізіологічних методів збереження, збільшення і відновлення резервів здоров’я через формування науково обґрунтованої системи здорового способу життя;
 • Вивчення механізмів адаптації організму до зовнішнього середовища і опрацювання методів та засобів посилення активності пристосувальних систем людини до шкідливої дії на неї факторів зовнішнього і внутрішнього середовища;
 • Вивчення ролі конкретних факторів ризику у зниженні резервів здоров’я і виникненні захворювань;
 • Визначення і оцінка ролі факторів зовнішнього (екологічні, соціальні, виробничі) і внутрішнього (генетичні, конституційні) середовища у формуванні здоров’я і розвитку захворювань;
 • Формування наукової стратегії і тактики організації здорового способу життя.

Таким чином, опанувавши основами валеології, майбутній медик на практиці зможе не тільки констатувати факт наявності тих чи інших передумов порушення здоров’я людини, але й розробити методи i способи ліквідації цих передумов i запобігти виникненню порушень здоров’я людини.

 

 

“ВАЛЕОЛОГІЯ”

для учнів  11-х класів

70 годин (1 година на тиждень)

К-ть годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

 

5

Предмет, завдання та методи валеології, її місце серед природничих наук та наук про людину. Валеологія та санологія. Валеологія та екологія. Зв'язок валеології з гігієною, фізіологією, психологією, спортивною медициною та іншими науками. Значення валеології для клінічної медицини, як ефективного методу первинної профілактики.

Учень:

дотримується правил лікувально-охоронного і санітарно-гігієнічного режимів; вимог до естетичного вигляду і професійного одягу медичного працівника; морально-етичних норм, правил і принципів професійної поведінки медика;

розуміє предмет і формулює завдання та методи валеології;

визначає місце  валеології серед природничих наук та наук про людину;

усвідомлює значення валеології для клінічної медицини, як ефективного методу первинної профілактики.

 

5

Проблема здоров'я в житті сучасного суспільства. Рівновага людини з навколишнім світом. Внутрішня рівновага організму людини. Духовний аспект здоров'я. Психологічні аспекти здоров'я. Фізичні аспекти здоров'я. Соціальний фактор і здоров'я. Цивілізація та її наслідки - гіподинамія, стреси, десинхроз, порушена екологія тощо.

Учень:

дотримується правил лікувально-охоронного і санітарно-гігієнічного режимів; вимог до естетичного вигляду і професійного одягу медичного працівника; морально-етичних норм, правил і принципів професійної поведінки медика;

знає визначення поняття «здоров’я» за ВООЗ та валеологічне, аспекти здоров’я; закономірності внутрішньої рівноваги, взаємодії людини, природи, Всесвіту; про вплив рухової активності на розвиток і функціонування органів і систем організму людини.

розуміє  закономірності взаємовпливу складових індивідуального здоров'я: фізичного, психічного, духовного, соціального;

має поняття про стрес та хвороби цивілізації.

 

5

Здоров'я людини та шляхи його забезпечення. Фізичне і психічне здоров'я. Критерії здоров'я. Кількість здоров'я. Якість здоров'я. Резерви здоров'я. Поняття про здоровий спосіб життя Фактори, які формують здоров'я дітей та дорослих. Формування здорового способу життя як соціально-педагогічна та медична проблема.

Учень:

дотримується правил лікувально-охоронного і санітарно-гігієнічного режимів; вимог до естетичного вигляду і професійного одягу медичного працівника; морально-етичних норм, правил і принципів професійної поведінки медика;

знає які зміни в здоров’ї людей відбулися в останні роки, поширеність і характер патології серед населення в останні роки; що таке фізичне, психічне, індивідуальне і популяційне здоров'я; що таке кількість здоров'я і якість здоров'я та їх критерії;

називає фактори, що формують здоровий спосіб життя;

формулює власні погляди на здоровий спосіб життя;

усвідомлює значення здорового способу життя для індивідуального і популяційного здоров’я.

 

8

Організм здорової людини та методи його обстеження. Організм як єдине ціле. Загальні принципи регуляції функцій в організмі людини. Нервова регуляція та її головна роль у життєдіяльності організму. Гуморальна регуляція функцій. Ендокринна система. Система крові та методи її обстеження. Кровообіг. Анатомічна будова та функції серцево-судинної системи. Система дихання. Методи її обстеження. Загальна характеристика системи  травлення. Анатомічна будова і функція опорно-рухового апарату.

Учень:

дотримується правил лікувально-охоронного і санітарно-гігієнічного режимів; вимог до естетичного вигляду і професійного одягу медичного працівника; морально-етичних норм, правил і принципів професійної поведінки медика;

знає що таке орган, система органів та організм людини;анатомічну будову нервової та ендокринної систем людини;  анатомічну будову серцево-судинної, дихальної, травної, лімфатичної систем та опорно-рухової системи;

дає визначення що таке рефлекс, циркуляторні системи;

називає ланки рефлекторної дуги, види рефлексів, види рецепторів; що таке аналізатор та їх види; відмінності нервової і гуморальної регуляції; функції крові, ланки дихання; чим відрізняється тренована людина від нетренованої.

 

5

Кількісна характеристика здоров'я. Використання інтегративних показників. Комплексна діагностика. Методи визначення здоров'я – візуальні, анамнестичні, фізикальні, функціональні, біохімічні, психометричні, комп’ютерні. 

Учень:

дотримується правил лікувально-охоронного і санітарно-гігієнічного режимів; вимог до естетичного вигляду і професійного одягу медичного працівника; морально-етичних норм, правил і принципів професійної поведінки медика;

знає що таке донозологічна діагностика, адаптаційний потенціал, індекси Робінсона і Руф’є – їх визначення, нормальні значення та відхилення від норми; типи адаптаційних реакцій;

називає методики, що використовуються для оцінки рівня здоров’я;

оволодіває практичними навичками кількісної оцінки рівня фізичного здоров’я (визначення показників зросту, ваги, життєвої ємності легень - ЖЄЛ, китицевої динамометрії, а також стану серцево-судинної системи);

 

6

Поняття про основні природні оздоровчі системи. Загартування. Проблема гіподинамії. Фізична культура як механізм тренування всіх киснево-транспортних систем організму. Розвантаження від стресу. Нормалізація травлення, обміну речовин та маси тіла, підвищення опору організму до впливу шкідливих факторів. Фізична культура як засіб сповільнення біологічного годинника та продовження життя.

Учень:

дотримується правил лікувально-охоронного і санітарно-гігієнічного режимів; вимог до естетичного вигляду і професійного одягу медичного працівника; морально-етичних норм, правил і принципів професійної поведінки медика;

знає що таке система оздоровлення, класифікацію оздоровчих систем; вплив системи харчування та релігійних постів на здоров’я; вплив на здоров’я людини характеру мислення; що таке загартування; що таке таласотерапія її складові та  оздоровче значення;

називає західні та східні оздоровчі системи, в чому полягають їх відмінності; форми загартування; на чому ґрунтується загартування організму людини; правила загартування; вимоги до побудови й удосконалення індивідуальної оздоровчої системи.

 

5

Харчування і здоров'я. Основи раціонального харчування. Фізіологічна роль харчування. Харчування сучасної людини. Характеристика основних груп продуктів харчування. Водний режим. Режим раціонального харчування. Норми споживання речовин. Періодичність харчування та добовий розпорядок їжі, її калорійність. Національні традиції харчування.

Учень:

дотримується правил лікувально-охоронного і санітарно-гігієнічного режимів; вимог до естетичного вигляду і професійного одягу медичного працівника; морально-етичних норм, правил і принципів професійної поведінки медика;

знає складові частини харчових продуктів; яка біологічна роль білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин та води в життєдіяльності організму людини; що таке піраміда харчування; вимоги до режиму харчування;

називає від яких факторів залежать особливості харчування людини; основні принципи і вимоги раціонального і збалансованого харчування; що таке індекс маси тіла, формулу його визначення, нормальне значення та відхилення від норми; що таке калораж добового раціону і як він розподіляється протягом доби у здорової дорослої людини; що формує національні традиції харчування.

 

7

Механізм згубного впливу на здоров'я шкідливих звичок та їх профілактика.

Вплив алкоголю на організм людини. Алкоголізм як незворотна хвороба. Методи відлучення від алкоголю. Вплив паління (тютюнового диму) на організм людини. Види наркотиків. Вплив на організм. Наркотики та діти. Токсикоманія. Методи відлучення від наркозалежності. Шкідливі звички в умовах екологічно забрудненого довкілля. Педагогічні, психологічні та немедикаментозні методи профілактики і позбавлення шкідливих звичок.

Учень:

дотримується правил лікувально-охоронного і санітарно-гігієнічного режимів; вимог до естетичного вигляду і професійного одягу медичного працівника; морально-етичних норм, правил і принципів професійної поведінки медика;

усвідомлює актуальність проблеми паління, алкоголізму, наркоманії та токсикоманії їх негативний вплив на організм; проблему залучення людей молодого віку до шкідливих звичок;

знає про негативний вплив паління, алкоголю та  наркотиків  на організм людини; про біологічну та спадкову схильність до алкоголю; біологічні механізми розвитку наркоманії; що означають поняття “залежність” та “толерантність” при наркоманії; клінічні прояви наркоманії; що таке токсикоманія; педагогічні, психологічні та немедикаментозні методи профілактики і позбавлення шкідливих звичок;

називає складові частини тютюнового диму; можливі мотиви, що примушують людей палити та вживати алкоголь; в чому полягає різниця між побутовим пияцтвом та алкоголізмом; стадії клінічного прояву алкоголізму; основні принципи лікування алкоголізму; причини, що призводять до вживання наркотиків; етапи в лікуванні наркоманії

формулює власні погляди на поширеність шкідливих звичок серед молоді та їх профілактику

 

4

Поняття про імунітет. Види імунітету. Імунна система. Неспецифічні фактори захисту. Профілактичні щеплення. Поняття про алергію. Типи алергічних реакцій. Екологія та алергія. Харчування та алергія. Ознаки алергічних захворювань, профілактика.

Учень:

дотримується правил лікувально-охоронного і санітарно-гігієнічного режимів; вимог до естетичного вигляду і професійного одягу медичного працівника; морально-етичних норм, правил і принципів професійної поведінки медика;

знає що таке імунітет, імунна система; історичні дані про становлення імунології; який механізм виникнення імунітету; яку функцію виконують Т-лімфоцити і В-лімфоцити в організмі людини; неспецифічні фактори захисту;що таке алергія, механізм її виникнення; що таке алергени і гаптени; класифікацію алергенів; типи алергічних реакцій;

називає види імунітету; імунокомпетентні клітини; класи імуноглобулінів; що спільне і чим відрізняються реакції  імунітету і алергії; стадії розвитку алергії; особливості харчування хворих на алергію; профілактичні заходи алергічних захворювань;

має поняття про профілактичні щеплення;

оцінює внесок Едуарда Дженнера і Луї Пастера в профілактику інфекційних захворювань.

 

5

Простудні захворювання. Інфекційні хвороби. Фактори ризику простудних захворювань та їх профілактика. Вакцинація. Механізми терморегуляції Поняття про збудників хвороб. Неспецифічні і специфічні фактори захисту. Профілактика інфекцій.

Учень:

дотримується правил лікувально-охоронного і санітарно-гігієнічного режимів; вимог до естетичного вигляду і професійного одягу медичного працівника; морально-етичних норм, правил і принципів професійної поведінки медика;

знає про роль переохолодження у розвитку простудних захворювань;механізми терморегуляції; які істинні причини простудних захворювань; клінічні прояви грипу та інших простудних захворювань; фактори інфекційного процесу та їх роль у розвитку інфекційного захворювання; періоди інфекційного захворювання; класифікацію інфекційних хвороб;

називає істинні причини простудних захворювань; ризик-фактори простудних захворювань та їх несприятливий вплив на організм; профілактичні заходи простудних захворювань; правила особистої гігієни при захворюванні на грип та інші простудні хвороби;

дає визначення поняттям “інфекція”, “інфекційний процес”, “інфекційні хвороби”;

має поняття про протигрипозні вакцини та вакцинопрофілактику.

 

5

Основи психічного здоров'я. Фізіологічні основи психічної діяльності. Фактори ризику психічних захворювань в епоху НТП: інтенсифікація виробництва, гіподинамія, величезний потік інформації тощо. Критерії оцінки психічного стану. Психічна та екстрасенсорна взаємодія між людьми. Спілкування та його стилі.

Учень:

дотримується правил лікувально-охоронного і санітарно-гігієнічного режимів; вимог до естетичного вигляду і професійного одягу медичного працівника; морально-етичних норм, правил і принципів професійної поведінки медика;

знає що таке психіка і як вона формується; що таке спілкування, його стилі та вплив на здоров’я; що таке конфлікти їх класифікацію та вплив на здоров’я людини; про фізіологічні основи сну, періоди сну, сновидіння; роль сну в збереженні здоров’я; вплив фізичної активності на стан центральної нервової системи;

має поняття як оцінюється психічний стан людини; що таке психосоматичні захворювання; про психотерапію та її методи;

називає аспекти психічного здоров’я;        ознаки емоційно здорової людини;  ознаки інтелектуально здорової людини;критерії та ознаки психічно здорової людини; причини конфліктів

дає визначення що таке психічне та особистісне здоров’я; що таке психологія та психогігієна;

 

 

5

Основи профілактики основних груп захворювань людини. Поняття про здоров'я та хворобу. Періоди та наслідки хвороб. Профілактика ожиріння. Поняття про нормальну вагу. Фактори ризику та профілактика цукрового діабету. Фактори ризику та профілактика захворювань серцево-судинної системи, онкологічних захворювань, захворювань органів дихання, сечовидільної системи.. Захворювання та порушення опорно-рухового апарату, фактори ризику, профілактика.

Учень:

дотримується правил лікувально-охоронного і санітарно-гігієнічного режимів; вимог до естетичного вигляду і професійного одягу медичного працівника; морально-етичних норм, правил і принципів професійної поведінки медика;

знає що таке первинна і вторинна профілактика захворювань; пріоритетні завдання в області профілактики і укріплення здоров’я; основи профілактики ожиріння, цукрового діабету, серцево-судинних захворювань, онкологічних захворювань, захворювань органів дихання, нирок, опірно-рухового апарату;

обґрунтовує актуальність проблеми профілактики захворювань людини;

називає фактори ризику ожиріння, цукрового діабету, серцево-судинних захворювань, онкологічних захворювань, захворювань органів дихання, нирок, опірно-рухового апарату

 

 

5

Репродуктивне і сексуальне здоров’я. Репродуктивні права  людини Фізіологія статевого життя. Вагітність та її гігієна. Сім’я і здоров’я. Планування сім’ї. Методи контрацепції. Валеологiчнi аспекти сексологiї, шлюбу та сім’ї. Хвороби, що передаються статевим шляхом та їх профілактика.

 

Учень:

дотримується правил лікувально-охоронного і санітарно-гігієнічного режимів; вимог до естетичного вигляду і професійного одягу медичного працівника; морально-етичних норм, правил і принципів професійної поведінки медика;

знає що включає в себе поняття репродуктивного та сексуального здоров’я; що включає в себе концепція охорони репродуктивного здоров’я; які світові наслідки недотримання прав репродуктивного і сексуального здоров’я; з чим пов’язані нинішні існуючі проблеми в сфері репродуктивного здоров’я; як відбувається розмноження в людини; що таке статеве життя людини; фізіологію статевого життя людини: вплив шкідливих звичок на статеве життя; як сім’я впливає на здоров’я; що  включає в себе поняття  планування сім’ї; що таке аборт, які його наслідки; що таке інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), що їх об’єднує, які особливості їх перебігу на сучасному етапі; поняття “безпечного сексу”;

називає показники репродуктивного здоров’я; причини неплідності людини та методи профілактики; які зміни відбуваються в організмі жінки при вагітності; у чому полягає гігієна вагітної жінки; функції сім’ї; профілактичні заходи ІПСШ.

формулює власні погляди на шлюб,  сім’ю, аборти

 

 

Перелік практичних навичок, які повинен опанувати учень в об’ємі курсу валеології:

 • Визначення зросту і маси тіла обстежуваного.
 • Проведення оцінки відповідності маси тіла зросту за спеціальними таблицями.
 • Визначення об’єму грудної клітки.
 • Дослідження пульсу.
 • Визначення тривалості серцевого циклу.
 • Проведення методики визначення впливу фізичного навантаження на частоту пульсу і тривалість серцевого циклу та оцінка  результатів.
 • Вимірювання артеріального тиску на верхніх кінцівках.
 • Визначення впливу положення тіла та фізичного навантаження на показники артеріального тиску та оцінка результатів.
 • Визначення дихання та його основних характеристик : частоти, ритму, глибини.
 • Проведення методики визначення впливу фізичних тренувань на резервні можливості легень та оцінка результатів.
 • Визначення рефлекторної реакції зіниць на світло і оцінка результатів спостереження.
 • Перевірка смакової чутливості язика і оцінка результатів обстеження.
 • Визначення індексу Руф’є .
 • Визначення величини подвійного добутку.
 • Проведення динамометрії китиці.
 • Проведення експрес-оцінки рівня фізичного здоров’я
 • Вміння скласти та провести з обстежуваним комплекс фізичних вправ.
 • Оцінити режим та збалансованість харчування обстежуваного та при потребі провести його корекцію.
 • Розрахувати індивідуальну добову потребу обстежуваного в основних харчових продуктах.
 • Дати рекомендації щодо особливостей харчування при основних групах захворювань внутрішніх органів.
 • Дати рекомендації щодо методів відлучення від алкоголю.
 • Дати рекомендації щодо методів відлучення від паління.
 • Дати рекомендації щодо методів відлучення від наркозалежності.
 • Дати рекомендації щодо проведення індивідуального комплексу загартування обстежуваного.
 • Вміння скласти індивідуальний режим дня.
 • Вміння працювати з психологічними тестами.
 • Дати рекомендації щодо методів контрацепції.
 • Дати рекомендації з профілактики захворювань, що передаються статевим шляхом.