Звіт 2010-2011

З В І Т
Українського медичного ліцею
Національного медичного університету
імені О.О.Богомольця
за 2010 -2011 навчальний рік

 

 

 

Розділ 1

Коротка характеристика закладу:

структура, контингент учнів,

склад педагогічного колективу

  

Український медичний ліцей (далі - ліцей ) є структурним підрозділом Національного медичного університету імені О.О. Богомольця і працює на базі кафедр НМУ та медичної гімназії №33 Голосіївського району м. Києва.

У ліцеї навчаються учні 9- 11 класів – 265 ліцеїстів.

У навчальному процесі ліцею бере участь шість кафедр НМУ імені О.О.Богомольця: медичної і біологічної фізики (завідуючий кафедрою – член-кореспондент НАПН України, професор О.В. Чалий), біології (завідуючий кафедрою –професор О.В. Романенко), загальної хімії (завідуюча кафедрою – професор В.О. Калібабчук), біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії (завідуючий кафедрою – член-кореспондент НАМН України, доцент Ніженковська І.В.), латинської мови (завідуюча кафедрою – доцент Кісельова О.Г.), пропедевтики внутрішніх хвороб (завідуючий кафедрою – член-кореспондент НАМН України, професор В.З. Нетяженко).

Ліцеїсти мають шестиденний робочий тиждень.

У ліцеї працює 68 викладачів (з них 18 – основні працівники), серед яких: 6 професорів, 11 доцентів та старших викладачів, 26 - мають ступінь кандидата наук, 3 – професорсько-викладацький склад Національного університету імені Т. Шевченка, 11 – викладачі ліцею (9 вчителів–методистів, 2 вчителів вищої категорії) і 5 вчителів базової гімназії, серед яких: 3 вчителів–методистів, 2 - старших вчителів.

 

Розділ 2

Завдання і проблеми, над якими працював заклад

 • профільна підготовка учнівської молоді на медичні спеціальності;
 • виявлення ефективних напрямів професійної орієнтації старшокласників на медичні спеціальності в умовах медичного ліцею;
 • особистісна орієнтація освіти;
 • формування національних і загальнолюдських цінностей;
 • створення для громадян рівних можливостей у здобутті професійної освіти;
 • постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу;
 • впровадження освітніх інновацій та інформаційних технологій;
 • підвищення соціального статусу і професіоналізму працівників ліцею, посилення їх державної і суспільної підтримки;
 • розвиток освіти як відкритої державно-суспільної системи;
 • інтеграція ліцейної освіти до європейського та світового освітніх просторів;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої; творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;
 • забезпечення функціональної загальноосвітньої та медико-біологічної підготовки, яка необхідна для продовження навчання в медичних навчальних закладах і подальшої професійної діяльності;
 • надання учням можливостей для реалізації індивідуальних творчих потреб, забезпечення умов для оволодіння практичними уміннями і навичками медичної професії, певного рівня професійної підготовки;
 • здійснення профорієнтаційної роботи серед учнів загальноосвітніх шкіл,
 • пошук обдарованих і здібних учнів до оволодіння медичною професією, оновлення змісту освіти, розробка й апробація нових педагогічних форм навчання та виховання.

Педагогічний колектив продовжував працювати над особистісно - зорієнтованим навчально-виховним процесом. Продовження роботи над проблемами «Всебічний розвиток учня як особистості через поєднання завдань навчання та виховання на уроці та в позаурочний час. Рівність та довіра до пізнавальних можливостей усіх учнів – результат успішної роботи вчителя» дало можливість більш поглиблено працювати над гармонійним розвитком творчої особистості, учнівського самоврядування, проводити профорієнтаційну роботу з учнями на різні медичні спеціальності та індивідуальну роботу з учнями за інтересами, продовжувати роботу з обдарованими дітьми. Особлива увага приділяється рівневій диференціації учнів, об’єктивності оцінювання досягнень за 12 бальною системою.

У 9 класах всі учні навчаються на достатньому і високому рівні, 20 ліцеїстів отримали свідоцтво з відзнакою про базову середню освіту.

У 10 класах 88 % учнів навчаються на високому і достатньому рівні, 6 учнів нагороджені Похвальними листами.

6 випускників ліцею нагороджен о З олот ими медал ями , а 2 – С рібними. 10 – нагороджені персональними стипендіями та Почесними номерними сертифікатами Міжнародного благодійного фонду імені Пантелеймона Куліша, 18 випускників здобули персональну стипендію Інституту нейрохірургії НАМН України імені А.П.Ромоданова за високі досягнення у навчанні та наукових дослідженнях, У 2011 році навчальний заклад став абсолютним переможцем Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН „Дослідник” серед 9-11-х класів м.   Києва. З високої трибуни Президії Академії наук України Український медичний ліцей названо лідером з упровадження нових форм організації науково-дослідницької роботи серед 9-11   х класів.

Учениця 11 класу Кожевнікова Анастасія стала презером ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт (секція селекції та генетики) та переможцем Всеукраїнського конкурсу Intel Еко Україна - 2011. Учень 10 класу Черненко Богдан став переможцем Всеукраїнського конкурсу раціоналізаторів та винахідників «Природа-Людина-Виробництво-Екологія». Курочкіна Анна (учениця 10 класу) одержала перемогу у Міжнародних конкурсах «Северное сияние» (Росія) та «Современное обучение» (Білорусія).

У 2011 році 9 викладачів ліцею нагороджені Почесними Відзнаками Київської міської державної адміністрації.

 

Розділ 3

Створення умов для здобуття

повної загальної середньої освіти.

Ліцей – середній медично-профільний навчальний заклад, що забезпечує здобуття освіти понад державний освітній мінімум, здійснює науково-практичну підготовку талановитої учнівської молоді до навчання у вищому медичному навчальному закладі та до роботи в установах охорони здоров’я в якості молодшого медичного персоналу.

В навчальному закладі немає учнів, які б порушували вимоги щодо обов’язкового здобуття загальної середньої освіти .

У ліцеї створені необхідні умови для обов’язкового здобуття повної загальної середньої освіти. Забезпечення навчально-виховного процесу педагогічними кадрами з високим професійним рівнем дало можливість виконати повністю державні програми, провести навчальн о-виробничу медичну практику ліцеїстів 10 класів та провести успішно державну підсумкову атестацію у випускних 9 та 11 класах.

Комп’ютерний клас, мультимедійний комплекс базової школи , інтерактивні дошки, мережа інтернет НМУ дають можливість впроваджувати нові інноваційні технології в навчально-виховному процесі.

Учні ліцею забезпечені медичним обслуговуванням. Є можливість для проведення „У років здоров’я ” (дошки Євмінова) , а також роботи суботнього клубу „ Родина ” на базі спортивного залу медичної гімназії №33 та спортивного комплексу НМУ .

Протягом кількох років у ліцеї працює рада, яка розглядає на своїх засіданнях питання про посилення профілактичної роботи серед підлітків, питання соціального захисту неповнолітніх, організаії літнього відпочинку, залучення дітей до занять в гуртках та секціях, розробляє і здійснює заходи щодо забезпечення прав і свобод дитини, запобігання правопорушень та злочинів. Ведеться профорієнтаційна робота на медичні спеціальності.

Формуванню здорового способу життя сприяли активні заняття фізкультурою та в спортивних гуртках та секціях в позаурочний час, а також волонтерська робота, якою керувала Пустолякова Л.М.

Вихованню деонтологічної культури учнів сприяла робота факультативу «Основи ділової етики та деонтології», на якому особлива увага приділялася формуванню таких важливих категорій, як обов’язок , совість, милосердя лікаря, висвітлювалися психологічні аспекти медичної діяльності і взаємовідносин лікаря і хворого.

У всіх цих напрямках роботи учні розкривають свою особистість, свої таланти та здібності.

 

Розділ 4

Науково-методичне забезпечення роботи закладу,

робота пед агогічної ради.

Участь в експерементальній та інноваційній діяльності

Основною ланкою, яка забезпечує науково-методичне керівництво в ліцеї, є Науково-методичний центр ліцею, що працював над темою «Впровадження інноваційних технологій у навчання та виховання за умов професійної орієнтації учнів ліцею на медичні спеціальності». Свою роботу він спрямовує на допомогу педагогічному колективу в реалізації проблемних питань навчально-виховного процесу, забезпечує індивідуальну практичну діяльність педпрацівників у таких напрямках:

 • здійснення пошукової, дослідницької, експериментальної, інноваційної та раціоналізаторської діяльності педагогів;
 • проектування, прогнозування, моделювання; конструювання освітнього процесу;
 • діагностика, експертиза й моніторинг педагогічної праці.

З метою удосконалення професійної майстерності, задоволення індивідуальних запитів учителів, допомоги молодим колегам у ліцеї була організована робота творчих об ’ єднань:

 • викладачів природничого циклу дисциплін;
 • викладачів гуманітарного циклу дисциплін;
 • викладачів спеціального циклу дисциплін;
 • колегії кураторів ліцею

Члени методичної ради ліцею надавали всебічну допомогу творчим об’єднанням у плануванні, у самоосвітній підготовці викладачів , у підготовці до атестації, вивчали їх роботу, допом а гали в розробці методичних матеріалів до „ Скриньки майстерності ”

Цілеспрямована робота велась методичною радою щодо надання методичної допомоги вчителям та заохочення їх до застосування інноваційних технологій у навчальному процесі, розробки та проведення мультимедійних уроків. Такі уроки викликають зацікавленість з боку учнів, допомагають їм більш якісно засвоювати програмовий матеріал.

Значна роль у підвищенні майстерності вчителів, їх фаховій підготовці належить атестації вчителів. Згідно Положенн я про атестацію педагогічних працівників України пройшли атестацію 18 викладачів ліцею, з них 12 – отримали кваліфікаційну категорію „спеціаліст І категорії”, 6 - підтвердили кваліфікаційну категорію „спеціаліст вищої категорії”. Викладачі серйозно й відповідально підійшли до цього своєрідного екзамену. Були представлені цікаві розробки уроків і виховних заходів з предметів, проведено ряд відкритих уроків, ознайомлено колег зі своїми науковими надбаннями і дослідженнями, було видрукувано ряд методичних розробок. Цей плідний процес плавно перейшов у підсумкову педагогічну раду на тему "Творчий портрет викладачів Українського медичного ліцею .

Результатом роботи творчих груп у підготовці до педрад, семінарів, педагогічних читань стали науково-методичні матеріали та пропозиції щодо покращення навчально-виховного процесу в ліцеї в результаті впровадження пріоритетних освітніх технологій, які було надруковано у наукових збірниках: «Стан дослідження проблеми профільного навчання // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції // Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 13-15 травня 2010.»,« Інновації у навчально-виховному процесі Українського медичного ліцею НМУ імені О.О. Богомольця // Теорія и методика обучения фундаментальным дисциплінам в высшей школе // Материалы V ІІІ Международной научно-практической конференции, 25-26 марта 2010, г. Кривой Рог.»

Психолог ліцею Гапонова Г.К. працювала згідно положення „Про науково-психологічний центр медичного ліцею”, в якому відображено такі основні функції діяльності науково-психологічної служби, як профорієнтаційна, прогностична, психодіагностична, психокорекційна, наукова, консультативна, соціально-реабілітаційна, виховна та культурна. Проведено анкетування батьків, учнів ліцею щодо адаптації ліцеїстів 9 та 10 класів до навчання в медичному ліцеї, а 11-х - в медичному університеті, розроблено програму психологічного обстеження та корекційно-розвивальних занять, оформлено психологічні картки учнів ліцею. Проводилася просвітницько-пропагандистська робота з підвищення психологічної культури в навчальному закладі та сім'ї, здійснювалося превентивне виховання з метою формування у ліцеїстів орієнтації на здоровий спосіб життя, на захист психологічного здоров'я, профілактику алкоголізму, наркоманії, СНІДу. Здійснювалася психологічна просвіта учнів, батьків та викладачів; діагностування рівня адаптації до умов навчання в медичному ліцеї, спостереження за процесом їх формування в учнівських колективах; психодіагностика особистих якостей, психодіагностика темпераменту, інтелекту, характеру.

ТО викладачів природничого циклу дисциплін працювало над проблемою: “Використання інтегральних міжпредметних зв’язків на основі фундаментальних положень науки та сучасних форм теоретичного мислення у розрізі початкової професійної підготовки”. Багато зусиль направлено на підвищення науково-методичного рівня викладання предметів природничого циклу. Протягом року велась активна робота в методичному кабінеті. Оновлено дидактичні матеріали, зроблені підбірки: “Біологія - важлива наука для майбутніх медиків”, “Вчені–математики” (реферативні роботи учнів), “Цікава фізика” (розробки завдань).

ТО викладачів гуманітарного циклу дисциплін працювало над проблемою: “Формування в учнів загальнолюдських духовних ціннісних орієнтацій, моральних особистісних якостей, естетичних, деонтологічних та інтелектуальних цінностей у процесі вивчення гуманітарних дисциплін на основі застосування інноваційних технологій”.

Викладачами української мови та літератури під керівництвом професора КНУ Гаєвської Н.М. проводилася робота з професійної орієнтації ліцеїстів на медичні спеціальності.

Вчителі зарубіжної літератури (керівник Рєнькас Л.М.) спрямували свою роботу на духовне збагачення учнів та виховання у них високих моральних якостей майбутніх лікарів через призму пізнання літературних образів творів зарубіжних авторів, які розглядають моральні, соціальні та професійні проблеми, поставлені перед медиками, використовуючи різні форми й прийоми.

Вчителі англійської мови працювали над проблемою “Гуманістичні технології навчально-виховного процесу – проблеми і педагогічна ефективність”.

Проведено багато відкритих уроків, на яких застосовувались новітні технології: урок “Предмети домашнього вжитку” (викладач Мошкова І.М.), “Робочий день лікаря” (викладач Преподобна О.В.), „Моральність професії лікаря” (викладач Іваній Ю.І.).

Викладачами української мови розроблено збірник тестових завдань (Іваненко Р.В., Переймибіда Л.В.)

Вчителі історико-природничих дисциплін (керівник Пілявська О.Д.) провело велику роботу з підготовки та відзначення 66 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Надруковано спеціальний випуск ліцейного Вісника « Чорнобильська катастрофа – людський вимір. Пам'ять народу.»

ТО викладачів спеціального циклу дисциплін працювало над проблемою: “Формування у ліцеїстів спеціальних професійних лікарських навичок і вмінь, засвоєння учнями валеокультури, розвиток особистих рис і якостей, необхідних для професійної діяльності лікаря”.

З метою зміцнення здоров”я дітей значну увагу приділяли вчитель Пустолякова Л.М. і Успенський В.М. оздоровчим завданням (формування постави, виховання спритності та швидкості). Значне місце приділяється позакласній та позашкільній роботі, проведенню спортивних змагань, свят, вечорів.

Так, за 2010-2011 навчальний рік було проведено традиційні спортивні заходи (8).

 • Колегія кураторів ліцею працювали над проблемою: “Роль особистості куратора у формуванні стійких мотивацій учнів до опанування медичних професій. Впровадження виховної системи, скерованої на самовдосконалення, саморозвиток і самореалізацію особистості в умовах навчання в медичному ліцеї”. Колегія кураторів (керівник Дорошкевич Н.В.) спрямувало свою роботу на виховання гармонійно розвиненої, фізично здорової особистості учня, здатної до майбутнього самовизначення, до реалізації себе у професії лікаря або провізора. Успіх вирішення даної проблеми залежить в значній мірі від самостійної роботи кураторів та врахування специфіки дитячого колективу. Тому корисними були консультації для кураторів, проведені на ліцейних семінарах, нарадах при директорі, педагогічних радах.

Співпраця Українського медичного ліцею

НМУ імені О.О.Богомольця з вищими навчальними закладами та установами

 • Науково-учбовий Центр прикладної інформатики НАН України
 • Інститут філології Київського національного університету імені Т.Шевченка
 • Київський політехнічний інститут
 • Ніжинський педагогічний університет ім М.В.Гоголя
 • Державний Пущинський університет (м. Пущино Московської області, Росія)
 • Інститут фізики НАН України
 • Інститут математики НАН України
 • Інститут ботаніки НАН України
 • Інститут фізіології НАН України
 • Інститут нейрохірургії НАМН України ім. академіка А.П.Ромоданова.

 

 

Робота педагогічної ради ліцею

 

Колегіальною формою управління в ліцеї є педагогічна рада, яка у 20 10 -20 11 навчальному році розгля дала наступні питання:

- Прогнозування потреб і створення моделей розвитку особистості як перспектива розбудови школи ХХІ століття (на матеріалах системного аналізу).

- Обговорення та затвердження річного плану роботи на 2011-2012 н. р.

- Про режим роботи закладу на 2011-2012 н.р.

- Про навчальний план на 2011-2012 н. р.

- Про збереження життя та здоров ’ я учнів ліцею.

- Про вимоги до ведення шкільної документації.

- Підсумки роботи педагогічної ради ліцею у 2010-2011 н.р., визначення пріоритетних напрямків роботи у 2011-2012 н.р.

- Про психологічний травматизм.

- Про медико-педагогічний контроль за уроками фізичного виховання.

- Роль педагогічного колективу у вихованні політичної і правової культури учнів.

- Про проходження адаптаційного періоду учнів 9 та 10-х класів.

- Про претендентів на нагородження золотими та срібними медалями.

- Про результати перевірки відвідування учнями ліцею „Буква Н у класному журналі”.

- Атестація як засіб підвищення професійно-педагогічної культури викладача.

- Запровадження інноваційних форм та методів роботи на уроці як спосіб активізації навчального процесу.

- Про педагогічну практику вчителя англійської мови Груші Л.О.

- Роль поглибленого вивчення предметів медичного профілю та спеціальних курсів у професійній орієнтації ліцеїстів.

- Про претендентів на нагородження свідоцтвами про базову середню освіту з відзнакою.

- Про підготовку до ЗНО та проведення ДПА в 9 та 11 класах.

- Про виконання державних навчальних програм, ведення шкільної документації за І семестр 2011-2012 н.р.

- Про хід атестації педагогічних працівників ліцею.

- Про стан роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності за 2011р. та організацію роботи на 2012р.

- Про стан роботи з протипожежної безпеки в ліцеї у 2011 році та покращення роботи у 2012 році.

- Про стан дорожньо-транспортного травматизму та заходи щодо його попередження.

- Про претендентів на нагородження золотими та срібними медалями.

- Про початок навчального 2012р. у системі ЦО.

- Діяльність педагогічного колективу ліцею щодо забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей та інтересів.

- Про атестацію педагогічних працівників ліцею (Звіт).

- Про організацію та проведення учнівської олімпіади з базових дисциплін для вступників до ліцею у 2012 році.

- Про звільнення від ДПА (переможці олімпіад, конкурсу-захисту МАН)

- Про порядок закінчення 2011-2012н.р., підготовку та проведення ДПА.

- Про допуск учнів 10-х класів до екзамену з медицини. Організація та проведення медичної практики.

- Про обговорення автореферату Сліпчук В.Л.

- Про звільнення від ДПА за станом здоров ” я.

- Про допуск учнів 9 та 11-х класів до ДПА.

- Про створення літньої медичної школи.

- Про умови вступу ліцеїстів до НМУ у 2012р.

- Про претендентів на нагородження золотими та срібними медалями та здійснення контролю за дотриманням вимог щодо нагородження.

- Про виконання державних програм у 2011-2012н.р.

- Про переведення учнів до 10 та 11 класів.

- Про закінчення учнями 9 та 11-х класів ліцею.

- Про затвердження навчального плану.

- Про нагородження золотими та срібними медалями випускників ліцею.

- Про нагородження свідоцтвами з відзнакою про базову середню освіту.

- Про нагородження похвальними листами учнів 10-х класів.

- Про стан виховної роботи в ліцеї.

Ведеться контроль за виконанням рішень педагогічної ради .

 

Розділ 5

 

Створення умов для навчання і виховання обдарованих дітей.

Мережа профільних класів створення та результативність діяльності:

Підсумки участі закладу у районних, міських, всеукраїнських етапах предметних олімпіад, конкурсів МАН. Засоби заохочення (нагородження медалями, стипендіями, тощо).

Дотримуючись багаторічних традицій і творчих підходів у роботі з обдарованими і здібними учнями, у ліцеї постійно велась робота з обдарованими дітьми, проводились різноманітні конкурси (конкурс читців, знавців української мови, „Юний медик”), що допомагало виявити талановитих дітей і розвивати їх здібності. У вересні - жовтні були проведені класні та ліцейні етапи олімпіад з усіх предметів, у яких взяли участь 74 учнів (деякі ліцеїсти брали участь у декількох олімпіадах). Визначені команди для представлення ліцею на районних олімпіадах.

87 учнів ліцею брали участь у 9 олімпіадах з базових предметів, призерами та переможцями районного туру олімпіад стали 25 учнів.

У рамках Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України та з метою залучення творчо обдарованої учнівської молоді до науково-дослідницької експериментальної, конструкторської, пошукової роботи, активізації діяльності та удосконалення змісту роботи Наукового товариства ліцеїстів ім. акад. А. ПРомоданова в ліцеї у грудні 2009 р. було проведено відбірковий (ліцейний) етап конкурсу-захисту робіт учнів-членів МАН «Дослідник». Працювало 6 відділень і 25 секцій, у роботі яких взяли участь 152 ліцеїстів, на участь у ІІ (міському) етапі направлено 120 робіт.

Переможцями стали: 19 одинадцятикласників, які отримали 4 перших місць, 8 –других, 7 – третіх; 53 десятикласників (5 перших місць, 13 – других, 35 – третіх); 16 дев’ятикласників ( 3 перших місць, 2 – других, 11 – третіх).

У травні 2011 р. ліцей нагороджено Почесною відзнакою «Золота сова» як абсолютного переможця ІІ (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Київської МАН «Дослідник» серед 9-11 класів.

З метою забезпечення оптимальних умов для розвитку здібної, обдарованої особистості, стимулювання і заохочення науково-дослідницької роботи ліцеїстів 18 учням ліцею вручено дипломи та персональні стипендії ім. академіка А.П.   Ромоданова.

Ліцеїстів-переможців ІІ (міського) етапу МАН «Дослідник», а також кращих наукових керівників, нагороджено почесними іменними сертифікатами та одноразовими преміями Міжнародного благодійного фонду «Фонд П.   Куліша», який очолює Герой України, Голова Наглядової ради ліцею І.С. Плющ.

 

Розділ 6

 

Огранізація виховної роботи. Основні та найбільш цікаві заходи. Робота гуртків та секцій, профілактика правопорушень неповнолітніми

Працюючи за основними напрямками виховного процесу, заклад протягом 2010-2011 н.р. виконував такі завдання:

 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої; творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;
 • забезпечення функціональної загальноосвітньої та медико-біологічної підготовки, яка необхідна для продовження навчання в медичних навчальних закладах і подальшої професійної діяльності;
 • надання учням можливостей для реалізації індивідуальних творчих потреб, забезпечення умов для оволодіння практичними уміннями і навичками медичної професії, певного рівня професійної підготовки;
 • здійснення профорієнтаційної роботи серед учнів загальноосвітніх шкіл,
 • пошук обдарованих і здібних учнів до оволодіння медичною професією, оновлення змісту освіти, розробка й апробація нових педагогічних форм навчання та виховання.

Враховуючи те, що ліцей працює над проблемою професійної орієнтації учнівської молоді на медичні спеціальності та особистісно-зорієнтований навчальний процес, гармонійний розвиток творчої особистості, виділяються декілька напрямків виховної роботи:

 • патріотичне виховання;
 • формування засад здорового способу життя та виховання деонтологічної культури учнів;
 • морально-правове виховання;
 • творчий розвиток особистості учня, індивідуальна робота з учнями за інтересами;
 • професійна орієнтація на медичні спеціальності;
 • художньо-естетичне виховання.

Працюючи за напрямком патріотичного виховання в ліцеї забезпечувалося виконання методичних рекомендацій щодо використання державної, ліцейної символіки: цикл бесід, конкурсів, свят з питань вивчення символіки; поновлення куточків національної та ліцейної символіки, продовжувала працювати Рада по військово-патріотичному вихованню в ліцеї, проведено заходи, присвячені відзначенню річниці подій у Бабиному Яру, заходи до Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій, декаду “Зі сплаву мертвих і живих писалось ім’я Перемога”, екскурсія до с. Нові Петрівці (музей-діарама на Лютизькому плацдармі) (до днів визволення України та м. Києва від ворогів-загарбників); відзначалися День Соборності України, День вшанування рідної мови: “І там, де звучить рідна мова, живе український народ”; до 66 річниці Великої Перемоги проведено свято у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця (зустріч із ветеранами – працівниками НМУ), урок пам’яті “Велика Перемога”, операція “Ветерани”, вітання ветеранів, екскурсія до меморіального комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.».

Були сплановані та проведені заходи з вшанування подвигу партизанів і підпільників: вивчення подій і фактів Руху Опору на території України, екскурсія до Парку партизанської слави, бесіда «Роль партизанського руху в роки Великої Вітчизняної війни» (9 класи), лекція «Еволюція радянського партизанського руху 1941-1944 рр.» (10-11 класи).

У ліцеї були проведені заходи щодо відзначення 70 річниці початку Великої Вітчизняної війни: диспут на тему: «Чи можна було відвернути ІІ світову війну» (11 класи), тематична бесіда для 9 класів на тему: «Як починалася ІІ світова війна?», перегляд кінохроніки «Колір війни» (9-11 класи).

Учні ліцею відвідали Меморіальний комплекс «Крути», переглянули фільм С.М. Марченка «Лист без конверта», присвячений подіям героїчної загибелі юнаків у бою під Крутами. Протягом року відбувалося вивчення та дослідження історії рідного краю: екскурсії та подорожі (м. Вінниця, м. Львів, м. Борзна, екскурсії по Києву); зустрічі з відомими людьми. З метою формування національної свідомості і людської гідності були проведені екскурсії до музею М. Грушевського.

Учні ліцею брали участь у районному етапі Х міського конкурсу читців поезії Тараса Шевченка.

На відзначення 20 річниці Чорнобильської катастрофи в ліцеї були проведені заходи: екскурсії до Національного музею МВС України «Чорнобиль», науково-практична конференція «Чорнобильська катастрофа – людський вимір» (14.04.2011 у Національному музеї МВС України «Чорнобиль»), викладачами історії підготовлений до друку ліцейний Вісник «Чорнобильська катастрофа – людський вимір. Пам'ять народу».

За напрямком формування здорового способу життя пройшли цікаві зустрічі, бесіди, перегляди кінофільмів, були охоплені учні 9-11 класів.

На виконання Рішення КМДА від 09.07.2009 № 769/1825 «Про затвердження Міської комплексної програми протидії зловживанню алкоголем та розповсюдженню наркотиків у м. Києві на 2009-2013 рр» в ліцеї були сплановані і проведені заходи: обговорення цього питання на нараді при директорі, серед ліцеїстів проведені бесіди «Профілактика алкоголізму, паління та наркоманії» з показом відеофільмів ; лекція на тему: «Профілактика шкідливих звичок та СНІДу» (з показом відеофільмів). 1 грудня 2010 року відбувся перегляд інтерактивної вистави «Осінь» на тему: «Наркотики. СНІД. Щеплення від безумства». Це випуск газет на тему проти паління та проти СНІДу «На пульсі здоров»я» , бесіди в 1-4 кл. медичної гімназії №33, «Профілактика шкідливих звичок» (волонтери-валеологи: учні 9- 11 кл.).

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 № 940 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення на період до 2012 року» були проведені виховні години на тему «Скажемо тютюнопалінню - Ні», тренінг комплексної програми формування навичок здорового способу життя «Як стати вільним і улюбленим за методикою Коструб О.П.», проведені зустрічі із спеціалістами «Життя без гачка».

Проведено день раціонального харчування з конкурсом на найкращу страву від кожного класу. До Дня боротьби з тютюнопалінням проведено конкурс газет, плакатів «Ми обираємо здоров"я».

Формуванню здорового способу життя сприяли активні заняття фізкультурою та в спортивних гуртках та секціях в позаурочний час, Місячник фізкультури і спорту, а також волонтерська робота, якою керувала Пустолякова Л.М. Також учні ліцею брали участь у районному чемпіонаті з боулінгу, «Пробігу під каштанами».

У лютому місяці згідно графіка Були проведені лекції окремо для дівчаток та хлопчиків «Статеві відносини. Планування сімї. Інтимна гігієна».

Вихованню деонтологічної культури учнів сприяла робота факультативу «Основи ділової етики та деонтології», на якому особлива увага приділялася формуванню таких важливих категорій, як обов’язок, совість, милосердя лікаря, висвітлювалися психологічні аспекти медичної діяльності і взаємовідносин лікаря і хворого.

2. За напрямком правової та громадянської освіти в ліцеї було забезпечено вивчення й роз’яснення учням: основних положень Конституції України, Декларації про суверенітет України, Конвенції про права дитини; проведено декаду правових знань, класні години на правову тематику, диспут „Сенс життя і моє місце в ньому”. Здійснювалася відповідна робота з питань захисту прав та інтересів неповнолітніх (форум “Права” (згідно з декларацією захисту прав дитинства)). Проведено акцію „Ми проти насильства”. Постійно здійснювалася робота по профілактиці правопорушень серед неповнолітніх.

На виконання Постанови Верховної Ради України від 23.09.2010 р. №2552- VI «Про спеціальне засідання з нагоди 60 річниці з дня підписання Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та інші заходи з нагоди відзначення в Україні цієї події» у ліцеї були сплановані та проведені такі заходи: тематичні виховні години у 9 та 10-х класах на тему: «Права людини за Конституцією України», тематичні виховні години у 11-х класах на тему: «Право на освіту та отримання професії», День прав людини «Міжнародні стандарти прав людини та стан їх реалізації в Україні»”, колоквіум з роз’яснення положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року.

На відзначення 20 річниці незалежності України в ліцеї проводилися: інформаційно-освітня робота з вивчення і популяризації національної історії та культурної спадщини, книжково-ілюстративна виставка «Незалежна Україна: 20 років державності», екскурсійні подорожі по містам України з метою вивчення історичного минулого України, виставка дитячого малюнка «Я – людина. Ми - родина. Дім наш - Україна», спортивні змагання «Лицарі України».

Утвердження гендерної грамотності.

На виконання Листа ГУОН від 03.12.09.№ 17-1/ 10-955 про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.06 №1834 «Про затвердження державної програми з утвердження тендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року» щодо проведення щорічного Уроку гендерної грамотності у загальноосвітніх навчальних закладах 9 грудня 2010р. в Українському медичному ліцеї був проведений Урок гендерної грамотності на тему: «Гендерна рівність – правовий принцип».

Під час цього уроку учні ознайомилися з проектом Закону України «Про забезпечення рівних прав жінок і чоловіків та рівних можливостей їх реалізації». Також психолог ліцею Гапонова Г.К. провела анкетування учнів та викладачів «Гендерна справедливість та гендерна рівність». Бібліотекар ліцею Голотіна Я.Г. піготувала книжкову виставку «Гендерна абетка».

Профілактика правопорушень та злочинності серед дітей.

Представниками учнівського самоврядування та адміністрацією ліцею постійно проводився контроль за відвідуванням учнями уроків в школі та на кафедрах НМУ. Було проведено тематичні виховні години в 10-11 класах: „Молодіжне середовище та його проблеми”, „Про кримінальну відповідальність неповнолітніх” (протягом року).

Відбулася зустріч з юристом УАЗТ Недогреєвою А.І., консультантом ВР Усенко М.І., кандидатом юридичних наук Бурлай Є.В.

У ліцеї відбуваються засідання координаційної ради по профілактиці правопорушень. Був проведений Тиждень правових знань, під час якого проводилася в бібліотеці ліцею виставка „Вивчаємо свої права та обов ’ язки”, учні випустили ліцейні вісники на тему: „Гляди не забудь - людиною будь”, проводилися бесіди в 10-х класах – „Декларація прав людини та Конвенція ООН про права дитини”, в 11-х класах - „Як ви розумієте та співвідносите поняття „свобода”і „відповідальність?” У підсумок Тижня відбувся правовий брейн-ринг „Закон обов’язковий для всіх”.

Профілактика поширення ксенофобських та расистських проявів.

У ліцеї систематично проводиться інформаційно-просвітницька робота по профілактиці поширення расистських проявів. Це бесіди з учнями, які проживають у гуртожитках Національного медичного університету імені О.О.Богомольця; лекції для учнів 9-11 класів: «Конфліктна ситуація: народження істини, а не загострення стосунків» (про непримиренне ставлення до антигуманних ідеологічних доктрин, що пропонують класову, групову, національну, расову ненависть, поширюють ідеологію фашизму).

Вчинення злочинів відносно дітей. Проводиться інформаційно-просвітницька робота з ліцеїстами щодо попередження насильства та вчинення злочинів відносно неповнолітніх.

Інформаційно-просвітницька робота щодо попередження злочинів проти статевої свободи та недоторканості дітей.

Проводилися лекції для учнів 9-11 класів про вчинення злочинних дій проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітніх та розповсюдження дитячої порнографії.

Ознайомлення педагогічного, учнівського та батьківського колективів з наказом МОН України від 30.12.2010 року № 1312 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії»Стоп насильству» на період до 2015 року»

Ознайомлення учнів та викладачів ліцею з Законом України „Про охорону дитинства” стаття 10 „Право на захист від усіх форм насильства”

Інформаційно-просвітницька та роз”яснювальна робота з метою підвищення рівня правової культури учнів. Бесіда на батьківських зборах: на тему: ”Відповідальність і вік” Зустріч з лікарем Моцак О.М. на тему: „Різні захворювання як наслідок жорстокого поводження” Бесіда з техніки безпеки життєдіяльності на тему: „Що ти можеш зробити, щоб знизити ризик стати жертвою насильства?” Проведення тестування для учнів на тему: „Конфлікт. Агресія”

Жорстоке поводження підлітків один до одного.

У ліцеї проводиться робота по профілактиці випадків фізичного та психологічного насильства, образ, недбалого і жорстокого поводження між дітьми . Організува но правовий всеобуч з учнями та забезпеч ується системне вивчення та дотримання ліцеїстами Правил для учнів та Статуту ліцею.

Профілактика застосування фізичної сили до своїх вихованців педагогічними працівниками.

На педагогічних радах, нарадах при директорі розглядається стан роботи по дотриманню педагогічними працівниками вимог законодавства щодо забезпечення захисту дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства.

Профілактика суїцидальних проявів серед підлітків. Було проведено тематичні виховні години в 9-11 класах: „Жити за законами людського спілкування”, „Девіантна поведінка. Кризовий стан. Агресія” (протягом року).

Протидія торгівлі людьми.

Проводиться робота шляхом поширення інформації з метою підвищення поінформованості учнів, батьків по підвищенню ефективності протидії злочинам, пов’язаним із торгівлею людьми. Були проведені конкурси плакатів на цю тему.

Попередження бездоглядності та безпритульності серед неповнолітніх.

У ліцеї немає дітей схильних до правопорушень, бродяжництва, вживання алкоголю, наркотичних речовин та неблагополучних сімей.

Заходи, спрямовані на запобігання формування залежності від азартних, комп’ютерних ігор та інтернетзалежності.

У ліцеї проводиться п опуляризація змістовного дозвілля, здорового способу життя серед дітей і молоді, які відвідують комп’ютерні клуби та заклади, що надають послуги з доступу до мережі Інтернет. Запровад жено співпрацю з громадськими, релігійними організаціями, підприємствами різних форм власності, волонтерами щодо спільного проведення профілактичної роботи з з усіма бажаючими дітьми у вигляді організації для дітей спортивних естафет, ігор, висвітлюючи через них проблематичні теми молоді.

Провод яться масові акції, заходи проти куріння, зловживання спиртних напоїв та наркотичних засобів .

Інформація про дітей, які перебувають на обліку у відділі кримінальної міліції.

У ліцеї немає дітей, які перебувають на обліку у відділі кримінальної міліції.

 

За напрямком творчого розвитку особистості учня, індивідуальної роботи за інтересами було організовано роботу факультативів, гуртків, секцій, працювало Наукове товариство ліцеїстів імені А.П. Ромоданова (окремий звіт по роботі НТЛ).

Працюючи за напрямком профорієнтаційної роботи на медичні спеціальності, виховний процес був спрямований на розвиток самопізнання учнів, формування у них адекватної самооцінки. Працювали факультативи „Основи ділової етики та деонтології”, „Історія медицини”. Працювала постійно діюча школа-семінар „Проблеми біоетики та фізики живого”

З метою ознайомлення ліцеїстів з різними галузями розвитку медицини проводилися щомісячні лекторії фахівців-медиків, а також були організовані екскурсії в клініки: Київську міську онкологічну лікарню, патанатомічне відділення 18 клінічної лікарні, Центр Київської міського центру серця, Центр дитячої кардіохірургії, Інститут кардіології імені М.Д. Стражеска НАМН України, Інститут онкології НАМН України, Інститут нейрохірургії імені А.П. Ромоданова, Інститут ендокринології та обміну речовин НАМН України, ліцеїсти спостерігали за операціями визначних лікарів, професорів. Учні здійснили екскурсії до Національного музею медицини, Музею-аптеки, садиби М.І. Пирогова (м. Вінниця). Учні брали участь у 64-ій Міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих вчених “Актуальні проблеми сучасної медицини” та Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій Міжнародному Дню здоров’я.

У цьому навчальному році розпочала роботу Літня медична школа у таборі «Артек».

За напрямком художньо-естетичного виховання була о рганіз ована робот а факультативів, гуртків художньо-естетичного спрямування (Київський вальс, літературна студія імені Пантелеймона Куліша та гурток „Кулішеве коло”), були проведені лекції, бесіди , конкурси на естетичну тематику ; конкурси-виставки дитячих малюнків (до загальноліцейних свят) .

У цьому році були проведені заходи щодо відзначення 200-річниці з дня народження Т.Г. Шевченка: відвідування Національного музею Т.Г. Шевчека, покладання квітів до пам”ятника Т.Г. Шевченка, участь у конференції присвяченій 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка. (Національний університет ім. Т. Шевченка), зустріч з народним бандуристом М. Палійчуком (концерт).

Здійснювалася видавнича діяльність учнів, зокрема: видання рукописних журналів; створення поетичних альманахів; виготовлення альбомів мистецтва (живопису та графіки), шкільних стіннівок, предметних газет та листівок; літопис ліцейного життя; продовжено випуск вісників ліцейного прес-центру; працював форум на ВЕБ-сайті ліцею. Було проведено екскурсії до м. Умань (дендропарк „Софіївка”), літературно-меморіального музею-квартири П.Г.Тичини, літературно-меморіального музею М.Рильського, музею „Софія Київська”, Маріїнського палацу, Національного музею МВС України „Чорнобиль”, Водно-інформаційного центру, Львова, Санки-Петербурга. Учні ліцею відвідали Театр на Подолі, Український Малий драматичний театр.

Одним із завдань виховання в цьому навчальному році педагогічний колектив поставив як основне це забезпечення умов для самоареалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів. Колектив викладачів злагоджено працював згідно свого виховного плану та координаційного плану роботи ліцею.

Над реалізацією проблеми ліцею з питань виховання сумлінно працювали всі педагоги.

Згідно плану виховної роботи були проведені предметні декади та тижні, зокрема тижні математики , української мови та літератури, історії та географії, тиждень валеології з зустрічами, лекціями та виставами, проведено конкурси читців, вистави творів українських письменників, відкриті класні години, проведена зустріч з волонтерами НМУ імені О.О.Богомольця на тему: „Дошлюбні відносини”, зустрічі з лікарями, спеціалістами соціальних служб.

У ліцеї працює 5 гуртків та спортивних секцій, в яких працюють і з захопленням 127 учнів.

Продовжує свою роботу гурток «Кулішеве к ол о », де діти читають свої власні віршовані твори, члени літературної студії імені П. Куліша щорічно готують виїзне засідання студії на батьківщині Пантелеймона Куліша на хуторі Оленівка що на Борзнянщині. Гуртківцями „Кулішевого кола” був проведений конкурс власних поетичних творів.

У же протягом багатьох років Український медичний ліцей дружньо співпрацює з громадськими організаціями:

 • Міжнародний благодійний фонд імені Пантелеймона Куліша , який очолює Герой України Плющ І.С.
 • Національний музей МВС України „ Чорнобил ь »
 • М іжнародна екологічна ліга
 • Міський будинок творчості дітей та юнацтва
 • громадський інститут «Екологія людини»
 • Бібліотек а ім. В.Симоненка
 • М іський Будинок вчителя
 • кінотеатрами „ Кінопалац ”, „ Кінопанарама ” та кінотеатр імені Чапаєва.
 • міський Планетарій
 • „Театр на Подолі”
 • Національний академічний драматичний театр імені І. Франка

 

Розділ 8

Організація харчування та медичне забезпечення учнів

У звяз’ку з тим, що ліцей знаходиться на базі медичної гімназії №33 Голосіївського району, ш кола забезпечує гарячими обідами всіх бажаючих ліцеїстів.

У базовій гімназії функціонує медичний кабінет. У ньому можна завжди отримати невідкладну медичну допомогу. Лікарі з районної поліклініки постійно проводять медичний огляд дітей. Роблять щеплення. Регулярно проводиться контроль за станом приміщень загального користування. (їдальня, коридори, туалети.)

Розділ 9

Соціальна допомога учням із числа д ітей пільгових категорій

У ліцеї у 2010-2011 н.р. налічувалось 45 учнів пільгових категорій. Серед них: 1 – сирота, 8 – дітей з функціональними обмеженнями, 20 - напівсиріт, 18 - багатодітних, 30- чорнобильців, 1- малозабезпечених. З цими дітьми постійно проводиться робота по наданню їм допомоги.

У кожному класі запроваджуються благодійні акції. Відвідуючи музеї, виставки, екскурсії плату за дітей, що не мають коштів, вносять з батьківського фонду класу. Таким чином всі діти мають змогу повноцінно розвиватись інтелектуально і відчувають турботу.

 

Розділ 10

Діяльність органів учнівського самоврядування

Уже протягом багатьох років активно працює Парламент ліцею. Кожного року у вересні проходять вибори Президента ліцейного Парламенту. У 2010-2011 навчальному році Парламент ліцею очолював учень 10-А класу Згурський Петро. У вересні відбуваються перевибори старост. Щотижня проходить засідання старост та відомств, на яких вирішуються різні навчально-виховні проблеми чи завдання, а щомісяця кожен клас звітує про роботу і участь ліцеїстів у різноманітних заходах та організацію дозвілля.

Ліцейне самоуправління проводило свята і конкурси, організовувало ігри з учнями 1-4 кл. медичної гімназії №33, робили рейди-огляди кабінетів, наявності шкільної форми, класних куточків, відвідування уроків. Плідно працював трикутник: учні – батьки – адміністрація. Розширені засідання, виїзні колегії по класах, організація рейдів, конкурсів, відкритих заходів, свят давали можливість створити в ліцеї атмосферу зацікавленості, принциповості та різнобарвності ліцейного життя.

Діяльність батьківського комітету

У цьому навчальному році колектив батьківського комітету ліцею працював відповідно плану роботи батьківської ради ліцею.

Були проведені тематичні батьківські збори: “Розвиток особистості кожного учня – стратегічне завдання сучасної освіти”, “Майбутнє наших дітей”, “Роль сім”ї у формуванні адекватного навчання учнів”, “ Психологіч-

ні особливості взаємовідносин підлітків і батьків”, “Майбутня професія”.

У 2010-2011 н.р. відбулося 5 засідань батьківської ради ліцею (за планом) і проведена відповідна поточна робота, а саме:

Протягом вересня - жовтня рейди в сім”ї соціально-незахищених дітей, забезпечення їх підручниками, шкільною формою, проведення благодійної ярмарки “Від серця до серця”, рейди-перевірки наявності шкільної форми та виконання правил внутрішьного розпорядку.

Протягом листопада і грудня проводились рейди стану навчання ліцеїстів, батьки допомагали організувати та провести ліцейне свято „Посвята в ліцеїсти” і Новорічне свято, організовували зимовий відпочинок дітей, а також перебування дітей у Літній медичній школі в «Артеку».

Протягом січня та лютого Б/К допомагав у проведенні місячника спортивно-оздоровчої роботи в ліцеї та роботи за здоровий спосіб життя. Проводили індивідуальну роботу з батьками та учнями на прохання кураторів.

Протягом березня і квітня батьки допомагали в проведенні тижня профорієнтації, тижня здоров”я – організації дня раціонального харчування, проводили рейди-огляди наявності шкільної форми та присутності учнів на уроках.

У травні – червні допомагали в проведенні навчальної практики учнів, підготовки кабінетів до нового навчального року.

Силами батьків робляться косметичні ремонти у класних кімнатах та коридорах базової школи по закінченню навчання. Батьківський комітет надає матеріальну допомогу сім»ям малозабезпечених учнів та дітям-напівсиротам.

 

Розділ 12

Діяльність ради загальноосвітнього закладу.

Згідно з Координаційним планом на 2010-2011 н.р. було заплановано і проведено 6 засідань Ради ліцею у вересні, грудні, лютому, квітні, травні, червні.

На початку навчального року був переобраний склад Ради. До нього увійшли викладачі НМУ та УМЛ:

 • Яворовський О.П. - проректор з науково-педагогічної роботи НМУ імені О.О.Богомольця, професор
 • Цехмістер Я.В. – проректор з науково-педагогічної роботи та довузівської підготовки НМУ, професор
 • Бабенко В.Л. – директор медичної гімназії №33
 • Іваненко Р.В. – заступник директора ліцею з навчально-виховної роботи
 • Переймибіда Л.В. – секретар - заступник директора з виховної роботи
 • Гапонова Г.К. – практичний психолог ліцею.

Батьки:Учнівське самоврядування:

Кунець Т.В. Лосіцька Л. – 11-А клас

Ганжа Т.О. Кожевнікова А. – 11-Б клас

Крапивка І.В. Згурський П. – 10-В клас

Резнікова Е.І. Захарченко М.– 10-А клас

Буркацька І.Ю. Гуляєв С.- 10-Б клас

Ганжа Ю. – 10-Г класс

Данилевська Л. – 10-Д клас

Традиційно перше засідання передбачає організований початок навчального року.

Був затверджений банк даних пільгових категорій. Рада ліцею контролювала захист прав дітей у ліцеї та відповідних державних, судових органах, створення належних умов для вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення до творчих пошуків, оздоровлення дітей влітку та надання допомоги соціально-незахищеним дітям. У грудні розглядалися питання щодо роботи з дітьми, які потребують особливої уваги з боку педагогічного колективу та батьків.

Робота Ради ліцею була спрямована на виявлення обдарованих і талановитих дітей. Це діти, які брали участь в районних, міських олімпіадах, в роботі МАН, в різноманітних конкурсах і досягли певних результатів у різних видах діяльності.

У квітні (засідання № 4) заслуховувалися питання про участь батьків у роботі учнівського самоврядування; заслухали звіт батьківських комітетів 11 класів про профорієнтаційну роботу, а також розглядалося питання щодо організації та проведення навчально-виробничої практики, оздоровлення дітей.

У травні - червні спільно з педрадою ліцею розглянуті питання про представлення випускників ліцею до нагородження золотою та срібною медалями та представлення випускників ліцею до нагородження стипендією Міжнародного фонду ім. П.Куліша, а також планування роботи на наступний 2011-2012 навчальний рік.

 

Розділ 13

Діяльність піклувальної ради

 

Піклувальна Рада ліцею працює з 1998 року. Очолює Раду Герой України з врученням держави, народний депутат України Плющ Іван Степанович. За 2010-2011 н.р. було проведено 2 засідання Ради, на яких розглядалися питання:

1.Затвердження складу ПР

2.Допомога в проведенні навчальної практики

3.Затвердження премії П.Куліша ліцеїстам та викладачам .

5.Проведення творчої зустрічі педагогічних колективів медичного ліцею, медичної гімназії № 33 та Борзнянської гімназії, які плідно вивчають спадщину П.Куліша.

6.Надання допомоги фондом П.Куліша в організації поїздки до Борзнянської гімназії (вересень 2010р.)

7.Надання допомоги у проведенні Випускного вечора.

 

Розділ 14

Співпраця з сільськими школами

 

У вересні 2010р. пройшла традиційна зустріч на території Борзнянської гімназії, де хлібом-сіллю зустріли делегатів ліцею; відбулося засідання літературної студії «Кулішеве коло»; відвідано меморіальний комплекс «Ганнина пустінь»; могили П.Куліша, Г.Барвінок та В.Білозерського (хутір Мотронівка), екскурсія до музею народного художника О.Саєнка. Учнівське самоврядування продовжує листування з учнями гімназії ім. П.Куліша. Об’єднує ці два колективи цікава робота навколо імені П.Куліша.

Вчителі та учнівське самоврядування Борзнянської гімназії щорічно запрошуються і приїздять на свято Випускного вечора.

 

Розділ 15

Міжнародні зв’язки

Український медичний ліцей є членом Міжнародної Асоціації "Зелених шкіл світу" (штаб-квартира місто Торонто), базовим навчальним закладом україно-канадського міжнародного проекту "Молодь за здоров’я", членом асоційованих шкіл ЮНЕСКО, членом клуба Левів (штаб-квартира місто Нью-Йорк), а також підтримує дружні зв’язки з Школою санітарів лікарні св. Вальбурги (Німеччина), Інститутом Петра Могили (місто Саскатун, Канада), Конгресом Українців Канади та іншими іноземними установами. Одним з пріорітетних напрямків міжнародної діяльності медичного ліцею є підтримання дружніх зв’язків з українською діаспорою (Росія, Канада, Австралія), медичними коледжами, школами і вищими закладами освіти. Продовжується співтовариство з школами м. Кракова, м. Будапешт та м. Пущино Московської обл.

У цьому навчальному році учні ліцею взяли участь у ХІІ Всеукраїнській конференції учнів асоційованих шкіл ЮНЕСКО в Україні «Модель ЮНЕСКО - 2010» .

Поновлено угоду про співпрацю в області освітніх програм України і Росії з ГОУ ЦО №1239 м. Москва.

 

Розділ 16

Створення власної системи інформаційного забезпечення, шкільна преса, радіо, газети. Використання мережі інтернет

 

Ліцей має власний друкований орган – "Вісник Українського медичного ліцею НМУ імені О.О. Богомольця ".

У цьому році було надруковано спеціальний випуск вісника ліцею, у якому вміщено студії учнів ліцею, присвячені Випуску 2011 та спеціальний випуск вісника ліцею «Чорнобильська катастрофа – людський вимір. Пам'ять народу».

Ініормаційно-ресурсний центр УМЛ знаходиться за адресою: м.Київ, пр-т Перемоги, 34. Він постійно поновлює інформацію на Web -сторінці ліцею, а також накопичує базу даних. У сучасних умовах шкільний курс інформатики є одним з найбільш ефективних засобів інформатизації навчального процесу, впровадження і поширення технологій при вивченні інших навчальних дисциплін.

Впровадження нових інформаційних технологій навчання (НІТН) в ліцеї відкривають широкі перспективи при вивченні різних дисциплін як гуманітарного так і природничо-математичного циклу, культуру спілкування та використання сучасних технологій вдома. Заключено угоду про співпрацю з Науково-учбовим центром прикладної інформатики НАН України.

 

Розділ 17

Фінансово-господарська діяльність

1) Використання бюджетних коштів на заробітну плату – 1206800 грн.

2) Використання коштів власних надходжень:

а) платних послуг - 1546052 грн.

б) господарсько-виробничої діяльності – немає.

Силами батьківських комітетів та батьків відремонтовані (косметичний ремонт) внутрішні приміщення кабінетів та аудиторій кафедр НМУ, в яких навчаються їх діти, покрита підлога медичної гімназії №33 лаком (І ІІ поверх).

 

Розділ 18

Організація внутрішкільного контролю за

виконанням навчального плану програм,

якість знань, умінь і навичок учнів.

У ліцеї викладалися всі предмети відповідно до затвердженого Робочого навчального плану ліцею та робочих навчальних програм, розроблених професорсько-викладацьким складом НМУ та затверджених Міністерством освіти та науки України і Міністерством охорони здоров’я України.

У відповідності з планом внутрішкільного керівництва та адміністративного контролю на 2010-2011 н.р. було перевірено адміністрацією ліцею разом з методичною радою ліцею та профспілковим комітетом:

Контроль за роботою педагогічних кадрів:

Рейтинг викладацького складу (вересень)

Науково-методичний супровід освітнього процесу (вересень)

 • Здатність педагогічного колективу вирішувати проблеми освітньої політики ХХІ століття. (жовтень)
 • Застосування інноваційної діяльності в умовах модернізації навчально-виховного процессу (грудень).
 • Контроль за виконанням рішень педрад, наказів та виконання нормативних документів (протягом року).
 • Контроль за роботою ТО (за окремим графіком)
 • Контроль за підвищенням професійної майстерності викладачів (циклограма).
 • Контроль за атестацією педагогічних працівників (за окремим графіком).

Контроль за якістю навчально-виховного процесу:

Аналіз розкладу уроків, дотримання вимог до його складання (вересень)

Контроль за роботою навчальних кабінетів (вересень)

 • Контроль за відвідуванням учнями ліцею (вересень, листопад, березень)
 • Контроль за виконанням державних навчальних програм (вересень, грудень, травень)

Робота предметних гуртків, факультативів (за окремим графіком)

 • Управління якістю освіти на основі нових інформаційних технологій та освітнього моніторингу (жовтень)
 • Моніторинг якості навченості учнів 11-х класів з дисциплін профільного циклу (за підсумками діагностичних зрізів знань та результатами успішності за минулий навчальний рік) (жовтень)
 • Відповідність обсягу домашніх завдань нормам Державних санітарних правил (листопад)
 • Класно-узагальнюючий контроль 10-А, 1 0 - В класу.

Контроль за рівнем знань, умінь і навичок учнів:

 • Біологія (жовтень)
 • Інформатика (листопад)
 • Фізкультура (грудень)
 • Українська мова та література (лютий)
 • Кафедральні контрольні роботи з профільних предметів (грудень, травень)
 • Аналіз досягнень фундаментальної підготовки випускників ліцею за підсумками ЗНО та ДПА (травень, червень)

 

Контрольза якістю виховної роботи:

Організація учнівського самоврядування (вересень)

 • Виконання Указу Президента „Про шкільну форму” (жовтень)
 • Аналіз професійної визначеності учнів 11-х класів (листопад)
 • Виконання правил внутрішнього розпорядку та Статуту ліцею (грудень)
 • Система роботи кураторів 11-х класів (грудень)
 • Вивчення рівня вихованості учнів 9 та 10-х класів (грудень)
 • Стан виховної роботи за напрямком творчого розвитку особистості учня, індивідуальної роботи за інтересами (лютий).

Контроль за веденням шкільної документації:

Наявність відповідних справ діловодства, стан архівної документації ліцею(вересень)

 • Ведення особових справ ліцеїстів . Оформлення документів (9, 10 клас) (вересень)
 • Ведення Алфавітної книги на Книги обліку учнів (жовтень)
 • Оформлення класних журналів, журналів факультативів, гурткової роботи (вересень-жовтень)
 • Система обліку успішності й навчальних досягнень ліцеїстів (листопад)
 • Погодження календарно-тематичних планів, планів виховної роботи, програм спец.курсів. Якість планування НВП на початку року (листопад)

Якість ведення протоколів педрад і рівень виконання прийнятих рішень (листопад, березень)

 • Облік дітей-сиріт, напівсиріт, багатодітних сімей (вересень)
 • Журнал реєстрації вхідної та вихідної документації (лютий)
 • Книга наказів (лютий)
 • Атестаційні матеріали (березень)
 • Перевірка класних журналів на предмет об’єктивності оцінювання претендентів на медаль (травень)
 • Оформлення Книги обліку похвальних листів, видачі свідоцтв про базову середню освіту, видачі атестатів, книги нагородження учнів за успіхи в навчанні золотими та срібними медалями (травень)
 • Якість ведення особових справ учнів (червень)
 • Аналіз якості ведення шкільної документації за підсумками державної атестації учнів ( червень )

Контроль за роботою з охорони праці, життя та здоров’я:

Інструктаж з техніки безпеки педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу ліцею (вересень)

 • Підготовка шкільного приміщення до праці в умовах зимового періоду (жовтень)
 • Засоби дотримання норм техніки безпеки на уроках фізкультури (вересень)
 • Аналіз стану здоров»я вчителів (за підсумками медичного обстеження) (жовтень)
 • Стан роботи з ОП, ПБ, ДПТ (січень).

Результати вивчених питань в 2010-2011 н.р. обговорювались на нарадах при директорі, педагогічних радах, на засіданні ТО вчителів.

Постійно протягом року проводились рейди по виконанню учнями Правил внутрішнього розпорядку, відвідування та пропуски уроків, заслуховувалися на нарадах при директорі куратори з питань вихованості учнів, рівня проведення профорієнтаційної роботи, поведінки на уроках, профілактики шкідливих звичок, правил ТБ, підвищення інтересу до навчання, зайнятості учнів у позаурочний час. Посеместрово затверджувались плани виховної роботи кураторів.

Необхідно відмітити злагоджену роботу Ради ліцею (професор Яворовський О.П..), педагогічної ради (професор Цехмістер Я.В.), методичної ради (Іваненко Р.В.) профспілкововго комітету ліцею (Гапонова Г.К.) Парламенту ліцею (Згурський П.) та батьківського комітету ліцею (Кунець Т.В.) в організації контролю, вивченню питань навчально-виховного процесу в ліцеї, що дає право демократично та колегіально вирішувати всі питання роботи навчального закладу.

 

Розділ 19

 

Форми контролю, яким піддався заклад з боку органів державної виконавчої влади та органів управління освітою.

За 2010-2011 н.р. в ліцеї перевірено такі питання:

1. Підготовка закладу до нового навчального року (серпень 20 10 р.);

2 . Перевірка стану трудових книжок та діловодства – Відділ кадрів НМУ (листопад ) ;

3 . Хід атестації в ліцеї – РУО ( березень 20 11 р.);

4 . Перевірка шкільної документації. Буква «Н» в шкільному журналі ІІ семестр – РУО (квітень )

5 . Перевірка підсумкової державної атестації – РУО ( травень )

6. Перевірка класних журналів 10 – 11х – класів щодо відповідності оцінювання досягнень у навчанні претендентів на нагородження Золотою та Срібною медалями – РУО, ГУОН( травень 2011).