Статті

Статті у збірниках наукових праць

2001 рік

Пилипей О. Специфіка художнього втілення авторської позиції в новелі М.Хвильового “Редактор Карк / Олена Валеріївна Пилипей // Наукові записки. Серія: Літературознавство. – Тернопіль, 2001. – Вип. ІХ. – С. 87-97.

Пилипей О. Духовний світ автора і персонажів у творах В.Винниченка і М.Хвильового / Олена Валеріївна Пилипей // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб.наук.праць. – К. –Кривий Ріг, 2001. – Вип. 9. – С. – 205-212.

 

2002 рік

Пилипей О. Проблема виявлення особистості автора в новелі “Солонський Яр” М.Хвильового / Олена Валеріївна Пилипей // Наукові записки Харківського державн. педагог. університету ім.Г.С.Сковороди. Серія: Літературознавство. – Харків, 2002. – Вип.. 2 (31). – С.116-121.

Пилипей О. Провідні ознаки українського менталітету в творах малих оповідних жанрів М.Хвильового / Олена Валеріївна Пилипей // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб.наук.праць. – К.: Твім інтер, 2002. – Вип. 14. – С. 647-651.

Пилипей О. Особливості вираження позиції автора в оповіданнях І.Франка і М.Хвильового / Олена Валеріївна Пилипей // Літературознавчі студії. – К.: Вид.-полігр.центр “Київський університет”, 2002. – С. 82-86.

Пилипей О. Соціально-психологічне протиставлення села і міста як форма вияву авторського світовідчуття в новелах М.Хвильового / Олена Валеріївна Пилипей // Актуальні проблеми літературознавства. – Дніпропетровськ: Навч.книга, 2002. – Т.14. – С. 39-45.

 

 

2003 рік

Переймибіда Л.В. Проблема виховання деонтологічної культури у майбутніх медиків // Професійна та моральна культура в педагогічній системі: Зб. наук. праць / За заг. ред. Г.Є. Гребенюка – Харків: Стиль-Іздат, 2003. – С. 107 – 114. 

Пилипей О. Авторське бачення суперечностей доби та його вираження в прозових творах М.Хвильового та Ю.Яновського / Олена Валеріївна Пилипей // Літературознавчі студії. – К.: Вид.-полігр.центр “Київський університет”, 2003. – С. 76-82.

  

2004 рік

Іваненко Р.В. До проблеми професійного самоствердження учнів у процесі профорієнтаційної роботи на медичні спеціальності в контексті неперервної медичної освіти // Педагогічні основи навчально-виховного процесу у вищих закладах освіти України: Зб. наук. праць. – Харків: Стиль-Іздат, 2004. – С. 85-91. – 0,3 авт. арк.

Іваненко Р.В. Особливості професійної орієнтації старшокласників на медичні спеціальності // Професійна та моральна культура в педагогічній системі: Зб. наук. праць. – Харків: Стиль-Іздат, 2004. – С. 52-59. – 0,4 авт. арк.

Переймибіда Л.В. Філософські засади деонтології в системі неперервної медичної освіти // Педагогічні основи навчально-виховного процесу у вищих закладах освіти України: Зб. наук. праць / За заг. ред. Г.Є. Гребенюка. – Харків: Стиль-Іздат, 2004. – С. 170 – 174.

  

2005 рік

Іваненко Р.В. Формування готовності старшокласників до професійного самовизначення в умовах медичного ліцею: психолого-педагогічний аспект // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал. – 2005. – Випуск 1. – С.107-117. – 0,45 авт. арк.

Іваненко Р.В. Професійна орієнтація старшокласників на медичні спеціальності та шляхи її вдосконалення // Наука і освіта 2005: Матеріали V ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Том 32. Проблеми підготовки фахівців. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С.52-53. – 0,09 авт. арк.

Іваненко Р.В., Цехмістер Я.В. Проблема професійного самоствердження учнів у процесі навчання в медичному ліцеї // Наука і освіта 2005: Матеріали V ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Том 32. Проблеми підготовки фахівців. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С.53-54. – 0,04 авт. арк.

Переймибіда Л.В. Деонтологічні особливості виховання майбутнього лікаря в умовах медичного ліцею // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал. – 2005. – Випуск 1. – С. 113 – 117.

Переймибіда Л.В. Медична деонтологія та її зв’язок з компетентністю майбутнього лікаря // Наука і освіта 2005: Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Том 34. Проблеми підготовки фахівців. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 34 – 35.

Переймибіда Л.В., Цехмістер Я.В. Медична деонтологія та допрофесійна підготовка: проблеми, взаємодія // Наука і освіта 2005: Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Том 34. Проблеми підготовки фахівців. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 36 – 37.

 

2006 рік

Сліпчук В.Л. Проблема допрофесійної підготовки учнів в умовах ліцею: історико-педагогічний аналіз / В.Л. Сліпчук // Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. пр. / Благод. фонд імені Антона Макаренка; [голов. ред. С.О. Сисоєва.]. – К., 2006. ? Вип. 5. – С. 134-144.

Пилипей О. Особливості вияву авторської позиції в ранній поетичній збірці М.Хвильового “ Молодість ” / Олена Валеріївна Пилипей // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб.наук. праць.- Вип. 25. – К.: Акцент, 2006.- С.509-520.

Пилипей О. Образ природи як художній вияв авторського світовідчуття у творах І.Франка та М.Хвильового / Олена Валеріївна Пилипей // Літературознавчі студії. – Вип. 18. – К.: Вид.-поліграф.центр “Київський університет”, 2006. – С. 81-86.

 

2007 рік

Іваненко Р.В. Психолого-педагогічний аналіз проблеми професійної орієнтації молоді // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал. – 2007. – Випуск І-ІІ. – С.63-72. – 0,45 авт. арк.

Іваненко Р.В., Цехмістер Я.В. Педагогічна значимість професійної орієнтації та її основні завдання // Педагогічний процес: теорія і практика. Випуск 1. – Київ: ЕКМО, 2007. – С.35-44. – 0,2 авт. арк.

Іваненко Р.В. Система професійної орієнтації на медичні спеціальності: Ціннісно-мотиваційний компонент // Педагогічний процес: теорія і практика. Випуск 2. – Київ: ЕКМО, 2007. – С.48-58. – 0,45 авт. арк.

Іваненко Р.В. Організаційні форми і методи проведення профорієнтаційної роботи в умовах медичного ліцею // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т.71. Вип. 58. Педагогічні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П.Г. Могили, 2007. – С.206-211. – 0,3 авт. арк.

Іваненко Р.В. Наступність у змісті і принципах роботи з професійної орієнтації учнів медичного ліцею // Професійна педагогічна підготовка – вимоги сьогодення: Зб. наук. праць. – Харків: Стиль-Іздат, 2007. – С.89-100. – 0,5 авт. арк.

Іваненко Р.В., Цехмістер Я.В. Екскурсія як організаційна форма проведення профорієнтаційної роботи в умовах медичного ліцею // Науковий вісник Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Випуск 2-3, 2007. – С. 130-136. – 0,15 авт. арк.

Іваненко Р.В. Роль екскурсій у формуванні професійної спрямованості майбутнього лікаря та провізора // Педагогічні умови формування професійної спрямованості майбутніх фахівців. Зб. наук. праць. – Харків: Стиль-Іздат, 2007. – С.37-47. – 0,5 авт. арк.

Іваненко Р.В. Деякі питання з історії професійної орієнтації молоді на медичні спеціальності // Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини: Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, Суми, 25-26 квітня 2007р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – С. 176-177. – 0,09 авт. арк.

Іваненко Р.В. Основні складові змісту роботи з професійної орієнтації старшокласників на медичні спеціальності в умовах медичного ліцею // Молодь, освіта, наука, культура і національна свідомість в умовах європейської інтеграції: Зб. Матеріалів Х Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 16-18 травня 2007р.; У 6-ти т. / Редкол.: І.І. Тимошенко (відп.ред.) та ін. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2007. – Т.4. - С.99-101. – 0,1 авт. арк.

Іваненко Р.В. Цехмістер Я.В . Моральна складова професійної орієнтації молоді // ХХІ століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія. Матеріали Шостої міжнародної науково-теоретичної конференції. 8-9 червня 2007 р. м. Київ // Книга ІІ. – К.: Фенікс, 2007. – С.341-343. – 0,05 авт. арк.

Переймибіда Л.В. Історичні та соціальні умови розвитку медичної деонтології //Неперервна професійна освіта: теорія і практика// Науково-методичний журнал. – 2007. – Випуск 1-2. – С. 187 – 193.

Переймибіда Л.В., Цехмістер Я.В. Деонтологічна культура медичного працівника в аспекті його професійної діяльності // Педагогічний процес: теорія і практика. Випуск 1. – Київ: ЕКМО, 2007. – С. 84 – 91.

Переймибіда Л.В. Поняття професійної етики та деонтологічної культури медичного працівника // Педагогічний процес: теорія і практика. Випуск 2. – Київ: ЕКМО, 2007. – С. 106 – 116.

Переймибіда Л.В., Цехмістер Я.В. Принципи формування основних компонентів розвитку деонтологічної культури майбутніх лікарів і провізорів в умовах медичного ліцею // Науковий вісник НМУ імені О.О. Богомольця. Випуск 2-3, 2007. – С. 83 – 88.

Переймибіда Л.В. Зміст, форми і методи розвитку деонтологічної культури у медичному ліцеї // Педагогічні умови формування професійної спрямованості майбутніх фахівців Зб. наукових праць / За заг. ред. Г.Є. Гребенюка. – Харків: Стиль-Іздат, 2007. – С. 112 – 124.

Переймибіда Л.В. Принципи розвитку деонтологічної культури майбутнього лікаря і провізора в умовах медичного ліцею // Професійна педагогічна підготовка – вимоги сьогодення // Зб. наукових праць – Харків: Стиль-Іздат, 2007. – С. 120 – 130.

Переймибіда Л.В. Структура та основні компоненти формування деонтологічної культури майбутнього медика // Науково-методичний журнал. Т.71. Вип. 58. Педагогічні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2007. – С. 212 – 218.

Переймибіда Л.В. Медична деонтологія і її зв'язок з моральними цінностями // Педагогічний процес: теорія і практика. Випуск 3. – Київ: Вид. ІНТЕРТЕХНОДРУК, 2007. – С. 141 – 148.

Переймибіда Л.В. Особливості формування деонтологічної культури в учнів медичного ліцею при вищому навчальному закладі // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції: Збірник матеріалів Х Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 16-18 травня 2007. – Т.4. – С. 200 – 202.

Переймибіда Л.В., Цехмістер Я.В. Формування корпоративної етики // Матеріали науково-практичної конференції, 16 березня 2007 р., м. Київ. – С. 203 – 204.

Переймибіда Л.В. Історичні аспекти формування деонтологічної культури майбутніх лікарів та провізорів // Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, 25 - 26 квітня 2007. – С. 181 – 182.

Переймибіда Л.В., Цехмістер Я.В. Реалізація права на охорону здоров’я: деонтологічний аспект. ХХІ століття: альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія // Матеріали VІ міжнародної науково-теоретичної конференції, 8 - 9 червня 2007 року – Книга 2. – Київ: Фенікс, 2007. – С. 386 – 388.  

 Сліпчук В. Особливості професійного спрямування навчання природничих дисциплін у медичному ліцеї / В. Сліпчук, Я. Цехмістер // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – К., 2007. – Вип. 1/2. – С. 32-39.

  Сліпчук В.Л. Характеристика базових понять дослідження професійної спрямованості навчання природничих дисциплін / В.Л. Сліпчук // Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. пр. / Благод. фонд імені Антона Макаренка; [голов. ред. С.О. Сисоєва.]. – К., 2007. ? Вип. 1. – С. 119-127.

Сліпчук В.Л. Ліцей в системі неперервної професійної освіти / В.Л. Сліпчук // Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. пр. / Благод. фонд імені Антона Макаренка; [голов. ред. С.О. Сисоєва.]. – К., 2007. ? Вип. 2. – С. 132-140.

Сліпчук В.Л. Система навчання природничих дисциплін у історичному контексті / В.Л. Сліпчук // Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. пр. / Благод. фонд імені Антона Макаренка; [голов. ред. С.О. Сисоєва.]. – К., 2007. ? Вип. 3. – С. 195-207.

Сліпчук В.Л. Зміст навчання природничих дисциплін у медичному ліцеї на прикладі вивчення хімії / В.Л. Сліпчук // Питання професійної підготовки фахівців у сучасних педагогічних дослідженнях: зб. наук. пр. / [голов. ред. Г.Е. Гребенюк]. – Х., 2007. – С. 261-267.

Сліпчук В.Л. Організація позаурочної роботи у процесі вивчення природничих дисциплін у медичному ліцеї / В.Л. Сліпчук // Компетенція вчителя в полікультурному просторі: зб. наук. пр. / [голов. ред. Г.Е. Гребенюк]. – Х., 2007. – С. 144-152.

Сліпчук В.Л. Інтеграція практично-орієнтованого викладання природничих дисциплін на допрофесійному етапі та у вищому медичному навчальному закладі / В.Л. Сліпчук, Я.В. Цехмістер // Перспективи практично-орієнтованого викладання теоретичних дисциплін у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах освіти: матеріали наук.-практ. Конф., Тернопіль, 15-16 листопада, 2007 р. – Т.: Терн. Держ. Мед. Ун-т. ім. І.Я. Горбачевського, 2007. – С. 130-131.

Пилипей О. Художнє втілення авторської позиції в поемах М.Хвильового “Досвітні симфонії” та “ Ex oriente lux ” / Олена Валеріївна Пилипей // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. – Вип. 27. – Ч.2.- К.: Акцент, 2007. – С.428-436.

Пилипей О. Поезія Миколи Хвильового в літературній критиці ХХ ст. / Олена Валеріївна Пилипей // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. – Вип. 2 8 . – Ч.2.- К.: Твім інтер, 2007. – С.523-529.

 

2008 рік

Сліпчук В.Л. Медичний ліцей в системі неперервної професійної освіти / В.Л. Сліпчук, Я.В. Цехмістер // Розвиток наукової думки – 2008 : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Миколаїв, 10 жовтня 2008 р.: у 2 т. ? Миколаїв, 2008. – Т. 1. – С. 104-105.

Сліпчук В.Л. Організація позаурочної роботи у процесі вивчення природничих дисциплін на сучасному етапі розвитку допрофесійної підготовки старшокласників на медичні спеціальності / В.Л. Сліпчук, Я.В. Цехмістер // Сучасні наукові досягнення – 2008: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Миколаїв, 29-30 листопада 2008   р.: у 3 т. ? Миколаїв, 2008. – Т. 2. – С. 219-222.

Сліпчук В.Л. Сучасні методи викладання природничих дисциплін на допрофесійному етапі та у вищому медичному навчальному закладі / В.Л. Сліпчук, Я.В. Цехмістер // Розвиток наукових досліджень – 2008: матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 24-26 листопада 2008 р. – Полтава, 2008. ? Т. 10. – С. 49-52.

Пилипей О. Своєрідність вираження авторської позиції в творчості М.Хвильового та О.Ольжича / Олена Валеріївна Пилипей //Літературознавчі студії. – Вип. 20. – К.: Вид.-поліграф.центр “Київський університет”, 2008. – С. 129-136.

Пилипей О. Вираження літературно-естетичної точки зору автора в поезії М.Хвильового / Олена Валеріївна Пилипей // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. – Вип. 32. – Ч.2. – К.: Твім інтер, 2008. – С.357-367.

 

 

2009 рік

Іваненко Р.В., Переймибіда Л.В. Система формування здорового способу життя майбутніх лікарів на етапі до вузівської підготовки // Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, 25 - 26 квітня 2009. – С. 181 – 182.

Іваненко Р.В. Професійна орієнтація старшокласників на медичні спеціальності: результати дослідження // Педагогічний процес: теорія і практика. Випуск 1. – Київ: ЕКМО, 2009. – С. 61 – 67.

Переймибіда Л.В. Розвиток деонтологічної культури учнів: з досвіду діяльності Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця// Педагогічний процес: теорія і практика. Випуск 1. – Київ: ЕКМО, 2009. – С. 151 – 160.  

Сліпчук В.Л. Професійна спрямованість навчання природничих дисциплін в процесі допрофесійної підготовки у загальноосвітніх закладах медичного профілю / В.Л. Сліпчук // Наукові дослідження – теорія та експеримент ’2009: матеріали V міжнародної наук.-практ. конф., Полтава, 18-20 травня 2009 р. – Полтава, 2009. ? Т. 10. – С. 85-87.

Стрюк Л., Пилипей О., Басюк Л. Естетична концепція людини в ліриці Осипа Маковея та Миколи Хвильового / Олена Валеріївна Пилипей // Література. Фольклор. Проблеми поетики: зб. наук. праць. – Вип. 33 / редкол..: Г.Ф. Семенюк (гол. ред.), А.В.Козлов (відп. ред.) та ін. – Ч.1. – К.: Твім інтер, 2009. – С.414-422.

Пилипей О. Специфіка художнього вираження морально-етичної точки зору автора у творчості М.Хвильового / Олена Валеріївна Пилипей // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. – Вип. 34. – Ч.2. – К.: Твім інтер, 2009. – С.399-407.

 

 

2010 рік

Іваненко Р.В., Переймибіда Л.В., Цехмістер Я.В. Стан дослідження проблеми профільного навчання // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції // Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 13-15 травня 2010.

Іваненко Р.В., Переймибіда Л.В., Цехмістер Я.В. Інновації у навчально-виховному процесі Українського медичного ліцею НМУ імені О.О. Богомольця // Теорія и методика обучения фундаментальным дисциплінам в высшей школе // Материалы V ІІІ Международной научно-практической конференции, 25-26 марта 2010, г. Кривой Рог.

Сліпчук В.Л. Система навчання природничих дисциплін: історико-педагогічний аналіз / В.Л. Сліпчук // Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. пр. / Благод. фонд імені Антона Макаренка; [голов. ред. С.О. Сисоєва.]. – К., 2010. ? Вип. 2. – С. 203-215.

Сліпчук В.Л. Актуальні проблеми сучасної допрофесійної підготовки у медичному ліцеї / В.Л. Сліпчук // Актуальні проблеми сучасної медицини: матеріали 64 міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 3-4 листопада 2010 р., – Київ, 2010. ? Спец. випуск №4. – С.   196. 

Пилипей О. Специфіка вираження автора біографічного у малій прозі М.Хвильового / Олена Валеріївна Пилипей // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. – Вип. 29. – Ч.2. – К.: Твім інтер, 2010. – С.584-594.

 

2011 рік

Ангерчік Є.Д. Лексичні труднощі відтворення розмовно-побутового стилю в українсько-англійському перекладі твору Ю. Андруховича «Рекреації» / Є.Д. Ангерчік // Мова і Культура (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 14. – Т. IV (150). – С. 383-390.

Ангерчік Є.Д. Лексичні труднощі відтворення розмовно-побутового стилю в англійському перекладі твору О. Гончара «Собор» / Є.Д. Ангерчік // Мовні та концептуальні картини світу. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2011. – Вип. 36. – С. 331-336.

Ангерчік Є.Д. Проблема білінгвізму як основні завдання дослідження психолінгвістики / Є. Д. Ангерчік // Український науково-медичний молодіжний журнал (Наукове-практичне видання). – К. : Вид-во «Кім», 2011. – № 1. – С. 493-494.

Пилипей О. Концепція міста в поезії М.Хвильового / Олена Валеріївна Пилипей // Літературознавчі студії. – Вип. 22. – К.: Вид.-поліграф.центр “Київський університет”, 2011. – С. 129-136.

 

2012 рік

Переймибіда Л.В., Цехмістер Я.В. Теорія і практика формування системи професійної підготовки сімейних лікарів // Придніпровські соціально-гуманітарні читання // Матеріали Запорізької сесії науково-практичної конференції, 11 квітня 2012р.

Іваненко Р.В., Цехмістер Я.В. Тенденції розвитку вищої медичної освіти в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) // Придніпровські соціально-гуманітарні читання // Матеріали Запорізької сесії науково-практичної конференції, 11 квітня 2012р.

Цехмістер Я.В., Іваненко Р.В. Роль професійної орієнтації старшокласників на медичні спеціальності // Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти // Матеріали Ірпінських міжнародних науково-педагогічних читань, 29-30 березня 2012р.

Цехмістер Я.В., Переймибіда Л.В. Сучасний стан та диференційована структура деонтологічної культури майбутнього медика // Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти // Матеріали Ірпінських міжнародних науково-педагогічних читань, 29-30 березня 2012р.

Ангерчік Є. Тр уднощі відтворення лексичних елементів розмовно-побутового стилю в українсько-англійському перекладі прозаїчних творах В. Габора «Швонц» та «Полювання у втраченому просторі / Є. Ангерчік // Наукові записки. – Випуск 104 (1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – С. 220-224.

Ангерчік Є. Д. Експресивно забарвлена лексика як елемент розмовно-побутового стилю в українсько-англійському перекладі (на матеріалі твору О. Гончара «Собор») / Є. Д. Ангерчік // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип. 25. – С. 5-7.

Ангерчік Є. Д. Лексичні елементи розмовно-побутового стилю в прозових творах В. Винниченка «Студент» та «Кумедія з Костем» і В. Габора «Швонц» та «Полювання у втраченому просторі / Є. Д. Ангерчік // Літературознавчі студії. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. – Вип. 32. – С. 322-327.

Ангерчік Є. Д. Особливості відтворення розмовних лексичних елементів в англійському перекладі творів В. Стефаника / Є. Д. Ангерчік // Мовні та концептуальні картини світу. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. – Вип. 41. – Ч.1. – С. 331-336.

Ангерчік Є. Д. Особливості українського суржику як елемента розмовно-побутового стилю і його відтворення в англійському перекладі / Є. Д. Ангерчік // Мова і Культура (Науковий журнал). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 15. – Т. V (159). – С. 386-392.

Сліпчук В.Л. Напрями вдосконалення системи вищої фармацевтичної освіти / В.Л. Сліпчук // Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. пр. / Благод. фонд імені Антона Макаренка. – К., 2012. ? Вип. 2. – С. 168-175.

Сліпчук В.Л. Проведення практичних та лабораторних занять з аналітичної хімії для студентів фармацевтичного факультету / В.Л. Сліпчук // Наукові дослідження – теорія та експеримент 2012: матеріали восьмої міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 28-30 травня 2012 р. – Полтава, 2012. ? Т. 8. – С. 82 - 84.

Пилипей О. Специфіка художнього вираження авторської позиції в оповіданні В.Винниченка “Кумедія з Костем” / Олена Валеріївна Пилипей // Літературознавчі студії. – Вип. 23. – К.: Вид.-поліграф.центр “Київський університет”, 2012. – С.241-247.

 

2013 рік

Сліпчук В.Л. Проблеми інформатизації сучасної вищої фармацевтичної освіти в Україні та засоби їх вирішення / В.Л. Сліпчук // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – К., 2013. – Вип. 1-2 – С. 53 - 57.

Сліпчук В.Л. Проблеми формування науково-педагогічної компетентності викладача вищої фармацевтичної школи / В.Л. Сліпчук // Управлінські компетенції викладача вищої школи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 14-15 березня 2013   р. – К.: НПУ імені М.П.   Драгоманова МОН України, 2013. – С.   103 - 105.

Сліпчук В.Л. Підвищення якісного рівня вищої фармацевтичної освіти за рахунок активного використання інноваційних педагогічних технологій у процесі вивчення аналітичної хімії / В.Л. Сліпчук // Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку): матеріали X ювілейної Всеукр. навч. – наук. конф. з міжнародною участю, Тернопіль, 18-19 квітня, 2013 р. – Т.: Терн. держ. мед. ун-т. ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, 2013. – Ч. 1. – С. 468 - 469.

Сліпчук В.Л. Етапи розвитку професійної підготовки майбутніх фахівців фармацевтичної галузі (друга половина XX – початок ХХІ століття) / В.Л. Сліпчук // Розвиток наукових досліджень 2013: матеріали дев’ятої міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 25-27 листопада 2013 р. – Полтава, 2013. ? Т. 7. – С. 88 - 90.

Сліпчук В.Л. Пріорітетні напрями в системі фармацевтичної освіти України / В.Л. Сліпчук // Вища освіта в Україні і Болонський процес: стан, проблеми і перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет - конф., Київ, 24 травня – 1 грудня 2013   р. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2013. ? С.   60 - 63.

 

2014 рік

Сліпчук В.Л. Історико - педагогічний аналіз професійної підготовки майбутніх фахівців фармацевтичного профілю на початку ХХ століття / В.Л. Сліпчук // Науковий вісник кафедри Юнеско Київського національного лінгвістичного університету. Випуск 28. Серія:   Філологія Педагогіка Філософія. – К.: видавничий центр КНЛУ,   2014. – С.   219-226.

Сліпчук В.Л. Тенденції розвитку професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі (XX – початок ХХІ століття) / В.Л. Сліпчук // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка / Науковий журнал. – Ж.: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – Вип.   3 (75). – С.   93 - 96.

Slipchuk   V . Development of the pharmaceutical industry in Ukraine in XX century : historical aspect / V .  Slipchuk // Актуальные проблемы педагогики и психологии: сборник статей междунар. науч.-практ. конф., Уфа, 19 февраля 2014   г. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2014. – С.   259 – 262.

Сліпчук В.Л. Болонський процес у професійній підготовці фахівців фармацевтичної галузі в Україні / В.Л. Сліпчук // Актуальні проблеми педагогічної науки: матеріали VI Всеукр. наук.-практ. заочної конф., Миколаїв, 14-15 березня 2014 р. – Миколаїв: Партнерство «Нова Освіта», 2014. ? С.   55 – 57.

Пилипей О. Аналіз перекладацьких трансформацій (на матеріалі поезії Ш. Бодлера « Que diras - tu ce soir …» та перекладу М. Ореста «Що скажеш ти, душе…») / Олена Валеріївна Пилипей // Літературознавчі студії. – Вип. 25. – К.: Вид.-поліграф.центр “Київський університет”, 2014. – С.241-247.

Цехмістер Я.В., Іваненко Р.В., Перейибіда Л.В.   Сучасні підходи до особистісно орієнтованої професійної підготовки студентів-медиків// Придніпровські соціально-гуманітарні читання// Матеріали Кіровоградської сесії ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 16 травня 2014 р.