Правила прийому в ліцей

Загальні положення

 У цих правилах визначені умови конкурсного приймання на навчання до Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (далі - Ліцей).

Ці Правила конкурсного приймання до Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (далі - Ліцей) році розроблено відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України за № 778 від 27 серпня 2010 року, Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 року № 389 (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 04.07.2003 року № 547/7868), Статуту Ліцею .

Приймання учнів до Ліцею здійснюється на конкурсній основі.

У конкурсному відборі (конкурсі) до Ліцею можуть брати участь учні незалежно від місця проживання.

Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

Організація конкурсу

 Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується в приміщенні Ліцею, оприлюднюються через засоби масової інформації, а також на офіційному веб-сайті Ліцею: uml.ua.

Для проведення конкурсних випробувань в Ліцеї створюється конкурсна комісія, склад якої затверджуються наказом директора ліцею за погодженням із Радою Ліцею. Головою конкурсної комісії є директор Ліцею або його заступник.

Для проведення конкурсних випробувань в Ліцеї створюються предметні комісії, до складу яких входять члени конкурсної комісії. Склад предметних комісій затверджуються наказом директора Ліцею.

Прийом документів для участі в конкурсі проводиться у червні-липні.

Конкурсні випробування проводяться у червні-липні.

Для участі в конкурсі необхідно подати до Конкурсної комісії наступні документи:

 

-заяву на ім’я директора ліцею, яка заповнюється учнем та одним з його батьків (або особю, яка їх замінює) при поданні документів;

-табель успішності (8-й клас) або свідоцтво про базову загальну середню освіту та додаток до нього (9 клас);

-4 кольорові фотокартки розміром 3x4 см;

-копії документів про пільги (для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими потребами, дітей, постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС, інших категорій);

-копії грамот та дипломів, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні досягнення;

-диплом переможця або сертифікат про участь в олімпіаді з базових дисциплін для вступників до Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця поточного року (за наявності);

-копія ідентифікаційного номера;

-медичні довідки про стан здоров’я встановленого зразка за формою 0-86-1/0; 0-86-2/0.

Документи не приймаються у разі відсутності повного їх комплекту або за наявності помилок та виправлень в них.

 

Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне.

 

Проведення конкурсу

У Ліцеї конкурсні випробування здійснюється у формі комплексного письмового тестування з наступних загальноосвітніх предметів: українська мова та література, біологія.

Для учнів, які мають диплом переможця олімпіади з базових дисциплін для вступників до Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця поточного року, конкурсне випробування проводиться у формі співбесіди з біології.

Варіанти письмових тестувань для конкурсних випробувань з української мови та літератури і біології, а також питання для співбесіди з біології, зміст яких відповідає навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються головами предметних комісій та затверджуються головою конкурсної комісії за погодженням із управлінням освітою Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Конкурсні завдання зберігаються у голови конкурсної комісії в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова предметної комісії у присутності її членів та вступників.

Роботи (у тому числі чернетки) виконуються на листках зі штампом Ліцею. Передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи. На листках не допускаються умовні позначки, які б розкривали авторство роботи. Автор роботи вказується тільки на титульному листку.

Після закінчення випробування роботи шифруються та передаються для перевірки членам предметних комісій без титульної сторінки.

Дешифрування робіт здійснюється головою конкурсної комісії після виставлення балів.

Для проведення співбесіди вступникам видається папір зі штампом Ліцею для підготовки до відповіді (складання тез або плану відповіді, запису основних визначень).

Письмові роботи та аркуші співбесід осіб, зарахованих до Ліцею, зберігаються в їхніх особових справах протягом усього періоду навчання, а осіб, не зарахованих до Ліцею, зберігаються протягом одного року.

Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформляються у вигляді протоколів відповідної предметної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

Результати співбесіди оголошуються в той самий день, письмових вступних випробувань не пізніше ніж через три дні після їх проведення.

Перескладання конкурсних випробувань не дозволяється.

Під час проведення конкурсних випробувань забороняється використовувати підручники, навчальні посібники та інші матеріали, що не передбачені рішенням конкурсної комісії.

При користуванні під час вступного випробування сторонніми джерелами інформації (в тому числі підказуванням) учень відсторонюється від участі у конкурсі, про що складається акт. На його роботі викладач вказує причину відсторонення та час.

Апеляції з питань відсторонення від вступного випробування не розглядаються.

Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери та учасники ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється в протокол максимальну кількість балів.

Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування в зазначений за розкладом час, до участі у конкурсних випробуваннях не допускаються.

Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого вони за рішенням конкурсної комісії можуть бути допущені до конкурсних випробувань в межах установлених термінів їх проведення.

 

Порядок зарахування

Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до Ліцею наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії.

При рівній кількості балів, набраних на вступних випробуваннях учнями, право на позачергове зарахування до Ліцею мають:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право: діти-сироти та діти, позбавлені піклування батьків;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право, а саме: інваліди (яким не протипоказане навчання за обраним напрямом) та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є інвалідами; один з батьків інвалід, а інший помер; одинока мати з числа інвалідів; батько-інвалід, який виховує дитину без матері;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків;
 • діти, батьки (один із батьків, усиновлювачів) яких брали участь або загинули під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право, а саме:

-віднесені до категорії 1 або 2;

-є дітьми померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків ліквідації аварії на ЧАЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

-є дітьми померлих громадян, віднесених до категорії 1 або 2, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

-є дітьми громадян, віднесених до категорії 1;

-є дітьми , яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою;

-діти, які мають підстави для встановлення категорії 2 або 3 до досягнення повноліття;

-діти, які розташовані за межами зони забруднення, мають підстави для отримання категорії 4;

-діти, які не мають одного з батьків (свідоцтво про смерть або рішення суду, про позбавлення батьківських прав);

-діти лікарів та провізорів, як особи, які мають вищий рівень професійної орієнтації;

-особи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

-особи, які мають сертифікат про участь в олімпіаді для вступників до Ліцею;

 

 • особи, які мають вищий середній бал усіх оцінок у документі про базову загальну середню освіту;

У кожній з цих груп перевага при зарахуванні надається тим особам, які додатково мають переваги у вищезазначеному порядку.

 • Конкурсна комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання.
 • Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на офіційних стендах конкурсної комісії.
 • Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.
 • У разі надання рекомендацій до зарахування До Ліцею подаються такі документи: заява батьків, або осіб, які їх замінюють; особова справа, медична карта з карткою щеплень (встановленого зразка), флюорографія (у разі виповнення учневі 15 років).
 • Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутись до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається впродовж тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність і склад якої визначається наказом директора Ліцею за погодженням з управлінням освіти. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.
 • У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до управління освітою Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, яке створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.
 • Особи, які зараховані до Ліцею, але без поважних причин не приступили до занять протягом десяти календарних днів від дня їх початку, відраховуються з Ліцею, про що повідомляються їхні батьки (офіційні опікуни).
 • На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.
 • Учні, які отримали у Ліцеї свідоцтво про базову загальну середню освіту та додаток до нього, в якому немає балів нижче 7, зараховуються до 10-х класів Ліцею на підставі заяви на ім’я директора, яка заповнюється учнем та одним з його батьків (або осіб, які їх замінюють).

 

 Контроль за проведенням конкурсу

Директор ліцею несе персональну відповідальність за дотриманням вимог Інструкції та цих Правил.

Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування учнів до Ліцею за його результатами покладається на управління освітою Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Подання вступником недостовірних персональних даних, відомостей про наявність прав на зарахування поза конкурсом, на позачергове зарахування, на зарахування за співбесідою є підставою для відрахування його з числа учнів.

На звільнені місця може проводитись додаткове зарахування осіб із числа вступників, які не пройшли за конкурсом (рейтингом).

 

 

СХВАЛЕНО

на спільному засіданні

педагогічної ради  та Ради Ліцею

протокол від 29.03.2017 № 4/4