Правила прийому в ліцей

Загальні положення

 

 • У цих правилах визначені умови конкурсного приймання на навчання до Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (далі - Ліцей).
 • Ці Правила конкурсного приймання до Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (далі - Ліцей) році розроблено відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України за № 778 від 27 серпня 2010 року, Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 року № 389 (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 04.07.2003 року № 547/7868), Статуту Ліцею .
 • Приймання учнів до Ліцею здійснюється на конкурсній основі.
 • У конкурсному відборі (конкурсі) до Ліцею можуть брати участь учні незалежно від місця проживання.
 • Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

Організація конкурсу

 

 • Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується в приміщенні Ліцею, оприлюднюються через засоби масової інформації, а також на офіційному веб-сайті Ліцею: uml.ua.
 • Для проведення конкурсних випробувань в Ліцеї створюється конкурсна комісія, склад якої затверджуються наказом директора ліцею за погодженням із Радою Ліцею. Головою конкурсної комісії є директор Ліцею або його заступник.
 • Для проведення конкурсних випробувань в Ліцеї створюються предметні комісії, до складу яких входять члени конкурсної комісії. Склад предметних комісій затверджуються наказом директора Ліцею.
 • Прийом документів для участі в конкурсі проводиться у червні-липні.
 • Конкурсні випробування проводяться у червні-липні.
 • Для участі в конкурсі необхідно подати до Конкурсної комісії наступні документи:

 

-заяву на ім’я директора ліцею, яка заповнюється учнем та одним з його батьків (або особю, яка їх замінює) при поданні документів;

-табель успішності (8-й клас) або свідоцтво про базову загальну середню освіту та додаток до нього (9 клас);

-4 кольорові фотокартки розміром 3x4 см;

-копії документів про пільги (для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими потребами, дітей, постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС, інших категорій);

-копії грамот та дипломів, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні досягнення;

-диплом переможця або сертифікат про участь в олімпіаді з базових дисциплін для вступників до Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця поточного року (за наявності);

-копія ідентифікаційного номера;

-медичні довідки про стан здоров’я встановленого зразка за формою 0-86-1/0; 0-86-2/0.

Документи не приймаються у разі відсутності повного їх комплекту або за наявності помилок та виправлень в них.

 • Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне.

Проведення конкурсу

 

 • У Ліцеї конкурсні випробування здійснюється у формі комплексного письмового тестування з наступних загальноосвітніх предметів: українська мова та література, біологія.
 • Для учнів, які мають диплом переможця олімпіади з базових дисциплін для вступників до Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця поточного року, конкурсне випробування проводиться у формі співбесіди з біології.
 • Варіанти письмових тестувань для конкурсних випробувань з української мови та літератури і біології, а також питання для співбесіди з біології, зміст яких відповідає навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються головами предметних комісій та затверджуються головою конкурсної комісії за погодженням із управлінням освітою Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.
 • Конкурсні завдання зберігаються у голови конкурсної комісії в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова предметної комісії у присутності її членів та вступників.
 • Роботи (у тому числі чернетки) виконуються на листках зі штампом Ліцею. Передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи. На листках не допускаються умовні позначки, які б розкривали авторство роботи. Автор роботи вказується тільки на титульному листку.
 • Після закінчення випробування роботи шифруються та передаються для перевірки членам предметних комісій без титульної сторінки.

Дешифрування робіт здійснюється головою конкурсної комісії після виставлення балів.

 • Для проведення співбесіди вступникам видається папір зі штампом Ліцею для підготовки до відповіді (складання тез або плану відповіді, запису основних визначень).
 • Письмові роботи та аркуші співбесід осіб, зарахованих до Ліцею, зберігаються в їхніх особових справах протягом усього періоду навчання, а осіб, не зарахованих до Ліцею, зберігаються протягом одного року.
 • Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформляються у вигляді протоколів відповідної предметної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.
 • Результати співбесіди оголошуються в той самий день, письмових вступних випробувань не пізніше ніж через три дні після їх проведення.
 • Перескладання конкурсних випробувань не дозволяється.
 • Під час проведення конкурсних випробувань забороняється використовувати підручники, навчальні посібники та інші матеріали, що не передбачені рішенням конкурсної комісії.
 • При користуванні під час вступного випробування сторонніми джерелами інформації (в тому числі підказуванням) учень відсторонюється від участі у конкурсі, про що складається акт. На його роботі викладач вказує причину відсторонення та час.
 • Апеляції з питань відсторонення від вступного випробування не розглядаються.
 • Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери та учасники ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється в протокол максимальну кількість балів.
 • Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування в зазначений за розкладом час, до участі у конкурсних випробуваннях не допускаються.
 • Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого вони за рішенням конкурсної комісії можуть бути допущені до конкурсних випробувань в межах установлених термінів їх проведення.

 

Порядок зарахування

 

 • Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до Ліцею наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії.
 • При рівній кількості балів, набраних на вступних випробуваннях учнями, право на позачергове зарахування до Ліцею мають:
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право: діти-сироти та діти, позбавлені піклування батьків;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право, а саме: інваліди (яким не протипоказане навчання за обраним напрямом) та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є інвалідами; один з батьків інвалід, а інший помер; одинока мати з числа інвалідів; батько-інвалід, який виховує дитину без матері;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків;
 • діти, батьки (один із батьків, усиновлювачів) яких брали участь або загинули під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва;

ґ) особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право, а саме:

-віднесені до категорії 1 або 2;

-є дітьми померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків ліквідації аварії на ЧАЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

-є дітьми померлих громадян, віднесених до категорії 1 або 2, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

-є дітьми громадян, віднесених до категорії 1;

-є дітьми , яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою;

-діти, які мають підстави для встановлення категорії 2 або 3 до досягнення повноліття;

-діти, які розташовані за межами зони забруднення, мають підстави для отримання категорії 4;

-діти, які не мають одного з батьків (свідоцтво про смерть або рішення суду, про позбавлення батьківських прав);

-діти лікарів та провізорів, як особи, які мають вищий рівень професійної орієнтації;

-особи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

-особи, які мають сертифікат про участь в олімпіаді для вступників до Ліцею;

і) особи, які мають вищий середній бал усіх оцінок у документі про базову загальну середню освіту;

У кожній з цих груп перевага при зарахуванні надається тим особам, які додатково мають переваги у вищезазначеному порядку.

 • Конкурсна комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання.
 • Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на офіційних стендах конкурсної комісії.
 • Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.
 • У разі надання рекомендацій до зарахування До Ліцею подаються такі документи: заява батьків, або осіб, які їх замінюють; особова справа, медична карта з карткою щеплень (встановленого зразка), флюорографія (у разі виповнення учневі 15 років).
 • Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутись до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається впродовж тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність і склад якої визначається наказом директора Ліцею за погодженням з управлінням освіти. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.
 • У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до управління освітою Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, яке створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.
 • Особи, які зараховані до Ліцею, але без поважних причин не приступили до занять протягом десяти календарних днів від дня їх початку, відраховуються з Ліцею, про що повідомляються їхні батьки (офіційні опікуни).
 • На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.
 • Учні, які отримали у Ліцеї свідоцтво про базову загальну середню освіту та додаток до нього, в якому немає балів нижче 7, зараховуються до 10-х класів Ліцею на підставі заяви на ім’я директора, яка заповнюється учнем та одним з його батьків (або осіб, які їх замінюють).

 Контроль за проведенням конкурсу

 

 • Директор ліцею несе персональну відповідальність за дотриманням вимог Інструкції та цих Правил.
 • Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування учнів до Ліцею за його результатами покладається на управління освітою Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.
 • Подання вступником недостовірних персональних даних, відомостей про наявність прав на зарахування поза конкурсом, на позачергове зарахування, на зарахування за співбесідою є підставою для відрахування його з числа учнів.
 • На звільнені місця може проводитись додаткове зарахування осіб із числа вступників, які не пройшли за конкурсом (рейтингом).

СХВАЛЕНО

на спільному засіданні

педагогічної ради  та Ради Ліцею

протокол від 29.03.2017 № 4/4