Хімія 9 клас

Автор календарного планування:
Календарне планування з переліком електронних джерел складене вчителем-методистом, к.п.н. Родигіною І.В.

 

Календарно-тематичне планування
Хімія, 9 клас
 (3 год на тиждень, усього  105год,)

Повторення основних питань курсу хімії 8-го класу

 

Дата

Тема  уроку

Практична частина

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Домашнє завдання / Корисні посилання

1

01.09,

 

 Основні класи неорганічних  сполук та генетичні зв’язки між ними

 

Учень

формулює визначення класів сполук, періодичний закон; пояснює склад і властивості класів сполук, будову атомів, структуру періодичної системи;  заповнення електронами оболонки атома;

складає формули і рівняння реакцій електронні формули та графічні схеми атомів;

обґрунтовує зв’язок електронної  будови атома з місцем елемента в періодичній системі;

Скласти схему, написати рівняння реакцій

 

Основні класи неорганічних сполук і генетичний зв’язок між ними. https://www.youtube.com/watch?v=t0q0n92QP7o

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук. (Тиж.8:СР) (ВІДЕО МОН) - https://www.youtube.com/watch?v=FiHoVJOoIsk

 

2

01.09

 

Основні класи неорганічних  сполук та генетичні зв’язки між ними

 

3

03.09

онлайн

Основні класи неорганічних  сполук та генетичні зв’язки між ними

 

Розв’язати  задачі, виконати тест

 

Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук

https://www.youtube.com/watch?v=j5h7LgsnPzc

4

7.09

8.09

 Основні класи неорганічних  сполук та генетичні зв’язки між ними

 

Заповнити таблицю.

 

Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук

https://www.youtube.com/watch?v=F0WzEUTgGVg

 

5

7.09

8.09

Основні класи неорганічних  сполук та генетичні зв’язки між ними

 

6

10.09

онлайн

Основні класи неорганічних  сполук та генетичні зв’язки між ними

 

Написати рівняння, пройти тест

7

14.09, 15.09

Будова атома. Склад атомних ядер. Будова електронної  оболонки атома.

 

Скласти схеми

 

https://i.ytimg.com/an_webp/OV2ocQ8R8Rk/mqdefault_6s.webp?du=3000&sqp=COqY9PoF&rs=AOn4CLB6-hIppFk_hbWPndBa5GGDhgYbag

8

14.09, 15.09

Електронні формули атомів. Графічні схеми розміщення електронів на орбіталях, енергетичні комірки.

 

9

17.09

онлайн

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва у світлі уявлень про будову атома. Зв’язок електронної будови атома з місцем елемента в періодичній системі.

 

Написати електронні конфігурації

 

Демонстрація "Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва"

https://www.youtube.com/watch?v=gAuU_G_rtmg

10

21.09, 22.09

Розв’язування розрахункових задач.

 

Розв’язати задачі

1. Електронна будова атома (навчальний матеріал для учнів з прикладами розв'язання завдань). - https://www.youtube.com/watch?v=do1UC6Z35Uo

2. Розрахункові задачі. Хімія 8 клас (Розв'язання задач за темою "Основні класи неорганічних сполук") - https://www.youtube.com/watch?v=6JIJi2wgthg

3. Як легко розв'язувати ланцюжки хімічних перетворень? Генетичний зв'язок. Хімія 8 клас. - https://www.youtube.com/watch?v=iwDra3kg6u0

 

11

21.09, 22.09

Практична робота

 

Практичні роботи:

1. Розв’язування експериментальних задач.

 

 

Досліджуємо вдома | Класи неорганічних сполук - https://www.youtube.com/watch?v=11PBpeKEgj8

 

12

24.09

онлайн

Розв’язування розрахункових задач.

 

Підготувати презентацію «Розчини у житті людини»

 

Тема 1. Розчини

13

28.09

29.09

 

Поняття про розчин. Значення розчинів у природі, в житті та практичній діяльності людини.

 

Учень:

наводить приклади  суспензій, емульсій,  колоїдних  та істинних розчинів;

розрізняє компоненти розчину, насичені й ненасичені, концентровані та розбавлені розчини;

пояснює явища, що відбуваються  під час розчинення речовин,  суть розчинності, залежність розчинності  від  різних факторів;  залежність між густиною розчину та його складом;  будову  молекули води; суть водневого  зв’язку; еквівалент;

обґрунтовує розчинення як фізико-хімічний  процес,

значення розчинів у природі та житті людини;

обчислює масову частку, масу, молярну концентрацію розчиненої речовини, густину розчинів;

виготовляє розчини з певною масовою часткою, молярною концентрацією розчиненої речовини та еквівалентів розчиненої речовини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учень:

наводить приклади електролітів  і неелектролітів, сильних і  слабких електролітів;

розрізняє катіони та аніони;

складає рівняння дисоціації електролітів, гідролізу солей;

пояснює суть електролітичної  дисоціації, хімічні властивості  електролітів,

суть понять про водневий показник та гідроліз солей;

обчислює ступінь дисоціації електролітів;

розв’язує експериментальні задачі

§1, провести домашній експеримент

 

1. Розчин та його компоненти. Вода (Дистанційна школа) - https://www.youtube.com/watch?v=QHQDqcXag9g

2. Розчини. https://www.youtube.com/watch?v=VGBRaeL2gqA

14

28.09

29.09

 

Поняття про дисперсні  системи, колоїдні та істинні розчини.

 Демонстрації:

1. Приготування суспензії та емульсії.

15

01.10

онлайн

 

Розчинення — фізико-хімічний процес. Явища, що відбуваються в процесі розчинення речовин: подрібнення, дифузія, гідратація, теплові явища.

 Демонстрації:

2. Дифузія в рідинах

Лабораторні досліди:

1. Теплові явища під час розчинення кристалічних лугів, нітратів, концентрованої сульфатної кислоти тощо.

2. Гідратація йонів у розчині.

§2, 3,  № 20, 21, с. 19., скласти звіти про лабораторні досліди

1. Дисперсні системи. Розчини. Розчинність. Розчинення. - https://www.youtube.com/watch?v=7cPSEOPEoJs

Процес розчинення

https://www.youtube.com/watch?v=FHXkgRCgXZc

16

05.10, 06.10

Розчинність речовин у воді. Вода як полярний розчинник. Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок. 

    Демонстрації:

3. Приготування пересиченого розчину.

§ 5, № 35, 36, с. 30, Заповнити таблицю

Розчинність речовин

https://www.youtube.com/watch?v=HMn2ELWFRrI

Розчин і його компоненти (Тиж.3:ПТ) (МОН)

https://www.youtube.com/watch?v=Y9xKX3XJSxA

Будова молекули води. Поняття про водневий зв`язок

https://www.youtube.com/watch?v=nKsC8hZUyto

Хімія-9 клас-Розчин та його компоненти. Вода (Дистанційна школа)

https://www.youtube.com/watch?v=QHQDqcXag9g

Розчини у природі та побуті

https://www.youtube.com/watch?v=ej8EN4otvKs

17

05.10, 06.10

Залежність розчинності від різних факторів. Розчини насичені, ненасичені, пересичені, концентровані й розбавлені.

 

18

08.10

онлайн

Коефіцієнт розчинності. Криві розчинності. Розв’язування розрахункових задач, пов’язаних з розчинністю речовин.

Розрахункові задачі:

1. Обчислення розчинності речовин.

Розв’язати задачі № 37, 38, с. 30

Хімія 9 клас Урок 5 Розчинність

https://www.youtube.com/watch?v=6o56SOrSx7A

Хімія 9 клас Урок 6 Теплові явища при розчиненні

https://www.youtube.com/watch?v=nlSzYdBFbEA

Насичені та ненасичені розчини

https://www.youtube.com/watch?v=5PaAj_7406I

19

12.10

13.10

 

Кількісний склад розчинів. Масова частка розчиненої  речовини.

    Демонстрації:

4. Приготування розчину солі певного складу.

Розв’язати задачі

Розчини та задачі на масову частку

https://www.youtube.com/watch?v=c4nJVxXu04U

"задачі на розчини", Частина 2

https://www.youtube.com/watch?v=94yBy7fW7yQ

Хімія 9 клас Урок 7 Розв'язування задач з використанням масової частки розчиненої речовини

https://www.youtube.com/watch?v=w6XH44yWGIs

Хімія. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Виготовлення розчину

https://www.youtube.com/watch?v=vPQKGm5Cr3c

20

12.10

13.10

 

Молярна концентрація розчиненої речовини.

Розрахункові задачі:

2. Обчислення масової частки розчиненої речовини.

3. Обчислення молярної концентрації розчиненої речовини.

21

15.10

онлайн

Поняття про еквівалент та молярну концентрацію еквівалентів речовини.

Розрахункові задачі:

4. Обчислення молярної концентрації еквівалентів розчиненої речовини.

Розв’язати задачі https://ukr.topbrainscience.com/3215446-how-to-calculate-concentration

 

 

22

19.10

20.10.

Практична робота:

 2. Приготування розчину солі з певною масовою часткою розчиненої речовини.

  Практичні роботи:

2. Приготування розчину солі з певною масовою часткою розчиненої речовини.

3. Приготування розчину солі із заданою молярною концентрацією розчиненої речовини.

4. Приготування розчину солі з молярною концентрацією еквівалентів розчиненої речовини.

Опрацювати методики практичних робіт

Приготування розчину солі з певною масовою часткою розчиненої речовини

https://www.youtube.com/watch?v=muHOjQsSdCU

23

19.10

20.10.

Практична робота:

3. Приготування розчину солі із заданою молярною концентрацією розчиненої речовини.

Практична робота:

 4. Приготування розчину солі з молярною концентрацією еквівалентів розчиненої речовини

24

22.10

онлайн

Густина розчинів.

 

25

02.11, 03.11

Залежність між густиною розчину та його  складом (масовою часткою або концентрацією розчиненої речовини).

 

 

Розв’язати задачі

Хімія. Цифрова лабораторія Einstein (TM). Концентрація, визначення рівня Ph

https://www.youtube.com/watch?v=WTWVnJcSWpY

Хімія. 7 клас. Густина розчину

https://www.youtube.com/watch?v=4zjOpTXmwPg

26

02.11, 03.11

Залежність між густиною розчину та його  складом (масовою часткою або концентрацією розчиненої речовини).

 

27

05.11

онлайн

Розв’язування задач

Розрахункові задачі:

5. Обчислення, пов’язані з виявленням залежності між густиною розчину і масовою часткою

або молярною концентрацією розчиненої речовини

Розв’язати задачі, скласти узагальнюючу схему.

28

09.11, 10.11

Розв’язування розрахункових задач

 

Розв’язати задачі

29

09.11, 10.11

Розв’язування задач

 

30

12.11

онлайн

Узагальнення знань з теми

 

Тема 2. Електролітична дисоціація

 

31

16.11, 17.11

Електролітична дисоціація кислот, лугів, солей. Електроліти і  неелектроліти.

     Демонстрації:

5. Випробування речовин та їх розчинів на електричну провідність.

6. Порівняння електричної провідності концентрованого і розбавленого розчинів оцтової

кислоти.

§ 6, №  45, 46, с. 36.

Хімія 9 клас. Уроки 10-11 Електроліти і неелектроліти. Електролітична дисоціація

https://www.youtube.com/watch?v=M7G3pVf4Wz8

9 клас хімія, електроліти

https://www.youtube.com/watch?v=AYu1hY9DxZs

32

16.11, 17.11

Механізм дисоціації речовин з йонним і полярним ковалентними зв’язками.

 

33

19.11

онлайн

Поняття про ступінчасту дисоціацію. Ступінь дисоціації. Сильні й слабкі електроліти.

Розрахункові задачі:

     6. Обчислення маси одного з продуктів реакції за відомою масою вихідної речовини, яка містить певну частку домішок.

7. Обчислення ступеня дисоціації речовин.

§ 8, №  58, 59, с. 46.

Сильні й слабкі електроліти

https://www.youtube.com/watch?v=YxofN8jKpus

Відео "Сильні і слабкі електроліти Ступінь електролітичної дисоціації"

https://www.youtube.com/watch?v=ZQCuZjhvDxM

34

23.11, 24.11

Дисоціація електролітів у водних розчинах.

 

§7, № 49, 50, с.42

Дисоціація кислот, основ і солей

https://www.youtube.com/watch?v=5LVd-3m8Kd0

Дисоціація кислот (Демонстрація)

https://www.youtube.com/watch?v=rRY5wHKYGE4

35

23.11, 24.11

Хімічні  властивості кислот, основ, амфотерних гідроксидів, солей у світлі уявлень про електролітичну дисоціацію та окисно-відновні процеси.

Лабораторні досліди:

 3.Виявлення йонів Гідрогену та гідроксид-іонів у розчині.

 4. Порівняння взаємодії розбавлених хлоридної та оцтової кислот із цинком.

 

36

26.11

онлайн

Хімічні  властивості кислот, основ, амфотерних гідроксидів, солей у світлі уявлень про електролітичну дисоціацію та окисно-відновні процеси.

 

Написати рівняння дисоціації

Пройти тест

37

30.11, 01.12

Реакції обміну між розчинами електролітів

 Йонні рівняння.

Лабораторні досліди:

5. Реакції обміну в розчинах електролітів із випаданням осаду.

 6. Реакції обміну в розчинах електролітів із виділенням газу.

 7. Реакції обміну в розчинах електролітів з утворенням слабкодисоційованої сполуки — води.

§ 10, №   74, 75, с. 57

С.62-63.

§ 11, № 76-78, с.58

Лабораторний дослід № 4 Реакції обміну між електролітами у водних розчинах (РАНОК)

https://www.youtube.com/watch?v=B_a2Faw65os

Хімія 9 клас. Урок 12 Реакції йонного обміну. Складання рівнянь

https://www.youtube.com/watch?v=lp6K5nKo6bc

Хімія 9 клас Урок 13 Алгоритм виконання вправ на складання рівнянь реакцій йонного обміну

https://www.youtube.com/watch?v=9s96ldzwkj4

Хімія 9 клас Урок 14 Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій.

https://www.youtube.com/watch?v=mVg0tePFsvA

Реакції обміну

https://www.youtube.com/watch?v=RCW7wtL8RrI

38

30.11, 01.12

Практичні роботи:

5. Реакції обміну між розчинами електролітів. Йонні рівняння.

     Практичні роботи:

 5. Реакції обміну між розчинами електролітів. Йонні рівняння.

39

03.12

онлайн

Дисоціація води. Поняття про водневий показник — рН реакції середовища.

 

Створити презентацію

Урок 16 рН розчину

https://www.youtube.com/watch?v=mUDgZlfS7HM

Лабораторний дослід №5 "Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами"

https://www.youtube.com/watch?v=u1S5bc9ANt0

40

07.12, 08.12

 

Гідроліз солей.

 

§9, № 68, 72, с. 53.

С. 61-62

Хімія - Гідроліз солей

https://www.youtube.com/watch?v=OrF-zyY4wSA

Визначення pH середовища водних розчинів солей за https://www.youtube.com/watch?v=GtyhNbwHBho

41

07.12, 08.12

 

Практична робота:

6. Розв’язування експериментальних задач на визначення рН розчинів і гідроліз солей.

Практичні роботи:

6. Розв’язування експериментальних задач на визначення рН розчинів і гідроліз солей.

42

10.12

онлайн

Розв’язування розрахункових задач

 

С. 68-69, пройти тест

 

43

14.12, 15.12

Практична робота:

7. Розв’язування експериментальних задач з теми.

Практичні роботи:

7. Розв’язування експериментальних задач з теми.

Розв’язати задачі

Хімія 9 клас. Практична робота. Реакції йонного обміну. Розв'язування експериментальних задач

https://www.youtube.com/watch?v=qQUlt6Lr9-E

44

14.12, 15.12

Контрольна робота

 

45

17.12

онлайн

Аналіз контрольної роботи

Онлайн-консультація

 

 

Тема  3.  Окисно-відновні  та  електрохімічні процеси

46

21.12, 22.12

 

Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення атома елемента за хімічною формулою сполуки..

 

Учень:

наводить приклади окисників, відновників, окисно-відновних реакцій, хімічних джерел струму;

складає рівняння окисно-відновних реакцій, формули речовин за ступенями окиснення атомів;

пояснює суть електродного потенціалу, електролізу, послідовність електродних процесів; роботу гальванічного елемента, закони Фарадея;

обчислює ступінь окиснення елементів; масу речовини, що виділяється на катоди, об’єм газу, силу струму і необхідний час;

обгрунтовує окисно-відновних процесів, застосування електролізу.

Визначити ступені окиснення елементів у сполуках http://chemistry.sc46.pp.ua/stupin-okisnennya/#Third

 

47

21.12, 22.12

 

Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення атомів елементів

 

48

24.12

онлайн

Процеси окиснення і відновлення, відновники та окисники.

 

Заповнити таблицю

 

http://chemistry.sc46.pp.ua/okisniki-j-vidnovniki/