Хімія 11 клас

Автор календарного планування:
Календарне планування з переліком електронних джерел складене вчителем-методистом, к.п.н. Родигіною І.В.

Календарно-тематичне планування

Хімія, 11 клас

 (5 г год на тиждень, усього 175 год,)

Дата

Тема уроку

Практична частина

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Домашнє завдання / Корисні посилання

Тема 5. Елементи IVА групи

1

76

12.01

онлайн

Загальна характеристика елементів IVА групи.

 

 

Хімія. 11 клас. Карбон і Силіцій та їхні сполуки https://www.youtube.com/watch?v=_MROdJkAWjs

2

77

15.01

Поширеність у природі. Біологічна роль Карбону та Силіцію

Демонстрації

2. Кристалічні ґратки алмазу та графіту. 

 Знаннєвий компонент

    називає  елементи IVА групи та їхні сполуки прості речовини Карбону та Силіцію;

    наводить приклади основних природних сполук Карбону і Силіцію, силікатних матеріалів;

   формулює означення адсорбції;

    пояснює  біологічну роль Карбону та Силіцію;

суть явища адсорбції; парникового ефекту; колообіг Карбону в природі.

Діяльнісний компонент

    характеризує елементи групи за їхнім місцем у періодичній системі та електронною будовою атома, прості речовини Карбону (алмаз, графіт, карбін) і Силіцію (кристалічний і аморфний силіцій), фізичні та хімічні властивості вуглецю (взаємодія з металами, неметалами, оксидами металів, водяною парою) та силіцію (взаємодія з металами, неметалами та розчинами лугів);

карбон(ІІ) оксиду (горіння, взаємодія з оксидами металічних елементів) і карбон(IV) оксиду (взаємодія з водою, оксидами, лугами, вуглецем, магнієм), силіцій(IV)оксиду (взаємодія з магнієм, вуглецем, фторидною кислотою); особливості карбонатної кислоти (взаємодія з кислотами, розкладання при нагріванні) та силікатної (взаємодія з магнієм, вуглецем,   фторидною кислотою), способи добування карбон(ІІ) і карбон(IV) оксидів;

поширеність Карбону, Силіцію та їхніх сполук у природі; застосування сполук Карбону та Силіцію, галузі застосування силікатних матеріалів;

     складає  електронні та електронно-графічні формули атомів елементів IVА групи, рівняння  відповідних хімічних реакцій, схеми електронного балансу окисно-відновних реакцій;      порівнює неметалічні властивості елементів IVА групи, прості речовини Карбону та Силіцію;

  добирає самостійно лабораторний посуд для добування карбон(IV) оксиду та експериментально доводить його властивості;

      виконує обчислення за термохімічними рівняннями;

      розв’язує експериментальні задачі із дослідження властивостей карбонатів і силікатів;

       визначає  наявність гідрогенкарбонат- та  силікат -іонів в розчинах;

      дотримується правил безпеки під час виконання хімічних дослідів.

Ціннісний компонент

     оцінює практичне значення явища  адсорбції,  наслідки парникового ефекту для планети;

    робить висновки щодо біологічного значення Карбону та Силіцію; властивостей сполук Карбону та Силіцію на основі експериментальних досліджень;

    висловлює судження щодо впливу оксидів Карбону на довкілля та їхню фізіологічну дію; застосування сполук Карбону та Силіцію в техніці та різних галузях промисловості.

2.. с. 227-230,

1.. § 16, № 116, 117, с. 94.

 

3

78

15.01

Карбон. Прості речовини Карбону та їхня будова Фізичні та хімічні властивості Карбону. Явище адсорбції

Демонстрації

3. Адсорбція активованим вугіллям розчинених у воді барвників (фуксин, лакмус тощо).

Вуглець | Хімічні елементи 10 Серія | Наука

https://www.youtube.com/watch?v=AmbChGmdxCg

ХІМІЯ. 11 КЛАС. УРОК 27. Алотропія. Алотропні модифікації речовин неметалічних елементів https://www.youtube.com/watch?v=icCqP4BhsOY

4

79

15.01

Карбон(ІІ) оксид  та карбон(IV) оксид. Склад і будова молекул. Фізичні та хімічні властивості.

 

Оксиди неметалічних елементів: карбон (ІІ) оксид, карбон (ІV) оксид і силіцій (ІV). https://www.youtube.com/watch?v=d3R1SXvrwnc

11 клас. Хімія. Оксиди неметалічних елементів. Їхні загальні хімічні властивості (Тиж.8:СР) (МОН) https://www.youtube.com/watch?v=MiTS1BLcSYk

Карбон (IV)оксид + Са(ОН)2 https://www.youtube.com/watch?v=hKtnlsIKVqo

5

80

15.01

Розв’язування задач

Розрахункові задачі

Розрахунки за термохімічними рівняннями. 

2.. с. 231-232,

розв’язати задачі

ХІМІЯ. 11 КЛАС.. Явище адсорбції https://www.youtube.com/watch?v=PsENa1VHdI0

Лаб. дослід № 2: Дослідження адсорбційної здатності активованого вугілля (РАНОК) https://www.youtube.com/watch?v=cAyS8wabNas

6

81

19.01

онлайн

Фізіологічна дія  на живі організми та біологічна роль карбон(IV) оксиду. Способи добування. Застосування. Парниковий ефект.

 

Підготувати презентацію «Парниковий ефект»

Фотосинтез. Біологія 10 клас https://www.youtube.com/watch?v=JOAyq0_ZtJU

Добування вуглекислого газу https://www.youtube.com/watch?v=N05cBjH2dmk

Добування вуглекислого газу https://www.youtube.com/watch?v=i2HKhcoMhb4

Колообіг неметалічних елементів у природі. Парниковий ефект. Хімія 10 клас https://www.youtube.com/watch?v=PlLCtE2oxww

7

82

22.01

Карбонатна кислота.

 

Карбонатна кислота. Карбонати і гідрогенкарбонати. Хімія 10 клас https://www.youtube.com/watch?v=BOBJflzQILI

8

83

22.01

Карбонати та гідрогенкарбонати. Хімічні властивості. Взаємоперетворення карбонатів і гідрогенкарбонатів..

Лабораторні досліди

1. Перетворення карбонатів у гідрогенкарбонати і навпаки. 

2. Якісна реакція на карбонат- і гідрогенкарбонат-аніони. 

Дослід "Утворення Кальцій гідроген карбонату" https://www.youtube.com/watch?v=0B0dI2FQzS4

Дослід "Взаємодія Кальцій карбонату і Хлоридної кислоти" https://www.youtube.com/watch?v=KetxMzY_P1I

9

84

22.01

Поширеність карбонатів у природі. Застосування

 

 

10

85

22.01

Практична робота

Практичні роботи

Добування карбон(IV) оксиду та дослідження його властивостей. Розпізнавання карбонатів

Колообіг карбона в природі https://www.youtube.com/watch?v=8ScC_uHrjm4

Колообіг Нітрогену, Оксигену, Карбону в природі https://www.youtube.com/watch?v=Sik5G7bnZAo

Біогеохімічні цикли колообігу Оксигену, Карбону і Нітрогену. https://www.youtube.com/watch?v=O1_q_qfl6Cc

11

86

26.01

онлайн

Колообіг Карбону в природі.

 

2.. с. 233-234, підготувати презентації «Карбонати в природі», «Колообіг Карбону в природі».

12

87

29.01

Силіцій. Прості речовини Силіцію та їхня будова. Фізичні та хімічні властивості. Застосування силіцію.

Лабораторні досліди

3. Якісне визначення у розчинах силікат-аніону.

4. Ознайомлення із зразками мінералів.

2.. с. 234-237,

підготувати проекти № 1, 2.

 

13

88

29.01

Силіцій(ІV) оксид. Склад і будова речовини. Фізичні та хімічні властивості. Застосування.

 

 

14

89

29.01

Силікатна кислота. Фізичні властивості.

 

Силікатна кислота. Силікати.  https://www.youtube.com/watch?v=qUfsq1kEJPY

15

90

29.01

Силікати природні і штучні. Силікатні матеріали: скло, цемент, кераміка.

Навчальні проекти

1.Незвичні властивості звичайних елементів (Карбон, Силіцій).

2.Сучасні види скла та його застосування.

2..с.238-246, виконати тести.

Скласти узагальнюючу схему.

11 клас. Хімія. Силікати (Тиж.2:ПТ) https://www.youtube.com/watch?v=VXfz1bAZ5Do

Хімія (11 клас). Силікати. https://www.youtube.com/watch?v=LlsmbE30JsM

Виявлення силікат-іонів у розчині https://www.youtube.com/watch?v=lrQhqecOxlA

"СИЛІКАТИ". Хімія. 11 клас https://www.youtube.com/watch?v=oAJh1MICHn4

16

91

02.02 онлайн

Узагальнюючий урок з теми «Елементи ІVА групи»

 

 

Виконати тест

http://chemistry.sc46.pp.ua/laboratorni-doslidi-za-temoyu-elementi-iv-a-grupi-10-klas/

Розділ ІІІ. Металічні елементи та їхні сполуки

Тема 1. Загальні відомості про металічні елементи та метали

17

92

05.02

 

 

Місце металічних елементів у періодичній системі. Особливості будови  атомів металів.

Демонстрації

1. Моделі кристалічних ґраток металів.

Знаннєвий компонент

називає s-, p-, d-металічні елементи;

формулює означення корозії;

пояснює утворення металічного зв’язку; будову металів; принцип роботи гальванічного елемента; суть хімічної та електрохімічної корозії; захист металів від корозії;

наводить приклади металічних руд, сплавів.

Діяльнісний компонент

складає електронні та графічно-електронні формули атомів металічних елементів; рівняння хімічних реакцій, які описують хімічні властивості металів, та схеми електронних балансів до них;

характеризує місце металічних елементів у періодичній системі; характерні фізичні та хімічні властивості металів (взаємодія  з неметалами, водою, лугами (для цинку та алюмінію), кислотами, солями у розчинах), їх поширення у природі;

прогнозує можливість перебігу реакцій за рядом активності металів;

дотримується правил безпеки під час виконання хімічних дослідів;

розв’язує задачі на основі обчислень за рівнянням реакції між металом та сіллю у розчині, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання.

Ціннісний компонент

оцінює практичне значення металів;

висловлює судження про наслідки корозії металів; біологічну роль металічних елементів;

обґрунтовує фізичні й хімічні властивості металічних елементів електронною будовою їхніх атомів.

1.. § 23, № 180, 181, с.139

підготувати проекти № 1, 2.

 

Хімія (11 клас). Метали. https://www.youtube.com/watch?v=tWOVnhPuEUE

ХІМІЯ. 11 клас. Урок 13. Йонний, металічний хімічні зв’язки. https://www.youtube.com/watch?v=aZm_Y0d50IY

11 КЛАС. УРОК 14. Йонний, металічний хімічні зв’язки. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТЕМИ "Хімічний зв’язок" https://www.youtube.com/watch?v=gckFYFJA8Uc

18

93

05.02

 

Метали. Металічний зв’язок

Лабораторні досліди

1. Ознайомлення зі зразками металів, природними сполуками металічних  елементів, сплавами. 

19

94

05.02

 

Розв’язування задач

 Розрахункові задачі

1. Обчислення за рівняннями хімічних  реакцій між металом та сіллю в розчині.

20

95

05.02

 

 

Розв’язування задач

 

 

21

96

09.02

онлайн

Поширення металів у природі.

 Навчальні проекти

2. Йони важких металічних елементів і здоров’я людини.

3. Біологічна роль металічних елементів.

Заповнити таблицю,

розв’язати задачі, підготувати проект №1.

Металічні елементи у природі. Хімія https://www.youtube.com/watch?v=bP-WRc0P5S0

22

97

12.02

 

Характерні фізичні та хімічні властивості металів: взаємодія з неметалами, водою, лугами (для цинку та алюмінію), кислотами, розчинами солей.

 

Демонстрації

2. Взаємодія заліза з з купрум(ІІ) сульфатом і алюміній сульфатом у водних розчинах.

3. Взаємодія металів з неметалами.

5. Взаємодія цинку (алюмінію) з натрій гідроксидом у розчині

2.. с.151-153,

1.. § 13, № 100, 101, с.79.

підготувати проекти № 4, 5.

 

Фізичні властивості металів. Хімія https://www.youtube.com/watch?v=3VRTw-08KV8

Загальна характеристика металів. Фізичні властивості металів (Тиж.4:СР) https://www.youtube.com/watch?v=XEoCB7fbiDQ

ХІМІЯ. 11 КЛАС. УРОК 23. Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму. https://www.youtube.com/watch?v=GLldm1vXswg

Урок №18 Гальванічний елемент https://www.youtube.com/watch?v=8c-Vs4u8Fy4

Гальванічний елемент. Експеримент з EdPro Amperia. https://www.youtube.com/watch?v=VHsNo5wpvPo

23

98

12.02

Фізичні та хімічні властивості металів:

Лабораторні досліди

2. Взаємодія металів з  кислотами в розчинах.

3. Взаємодія металів з  солями  в розчинах

24

99

12.02

Гальванічний елемент.

.Навчальні проекти

1. Акумулятори для мобільних телефонів.

25

100

12.02

 

Корозія металів. Види корозії: хімічна й електрохімічна Способи захисту від корозії. 

Демонстрації 4. Досліди, що ілюструють корозію металів та способи захисту від неї.

2.. с. 154-156, заповнити таблицю,

підготувати проекти № 6, 7.

Хімічні властивості металів. Корозія металів та захист від корозії. https://www.youtube.com/watch?v=BvqJoGTKzuA

26

101

16.02

Поняття про сплави

Навчальні проекти

4. Сплави у травматології.

5. Ювелірні сплави.

 

27

102

19.02

Загальні способи добування металів із руд..

 

 

28

103

19.02

Поняття про металургію: пірометалургія, гідрометалургія, електрометалургія, мікробіометалургія

 

2.. с. 156-158,

29

104

19.02

Поняття про металургію: пірометалургія, гідрометалургія, електрометалургія, мікробіометалургія

Навчальні проекти

6. Мікробіометалургія.

7. Добування металів надвисокої чистоти

30

105

19.02

Електроліз безоксигенових солей у розплавах і водних розчинах.

 

31

106

23.02

Узагальнення знань з теми 1. Загальні відомості про металічні елементи та метали

 

Написати рівняння реакцій, скласти узагальнюючу схему.

Тема 2. Металічні елементи ІА – ІІІА груп

 

32

107

26.02

Загальна характеристика хімічних елементів ІА групи.

 

Знаннєвий компонент

називає металічні елементи ІА – ІІІА груп та їхні сполуки;

пояснює амфотерність алюміній гідроксиду; сутність твердості води;

наводить приклади природних сполук Натрію, Калію, Магнію, Кальцію, Алюмінію; сплавів магнію та алюмінію; калійних добрив.

Діяльнісний компонент

складає електронно-графічні формули атомів Натрію, Калію, Магнію, Кальцію, Алюмінію; рівняння хімічних реакцій, які описують хімічні властивості натрію, калію, магнію, кальцію, алюмінію, та схеми електронних балансів до них;

порівнює властивості оксидів і гідроксидів лужних, лужноземельних елементів, Магнію та Алюмінію;

характеризує поширення елементів ІА – ІІІА груп у природі; елементи Натрій, Калій, Магній, Кальцій, Алюміній за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома; фізичні та хімічні властивості натрію, калію, магнію, кальцію, алюмінію та найважливіших сполук Натрію, Калію, Магнію, Кальцію, Алюмінію;

експериментально визначає йони Натрію, Калію, Магнію, Кальцію та Алюмінію у солях;

дотримується правил безпеки під час виконання хімічних дослідів.

обчислює вміст компонентів суміші металів, обираючи і обґрунтовуючи спосіб обчислення;

розв’язує експериментальні задачі, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання.

Ціннісний компонент

обґрунтовує застосування металів, утворених металічними елементами ІА – ІІІА груп, і сполук цих елементів їхніми властивостями; роль калійних добрив;

висловлює судження щодо проблеми твердості води у промисловості й побуті.

2..  с. 159-160,

підготувати проекти № 3, 4.

Лужні елементи. Хімія 10 клас https://www.youtube.com/watch?v=2eSLowzYISg

Лужні метали презентація https://www.youtube.com/watch?v=UKVr2mC2hE4

Поняття про лужні метали https://www.youtube.com/watch?v=vmkpXTYLhus

Поняття про лужні метали https://www.youtube.com/watch?v=disPwtwIwiU

 

Взаємодія лужних металів з водою https://www.youtube.com/watch?v=xrF9tsSG5H4

Взаємодія лужних металів з водою https://www.youtube.com/watch?v=g4vrKonbndw

Взаємодія натрію з водою https://www.youtube.com/watch?v=BsUTEhv2Cuw

Взаємодія спиртів з натрієм https://www.youtube.com/watch?v=WGPU_1QMX-8

33

108

26.02

Натрій і Калій – типові представники лужних елементів, поширення їх у природі.

Демонстрації

1. Зразки природних сполук Натрію, Калію

34

109

26.02

Фізичні та хімічні властивості натрію і калію: взаємодія з неметалами й водою, відношення до кислот.

Демонстрації

3. Взаємодія натрію з водою.

4. Забарвлення полум’я солями Натрію, Калію

35

110

26.02

Сполуки Натрію і Калію (оксиди, гідроксиди, солі), їх застосування.

 

2..  с. 161-163,

1.. §26,, № 207, 209 (а), с.162,

підготувати презентацію «Біологічна роль  Натрію і  Калію»

 

Хімічні властивості основ (Тиж.1:ПТ) https://www.youtube.com/watch?v=RZqoe9akIhQ

The Sodium-Potassium Pump https://www.youtube.com/watch?v=_bPFKDdWlCg

36

111

02.03

онлайн

Біологічна роль Натрію і Калію.

Навчальні проекти

3. Йони Натрію і Калію як складники електролітів крові.

4. Мінеральні речовини та їхня роль в організмі. Фізіологічна роль, добова потреба, джерело мінеральних речовин.

 

37

112

05.03

 

Загальна характеристика хімічних елементів ІІА групи. Магній і Кальцій як елементи ІІА групи, поширення їх у природі. 

Демонстрації

1. Зразки природних сполук Магнію, Кальцію

2..с. 164-166,

Підготувати презентації «Біологічна роль Магнію і Кальцію», Застосування сполук Магнію і Кальцію»,

проекти № 1, 2.

Лужноземельні метали https://www.youtube.com/watch?v=5c5bGrmbGQU

Взаємодія кальцію з водою https://www.youtube.com/watch?v=F-c5zOkMHBg

Взаємодія кальцію з водою https://www.youtube.com/watch?v=DU2g54falQw

Кальцій та його сполуки. Поняття про твердість води. Хімія 10 клас https://www.youtube.com/watch?v=rM612I7lCt0

Жорсткість води та способи її усунення" https://www.youtube.com/watch?v=81oJnmvB5bk

Поняття про жорсткість води та способи її усунення https://www.youtube.com/watch?v=8_T_1z3Xb8U

38

113

05.03

 

Фізичні та хімічні властивості магнію і кальцію: взаємодія з неметалами, водою, кислотами, солями.

Демонстрації

2. Горіння магнію в кисні.

3. Взаємодія і кальцію з водою.

4. Забарвлення полум’я солями Кальцію, Магнію.

39

114

05.03

 

Сполуки Кальцію та Магнію (оксиди,  гідроксиди, солі). Твердість води і способи її усунення.

Демонстрації

1. Зразки природних сполук Магнію, Кальцію.

6. Усунення твердості води.

Навчальні проекти

1. Уплив жорсткої води  на здоров’я людини, побутові прилади і технічні комунікації.

2. Сучасні синтетичні мийні засоби і жорсткість води.

40

115

05.03

 

Розв’язування задач

Розрахункові задачі

1. Розрахунки вмісту компонентів суміші металів.  

41

116

09.03

онлайн.

 

Біологічна роль Магнію та Кальцію. Застосування сполук Кальцію і Магнію.

 

 

1.. §28,

2..с. 166-169,

№ 1, 6, с.165,

підготувати проекти № 5, 6.

Металічні елементи та організм людини https://www.youtube.com/watch?v=u0FNLNbEKGw

42

117

12.03

 

Алюміній. Характеристика елемента. Поширення в природі.. Фізичні та хімічні властивості алюмінію: взаємодія з неметалами, водою, кислотами та лугами,

оксидами металічних елементів

Навчальні проекти

5.Безпечність/небезпечність антиперспірантів, що містять солі Алюмінію.

6. Переваги виробів з анодованого алюмінію Демонстрації

5. Механічна міцність оксидної плівки алюмінію.

1.. §24, № 184, 185, с. 147.

2..  с.170-172.

.Алюміній. Поширення у природі. Хар-ка елемента. Властивості простої речовини(Тиж.6:СР) https://www.youtube.com/watch?v=X2axfsfoBJc

Алюміній та його сполуки. Хімія 10 клас https://www.youtube.com/watch?v=JtWUAV0R5oQ

 

43

118

12.03

 

Оксид і гідроксид Алюмінію як амфотерні сполуки. Застосування сполук Алюмінію.

Лабораторні досліди

1. Добування алюміній гідроксиду і доведення його амфотерних властивостей.

44

119

12.03

 

Практична робота

 

Практичні роботи

1. Хімічні властивості гідроксидів  металічних елементів ІА – ІІІА груп.   

45

120

12.03

 

Практична робота

 

Практичні роботи

2. Розв’язування експериментальних задач з теми «Металічні елементи ІА – ІІІА груп»

 

46

121

16.03

онлайн

Узагальнення знань з теми 2. Металічні елементи ІА – ІІІА груп

 

Скласти узагальнюючу схему.

підготувати проект №1.

Тема 2. Ферум. Залізо

 

46

122

19.03

 

Ферум. Характеристика елемента. Поширення в природі. Біологічна роль. 

Навчальні проекти

1. Ферум: фізіологічна роль, добова потреба, джерела.

Знаннєвий компонент

називає сполуки Феруму; основні наукові принципи, сировину та етапи виробництва чавуну та сталі;

наводить приклади природних сполук Феруму, сплавів заліза.

Діяльнісний компонент

складає електронну та графічно-електронну формули атома Феруму; рівняння хімічних реакцій, які описують хімічні властивості заліза, добування чавуну і сталі, схеми електронних балансів до них;

порівнює властивості оксидів і гідроксидів Феруму(ІІ) і (ІІІ);

характеризує Ферум за його місцем у періодичній системі та будовою атома; фізичні та хімічні властивості заліза та сполук Феруму(ІІ) і (ІІІ); якісні реакції на йони Феруму(ІІ) і (ІІІ); поширення Феруму в природі; виробництво чавуну та сталі;

експериментально визначає йони Феруму(II) і (III);

дотримується правил безпеки під час виконання хімічних дослідів.

розв’язує експериментальні задачі, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання.

Ціннісний компонент

обґрунтовує застосування заліза та його сплавів; найважливіші наукові принципи та оптимальні умови  виробництв чавуну і сталі;

оцінює екологічну небезпеку виробництв чавуну і сталі;

висловлює судження про біологічну роль Феруму та його сполук.

1.. § 25, № 195, с.156.

Металеві сплави. Ферум. https://www.youtube.com/watch?v=5pw2EhZLE9A

Ферум та його сполуки.  https://www.youtube.com/watch?v=S4pB6x3EA4o

11 клас. Сполуки Феруму (ІІ) та (ІІІ). https://www.youtube.com/watch?v=tZNOAvh2dzs

Хімічні властивості металів Fe+s https://www.youtube.com/watch?v=hZ0RJFug3dE

Основні властивості ферум(ІІ) оксиду та амфотерні ферум(ІІІ) оксиду https://www.youtube.com/watch?v=kbBtX1Pn3kA

FeCl3 + NaOH ферум ІІІ гідроксид + HCl https://www.youtube.com/watch?v=n_4eJEU0Ly4

Добування ферум ІІ гідроксиду https://www.youtube.com/watch?v=FNd-fdja1k4

Добування ферум ІІІ гідроксиду https://www.youtube.com/watch?v=Auwf3tjqSBw

8 клас Хімічні властивості оксидів хлоридна кислота + ферум ІІІ оксид https://www.youtube.com/watch?v=MyelHBQuLL8

47

123

19.03

 

Фізичні й хімічні властивості заліза: взаємодія з неметалами, водою, кислотами, солями

 

48

124

19.03

 

Сполуки Феруму(II) і (III): оксиди, гідроксиди, солі Гідроліз солей Феруму(ІІ) і (ІІІ).

Лабораторні досліди

4. Гідроліз солей Феруму(ІІ) і (ІІІ).

49

125

19.03

 

Якісні реакції на йони Феруму(ІІ) і (ІІІ). Застосування сполук Феруму

Лабораторні досліди

5. Виявлення йонів Феруму(ІІ) у розчині.

6. Виявлення йонів Феруму(ІІІ) у розчині

Демонстраційний дослід: Виявлення у розчині йонів Fe2+ та Fe3+ https://www.youtube.com/watch?v=GX6UmN1wzSs\

50

126

29.03

онлайн

Виробництво заліза та його сплавів.

Навчальні проекти

4. Безкоксова металургія.

5. Сучасний стан виробництва чавуну і сталі в Україні.

2..с.175-177

підготувати проекти № 2, 3, 4, 5.

Виробництво чавуну і сталі. Хімія 10 клас https://www.youtube.com/watch?v=gvzFYFF9TVw

51

127

02.04

 

 

Доменний процес виробництва чавуну, його хімізм..

 

Опр. опорний конспект,

2.. виконати тести с. 177.

52

128

02.04

 

Сталь. Пряме відновлення заліза з руди. Промислове добування заліза – основа чорної металургії

 

 

Навчальні проекти

2. Марагенова сталь.

3. Медична сталь.

53

129

02.04

 

Практична робота

 

Практичні роботи

1.Розв’язування експериментальних задач за темою «Металічні елементи та їхні сполуки».

54

130

02.04

 

Контрольна робота

 

55

131

06.04

онлайн

 

Екологічні проблеми, що пов’язані з металургією, шляхи їх розв’язування. 

 

Підготувати презентації «Екологічні проблеми, що пов’язані з металургією»

Розділ IV. Узагальнювальне повторення найважливіших питань курсу хімії

Тема 1. Основні поняття, закони та теорії хімії

56

132

09.04

 

Дискретність  речовини: атоми, молекули, йони, радикали. Рівні структурної організації речовини. Значення атомно-молекулярного вчення для розвитку науки.

Демонстрації

1. Просторова будова молекул (моделі або комп’ютерна графіка).

Знаннєвий компонент

формулює визначення основних законів хімії; сучасне визначення періодичного закону; закону залежності властивостей речовин від їх складу та будови; понять: еквівалент, енергія йонізації і спорідненість до електрона; принципів найменшої енергії та Паулі, правило Гунда;

наводить приклади ізотопів s-, p-, d-,
f- елементів; речовини сталого та змінного складу; ізомерів; алотропних видозмін;

пояснює суть атомістичного вчення, основних законів хімії; будову атома у світлі сучасних уявлень; теорії хімічної будови речовин; явища алотропії й ізомерії; взаємний вплив атомів у молекулі

Діяльнісний компонент

складає електронні та графічно-електронні формули атомів s-, p-, d-елементів;

характеризує класифікацію хімічних елементів і речовин; електронну будову s-, p-, d-елементів за їх положенням у періодичній системі та будовою атомів; Гідроген, лантаноїди й актиноїди за їх місцем у періодичній системі; головні квантові числа;

прогнозує властивості елементів та їхніх сполук (оксидів і гідроксидів) на підставі місця елемента в періодичній системі та будови атома;

обчислює еквівалент елемента за форму-лою та еквівалент речовини за рівнянням хімічних реакцій, об’єм газуватих речовин

виводить молекулярну формулу речовини;

 

Ціннісний компонент

обґрунтовує фізичну суть періодичного закону; закономірності змін основних характеристик атомів у періодичній системі та вплив їх на властивості хімічних елементів;

оцінює значення основних законів хімії, періодичного закону та закону залежності властивостей речовин від їх складу та будови для розвитку хімічної науки;

висловлює судження про роль періодичного закону в сучасному природознавстві та значення інших законів і теорій хімії.

2.. Тести, с.22-25.

Підготувати  проекти  № 1, 2, 3.

Урок 3. Основні положення атомно -молекулярного вчення про будову речовини. Молекули,атоми. https://www.youtube.com/watch?v=52JPJvIVRH8

Основні поняття та закони хімії https://www.youtube.com/watch?v=T9UOyVW9Vcs

Демонстрація "Дослід, що ілюструє закон збереження маси речовин" https://www.youtube.com/watch?v=3aOYpj23zZ4

Хімія 8 клас. Закон Авогадро. Молярний об'єм. Розрахункові задачі https://www.youtube.com/watch?v=c6Fs7KpmjGw

Розв'язання задач із застосуванням закону об'ємних співвідношень. Хімія, 10 клас. Підготовка до ЗНО. https://www.youtube.com/watch?v=5IJyXFy7Auk

57

133

09.04

 

Основні стехіометричні закони атомно-молекулярного вчення. Закон збереження маси речовин. Сталість складу речовин. Речовини сталого та змінного складу (дальтоніди та бертоліди). Межі застосовності закону сталості складу речовин. Закон еквівалентів. Закон об’ємних відношень. Закон Авогадро та наслідки з нього

 

58

134

09.04

 

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Місце Гідрогену, лантаноїдів і актиноїдів у періодичній системі.

Демонстрації

3.Періодична система хімічних елементів, шкала електронегативностей

Навчальні проекти

1.Відкриття нових хімічних елементів.

2.Чи є межа Періодичної системи хімічних елементів?

 

 

59

135

09.04

 

Характеристика хімічного елемента за його місцем у періодичній системі та будовою атома. Явище алотропії. Алотропні видозміни за складом і будовою.

Демонстрації

2. Зразки алотропних видозмін Карбону,  Сульфуру та Фосфору

 

 ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ЕЛЕМЕНТІВ| ПРИКЛАДИ ЗАВДАНЬ ЗНО  https://www.youtube.com/watch?v=V-ww0Sg9FqM

Періодичний закон (ЗНО):

https://www.youtube.com/watch?v=DZtF9FenMTg

Періодичний закон

https://www.youtube.com/watch?v=bxGK2VYT8QQ

Періодична система (РАНОК)

https://www.youtube.com/watch?v=gAuU_G_rtmg

Періодичний закон і електронна будова

https://www.youtube.com/watch?v=2Bx79Febu8c

Явище періодичної зміни властивостей елементів

https://www.youtube.com/watch?v=_BcSWpEo_W0

 ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ | НУКЛІДИ | ІЗОТОПИ, ІЗОБАРИ, ІЗОТОНИ https://www.youtube.com/watch?v=ikFgN28U69M

Хар-ка неметалічних елементів, їхнє розташування у періодичній системі https://www.youtube.com/watch?v=LU9qEBmMnTU

Алотропія. Алотропні модифікації речовин неметалічних елементів https://www.youtube.com/watch?v=icCqP4BhsOY

Алотропія. Алотропні модифікації речовин неметалічних елементів https://www.youtube.com/watch?v=vsWVDI53qT8

60

136

13.04

онлайн

Теорія будови органічних речовин. Залежність властивостей речовин від їх складу, і будови як загальнохімічний закон. 

Навчальні проекти

3. Залежність властивостей речовин від їх складу, і будови як вияв причинно-наслідкових зв’язків у природі.

Теорія будови органічних сполук. Хімія 11 клас https://www.youtube.com/watch?v=5J6ISR201GU&list=PLYeu7IyFVZj9l4C79JxEts5DnnTc6WHqY

Теорія хімічної  будови органічних сполук О.Бутлерова. Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул https://www.youtube.com/watch?v=gi8GT6p0ZO0

Тема 2. Розвиток наукових знань про хімічний зв’язок і будову речовини

61

137

16.04

Сучасні уявлення про природу хімічного зв’язку

 

Знаннєвий компонент

називає типи хімічного зв’язку та криста-лічних ґраток; рівні організації речовини;

наводить приклади речовин з різними типами зв’язку та кристалічних ґраток; комплексних сполук;

формулює визначення хімічного зв’язку та його типів; комплексних сполук;

пояснює валентність і ступінь окиснення елементів у основному та збудженому станах атомів; утворення різних типів хімічного зв’язку; суть гібридизації; полярність молекул; будову комплексних сполук;

Діяльнісний компонент

характеризує особливості ковалентного, йонного, металічного та водневого зв’язків, міжмолекулярну взаємодію; хімічні зв’язки в комплексних сполуках

прогнозує фізичні властивості речовин на підставі їх будови та будови речовин на підставі їх властивостей;

обчислює валентність і ступені окиснення елементів у формулах сполук;

дотримується правил техніки безпеки при роботі з кислотами та лугами

 

Ціннісний компонент

обґрунтовує електронну природу хімічного зв’язку; валентні можливості елемента залеж-но від числа неспарених електронів, неподілених електронних пар або вільних орбіталей; фізичні властивості сполук залежно від типів кристалічних ґраток і міжмолекулярної взаємодії;

висловлює судження про роль комплексних сполук у живих організмах;

Підготувати проект № 1,

2.. виконати тести с. 66.

 

Хімічний зв’язок (ЗНО): https://www.youtube.com/watch?v=1doEvAGkEa4

Йонний, ковалентний, металічний, водневий хімічні зв'язки https://www.youtube.com/watch?v=jCsoxCkO5ec

Ковалентний зв’язок. https://www.youtube.com/watch?v=HE-etyJ0hyI

Ковалентний зв’язок https://www.youtube.com/watch?v=yIEKQvlHl60

Йонний зв’язок https://www.youtube.com/watch?v=AHWD40EYIp0

Ковалентний та йонний зв’язок. Типи кристалічних ґраток https://www.youtube.com/watch?v=P4POZdI4ik4

Хімічний зв’язок. Хімія 10 клас https://www.youtube.com/watch?v=1doEvAGkEa4

Атомні, молекулярні та йонні кристали https://www.youtube.com/watch?v=CydMFyv87ik

62

138

16.04

Основні типи хімічного зв’язку: ковалентний, йонний, металічний і водневий хімічні зв’язки, їх утворення та особливості. Залежність властивостей речовин від видів хімічних зв’язків у них.

Демонстрації

1. Утворення гідроген хлориду або води (взаємодія водню з хлором або киснем).

 

63

139

16.04

Міжмолекулярна взаємодія.

 

 

64

140

16.04

Поняття про комплексні сполуки. Хімічний зв’язок у комплексних сполуках.

Демонстрації

2. Добування комплексних сполук.

Комплексні сполуки https://www.youtube.com/watch?v=nTNlwiC10X0

Комплексні сполуки міді https://www.youtube.com/watch?v=XMAPa2o3pnM

 

65

141

20.04

Роль комплексних сполук у живих організмах.

Навчальні проекти

1.Комплексні сполуки у природі й техніці.

2.. виконати тести с. 67- 68.

Тема 3. Хімічні реакції

66

142

23.04

Суть хімічних реакцій, їх класифікація в неорганічній та органічній хімії.

 

Знаннєвий компонент

називає критерії класифікацій хімічних реакцій; типи хімічних реакцій; чинники, що впливають на швидкість реакцій і хімічну рівновагу;

наводить приклади хімічних реакцій різних типів;

формулює визначення теплового ефекту хімічних реакцій, швидкості хімічної реакції та закону діючих мас; каталізатора й інгібітора; хімічної рівноваги та константи хімічної рівноваги; визначення різних типів хімічної реакції; електроліз;

пояснює механізми хімічних реакцій; каталітичну дію; принцип Ле Шательє; суть закону діючих мас; електроліз водних розчинів солей;

 

Діяльнісний компонент

складає рівняння реакцій різних типів; електролізу водних розчинів солей;

характеризує суть швидкості реакцій, хімічної рівноваги; реакції екзо- та ендотермічні, оборотні та необоротні, каталітичні; окисно-відновні;

обчислює тепловий ефект реакції, швидкість реакції;

експериментально визначає, як змінюється швидкість реакцій від концентрації реагентів, температури і каталізатора;

дотримується правил безпеки під час виконання дослідів

 

Ціннісний компонент

обґрунтовує залежність швидкості реакцій від чинників, які впливають на їх перебіг; зміщення хімічної рівноваги під впливом тиску, температури, концентрації реагуючих речовин;

висловлює судження про значення хімічних реакцій у живих організмах і в хімічній промисловості; значення принципу Ле Шательє в керуванні хімічними процесами;

 

2.. виконати тести. с. 95- 97.

Визначення типів хімічних реакцій. Ланцюги хімічних перетворень. Урок ХІМІЇ для 8, 9, 11 класу https://www.youtube.com/watch?v=-sOxuGY5SQo

 

Хімія 9 клас Урок 23 Ендотермічні та екзотермічні реакції . Термохімічні рівняння https://www.youtube.com/watch?v=REvpuD2pRvc

Кінетика хімічних реакцій https://www.youtube.com/watch?v=6YybLbtYksY

Хімія 9 клас Урок 26 Швидкість хімічних реакцій https://www.youtube.com/watch?v=ZiOhdryogL4

Хімія. 9 клас. Швидкість хімічних реакцій. Дистанційна Атмосферна Школа (дослід) https://www.youtube.com/watch?v=0s4zPS6gQ1w

Кінетика хімічних реакцій https://www.youtube.com/watch?v=6YybLbtYksY

67

143

23.04

Енергетика хімічних реакцій: поняття про внутрішню енергію речовин, енергію активації, екзо- й ендотермічні процеси, тепловий ефект реакції, ентальпію. Обчислення за термохімічними рівняннями реакцій.

Демонстрації

1. Приклади екзо- та ендотермічних реакцій

 Розрахункові задачі

1. Обчислення за термохімічними  рівняннями реакцій. 

68

144

23.04

Механізми хімічних реакцій: радикального заміщення (ланцюгові реакції) та електрофільного приєднання (йонні реакції).

Швидкість хімічної реакції, обчислення середньої швидкості. Гомогенні та гетерогенні системи. Чинники, що впливають на швидкість реакції: природа реагентів, стан реагенту, концентрація реагуючих речовин, температура, каталізатор Закон діючих мас.

 Розрахункові задачі

2. Обчислення середньої швидкості реакції. Демонстрації

2. Досліди, що підтверджують залежність швидкості реакції від концентрації реагуючих речовин і температури.

Розрахункові задачі

2. Обчислення середньої швидкості реакції.

3. Обчислення за законом діючих мас

 

69

145

23.04

Практична робота

Практичні роботи

1. Швидкість хімічної реакції.

 

70

146

27.04

онлайн

Механізм каталітичної дії. Каталізатори й інгібітори. Каталіз у живих організмах і в хімічній промисловості.

 

 

 Демонстрації

3. Розкладання гідроген пероксиду за участю каталізатора манган(ІV) оксиду або взаємодія алюмінію (алюмінієвий пил) з йодом (дрібнокристалічним) за участю води як каталізатора.

4. Уповільнення швидкості реакції між залізом (залізні ошурки) та хлоридною кислотою інгібітором (формалін).

 Підготувати презентацію «Каталіз у живих організмах і в хімічній промисловості»

71

147

30.04

 

Хімічна рівновага. Константа рівноваги. Принцип Ле Шательє. Його значення в керуванні хімічними процесами.

Демонстрації

5. Зміщення рівноваги у розчині амоніаку при нагріванні або в системі нітроген(ІІ) оксид – нітроген(ІV) оксид.

2.. виконати тести. с.98- 99,

Розв’язати задачі

Хімічна рівновага (Школа онлайн) https://www.youtube.com/watch?v=GRGyAi93MCg

Кінетика. Вплив концентрації реагентів та продуктів реакції  https://www.youtube.com/watch?v=8lpFTpDaDzM

 Хімічна рівновага https://www.youtube.com/watch?v=1f5R6X6TUp4

Хімічна рівновага. https://www.youtube.com/watch?v=QC-Z89xWoEY

Хімічна рівновага та її зміщення. https://www.youtube.com/watch?v=vMBZVSe-Zjo

Вплив зміни концентрації речовин https://www.youtube.com/watch?v=wzqtKwyUuUI

ОВР| https://www.youtube.com/watch?v=Ud_RAdRdTsU

ОВР | ПРИКЛАДИ ЗАВДАНЬ ЗНО https://www.youtube.com/watch?v=_3JiYnjRT4o

Метод електронного балансу. https://www.youtube.com/watch?v=OQKJZRqR6JU

Зразок розв’язування ОВР https://www.youtube.com/watch?v=h2B6dZtimtQ

72

148

30.04

 

Окисно-відновні реакції. Вплив рН середовища на продукти окисно-відновних перетворень на прикладі калій перманганату Значення хімічних реакцій у хімічній промисловості, живих організмах, довкіллі

Демонстрації

6. Приклади окисно-відновних реакцій розкладу солей (калій перманганату, амоній дихромату).

7. Електроліз розчину купрум(ІІ) хлориду та купрум(ІІ) сульфату.

73

149

30.04

 

Практична робота

 

Практичні роботи

2. Окисно-відновні реакції. 

3.Вправи на генетичний зв’язок між неорганічними та органічними сполуками. 

74

150

30.04

 

Практична робота

 

Практичні роботи

4. Якісні реакції на неорганічні речовини. 

5. Якісні реакції на органічні речовини.

 

75

151

04.05

Узагальнення знань з теми 3. Хімічні реакції

 

Скласти узагальнюючу  схему.

Виконати тест

Тема 4. Дисперсні системи

76

152

07.05

Загальні уявлення про дисперсні системи. Класифікація дисперсних систем і їх характерні ознаки.

 

Демонстрації

1. Зразки колоїдних розчинів.

2. Ознаки розчинності речовини: енергетичні ефекти (виділення та поглинання теплоти), зміна кольору та об’єму.

3. Зразок пересиченого розчину.

4. Взаємодія оцтової та хлоридної кислоти з цинком або магнієм.

 

 

 

 

 

 

 

Знаннєвий компонент

називає типи дисперсних систем; чинники розчинності речовин; способи кількісного вираження складу розчину; чинники, від яких залежить ступінь і константа дисоціації речовин; електроліти й неелектроліти;

наводить приклади колоїдних та істинних розчинів, електролітів сильних та слабких;

формулює визначення понять: колоїдні й істинні розчини; насичені, ненасичені та пересичені розчини; ступінь і константа дисоціації; гідроліз солей; йонний добуток води; водневий покажчик;

 

Діяльнісний компонент

складає рівняння йонного обміну взагалі та гідролізу зокрема;

характеризує колоїдні й істинні розчини, розчини електролітів, дисоціацію води; різні типи гідролізу солей; криві розчинності солей;

пояснює сутність і причини коагуляції ко-лоїдів; механізм і енергетику процесу розчи-нення речовин; електролітичної дисоціації, дисоціації води; умови утворення насичених і пересичених розчинів; ступінь і константу дисоціації;

експериментально визначає дисперсні системи за їх характерними ознаками;

колоїдні розчини за допомогою ефекту Тіндаля; електроліти та неелектроліти;
рН середовища водного розчину солей;

обчислює масову частку та концентрацію розчиненої речовини; коефіцієнт розчинності речовин;

дотримується правил техніки безпеки під час виконання дослідів.

Ціннісний компонент

обґрунтовує залежність розчинності від природи розчинюваної речовини та розчинника, температури, тиску (для газів); механізму дисоціації електроліту від типу хімічного зв’язку; реакції середовища від концентрації йонів Гідрогену і гідроксилу;

оцінює значення колоїдних розчинів у природі та на виробництві;

2.. виконати тести. с.126- 127.

Дисперсні системи. Розчини https://www.youtube.com/watch?v=xbdzg0pQtNI

Поняття про дисперсні системи https://www.youtube.com/watch?v=OgLQn4LJB5c

Дисперсні системи. Розчини. Розчинність. Розчинення. https://www.youtube.com/watch?v=7cPSEOPEoJs

Розчини - https://www.youtube.com/watch?v=OnSAJ_QgC0U

 Розчин і його компоненти (Тиж.3:ПТ) (ВІДЕО МОН) - https://www.youtube.com/watch?v=Y9xKX3XJSxA

Властивості розбавлених розчинів https://www.youtube.com/watch?v=GEivBq35Pw0

Розв'язування розрахункових задач Обчислення масової частки розчиненої речовини, маси і об`єму води у розчині - https://www.youtube.com/watch?v=uQvR9iANvcg

Розчин і його компоненти.Масова частка розчиненої речовини https://www.youtube.com/watch?v=v8jpB0XQAp0

ЗНО з хімії 2018. ЗАДАЧІ. ОСНОВНА СЕСІЯ

https://www.youtube.com/watch?v=gbRoNBpJjoM

Задача на масові частки

https://www.youtube.com/watch?v=sfzIGeV7NKc

77

153

07.05

Істинні розчини, їх характерна ознака.

 

 

78

154

07.05

Способи кількісного вираження складу розчину: масова частка та концентрація розчиненої речовини (молярна концентрація).

Розрахункові задачі

1. Обчислення коефіцієнту  розчинності речовин на підставі кривих розчинності. 

2. Обчислення масової  частки та молярної концентрації розчиненої  речовини (комбіновані задачі).

79

155

07.05

Розв’язування задач

 

Масова частка розчиненої речовини https://www.youtube.com/watch?v=cdnbSXj7sNA

Масова частка розчиненої речовини, 2 частина - https://www.youtube.com/watch?v=sTI1HXmlgvs

80

156

11.05

онлайн

Колоїдні розчини. Поняття про колоїди, адсорбцію, десорбцію, міцелу. Розпізнавання колоїдних розчинів, ефект Тіндаля. Коагуляція колоїдів, коагулянти.

Значення колоїдних розчинів у природі та на виробництві.

Лабораторні досліди

1. Виготовлення колоїдного розчину каніфолі.

2. Розчинення йоду у воді та спирті.

2.. виконати тести. с.128- 129,

Розв’язати задачі.

Бей І.М. Загальні відомості про колоїдні системи та методи їх отримання https://www.youtube.com/watch?v=cKCF_gMLibo

Будова колоїдних часточок https://www.youtube.com/watch?v=fQJkc_B_vr4

Електрокінетичні явища https://www.youtube.com/watch?v=ToR3J0NONmE

Виготовлення колоїдних розчинів в домашніх умовах https://www.youtube.com/watch?v=321KWRNzpQg

Виготовлення колоїдних розчинів та ефект Тіндаля https://www.youtube.com/watch?v=A6migWp7NyQ

81

157

14.05

 Розчини електролітів. Механізм електролітичної дисоціації. Ступінь і константа дисоціації.

Класифікація електролітів за ступенем дисоціації: сильні та слабкі. Чинники, від яких залежать ступінь і константа дисоціації.

 

Підготувати презентацію «Значення гідролізу в природних процесах, життєдіяльності людини та живленні рослин.»

Хімія 9 клас. Уроки 10-11 Електроліти і неелектроліти. Електролітична дисоціація https://www.youtube.com/watch?v=M7G3pVf4Wz8

Відео "Сильні і слабкі електроліти Ступінь електролітичної дисоціації" https://www.youtube.com/watch?v=ZQCuZjhvDxM

Ступінь електролітичної дисоціації" https://www.youtube.com/watch?v=sDSlFgy7-bg

“Хімія”, 9 клас Тема: Електролітична дисоціація - 05.11.20 #Відкритийурок2020 https://www.youtube.com/watch?v=hvgQZvcajX8

Дисоціація кислот https://www.youtube.com/watch?v=rRY5wHKYGE4

Сильні та слабкі електроліти https://www.youtube.com/watch?v=lznpZG3TUjI

Дисоціація кислот, основ та солей https://www.youtube.com/watch?v=Xb_js5aoKno

Урок "ph розчину" - 9 клас https://www.youtube.com/watch?v=DQB0iUaZ5qY

Урок хімії 9 клас "Кислотність середовища. Поняття про рН" https://www.youtube.com/watch?v=Y5PKtg61tfs

Хімія 11 клас Лабораторний дослід № 1 Визначення pH середовища водних розчинів солей https://www.youtube.com/watch?v=GtyhNbwHBho

ХІМІЯ. 11 КЛАС. УРОК 21. Гідроліз солей (які солі не гідролізуються?)  https://www.youtube.com/watch?v=aEJLGu7ss64

Хімія - Гідроліз солей - https://www.youtube.com/watch?v=OrF-zyY4wSA

Гідроліз солей: значення і застосування - https://www.youtube.com/watch?v=HQ4O1Lnn7xQ

82

158

14.05

Дисоціація води, йонний добуток води. Водневий покажчик (рН). Гідроліз солей різних типів. Гідроліз в органічній хімії.

 

Лабораторні досліди

3. Умови перебігу реакцій йонного обміну.

4. Визначення рН середовища водних розчинів солей.

83

159

14.05

Практична робота

 

Практичні роботи .

1.Гідроліз водних розчинів солей.

7. Дослідження умов  перебігу реакцій йонного обміну.

84

160

14.05

Контрольна робота

 

 

85

161

18.05

онлайн

Значення гідролізу в природних процесах, життєдіяльності людини та живленні рослин.

 

Скласти узагальнюючу схему

підготувати презентації «Роль хімії у створенні нових матеріалів для сучасної техніки», «Роль хімії у розвитку біо- та нанотехнологій»

Тема 5. Роль хімії у житті суспільства

86

162

21.05

Роль хімії у створенні нових матеріалів для сучасної техніки, розвитку біо- та нанотехнологій, розв’язанні проблем сталого розвитку суспільства.

 

Знаннєвий компонент

називає хімічні виробництва в Україні;

пояснює суть хімічної, біо-, нанотехнологій;

Ціннісний компонент

обґрунтовує місце хімії поміж наук про природу;

оцінює значення хімії у розв’язанні  проблем сталого розвитку суспільства; у розумінні природничо-наукової картини світу;

висловлює судження про роль сучасних хімічних виробництв і матеріалів; діалектичну роль хімії (її користь і шкоду) в житті суспільства.

1.. § 34, підготувати презентацію «Хімічні сполуки і здоров’я людини»

Роль хімії в сучасному матеріальному виробництві. https://www.youtube.com/watch?v=YOg41ppVA8E&list=PLYeu7IyFVZj9l4C79JxEts5DnnTc6WHqY&index=62

Роль хімії у розв’язуванні сировинної, енергетичної проблем. https://www.youtube.com/watch?v=qWV-6QVLQPU&list=PLYeu7IyFVZj9l4C79JxEts5DnnTc6WHqY&index=61

Хімічна наука і виробництво  https://www.youtube.com/watch?v=zjrecZdBF3k

87

163

21.05

Розвиток хімічних виробництв в Україні.

 

88

164

21.05

Роль вітчизняних науковців у розвитку  хімії

 

89

165

21.05

Хімічні сполуки і здоров’я людини. Шкідливий вплив алкоголю, наркотичних речовин, тютюнокуріння на організм людини.

 

Підготувати презентації

Хімія і здоров’я людини https://www.youtube.com/watch?v=4l9ne1dVWGs&list=PLYeu7IyFVZj9l4C79JxEts5DnnTc6WHqY&index=60

90

166

25.05

онлайн

Хімічні сполуки в побуті. Попередження забруднення довкілля під час їх використання

 

1.. §35-36

Хімія у побуті. Хімія 11 клас https://www.youtube.com/watch?v=V-MKQZOxJvo&list=PLYeu7IyFVZj9l4C79JxEts5DnnTc6WHqY&index=59

Хімія та екологія. Хімія 11 клас https://www.youtube.com/watch?v=GE1UVZRTx1Q&list=PLYeu7IyFVZj9l4C79JxEts5DnnTc6WHqY&index=58

Охорона довкілля від забруднення https://www.youtube.com/watch?v=DCenRQHO-XA&list=PLYeu7IyFVZj9l4C79JxEts5DnnTc6WHqY&index=26

Місце хімії серед наук https://www.youtube.com/watch?v=Dv-aBZfP4tI

91

167

28.05

Місце хімії серед наук про природу.

 

92

168

28.05

Значення хімії для розуміння природничонаукової картини світу

 

93

169

28.05

Розв’язування задач

 

 

 

Розв’язати задачі

94

170

28.05

Розв’язування задач

 

 

 

Розв’язати задачі