Хімія 11 клас

Автор календарного планування:
Календарне планування з переліком електронних джерел складене вчителем-методистом, к.п.н. Родигіною І.В.

Календарно-тематичне планування

Хімія, 11 клас

 (5 г год на тиждень, усього 175 год,)

Дата

Тема уроку

Практична частина

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Домашнє завдання / Корисні посилання

Повторення найважливіших питань курсу хімії 10 класу

1

04.09

Інструктаж  з правил ТБ

Склад, властивості, застосування окремих представників вуглеводнів

 

 

Написати рівняння реакцій, схеми перетворень

 

1. Класифікація вуглеводнів. Хімія 11 клас -

https://www.youtube.com/watch?v=2zR7Nbg4UFw

2. Склад, властивості, окремих представників вуглеводнів -

https://www.youtube.com/watch?v=1FDA0Le9cPY

 

2

04.09

Склад, властивості, застосування окремих представників вуглеводнів

 

 

3

04.09

Склад, властивості, застосування окремих представників оксигеновмісних (метанол, етанол, гліцерол, етанова кислота) органічних речовин

 

 

4

04.09

Склад, властивості, застосування окремих представників нітрогеновмісних (аміноетанова кислота) органічних речовин

 

 

1. Хімія. 10 кл. "Узагальнення знань по нітрогеновмісним органічним сполукам" -

https://www.youtube.com/watch?v=oxO3ddVAWT0

5

08.09

онлайн

Склад, властивості, застосування окремих представників оксигеновмісних і нітрогеновмісних органічних речовин

 

 

Пройти тест

6

11.09

Теорія хімічної будови органічних сполук

 

 

Написати структурні формули речовин, розв’язати задачі № 2,4,5

3. Хімія. 10 клас. Теорія будови органічних сполук. Класифікація органічних сполук -

https://www.youtube.com/watch?v=_T2htdrGWac

4. Теорія хімічної будови органічних сполук О. М. Бутлерова. Презентація -

https://www.youtube.com/watch?v=uDnU17X6Vko

7

11.09

Розв'язування задач

 

 

 Розв`язування задач "Визначення формул органічних речовин". –  

https://www.youtube.com/watch?v=pwOfOBXfE90

2. - https://www.youtube.com/watch?v=bp0-XoX6vqY

 

8

11.09

Розв'язування задач

 

 

9

11.09

Розв'язування задач

 

 

10

15.09

онлайн

Узагальнення основних питань курсу органічної хімії

 

 

Скласти узагальнюючу схему, виконати тест

1. Узагальнення та систематизація знань з теми "Оксигеновмісні органічні сполуки"" -

https://www.youtube.com/watch?v=jvd03rdzypo

2. Багатоманітність і взаємозв’язок органічних речовин (ЗНО):

https://www.youtube.com/watch?v=YLkmD8r3V0Y

3. Генетичні зв’язки між класами органічних речовин

https://www.youtube.com/watch?v=aIBWdpI-OfA

Розділ І. Повторення та поглиблення основних теоретичних питань курсу основної школи

11

18.09

Сучасні уявлення про будову атомів. Нукліди. Ізотопи. Дуалістична природа електрона. Квантові числа: головне, побічне (орбітальне), магнітне, спінове та їх фізичний зміст. Орбіталі. Послідовність заповнення електронами атомних орбіталей: принцип найменшої енергії; принцип Паулі, правила Гунда та Клечковського.

Демонстрації

1. Різні варіанти Періодичної системи хімічних елементів (довга і коротка форми, віртуальні 3D).

2. Форми електронних орбіталей (віртуальні 3D).

3. Моделі атомів s-, p-, d-елементів (віртуальні 3D).

 

Знаннєвий компонент

     називає хімічні елементи та їхні сполуки;

     розрізняє поняття «нуклід» і «ізотоп»; основний і збуджений стани атома; речовини з різними видами хімічних зв’язків;

формулює означення основних класів неорганічних сполук з точки зору електролітичної дисоціації; радіусу атома, електронегативності; окисно-відновних реакцій; розчинів;  масової частки розчиненої речовини, молярної концентрації; гідролізу солей; періодичний закон;

     наводить приклади s-, p-, d-елементів; речовин із різними типами хімічного зв
’язку; аморфних і кристалічних речовин; речовин із різними типами кристалічних ґраток; розчинів;

Діяльнісний компонент

складає електронні та електронно-графічні формули атомів елементів з урахуванням принципу Паулі, правил Ф. Хунда і В.М. Клечковського; рівняння  відповідних хімічних реакцій; схеми електронного балансу окисно-відновних реакцій;

класифікує хімічні елементи та речовини; хімічні реакції за зміною ступеня окиснення, оборотністю процесу;

характеризує хімічні елементи за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атомів; властивості ковалентного зв’язку;

      порівнює валентні можливості атомів неметалічних елементів 2 і 3 періодів, що знаходяться в одній групі, на основі електронної будови їхніх атомів

 пояснює дуалістичну природу електрона, фізичну суть квантових чисел, механізми утворення різних видів хімічних зв’язків і різні механізми утворення ковалентного зв’язку; явища, якими супроводжується розчинення речовин;

обґрунтовує закономірності змін будови атомів елементів та їхніх властивостей у періодичній системі; залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови;

прогнозує фізичні властивості речовин у залежності від їхньої будови; можливість реакції гідролізу;

експериментально розв’язує задачі з установлення генетичних зв’язків між класами неорганічних сполук; виготовляє розчини солі заданої молярної концентрації; визначає рН середовища водних розчинів солей;

обчислює кількісний склад суміші за рівнянням реакції; молярну концентрацію речовини у розчині;

     дотримується правил безпеки під час виконання хімічних дослідів.

Ціннісний компонент

      висловлює судження щодо значення періодичного закону для передбачення властивостей іще не відкритих елементів;  знань про будову хімічних речовин для визначення сфери їх застосування; окисно-відновних процесів у довкіллі і на хімічних виробництвах.

1. Попель.П.   (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закладів освіти. –

Київ: ВЦ «Академія», 2019. – 248 с. §1, 2, №2, 3, с. 8.

 

Періодичний закон Д.І.Менделєєва

https://youtu.be/V-ww0Sg9FqM

Будова електронних оболонок атомів.

Електронні формули атомів

 

Збуджений стан атома.

Валентність

 

12

18.09

Будова електронних оболонок атомів. Електронна й електронно-графічна конфігурації атомів s-, p-, d-елементів.  Збуджений стан атома. Валентні можливості атомів ІІ-ІІІ періодів.

 

13

18.09

Періодичний закон Д.І.Менделєєва (сучасне формулювання) і Періодична система хімічних елементів., електронегативності.

 

14

18.09

Періодичні закономірності в атомних структурах: зміна радіуса, енергії йонізації, спорідненості до електрона

 

15

22.09

онлайн

Характеристика хімічного елемента за його місцем у періодичній системі та будовою атома.

 

Виконати тест

16

25.09

Хімічний зв’язок. Йонний, ковалентний, металічний, водневий зв’язки.

 

1.. §5, 6, № 47, 52,  с.40-41.

Йонний зв’язок

https://www.youtube.com/watch?v=23Zk00tCtiE&list=PLBoNQWTfdR3iZFlaPZSP6Ggt0Ss3GHsh6&index=17

Особливості іонних сполук та їх фізичні властивості

https://www.youtube.com/watch?v=5PS6sajkAo0&list=PLBoNQWTfdR3iZFlaPZSP6Ggt0Ss3GHsh6&index=18

Хімічні властивості йонних сполук

https://www.youtube.com/watch?v=7vd8HshwLHo&list=PLBoNQWTfdR3iZFlaPZSP6Ggt0Ss3GHsh6&index=19

 

Ковалентний зв’язок: механізми його утворення та кількісні характеристики

https://www.youtube.com/watch?v=byQ19PcDy7c&list=PLBoNQWTfdR3iZFlaPZSP6Ggt0Ss3GHsh6&index=20

Властивість ковалентного зв’язку - насичуваність

https://www.youtube.com/watch?v=gg7y55mJ_wI&list=PLBoNQWTfdR3iZFlaPZSP6Ggt0Ss3GHsh6&index=21

Інші властивості ковалентного зв’язку - полярність та поляризованість

https://www.youtube.com/watch?v=6sghaG6SvOQ&list=PLBoNQWTfdR3iZFlaPZSP6Ggt0Ss3GHsh6&index=22

17

25.09

Обмінний і донорно-акцепторний механізми утворення ковалентного зв’язку.

 

18

25.09

Властивості ковалентного зв’язку: насичуваність, напрямленість, кратність, поляризованість

 

19

25.09

Будова речовин: кристалічний і аморфний стани твердих речовин. Кристалічні ґратки.

 

20

29.09

онлайн

 

Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови.

 

1.. §8,  № 66, 67, с. 48.

2.. с. 54-55, табл., с.58.

 

21

02.10

 

Розчини. Явища, що супроводжують процес розчинення речовин: поглинання і виділення теплоти, гідратація. Характеристики кількісного  складу розчинів: масова частка та молярна концентрація розчиненої речовини

Демонстрації

4. Теплові явища при розчиненні концентрованої сульфатної кислоти (кристалічного натрій гідроксиду) та амоній нітрату.

5. Зміна кольору при розчиненні безводного купрум (ІІ) сульфату.

6. Електроліз розчинів купрум(ІІ) сульфату і калій йодиду (реально або віртуально)

 

2.., с. 103-108, № 4-6, с.104.

Лабораторна робота 9. Гідроліз солей

Гідроліз солей