Нормативні документи
Статут

Загальні положення

УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЛІЦЕЙ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ О.О.БОГОМОЛЬЦЯ (далі - ліцей) є загальноосвітнім навчальним закладом ІІІ-го ступеня з медично-професійною спрямованістю навчання та допрофесійною підготовкою, що передбачає проведення поглибленої підготовки з профільних дисциплін і виховання в юнаків та дівчат готовності до роботи медичного працівника.

Ліцей створений згідно з наказом Національного медичного університету імені О.О. Богомольця від 25.06.1997 року № 91, Установчим договором про створення ліцею між університетом та Старокиївською районною державною адміністрацією від 26.08.1997 року (з доповненням абзацу № 3 у такій редакції: Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація).

Засновниками ліцею виступили Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (далі - університет) та територіальна громада міста Києва.

Відповідно до рішення Шевченківської районної в місті Києві Ради 11-ї сесії ХХІV скликання від 15.06.04 №386 «Про прийняття до комунальної власності територіальної громади Шевченківського району м. Києва Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця» ліцей знаходився в комунальній власності територіальної громади Шевченківського району м. Києва.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 09.09.2010 року № 7/4819 «Про питання організації управління районами в місті Києві», від 02.12.2010 року №284/5096 «Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва» ліцей належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 02.10.2013 № 54/9642 «Про деякі питання діяльності навчальних закладів, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та передаються до сфери управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації» ліцей передано до сфери управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Ліцей є структурним підрозділом університету з правом юридичної особи (статут університету: загальна частина 1, п. 1.8.7).

Ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами М іністерства освіти і науки України , Міністерства охорони здоров’я України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування , власним статутом та іншими чинними нормативно-правовими актами.

Ліцей є юридичною особою, має гербову печатку і штампи із своїм найменуванням, бланки, ідентифікаційний номер, прапор, гімн, іншу символіку, рахунки в установах банків України, веде самостійний баланс і діє на підставі власного статуту.

Адреса місцезнаходження: бульвар Т. Шевченка, 13, м. Київ, 01601.

Ліцей може мати в своєму складі спеціалізовані класи нижчих ступенів загальної середньої освіти.

Ліцей може працювати в режимі школи повного дня.

Ліцей самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої чинним законодавством України та власним статутом.

Головною метою ліцею є забезпечення реалізації права громадян України на здобуття повної загальної середньої освіти.

Головними завданнями ліцею є:

забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

виховання громадянина України, гідного представника своєї нації, світового співтовариства;

виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

навчання, виховання та розвиток особистості учня, його здібностей та обдарувань, наукового світогляду, сприяння збагаченню інтелектуального, творчого, культурного потенціалу України;

формування в учнів усвідомлення різноманітності та єдності світу;

виховання в учнів поваги до загальнолюдських цінностей;

реалізація права людини на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

створення сприятливих умов для повноцінного морального, психологічного, фізичного розвитку учнів;

забезпечення базової загальноосвітньої підготовки, яка включає розвиток дитини як особистості, її нахилів, інтересів, здібностей, забезпечення її самовизначення, саморозвитку, самореалізації з подальшим навчанням у вищому навчальному закладі;

виховання в учнів свідомого ставлення до здоров'я свого та інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення їх фізичного та психічного здоров'я;

створення умов для оволодіння учнями системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

забезпечення функціональної загальноосвітньої та початкової професійної підготовки учнів, яка необхідна для продовження їх навчання у вищих медичних навчальних закладах і подальшої професійної діяльності;

надання учням можливостей для реалізації індивідуальних творчих потреб, забезпечення умов для оволодіння практичними уміннями і навичками медичної професії, певного рівня професійної підготовки;

здійснення профорієнтаційної роботи серед учнів загальноосвітніх шкіл України;

пошук обдарованих і здібних учнів до оволодіння медичною професією, оновлення змісту освіти, розробка й апробація нових педагогічних форм навчання та виховання.

1.14. Діяльність ліцею будується на таких принципах:

доступність – рівність умов розвитку кожного учня для повної реалізації його здібностей, таланту, всебічного розвитку;

гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських компонентів у змісті навчання;

органічний зв'язок зі світовою та національною історією, культурою, традиціями;

незалежність від політичних, громадських і релігійних організацій; диференціація змісту і форм навчання;

гнучкість і прогнозованість, розвиваючий характер навчання;

єдність, наступність, безперервність та різноманітність навчання.

1.15. Ліцей несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

безпечні умови освітньої діяльності;

дотримання державних стандартів освіти;

дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, в тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

дотримання фінансової дисципліни.

1.16. Ліцей має право:

проходити в установленому порядку державну атестацію;

визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновниками;

визначати варіативну частину робочого навчального плану за погодженням із засновниками;

в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани за погодженням із засновниками;

спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить чинному законодавству України;

використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

запрошувати на роботу спеціалістів, у тому числі і закордонних, на договірних (контрактних) умовах за погодженням із засновниками;

формувати штатний розпис, встановлювати форми заробітної плати і матеріального заохочення в межах власного кошторису за погодженням із засновниками;

надавати платні послуги згідно з чинним законодавством України за погодженням із засновниками;

залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному чинним законодавством України;

визначати контингент учнів за погодженням із засновниками;

розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

спрямовувати кошти ліцею на будівництво або благоустрій соціально-побутових об'єктів за погодженням із засновниками;

здійснювати капітальне будівництво та реконструкцію, капітальний ремонт на підставі договорів підряду чи господарським способом;

встановлювати форму для учнів;

об'єднувати на підставі відповідних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ і організацій як в Україні, так і за її межами за погодженням із засновниками;

користуватись банківськими кредитами;

залучати до співпраці комерційні банки, фірми, підприємства, організації, добродійні фонди, профспілки тощо;

здійснювати самостійну видавничу діяльність (випуск власної газети, журналу, науково-методичної та навчальної літератури, експрес-інформації тощо);

брати участь у роботі міжнародних організацій, асоціацій, рухів, у проведенні науково-дослідницької, експериментальної, пошукової роботи;

отримувати за підсумками акредитації додаткові права, пільги та кошти;

виступати як базова установа науково-дослідних установ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, закордонних фондів, асоціацій та фірм за погодженням із засновниками;

здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

1.17. Виховання учнів у ліцеї здійснюється під час проведення уроків, у процесі позаурочної та позашкільної роботи.

1.18 Дисципліна у ліцеї дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та статуту ліцею.

1.19 У ліцеї створюються та функціонують: рада ліцею, піклувальна рада, благодійний фонд, батьківська рада, науково-методична рада, науково-дослідні лабораторії, творчі об'єднання та кафедри викладачів, інформаційно-ресурсний Інтернет-центр, науково-психологічний центр, учнівський парламент, учнівське наукове товариство імені академіка А.П.   Ромоданова, відділення Малої академії наук, ЮНЕСКО-клуб, науковий учнівський "Космос-клуб", фізико-математичний клуб імені І.   Пулюя, літературна студія імені Г.   Барвінок, міжнародна біофізична школа-семінар, хореографічна студія, спортивний клуб, прес-клуб, редакція наукового журналу "Вісник Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О.   Богомольця", медична служба, навчально-виробничі кабінети.

1.20. Медичне обслуговування та відповідні умови для його організації забезпечуються Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією.

1.21. Взаємовідносини ліцею з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

2. Організація навчально-виховного процесу

 

Ліцей планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного планів. У планах роботи відображаються найголовніші питання роботи ліцею, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою ліцею.

Основним документом, що регулює навчально-виховний процес у ліцеї, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України.

Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники ліцею самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

Під час складання робочих навчальних планів враховується спрямованість підготовки учнів на подальше навчання у вищому медичному навчальному закладі.

Робочий навчальний план розглядається радою ліцею, погоджується з ректором університету та затверджується управлінням освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Ліцей працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, та реалізує покладені на нього завдання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей учнів.

Індивідуалізація і диференціація навчання в ліцеї забезпечується реалізацією інваріантної та варіативної складової змісту державного стандарту загальної середньої освіти. Варіативна частина формується з урахуванням спеціалізації та профілю навчання учнів.

Ліцей забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

Навчально-виховний процес у ліцеї організовується у формі уроків, лекцій, лабораторно-практичних, семінарських занять, диспутів, навчально-виробничих екскурсій тощо і поєднується з науково-методичною, науково-дослідною та експериментальною роботою педагогічних працівників. Поряд із традиційними формами і методами можуть використовуватися також інноваційні технології навчання.

Під час навчально-виховного процесу в ліцеї проводяться факультативні та гурткові заняття загальноосвітнього і медичного спрямування, спортивні змагання, екскурсії профорієнтаційного спрямування до медичних установ, медичних навчальних закладів, музеїв, центрів тощо.

 • Профільне виховання здійснюється під час навчальних занять, позакласної роботи, ознайомлення учнів з традиціями світової та української медицини, університету, життям і діяльністю видатних лікарів, а також під час набуття учнями теоретичних знань та практичних навичок з допрофесійної (спеціальної) та загальноосвітньої підготовки.
 • Час проведення факультативних та гурткових занять визначається режимом роботи ліцею, що затверджується наказом його директора.
 • Учні відповідно до правил внутрішнього розпорядку ліцею, що затверджуються наказом директора ліцею за погодженням з профспілковим комітетом, можуть залучатися до самообслуговування, різних видів іншої суспільно корисної праці з урахуванням віку і фізичних можливостей за умови дотримання норм і правил особистої гігієни та охорони здоров'я.
 • Приймання учнів до ліцею здійснюється на конкурсній основі.
 • Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці через друковані, електронні та інші засоби інформації.
 • Організацію прийому до ліцею здійснює приймальна комісія університету, що діє згідно із своїм положенням, яке затверджено управлінням освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.
 • Рішення приймальної комісії університету не може бути відмінено одноосібним розпорядженням чи наказом ректора університету, голови ради ліцею, директора ліцею або керівника відповідного органу управління освітою.
 • Рішення приймальної комісії університету зі спірних питань зарахування є остаточним.
 • Додатковий конкурсний набір може проводитись протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний.
 • Зарахованим на навчання у ліцей видається квиток, значок та залікова книжка ліцеїста затвердженого зразка.
 • Навчальний рік у ліцеї починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року з урахуванням медичної навчальної практики.
 • Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри (триместри) та режим роботи встановлюється у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням із відповідним органом управління освітою.
 • Навчальний рік у ліцеї поділяється на семестри.
 • Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог, затверджується наказом директора ліцею.
 • Тижневий режим регламентується розкладом занять, який затверджується директором ліцею.
 • Тривалість уроку в ліцеї - 45 хвилин. Допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної складової частини робочого навчального плану і профільних дисциплін. У ліцеї можуть бути обраними інші, крім уроку, форми організації навчально-виховного процесу.
 • Загальна тривалість канікул протягом навчального року становить не менш як 30 календарних днів.
 • Навчання та спілкування учнів у ліцеї здійснюється державною мовою.
 • Рівень знань учнів визначається за критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, які затверджені Міністерством освіти і науки України.
 • Учні, які мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень навчальних досягнень (1,2,3 бали) хоча б з одного профільного предмета, а також систематично або грубо порушують дисципліну (перелік порушень визначається правилами внутрішнього розпорядку університету та ліцею), за рішенням педагогічної ради ліцею, наказом директора відраховуються з ліцею.
 • Про можливе відрахування батьки учня або особи, які їх замінюють, інформуються не пізніше ніж за один місяць у письмовій формі. У двотижневий строк до можливого відрахування письмово повідомляється орган управління освітою за місцем проживання учня. За сприяння відповідного органу управління освітою такі учні переводяться до іншого навчального закладу.
 • Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених чинним законодавством України).
 • Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.
 • За рішенням ради ліцею, за погодженням із засновниками, може бути запроваджена рейтингова система обліку успішності учнів. При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.
 • Навчання у випускних (9-х, 11-х) класах завершується державною підсумковою атестацією.
 • Звільнення учнів від державної підсумкової атестації проводиться в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
 • За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель успішності, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту).
 • Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів та батьків завідувачами кафедр університету та ліцею, кураторами, викладачами та головою атестаційної комісії.
 • Переведення учнів ліцею до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
 • Учням, які закінчили основну школу (9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту.
 • Учням, які закінчили старшу школу (11-й клас), видається атестат про повну загальну середню освіту. За результатами навчання та державної підсумкової атестації учні можуть отримувати кваліфікаційне посвідчення «Молодша медична сестра по догляду за хворими», «Оператор ПЕОМ», а також нагрудний знак про закінчення ліцею, зразок якого затверджується засновниками.
 • За відмінні успіхи у навчанні учні перевідних класів можуть нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а випускники – похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями – золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною – «За досягнення в навчанні». За відмінні успіхи у навчанні випускникам 9-х класів видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки України.
 • За відмінні успіхи в навчанні учні також можуть бути нагороджені подяками, почесними відзнаками, грамотами ректора університету, персональними стипендіями Міжнародного Благодійного Фонду імені П. Куліша із врученням почесного номерного сертифікату, іменними стипендіями імені А.П. Ромоданова, М.М. Амосова, значком «Відмінник навчання», преміями та заносяться до Золотої Книги Пошани ліцею. Можуть встановлюватися інші форми морального і матеріального заохочення.
 • Для підвищення ефективності навчально-виховної роботи ліцей підтримує постійний зв'язок з випускниками, які навчаються в університеті та інших вищих навчальних закладах.
 • У ліцеї урочисто відзначаються всі державні свята, дні - міста Києва, університету, медичного працівника, здоров'я, Шевченківського району, ліцею, народження академіків Олександра Богомольця, Миколи Амосова та Андрія Ромоданова, письменника Пантелеймона Куліша, а також посвята в ліцеїсти, останній дзвоник та випускний вечір.
 • Особові справи учнів зберігаються в ліцеї відповідно до чинного законодавства України.

3. Учасники навчально-виховного процесу

 

  • Учасниками навчально-виховного процесу в ліцеї є: учні, керівники, педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, інші спеціалісти ліцею, батьки або особи, які їх замінюють.
  • Статус, права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу, їх права та обов’язки визначаються Законами України « Про освіту » , « Про загальну середню освіту » , іншими актами законодавства, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад , цим статутом, правилами внутрішнього розпорядку ліцею.
  • Учні ліцею мають право на:
 • доступність та безоплатність повної загальної середньої освіти;
 • повагу людської гідності, вільне висловлювання поглядів, переконань;
 • вибір форми навчання, предметів варіативної частини робочого навчального плану, факультативів, спеціальних курсів, позакласних занять;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;
 • користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, лікувально-оздоровчою базою ліцею та університету;
 • доступ до інформації з усіх галузей знань на всіх носіях (друковані, електронні тощо);
 • участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо, які проводяться як у ліцеї, університеті, так і за їх межами;
 • отримання додаткових, у тому числі платних, освітніх послуг;
 • перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частин;
 • участь у роботі органів громадського самоврядування ліцею;
 • участь в обговоренні та внесенні власних пропозицій щодо організації навчально-виховного процесу, свого дозвілля;
 • участь у роботі творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій адміністрації університету та ліцею, педагогічних працівників, психологів та інших працівників, які порушують їх права або принижують честь та гідність, зокрема, на захист недоторканості особистих речей, записів та паперів.
  • Учні ліцею зобов'язані:
 • систематично і глибоко оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі, не меншому ніж це визначено Державним стандартом загальної середньої освіти, підвищувати свій загальний культурний рівень, щоб стати всебічно розвиненою, освіченою, культурною людиною, бути готовим до відданого служіння Україні й Людині;
 • сумлінно вивчати спеціальні предмети і готувати себе до навчання у вищому медичному навчальному закладі та роботи медичного працівника;
 • з належною повагою і шаною ставитись до своїх викладачів, наставників, старших колег, які допомагають їм зробити перші кроки до майбутньої професії лікаря, та інших учнів;
 • брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом ліцею, його статутом;
 • активно працювати на заняттях, самостійно виконувати навчальні завдання;
 • бути дисциплінованими, не допускати негідних вчинків та утримувати від цього інших;
 • виконувати вимоги педагогічних та інших працівників ліцею відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку ліцею та університету;
 • дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм та Кодексу Честі ліцеїста;
 • активно пропагувати здоровий спосіб життя (в ліцеї категорично забороняється вживання наркотичних речовин, алкоголю, а також паління);
 • брати посильну участь у різних видах суспільно корисної праці;
 • бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;
 • дотримуватися правил особистої гігієни.
  • Учні ліцею залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.
  • За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону .
  • Педагогічними працівниками можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.
  • Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників ліцею, інші трудові відносини регулюються чинним законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами. При цьому у ліцеї призначення на посаду педагогічних працівників здійснюється за трудовими договорами, контрактами, в тому числі на конкурсній основі, директором ліцею після погодження з ректором університету. Порядок проведення конкурсу затверджується засновниками.
  • Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі чинного законодавства України директором ліцею за погодженням із ректором університету та головою ради ліцею і затверджується управлінням освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.
  • Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.
  • Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом ліцею або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням чинного законодавства України про працю.
  • Відволікання педагогічних працівників ліцею від виконання їх професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність ліцею , здійснюється лише за їх згодою .

  • У ліцеї обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством України.
  • Педагогічні працівники мають право на:
 • захист прав, професійної та людської честі і гідності;
 • самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів;
 • участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу ліцею;
 • проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;
 • участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів ліцею та інших органів самоврядування, виявлення педагогічної ініціативи;
 • обрання форми та здійснення підвищення своєї кваліфікації; на навчання у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • проходження атестації для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримання її в разі успішного проходження атестації ;
 • соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства ;
 • на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства України;
 • об’єднання у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством .
  • Педагогічні працівники ліцею зобов'язані:
  • забезпечувати належний рівень викладання предметів відповідно до навчальних програм та вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;
  • систематично, науково аргументовано викладати предмет, давати учням глибокі знання та прищеплювати трудові навички, розвивати самостійність та ініціативу;
  • контролювати рівень навчальних досягнень учнів;
  • нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, директора ліцею;
  • сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей учнів; а також збереженню їх здоров'я, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
  • сприяти зростанню авторитету університету, ліцею та медичної професії;
  • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
  • виховувати в учнів повагу до батьків, жінок, старших за віком; народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
  • уважно вивчати індивідуальні особливості учнів під час навчально-виховного процесу;
  • готувати учнів до самостійного життя, роботи медичного працівника з дотриманням принципів взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
  • дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів та їх батьків;
  • захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства,
  • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної культури;
  • виконувати статут ліцею, університету, їх правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
  • виконувати накази і розпорядження директора ліцею, органів управління освітою;
  • брати участь у роботі педагогічної ради.
  • Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку університету та ліцею, не виконують посадових обов'язків, умов колективного, трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства України.
  • Інженерно-технічні працівники, навчально-допоміжний персонал приймаються на роботу директором ліцею та звільняються згідно з чинним законодавством України, їхні права, обов'язки регулюються трудовим законодавством України, статутом ліцею, а також його правилами внутрішнього розпорядку.
  • Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:
 • створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування ;
 • звертатись до органів управління освітою, засновників, директора ліцею і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
 • приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності ліцею;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази ліцею;
 • на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування ліцею та у відповідних державних, судових органах.
  • Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:
 • створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
 • постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан своїх дітей;
 • створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 • виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
 • виховувати в дітях повагу до законів, прав, основних свобод Людини;
 • забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту ліцею;
 • поважати честь і гідність дитини та працівників ліцею.
  • У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, ліцей може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав .
  • У навчально-виховному процесі ліцею мають право брати участь науково-педагогічні працівники університету, науково-дослідницьких центрів, інститутів у межах, визначених чинним законодавством України, статутом університету та ліцею.
  • Учасники навчально-виховного процесу набувають прав і виконують обов'язки, що визначаються даним статутом та договором із ліцеєм.
  • За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов'язків, порушення статуту ліцею на них може бути накладене стягнення в порядку, визначеному чинним законодавством України, статутом ліцею, його правилами внутрішнього розпорядку.
  • Представники громадськості мають право:
 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування ліцею;
 • керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;
 • сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню ліцею;
 • проводити консультації для педагогічних працівників;
 • брати участь в організації навчально-виховного процесу.
  • Представники громадськості зобов'язані:
 • дотримуватися статутів університету та ліцею;
 • виконувати накази та розпорядження адміністрації, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів ліцею від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

Управління ліцеєм

 

 • Керівництво ліцеєм здійснюється його директором, який призначається на посаду та звільняється з посади за поданням Вченої ради університету та голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації директором Департаменту освіти і науки, молоді та спорту, і має повноваження і обов'язки, передбачені чинним законодавством України для директора загальноосвітнього навчального закладу.
 • Директором ліцею може бути тільки громадянин України, який має вищу освіту на рівні спеціаліста або магістра, науковий ступінь кандидата наук, вчене звання старший викладач або доцент та стаж педагогічної роботи не менш як 7 років.
 • Директор ліцею несе персональну відповідальність перед засновниками за реалізацію державної освітньої політики, організацію, зміст і результати навчально-виховного процесу в закладі.
 • Директор ліцею:

здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

організовує навчально-виховний процес;

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу ;

створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами;

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;

забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку та посадові обов'язки працівників ліцею;

призначає за погодженням з радою ліцею класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання, виховання;

несе відповідальність за свою діяльність перед засновниками, конференцією та радою ліцею, педагогічними працівниками, батьками, учнями;

щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.

 • Для забезпечення управління навчально-виховним процесом та організації повсякденної діяльності ліцею в його штаті передбачаються посади заступника директора ліцею з навчально-виховної, навчальної, виховної, наукової, методичної, адміністративно-господарської роботи, практичного психолога та соціального педагога.
 • Заступники директора ліцею призначаються і звільняються з посади за поданням його директора наказом управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за погодженням із ректором університету.
 • Штатний розпис ліцею розробляється відповідно до виробничих потреб та фінансових можливостей і затверджується в установленому чинним законодавством України порядку.
 • Контроль за забезпеченням ліцеєм державних стандартів рівня освіти виконання покладених на нього завдань здійснюється засновниками.
 • Вищим органом громадського самоврядування ліцею є конференція колективу, що скликається не менше одного разу на рік.
 • Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій: працівників ліцею – зборами трудового колективу; учнів – класними зборами; батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.
 • Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників ліцею – 1/3, учнів – 1/3, батьків і представників громадськості – 1/3. Термін їх повноважень становить 2 роки.
 • Конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.
 • Право скликати конференцію мають засновники, голова ради ліцею, директор ліцею, делегати конференції, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості.
 • Конференція:

обирає раду ліцею, її голову, встановлює термін їх повноважень - 2 роки,

заслуховує звіт директора і голови ради ліцею;

розглядає питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності ліцею;

затверджує основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядає інші найважливіші напрями діяльності ліцею;

приймає рішення про стимулювання праці директора ліцею, голови ради ліцею та інших педагогічних працівників;

у разі, коли директор не справляється зі своїми обов'язками, ставить питання про його невідповідність посаді.

 • У період між конференцією діє рада ліцею.
 • Метою діяльності ради ліцею є:

сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку ліцею та вдосконалення навчально-виховного процесу;

формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління ліцеєм;

розширення колегіальних форм управління ліцеєм;

підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

 • Основними завданнями ради ліцею є:

підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку ліцею та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

формування навичок здорового способу життя;

створення належного педагогічного клімату в ліцеї;

сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та ліцеєм з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

 • До ради ліцею обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІІ -го ступеня навчання, батьків і громадськості.
 • Представництво в раді та загальна її чисельність визначаються конференцією ліцею.
 • Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно конференцією.
 • На чергових виборах склад ради ліцею поновлюється не менше ніж на третину.
 • Рада ліцею діє на засадах:

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

дотримання вимог чинного законодавства України;

колегіальності ухвалення рішень;

добровільності і рівноправності членства;

гласності.

 • Рада працює за планом, що затверджується конференцією.
 • Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою двох разів на навчальний рік.
 • Засідання ради ліцею може скликатися її головою або з ініціативи засновників, директора ліцею, а також членів ради.
 • Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.
 • У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради ліцею.
 • Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству України та статуту ліцею, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які є їх законними представниками, та громадськості.
 • У разі незгоди адміністрації ліцею з рішенням ради ліцею створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.
 • До складу комісії входять представники органів громадського сам оврядування, адміністрації, профспілкового комітету ліцею.
 • Голова ради ліцею може бути членом педагогічної ради.
 • Головою ради ліцею не можуть бути директор та його заступники.
 • Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою ліцею.
 • Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності ліцею, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.
 • Рада ліцею:

організовує виконання рішень конференцій;

вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи ліцею та здійснює контроль за його виконанням;

разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням статуту ліцею;

затверджує режим роботи ліцею;

сприяє формуванню мережі класів ліцею, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення учнів до нагородження похвальними листами «За високі досягнення у навчанні», похвальними грамотами «За особливі успіхи у вивченні окремих предметів», медалями - золотою «За особливі успіхи у навчанні», срібною – «За успіхи в навчанні», подяками ректора університету, персональними стипендіями Міжнародного Благодійного Фонду імені П. Куліша із врученням почесного номерного сертифікату, іменними стипендіями, значком «Відмінник навчання», преміями, почесними відзнаками ректора університету, грамотами, стипендіями імені А.П. Ромоданова, М.М. Амосова та занесення до Золотої Книги Пошани ліцею;

разом із педагогічною радою ліцею визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

вносить на розгляд педагогічної ради ліцею та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

здійснює контроль за використанням коштів загального та спеціального фондів місцевого бюджету;

розглядає питання родинного виховання;

бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

сприяє педагогічній освіті батьків;

сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями;

організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи ліцею;

вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

 • При ліцеї за рішенням конференції створена і діє піклувальна рада.
 • Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.
 • Основними завданнями піклувальної ради є:

сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;

співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у ліцеї;

зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази ліцею;

організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов'язкового навчання;

запобігання дитячій бездоглядності;

сприяння працевлаштуванню випускників ліцею;

стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів та ліцеєм.

 • Піклувальна рада формується в складі 15 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.
 • Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.
 • Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора ліцею та за погодженням з ректором університету.
 • У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на конференції на його місце обирається інша особа.
 • Піклувальна рада діє на засадах:

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

дотримання вимог чинного законодавства України;

самоврядування;

колегіальності ухвалення рішень;

добровільності і рівноправності членства;

гласності.

 • Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж два рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більшості її членів.
 • Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.
 • Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.
 • Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.
 • Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу ліцею, батьків, громадськості, їх виконання організовується членами піклувальної ради.
 • Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.
 • З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.
 • Голова піклувальної ради:

скликає і координує роботу піклувальної ради;

готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради; визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

 • Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.
 • Піклувальна рада має право:

вносити на розгляд органів виконавчої влади, засновників, директора ліцею, конференції пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази ліцею, стимулювання творчої праці педагогічних працівників, учнів;

залучати додаткові джерела щодо фінансування ліцею;

вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази ліцею;

брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи ліцею, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють (офіційні опікуни), представники учнівського самоврядування.

 • У ліцеї створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.
 • Головою педагогічної ради є директор ліцею.
 • Педагогічна рада розглядає питання:

удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу в ліцеї;

планування та режим роботи ліцею;

варіативної складової робочого навчального плану;

переведення учнів до наступних класів, їх випуску, видача документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

участі в інноваційній та експериментальній діяльності ліцею , співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

морального та матеріального заохочення учнів та працівників ліцею;

морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів (вихованців), працівників ліцею за невиконання ними своїх обов’язків;

педагогічна рада розглядає також інші питання, пов’язані з діяльністю закладу .

 • Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб ліцею.
 • Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.
 • Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.
 • У ліцеї можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність

 

 • З метою забезпечення діяльності ліцею його засновники передають у користування та його оперативне управління об'єкти права власності (споруди, будівлі, майнові комплекси, обладнання, а також інше необхідне майно споживчого, соціально-культурного та іншого призначення), що належить їм на правах власності.
 • Матеріально-технічна база ліцею включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена в його балансі.
 • Майно ліцею належить до комунальної власності територіальної громади м. Києва і закріплене за ним на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства України.
 • Ліцей відповідно до чинного законодавства України користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
 • Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна ліцею проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.
 • Збитки, завдані ліцею внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.
 • Для забезпечення навчально-виховного процесу база ліцею складається із навчальних кабінетів, майстерень, а також спортивного, актового і читального залів, бібліотеки, архіву, інформаційно-ресурсного Інтернет-центру, медичного, лінгафонного і комп'ютерного кабінетів, їдальні та буфету, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження тощо.
 • Фінансово-господарська діяльність ліцею проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України « Про освіту » , « Про загальну середню освіту » та інших нормативно-правових актів.
 • Фінансово-господарська діяльність ліцею здійснюється на основі його кошторису за погодженням із власником або уповноваженим ним органом.
 • Джерелами формування кошторису ліцею є:

є кошти відповідного бюджету в розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчально-виховного процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти;

кошти, отримані за надання в установленому порядку платних послуг;

благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від передачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

інші джерела, не заборонені законодавством.

 • У ліцеї може створюватися фонд загального обов'язкового навчання (фонд всеобучу), який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.
 • Кошти фонду загального обов'язкового навчання (фонд всеобучу) зберігаються на рахунку ліцею в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису ліцею.
 • Облік і використання коштів фонду загального обов'язкового навчання (фонд всеобучу) здійснюються згідно з наказом директора ліцею, що видається на підставі рішення ради ліцею, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством України.
 • Контроль за правильним використанням в ліцеї коштів фонду загального обов'язкового навчання (фонд всеобучу) здійснюється власником або уповноваженим ним органом.
 • Ліцей має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами підприємств, установ, організацій або фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов свого колективу.
 • Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в ліцеї визначається чинним законодавством України та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади.
 • За рішенням засновників ліцею бухгалтерський облік може здійснювати самостійно або через централізовану бухгалтерію.
 • Ліцей здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності і надає фінансову, статистичну та іншу звітність у порядку, встановленому чинним законодавством України. Фінансова звітність ліцею надається Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку.

 

6. Міжнародне співробітництво

 

Ліцей за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до чинного законодавства України прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

Ліцей має право відповідно до чинного законодавства України укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, фондами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

 

7. Контроль за діяльністю ліцею

 

Контроль за діяльністю ліцею з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти здійснюється Міністерством освіти і науки України та засновниками.

Основною формою державного контролю за діяльністю ліцею є державна атестація, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) ліцею з питань організації навчально-виховного процесу.

Зміст, види і періодичність перевірок (інспектування) визначаються Міністерством освіти і науки України, Департаментом освіти і науки міста Києва, засновниками та управлінням освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації залежно від стану організації навчально-виховної роботи, але не частіше ніж два рази на рік.

7.5. Перевірки (інспектування) з питань, не пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу в ліцеї, проводяться його засновниками відповідно до чинного законодавства України.

 

8. Реорганізація або ліквідація ліцею

 

Рішення про реорганізацію або ліквідацію ліцею приймається власником.

Реорганізація ліцею відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісію, призначеною засновниками, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління ліцеєм.

Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно ліцею, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновникам.

Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з ліцеєм на час ліквідації, повідомляються про його ліквідацію в письмовій формі.

У випадку реорганізації права та зобов'язання ліцею переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства України або визначених навчальних закладів.

При реорганізації чи ліквідації ліцею учням, які навчалися в ньому, забезпечується можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства України.

При реорганізації чи ліквідації ліцею працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до чинного трудового законодавства України.

   

Офіційний сайт Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
© Copyright 2004-2011. All rights reserved.