Піклувальна рада
Положення

ОСІДОК І ЮРИДИЧНА АДРЕСА

Юридична адреса:

01601, Україна,
м. Київ, бульвар Т.Шевченка,13,
Ректорат Національного медичного університету ім. О.О.Богомолця.
Тел.:
234-85-61, 287-27-38, 599-53-13
E-mail:
uml_nmu@ukr.net

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Рівень освіти визначає авторитет держави у сучасному світі і людини у суспільстві. Національна система освіти має глибокі історичні традиції й витоки, з нею пов'язані видатні постаті, відкриття і досягнення, яких збагатили світову фундаментальну науку й культуру.
Сучасна державна політика у галузі освіти покликана надати пріоритету розвитку науки і освіти, як визначальних факторах розбудови незалежної України, забезпечити майбутнє нації, зберегти єдність поколінь, створити умови для допрофесійного і професійного становлення кожного громадянина.
1.1. Піклувальна Рада - це добровільний, демократичний, незалежний, самодостатній орган самоврядування, який формується з представників державних інститутів, владних структур, установ, організацій, окремих громадян з метою підсилення організаційно-педагогічної роботи в медичному ліцеї.
1.2. Діяльність Піклувальної Ради будується на засадах законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав її учасників, гласності, добровільності та самоврядування.
1.3. Діяльність Ради має суспільний характер, що не суперечить її взаємодії з органами державної влади й не позбавляє права на отримання державної підтримки.
1.4. У своїй діяльності Піклувальна Рада керується Конституцією України, Законами України "Про освіту" та "Про загальну середню освіту", Декларацією прав людини, Конвенцією про права дитини, Концепцією виховання дітей та молоді в національній системі освіти та Статутами Національного медичного університету і медичного ліцею та іншими нормативно-правовими актами.
1.5. Головною метою Піклувальної Ради є піднесення державної та суспільної вагомості отримання медичної професії, посилення її авторитету та престижу, забезпечення доступності отримання загальної середньої і спеціальної освіти в умовах Українського медичного ліцею Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця для дітей всіх громадян України незалежно від статі, расової, національної приналежності, соціального та майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, віросповідання, місця проживання та інших обставин.
1.6. Піклувальна Рада діє на засадах: самоврядування, колегіальності, добровільності і рівноправності членства, законності та гласності. Вона є незалежною від вимог релігій, політичних партій і рухів, працює у відповідності із своїми повноваженнями, визначеними даним Положенням.
1.7. Піклувальна Рада інформує про свою діяльність у доступній формі.
1.8. Піклувальна Рада Українського медичного ліцею не є юридичною особою, не має печатки, кошторису, власного майна, не має права збирати внески в грошовій та натуральній формі, здійснювати фінансову, господарську або комерційну діяльність.
1.9. Піклувальна Рада медичного ліцею, згідно свого Положення, не може бути реорганізована в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ РОБОТИ

2.1. Формування громадсько - державного управління освітнім процесом, привернення уваги державних, приватних, громадських та інших організацій, трудових колективів, науково - дослідних установ, підприємств та окремих громадян до сучасних проблем освіти та виховання, що потребують практичної допомоги, зокрема, у вирішенні проблеми допрофесійної підготовки учнів на медичні спеціальності.
2.2. Створення оптимальних умов для виховання національної еліти, справжніх патріотів України, громадян правої, демократичної, соціальної, незалежної Держави, що поважають закони, права й свободи Людини та мають високу свідомість.
2.3. Сприяння розвитку медичного ліцею, як інноваційного центру середньої освіти, культури, науки і нових освітніх технологій, забезпечення інтеграції допрофесійної і професійної освіти.
2.4. Забезпечення соціально-економічних умов для пріоритетного розвитку якісної допрофесійної системи освіти, вище за нормативне її фінансування, координація діяльності благодійних фондів, асоціацій, державних і приватних інститутів й установ для матеріальної підтримки і підвищення соціального статусу викладачів та ліцеїстів.
2.5. Забезпечення доступу викладачів і ліцеїстів до новітніх інформаційних програм, технологій, мереж і баз даних, до сучасної навчальної і наукової літератури.
2.6. Підтримка різних форм самоорганізації учнів як важливої складової всієї національної системи освіти і формування громадянської правої культури молоді.
2.7. Активне залучення засобів масової інформації до поширення і реалізації досвіду роботи Національного медичного університету і медичного ліцею та інтеграцію національної і світової систем освіти з врахуванням вітчизняного досвіду й традицій.
2.8. Формування нових творчих наукових структур та залучення до роботи талановитих педагогів-практиків, які досліджують проблему допрофесійної підготовки молоді на медичні спеціальності та впровадження новітніх освітніх технологій.
2.9. Сприяння встановленню та розвитку міжнародних зв'язків.

3. ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА ПІКЛУВАЛЬНОЇ РАДИ

3.1. Піклувальна Рада створюється за рішенням Конференції трудового колективу та Ради медичного ліцею. Ії персональний склад (за згодою) затверджується Вченою Радою Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. У випадку, коли хтось із членів Ради вибуває, на його місце обирається інша особа.
3.2. Піклувальна Рада формується у складі 15 осіб. Члени ради (за згодою) можуть створювати комісії, ініціативні групи до складу яких можуть входити представники адміністрації, професорсько - викладацького складу Національного медичного університету, батьківської громади ліцею та базової школи.
3.3. Голова Піклувальної Ради обирається шляхом відкритого голосування на її першому засіданні з числа членів Ради.
3.4. З числа членів Ради також обираються три заступника Голови Ради та секретар.
3.5. Голова Піклувальної Ради:
- скликає і координує роботу Піклувальної Ради;
- готує і проводить засідання, затверджує рішення Піклувальної Ради;
- визначає функції своїх заступників, секретаря та інших членів;
- представляє Піклувальну Раду в державних органах влади, інститутах та організаціях з питань віднесених до її повноважень;
- має право делегувати свої повноваження членам Піклувальної Ради;
- є повноправним членом Вченої Ради Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця та Ради Українського медичного ліцею.
3.6. Голова Піклувальної Ради, його заступники та її члени працюють виключно на громадських засадах.
3.7. Робота Піклувальної ради планується у довільному порядку. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше двох разів на рік.
3.8. Засідання Піклувальної Ради можуть проводитись також на прохання Ректора Національного медичного університету, Голови Ради Українського медичного ліцею або на вимогу третини і більше її членів.
3.9. Засідання Піклувальної Ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.
3.10. На засіданні Піклувальної Ради ведеться протокол, який підписується її Головою або заступниками та секретарем.
3.11. Піклувальна Рада приймає рішення простою більшістю голосів її членів. Її рішення мають рекомендаційний характер.
3.12. Не менше одного разу на рік Голова Піклувальної Ради звітує у довільній формі про свою роботу Ради на Вченій Раді Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця.

4. ПРАВА ЧЛЕНІВ ПІКЛУВАЛЬНОЇ РАДИ

4.1. Члени Піклувальної Ради мають право бути обраними до керівних органів Ради, вносити свої пропозиції стосовно її діяльності та вийти зі складу Ради.
4.2. Вносити на розгляд державних інститутів та органів влади, ректору Національного медичного університету пропозиції щодо всіх питань навчально-виховної та науково-методичної процесу ліцею.
4.3. Сприяти залученню додаткових джерел фінансування ліцею.
4.4. Члени Піклувальної Ради мають право бути поінформованими щодо рішень засідань Вченої Ради медичного університету, Ради ліцею, педагогічної ради, кафедральних нарад, колегії педагогів-кураторів, викладацьких та учнівських зборів медичного ліцею та направляти своїх представників для обговорення питань, що стосуються діяльності навчального закладу.
4.5. Постійно визначати форми, об'єкти, суб'єкти і обсяги благодійної допомоги.
4.6. Займатися видавничою діяльністю, виробляти, купувати та розповсюджувати літературу освітнього, наукового та виховного напрямку.
4.7. Здійснювати у встановленому порядку поїздки за кордон своїх членів для участі в різних громадських заходах у рамках своєї діяльності.
4.8. Сприяти у направленні за кордон школярів, студентів та громадян для навчання в різноманітних освітніх закладах та прийомів з цією метою іноземних громадян.
4.9. Сприяти стимулюванню інтелектуальної праці професорсько-викладацького складу медичного університету, ліцею та базової школи, а також учнів ліцею.
4.10. Не допускається втручання членів Піклувальної Ради у навчально-виховний процес медичного ліцею, зокрема, відвідування уроків без згоди адміністрації Національного медичного університету та ліцею.
4.11. Брати участь у зверненні громадян з питань, що стосуються роботи ліцею, з метою сприяння їх вирішення у встановленому порядку.
4.12. Мати інші права згідно із чинним законодавством України. При цьому освітні, громадські, приватні та інші організації, установи, які беруть участь у діяльності Піклувальної Ради, не несуть відповідальність за зобов'язання Ради, так само як і остання за зобов'язання освітніх, громадських, приватних та інших організацій, установ, а також членів Ради, не уповноважених Піклувальною Радою для здійснення будь-якої діяльності в інтересах ліцею.

5. МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ ПІКЛУВАЛЬНОЇ РАДИ

Згідно зі своїми цілями та завданнями Рада має право на міжнародну діяльність, може організовувати зустрічі з представниками аналогічних зарубіжних організацій та установ, які бажають брати участь у діяльності Ради. Проводити виставки, аукціони, благодійні акції, зустрічі з відомими зарубіжними діячами культури, освіти, виховання, науки, політики та бізнесу, приватними особами, а також в інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.
Одним з пріоритетних напрямків у міжнародній діяльності Пікулувальної Ради є також співробітництво з українською діаспорою.


6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1 Зміни та доповнення до даного Положення набирають чинності після прийняття їх конференцією трудового колективу ліцею і затвердження Вченою радою Національного медичного університету та Радою Українського медичного ліцею.
6.2 Адміністрація Національного медичного університету, Українського медичного ліцею та базової школи ліцею може приймати рішення у зв`язку з порушенням даного Положення.


Положення затверджено конференцією трудового колективу Українського медичного ліцею,
Вченою Радою НМУ імені О.О. Богомольця та
Радою Українського медичного ліцею

Офіційний сайт Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
© Copyright 2004-2011. All rights reserved.