Рада ліцею
Положення
ПОЛОЖЕННЯ
про "Раду Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О. О. Богомольця"

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Вищим органом громадського самоврядування медичного ліцею повинна бути конференція трудового колективу. Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій закладу:
 • працівників ліцею - зборами трудового колективу;
 • учнів ліцею - класними зборами;
 • батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.

Нами визначено, що кожна категорія обирає дванадцять делегатів. Термін їх повноважень один рік. Конференція легітимна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Конференція скликається не менше одного разу на рік. Ми вважаємо, що право скликати конференцію мають ректор медичного університету, голова Ради медичного ліцею, директор ліцею, делегати конференції, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості.

Повноваження конференції медичного ліцею:

 • вносить пропозиції ректору медичного університету щодо призначення нових членів Ради медичного ліцею (за згодою);
 • заслуховує звіт директора медичного ліцею про його роботу, дає їй оцінку відкритим або таємним голосуванням;
 • затверджує основні напрямки вдосконалення діяльності медичного ліцею, розглядає найважливіші питання навчально-виховного процесу;
 • порушує клопотання щодо стимулювання праці директора медичного ліцею;
 • у разі коли директор не справляється зі своїми обов‘язками, ставить питання перед ректором медичного університету про його невідповідність посади.
 • У період між конференціями трудового колективу вищим робочим органом громадського самоврядування закладу є Рада медичного ліцею.
 • Рада медичного ліцею створюється наказом ректора Національного медичного університету, на підставі Закону України "Про освіту", згідно із Статутами медичного університету і медичного ліцею, з метою координації навчально - виховної, науково - дослідної, методичної та експериментальної діяльності в інноваційному закладі освіти.

 

2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ ЛІЦЕЮ

 

 • Організовує виконання рішень конференції трудового колективу ліцею.
 • Затверджує режим роботи ліцею.
 • Організує і координує навчально-виховну, науково-дослідну, методичну та експериментальну діяльність.
 • Вносить зміни і доповнення до правил прийому і випуску учнів з медичного ліцею, визначає терміни проведення вступних іспитів, формує перелік і форми їх проведення та подає їх на затвердження ректору медичного університету.
 • Визначає зміст робочих навчальних програм і планів, напрямків роботи товариств, клубів, факультативів, програм виховної роботи, затверджує їх щорічні звіти.
 • Організовує необхідну експертизу й дає дозвіл на апробацію авторських інтегрованих робочих навчальних програм, підручників, посібників, дидактичних і методичних матеріалів, поданих кафедрами медичного університету і базової школи ліцею.
 • Підтримує ініціативи щодо удосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів.
 • Дає дозвіл на участь у навчально-виховному процесі, керівництві учнівськими об‘єднаннями за інтересами наукових працівників, працівників культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій.
 • Вносить пропозиції адміністрації медичного університету і ліцею щодо стимулювання педагогічних та інших працівників ліцею.
 • Визначає спільно з адміністрацією медичного університету і ліцею умови і критерії атестації викладачів медичного ліцею.
 • Приймає рішення стосовно подання педагогічної ради про нагородження учнів і випускників ліцею за успіхи у навчанні (праці), присудження іменних і персональних стипендій тощо.
 • У присутності батьків (офіційних опікунів) розглядає пропозиції педагогічної ради про виключення учня із ліцею і за наявності підстав порушує клопотання перед ректором медичного університету про його подальше навчання у відповідному класі.
 • Разом з батьками (офіційними опікунами) бере участь у розгляді державних і громадських організаціях питань, що стосуються їхніх інтересів.
 • Разом з медичним університетом або уповноваженим ним органом, громадськими організаціями, директором ліцею створює умови для педагогічної освіти батьків.
 • Розглядає пропозиції, скарги, зауваження учасників навчально-виховного процесу, відповідних структурних підрозділів органів державного управління з питань роботи ліцею і приймає відповідні рішення.
 • організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів.
 • Контролює витрачання бюджетних коштів, визначає напрямки використання бюджетних і позабюджетних коштів ліцею для розв’язання перспективних проблем удосконалення його діяльності.
 • Розподіляє бюджетні і позабюджетні кошти ліцею.
 • Визначає структуру системи громадського самоврядування ліцею.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА РАДИ

 

 • Склад Ради ліцею: перший проректор (проректор з навчальної роботи) медичного університету (голова Ради ліцею), директор ліцею (заступник голови Ради), директор базової школи ліцею, начальник навчального відділу медичного університету, начальник планово-фінансового відділу медичного університету, головний бухгалтер медичного університету, завідувач кафедрою медичної і біологічної фізики, завідувач кафедрою біології, завідувач кафедрою загальної хімії, завідувач кафедрою біохімії, завідувач кафедрою іноземної мови, завідувач кафедрою латинської мови, завідувач кафедрою пропедевтики внутрішніх хвороб, завідувач кафедрою української мови і літератури, педагоги - куратори (соціальні педагоги) медичного ліцею, заступники директора медичного ліцею, голова батьківської ради ліцею, голова учнівського парламенту ліцею.
 • Періодичність засідань Ради медичного ліцею не менше як три рази на рік для вирішення питань у межах визначеної компетенції відповідно до потреб ліцею.
 • На засідання Ради ліцею можуть запрошуватись викладачі медичного університету і базової школи ліцею, представники батьківської та учнівської громад.
 • Засідання Ради є легітимним, якщо у ньому бере участь не менше двох третин її членів.
 • Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів і вступають у дію після їх затвердження ректором Національного медичного університету.
 • Робота Ради планується в довільній формі відповідно до потреб медичного ліцею. При цьому члени Ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.
 • Кількість засідань Ради визначається їх доцільністю, але не менше двох разів на рік. Рішення Ради ліцею вступають у дію після їх затвердження Ректором Національного медичного університету.

 

4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 • Зміни та доповнення до даного Положення набирають чинності після прийняття їх конференцією трудового колективу ліцею, загальними батьківськими зборами і затвердження Радою Українського медичного ліцею.
 • Адміністрація Національного медичного університету, Українського медичного ліцею та базової школи ліцею може приймати рішення у зв`язку з порушенням даного Положення.

 

Офіційний сайт Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
© Copyright 2004-2011. All rights reserved.