Кафедри
Кафедра медичної і біологічної фізики

Завідувач кафедри ЧАЛИЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ, доктор фізико математичних наук, член кореспондент АПН України, за-служений діяч науки і техніки, професор.


 

 

РІК ЗАСНУВАННЯ 1920

Колектив кафедри 2002 року


ІСТОРІЯ КАФЕДРИ
Протягом майже 80 років з моменту відкриття у вересні 1841 року медичного факультету в Київському університеті Святого Володимира і аж до квітня 1920 року, коли на базі медичного факультету університету був створений Київський інститут охорони здоров'я, який у грудні 1920 року був реорганізований в Київську державну медичну академію, а потім рівно через рік в Київський медичний інститут, окремої кафедри для викладання фізики студентам-медикам не існувало.
Першим лектором, що читав у Київському університеті курс фізики для студентів-медиків, був В.П. Чехович, який займав посаду професора на кафедрі загальної фізики до 1846 року. Професор В.П. Чехович, геолог за освітою, читав лекції з фізики в тому обсязі, в якому вона викладалася в духовних закладах, і не йшов далі гімназичного курсу.
Викладання фізики дещо поліпшилося після приходу в Київський університет професора Е.А. Кнорра (1846-1858 pp.) і його наступника -професора М.І. Тализіна, що завідував кафедрою фізики з 1858 р. по 1865 р. З ініціативи Е.А. Кнорра в 1856 р. при університеті була побудована метеорологічна обсерваторія, яка існує і зараз в центрі Києва, на розі вулиць Воровського та Обсерваторної.
Початок серйозних наукових досліджень на кафедрі фізики Київського університету, в тому числі і на медичному факультеті, пов'язано з ім'ям відомого вченого і педагога, фундатора першої фізичної школи на Україні професора М.П. Авенаріуса (7.09.1835 - 4.09.1895), який очолював кафедру фізики біля 25 років, в період з 1865 р. по 1890 р. Професор М.П. Авенаріус був широко освіченою людиною. Своєю невтомною педагогічною діяльністю і чудовими науковими дослідженнями він зробив великий внесок в розвиток фізичної науки.
Протягом 1873-1877рр. М.П. Авенаріусом і його учнями були отримані точні значення критичних параметрів для багатьох речовин, які увійшли в основний фонд фізичних величин і довго залишалися незмінними. Хоча професор М.П. Авенаріус безпосередньо не займався науковими Дослідженнями в області медичної фізики, з його ініціативи в 1873 р. створюється перша в Київському університеті спеціальна лабораторія медичної фізики, яку очолював доктор медицини А.С. Шкляревський. З 1865 р. по 1890 р. очолював кафедру фізики Київського Університету, в тому числі і на медичному факультеті. А.С. Шкляревський спеціалізувався головним чином в області патологічної фізіодогії і патологічної анатомії. Видав в 1881-1882 pp. "Лекції з медичної фізики". Видячи з аналізу стану медицини, він пропагував необхідність викладання фізики для лікарів. Шкляревський А.С. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медицини на тему: " Про проходження білих кров'яних кульок скрізь колоїдні оболонки". Основні роботи присвячені проблемам запалення, проникності судинної стінки, фізіології капілярів. Першим застосував експериментальний метод для аналізу механізму екстра-вазації і міграції лейкоцитів.
Наступником професора М.П.Авенаріуса на посаді завідуючого кафедри фізики Київського університету Cв. Володимира протягом 13 років (1890-1903рр.) був професор М.М. Шиллєр (13.03.1848 - 23.11.1910), фахівець в області термодинаміки та електродинаміки, який очолив першу в Україні кафедру теоретичної фізики і написав біля 90 наукових робіт. Наукові роботи М.М.Шиллера відносяться до багатьох розділів фізики: механіки, термодинаміки, оптики, молекулярної фізики та ін. Велику популярність мали наукові дослідження М.М.Шиллера присвячені експериментальним обґрунтуванням основних положень одного з самих видатних наукових досягнень XIX віку - електродинамік Дж. Максвелла.
Професор Шиллєр Микола Миколайович очолював кафедру теоретичної фізики Київського ун-ту з 1890 по 1903 р. Закінчив Московським університет (1868 р.) В 1871 - 1874 працював в Берлінському університеті. В 1896р. при Київському університеті було засноване фізико-медичне товариство, метою якого було зближення медицини та інших галузей природознавства, широке використання результатів фундаментальний досліджень в медичній практиці. Очолював це товариство, яке проіснувало приблизно 20 років, завідувач кафедри шкірних хвороб, професор М.І.Стуковенко. Цікаво зазначити, що майже через 100 років після заснування фізико-медичного товариства його робота була відновлена в Київському медичному інституті імені О.О.Богомольця.
Академік Косоногое Йосип Йосипович (31.03.1866 - 22.03.1922) очолював кафедру фізики Київського університету з 1903 по 1920 р. Закінчив Київський ун-т в 1889р. Учень М.П. Авенаріуса. З 1903р. і до 1920 р. керував кафедрою фізики Київського університету. Наукові праці присвячені дослідженню електричних і оптичних явищ. В 1902 р. відкрив оптичний резонанс в області видимих променів і цим явищем пояснив причину яскравого кольору неоднорідних за структурою тіл. Вперше застосував ультрамікроскоп для вивчення яви електролізу. Він був талановитим експериментатором і виконав ряд цінних досліджень, присвячених фізиці діелектриків, фізичній оптиці та деяким іншим питанням, приділяв велику увагу удосконаленню методики викладання фізики як у вищій, так і в середній школі. Професор Й.Й. Косоногов опублікував ряд підручників і навчальних посібників з фізики, в тому числі керівництво з фізики для студентів університетів.
Першим завідуючим кафедрою фізики Київського медичного інституту був професор Б.М. Янкович, який керував нею з 1920 р. по 1922 р. Учень Н.І.Косоногова. Організатор першого у Києві рентгенодіагностичного кабінету при факультетській хірургічній
клініці проф. Н.М. Волковича (1914). Голова Союзу молодших викладачів вищих навчальних закладів м. Києва. Наукові праці присвячені теоретичній механіці. Загальний напрямок викладання фізики для студентів-медиків по суті не змінювався аж до початку 50-х років.
Наступниками професора Б.М. Янковича були: професор Г.С. Руденко (завідував кафедрою в 1922-1925 рр.; 1929-1941 рр.; 1943-1948 pp.), професор О.Г. Гольдман (завідував кафедрою в 1925-1929 pp.).

Академік Гольдман Олександр Генріхович (був першим директором найбільш відомого в Україні наукового фізичного закладу - Інституту фізики НАН України) і доцент Д.М. Трубченко (завідував кафедрою в 1941-1943 рр; 1948-1952 pp.) - головну увагу приділяли налагодженню педагогічного процесу, створенню навчальних лабораторій
Єдина спеціальна задача, яку необхідно було вирішити, полягала в підготовці майбутніх лікарів до володіння фізичною апаратурою.
Існували ще й інші причини, які гальмували перебудову курсу фізики в Київському медичному інституті на нових засадах. Сюди потрібно віднести, передусім, вельми слабку, особливо зразу ж після організації
інституту, забезпеченість кафедри високоякісною фізичною апаратурою. Положення мало змінилося і в перші роки після закінчення Великої вітчизняної війни. Тільки на початку 50-х років стала очевидною необхідність перебудови викладання фізики студентам-медикам.
Професор О.Г.Гольдман (3.11. 1884 - 30.12.1971) завідував кафедрою в 1925-1929рр. Закінчив Лейпцігський (1908) і Київський (1909) університети. Був першим директором найбільш відомого в Україні наукового фізичного закладу - Інституту фізики НАН України.
D 1952 році кафедру фізики Київського медінституту очолив доцент Ю.В.Ігнатович, що закінчив Київський інститут народної освіти (1926). Автор ряду підручників і посібників по викладанню курсу фізики в медичного інституті.
З іншого боку, біофізика зробила рішучий крок від безпосередніх фізичних методів дослідження до широкого трактування фізіологічних і патологічних процесів з фізико-хімічної точки зору. Виникли і стрімко розвивалися біоенергетика, ней-рокібернетика, молекулярна генетика, квантові уявлення в фізіології, радіобіологія та ін. Прогрес в області фізики привів до появи нових галузей медицини - електрофізіології, радіології, радіаційної гігієни та багатьох інших.

Доцент Ігнатович Юрій Вікторович очолював кафедру фізики КМУ з 1952-1968 р.
Теоретична фізика породила такі наукові концепції як гідродинамічна теорія кровообігу, релаксаційна теорія слуху, радикально-ланцюгова теорія променевих пошкоджень тощо.
У цьому напрямку викладачами кафедри фізики Київського медичного інституту, була зроблена дуже велика робота.


Бездєнєжних Є.О. - кандидат пед. наук, доцент. Очолював кафедру з 1968 по 1982 р. Закінчив Хабаровський педагогічний інститут (1941р.). Автор понад 30 наукових робіт, в тому числі ряду навчальних посібників, присвячених методиці викладання фізики в медичних вузах.
В лекційний курс були введені невеликі спеціальні розділи: рентгенівські промені, медична електроніка, молекулярна генетика, кібернетика, включені такі питання, як основи теорії відносності і квантової механіки, парамагнітний резонанс, оптичні квантові генератори, досить детально викладалися проблеми ядерної фізики, напівпровідників та ін. Всі ці питання отримали відображення у виданих кафедрою "Лекціях з фізики", в тому числі і в опублікованому в 1965 р. спеціальному випуску "Фізика і медицина". В цей час на кафедрі фізики дуже плідно працювали наші ветерани - учасники Великої Вітчизняної війни доценти Г.В.Максютін і Є.П.Чорний, завідувач лабораторією М.П.Дудін. Тоді ж розпочинали свій викладацький та науковий шлях ті викладачі, які становлять зараз найбільш досвідчене ядро кафедри медичної і біологічної фізики, -


доценти Б.Т.Агапов, О.В.Говоруха, А.В.Меленевська, М.І.Мурашко, Н.Ф.Радченко, старший викладач Д.А.Макарченко, викладачі Л.М.Денисенко, П.І.Островерхов.

Доцент Агапов Борис Терентійович
Б.Т. Агапов (р.н. 1942) - доктор біологічних наук, доцент. Очолював кафедру з 1982 по 1983 р. Закінчив Ленінградський електротехнічний інститут (1965). З метою спеціалізації практичних занять на кафедрі фізики Київського медичного інституту (на початку 80-х років кафедра отримала нову назву - кафедра медичної і біологічної фізики) вперше був розроблений спеціальний фізичний практикум, на якому кожна задача вирішувалася за допомогою методів і приладів, що безпосередньо використовуються в медичні практиці. На лабораторних заняттях студенти працювали з ультразвуковими приладами, радіоактивними ізотопами і фізіотерапевтичною апаратурою, шумоміром і електрофотокалориметром тощо. Результати роботи по створенню спеціального практикуму були викладені в двох навчальних посібниках: "Спеціалізований практикум з фізики" і "Лабораторні роботи з фізики".

Нового імпульсу науковим дослідженням на кафедрі медичної і біологічної фізики надав перехід в березні 1983 року в Київський медичний інститут з Київського державного університету і обрання на посаду завідувача кафедри члена-кореспондента АПН України, доктора фізико-математичних наук, професора О.В.Чалого. Наукові інтереси професора О.В.Чалого пов'язані в основному з фізикою фазових переходів і критичних явищ в конденсованих середовищах.

Член-кор. АПН України, доктор фізико-математичних наук, професор Чалий Олександр Васильович (р.н. 1938) очолює кафедру медичної і біологічної фізики НМУ з березня 1983 року.
Закінчив фізичний ф-т КДУ ім. Т.Г. Шевченка в 1961 р. Захистив докторську дисертацію у 1978 p., професор (1985р.), член-кор. АПН України (1999р.), Засл. діяч науки і техніки України (2004р.)
В останні 20 років на кафедрі медичної і біологічної фізики проводяться актуальні наукові дослідження, які дозволили отримати нові цінні наукові результати у співпраці з вченими кафедр Національного медичного університету (зокрема, кафедр комунальної гігієни та екології людини, шкірних хвороб, фармакології, нормальної фізіології, офтамології та ін.), ряду інститутів НАН України (Інституту фізики, Інституту ядерної фізики, Інституту напівпровідників, Інституту фізичної хімії, Інституту хімії поверхні, Інституту фізіології, Інституту матеріалознавств Інституту кібернетики), Київського національного університет Національного педагогічного університету, Університету м. Галле і Фрайберг (Німеччина).
У листопаді 1986 р. в Київському медичному інституті на кафедрі медичної і біологічної фізики був створений курс "Основи обчислювально техніки і медичної інформатики". Завідувачем курсу була призначена цент Т.І.Жегрій, яка багато років плідно працювала на кафедрі.


З 1990 р. кафедра перейменовується в кафедру біологічної фізик курсом інформатики, а з 1992р. - в кафедру біофізики, інформатики і медичної апаратури. Подібні, здавалося б, формальні зміни відобразив значне зростання біофізичних досліджень медико-біологічних об'єктів,! також бурхливий прогрес в розвитку і застосуванні обчислювальні техніки в усіх розділах медичної науки і практичної охорони здоров'я.

Колектив кафедри фізики КМУ ім. О.О.Богомольця (1968 р.)

Навчально-методична робота.
Кафедра веде велику навчально-методичну роботу і є опорною серед кафедр медичної і біологічної фізики вищих медичних навчальних закладів України. Колектив кафедри випустив ряд підручників і навчальних посібників з лабораторного практикуму, обчислювальної техніки і медичної інформатики. Серед них перший україномовний підручник "Медична і біологічна фізика" (авторський колектив - проф. О.В.Чалий, доц. Б.Т.Агапов, доц. А.В.Меленевська, доц. M.I.Мурашко, доц. Н.Ф.Радченко, доц. Н.В.Стучинська, доц. Я.В.Цехмістер). В 2000-2001 навчальному році на кафедрі медичної і біологічної фізики НМУ було розпочато профільне викладання основної навчальної дисципліни "Біофізика, інформатика і медична апаратура" за новими навчальними програмами для трьох різних спеціалізацій "лікувальна справа" і "педіатрія", "медико-профілактична справа", "стоматологія". Ці профільовані програми були розроблені комісією під керівництвом проф. О.В.Чалого і затверджені в Управлінні освіти та медичної науки МОЗ України. На кафедрі медичної і біологічної фізики створено 2 дисплейних класи, в яких студенти всіх факультетів, слухачі факультету підвищення кваліфікації та ліцеїсти Українського медичного ліцею оволодівають основами обчислювальної техніки і медичної інформатики, новітніми комп'ютерними технологіями, включаючи Інтернет.
Після виділення в 1998 р. курсу "Основи обчислювальної техніки і медичної інформатики" в окрему кафедру медичної інформатики та комп'ютерних технологій, кафедра фізики отримала сучасну назву - "Кафедра медичної і біологічної фізики".
Зараз на кафедрі медичної і біологічної фізики працюють: завідувач кафедри, член-кореспондент АПН України, доктор фізико-математичних наук, професор О.В. Чалий; доктор педагогічних наук, професор Я.В. Цехмістер; 10 доцентів (кандидат біологічних наук О.В. Говоруха, кандидат біологічних наук А.В.Меленевська, кандидат технічних наук М.І. Мурашко, кандидат хімічних наук Н.Ф. Радченко, кандидат фізико-математичних наук Н.В. Стучинська, кандидат фізико-математичних наук О.І. Олійник, кандидат фізико-математичних наук М.П. Малежик, кандидат педагогічних наук А.І.Єгоренков, кандидат педагогічних наук В.В. Пащенко, кандидат фізико-математичних наук Марголич І.Ф.); старший викладач, кандидат педагогічних наук Д.А.Макарченко; асистенти (В.М. Данилейко, Л.М. Денисенко, кандидат фізико-математичних наук Л.Г. Лесько, кандидат біологічних наук В.М. Руднєва, кандидат фізико-математичних наук Ю.П. Скляров, Н.Л. Гриценко, С.П. Самко).

Кафедра фізики КМІ (1979 р.)


Таким чином, науковий потенціал кафедри медичної і біологічної Фізики Національного медичного університету є потужним і складає 2 доктора наук та 13 кандидатів наук. Наукова робота колективу кафедри медичної і біологічної фізики пов'язана з вивченням ряду сучасних проблем фізики, біофізики і педагогіки. Серед них статистична теорія просів Упорядкування у відкритих системах різної природи, фізика критичних і метастабільних станів, методи фізики фазових переходів в проблемі міжклітинної взаємодії (синаптичної передачі інформації), біофізичні аспекти взаємодії електромагнітного випромінювання зі біооб'єктами, біофізика м'язового скорочення і збудливості мембраннихі структур, квантовомеханічні резонансні методи вивчення біологічнихі об'єктів, проблеми дифузії токсичних речовин в навколишнє середовище, методи теорії ймовірності і математичної статистики в розв'язанні медико-біологічних проблем, сучасні педагогічні аспекти викладання фізики біофізики, обчислювальної техніки і медичної інформатики, актуальні проблеми неперервної професійної освіти тощо.
Активна наукова робота співробітників кафедри медичної і біологічної фізики знайшла своє відображення в значній кількості монографії ("Флуктуаційні моделі процесів самоорганізації", "Нерівноважні процеси в фізиці та біології", "Синергетичні принципи освіти та науки" та інші опублікованих наукових статей (серед них огляди і статті в провідні вітчизняних і зарубіжних фізичних журналах, таких як "Український фізичний журнал", "Журнал фізичних досліджень", "Condensed Matt Physics", "Биофизика", "Успехи физических наук", "Журнал экспериметальной и теоретической физики", "Теоретическая и математическая физика", "Журнал физической химии", "Оптика и спектроскопия", "Journal of Molecular Liquids" тощо), а також в багатьох виступах на міжнародні та національних конференціях і симпозіумах.
Немає сумніву в тому, що в XXI столітті досягнення сучасної медичної і біологічної фізики будуть мати зростаючий вплив на розвиток теоретичної і клінічної медицини, визначаючи тим самим рівень підготовки висококваліфікованих лікарів.

Колектив кафедри медичної та біологічної фізики та завідувачі кафедрами фізики медичних університетів України на конференції, присвяченій 80-й річниці заснування кафедри фізики НМУ.

 

 


 

 

 

Майбутні лікарі нової доби: освіта упродовж життя
Медицина як ніяка інша наука вимагає святого подвижництва ентузіастів-одинаків, здатних навчити і згуртувати навколо себе гідних послідовників на благо сотень і тисяч стражденних
М. Пирогов

Один із закликів до українського суспільства, що вперше вийшло на вільний терен освітніх пошуків та новацій, переконливо звучить у заповіті великого Кобзаря: "Учітеся, брати мої, думайте, читайте". Розбудова незалежної України спонукала до нового бачення розвитку її інтелектуального потенціалу, прискорила зміни в ментальних орієнтирах, що цілком природно актуалізувало складні психолого-педагогічні проблеми якісного вдосконалення та сучасного перевтілення всієї національної системи освіти.
Система освіти в Україні розглядається як основа національного і духовного відродження суспільства, її функціонування спрямоване на виховання покоління людей, здатних оберігати і помножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід'ємну складову європейської та світової спільноти.
Посилення ролі освіти в сучасних трансформаціях суспільства призвело до витіснення концепції "освіта на все життя" концепцією "освіта "продовж життя'', яка була прийнята світовим співтовариством і стала основою для програми ЮНЕСКО "Освіта для XXI століття".
Медичну освіту не можна розглядати відокремлено від загальної системи професійної освіти, особливостей її розвитку на сучасному етапі. Водночас при цьому необхідно враховувати традиції, що склалися в системі охорони здоров'я населення, в цілому та власне специфіку самої медичної освіти. В цьому контексті ми повністю погоджуємося з думкою видатного лікаря XX століття, академіка Миколи Амосова: "Головний
Напрям формування особистості - використання можливостей освіти". Саме вона за допомогою своїх засобів розвиває інтелект і підвищує рівень компетентності людини у будь-якій сфері діяльності, але особливо це стосується медичного фаху.
Відомо, що ефективність функціонування освітньої системи, в тому числі й системи неперервної освіти, залежить від оптимальності взаємодії її підсистем і зв'язку між ними. Одними з основних підсистем у системі неперервної освіти є середня загальноосвітня і вища школи, які мають свою мету діяльності, зміст і спрямованість педагогічного процесу. Кожна з цих підсистем вдосконалюється автономно, що не завжди забезпечує цілісність системи неперервної освіти, наступність між загальноосвітньою школою і вищим навчальним закладом щодо професійного становлення фахівця. В зв'язку з цим, все більшого значення набуває необхідність створення системи неперервної професійної освіти.
Допрофесійна підготовка учнівської молоді як складова неперервної професійної освіти має створювати фундамент для розвитку індивідуальної професійної компетентності, яка вимагає оволодіння досвідом соціальної діяльності, необхідними для цього знаннями і навичками, найважливішими з яких є вміння навчатися самостійно, аналізувати й інтегрувати нову інформацію. При цьому початкова професійна підготовка розглядається як вирішальна складова допрофесійної підготовки.
Психолого-педагогічні дослідження переконують, що перехід учнів середньої загальноосвітньої школи до вищого навчального закладу супроводжується труднощами адаптації, які мають як об'єктивний, так і суб'єктивний характер. У процесі допрофесійної підготовки учнівської молоді відкриваються та тренуються можливості нівелювання негативних тенденцій при переході старшокласника у статус студента. Така підготовка сприяє свідомому вибору професії, формуванню стійких мотивів щодо пріоритетів подальшої професійної діяльності, формуванню й розвитку необхідних особистісних якостей, оволодінню початковими професійними знаннями, уміннями й навичками на основі повної загальної середньої освіти, скороченню часу психологічної адаптації у вищому навчальному закладі.
Можна дати визначення допрофесійної підготовки учнів на медичні спеціальності як системи підготовки учнів до майбутньої медичної діяльності в умовах спеціального середнього загальноосвітнього навчального закладу, яка спрямована на:
- формування готовності особистості до професійного навчання з обраної спеціальності у вищому медичному навчальному закладі;- переважання професійно значущих якостей лікаря, професійних інтересів, мотивації досягнень в обраній галузі;
- полегшення адаптації в процесі здобуття вищої медичної освіти;
- розвиток здатності до професійного самовдосконалення впродовж усієї фахової діяльності. Національний медичний університет ім. 0. 0. Богомольця в 1990 році першим на теренах колишнього СРСР та України з ініціативи академіка Є. Г. Гончарука створив спочатку медичні класи, а потім два державні медичні ліцеї, які стали необхідним компонентом побудови ефективної системи неперервної медичної освіти. Досвід роботи ліцеїв переконав: доцільність і ефективність таких профільних закладів освіти є незаперечною. В 1 .'397 році за сприяння Київської міської державної адміністрації, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України був створений єдиний на сьогодні в державі за своєю побудовою Українській медичний ліцеї (УМЛ) як структурний підрозділ Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, який інтегрується в архітектоніку вищого медичного навчального закладу з відповідним теоретичним, змістовим, кадровим, технологічним і фінансовим забезпеченням.
У навчальному процесі ліцею беруть участь сім кафедр Національного медичного університету ім. 0. 0. Богомольця - медичної і біологічної фізики, біології, біохімії, латинської мови, загальної хімії, іноземної мови, пропедевтики внутрішніх хвороб. Авторським колективами цих провідних теоретичних і клінічних кафедр університету спеціально для учнів ліцею було розроблено і впроваджено інтегровані навчальні програми з фізики, математики та інформатики (член-кор. АПН України, проф. 0. В. Чалий), біології (проф. 0. В. Романенко), органічної та неорганічної хімії (проф. В. 0. Калібабчук, член-кор. АМН України, проф. Ю. І. Губський), медицини - загальний і спеціальний догляд за хворими (член-кор. АМН України, проф. В. 3. Не-тяженко), української мови і літератури (проф. Н. М. Гаєвська), латинської та іноземної мов (проф. Ю. В. НІанін, доц. Л. Я. Аврахова), затверджені Міністерством освіти та науки України.
При цьому початкова підготовка учнів здійснюється в процесі вивчення саме спеціального циклу дисциплін. Інтегрована навчальна програма з дисципліни "Медицина" (загальний і спеціальний догляд за хворими), розроблена на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб № 2 Національного медичного університету під керівництвом її завідувача члена-кореспондента АМН України, професора В. 3. Нетяженка, була визнана кращою серед відповідних профільних програм МОЗ України.
Розроблена, обґрунтована та експериментальне перевірена нами технологічна модель допрофесійної підготовки учнів на медичні спеціальності (рис. І) визначає мету, зміст і технологію організації допрофесійної підготовки учнів у медичному ліцеї. За метою допрофесійної підготовки учнів у даній моделі виділяють освітню, організаційну, дидактичні" та професійну складові.
Освітня складова відбиває процес здобуття учнями в медичному ліцеї повної загальної середньої освіти, яка є фундаментом допрофесійної підготовки учнів на медичні спеціальності. Організаційна характеризує організаційні й змістові форми взаємодії медичного ліцею з базовою загальноосвітньою школою та шляхи його інтегрування у вищий медичний навчальний заклад. Дидактична розглядає специфіку допрофесійної підготовки на медичні спеціальності, що враховується в інтегруванні змісту фундаментальних і профільних дисциплін, формах, методах і засобах, що використовуються в навчально-виховному процесі, спрямованому на таку підготовку учнів та його методичне забезпечення. При цьому вона включає створення робочих інтегрованих навчальних програм, які забезпечують перманентність навчально-виховного процесу в медичному ліцеї та вищому медичному навчальному закладі. Професійна містить засоби забезпечення процесу розвитку в учнів професійних інтересів, професійно значущих особистісних якостей та творчих здібностей.
За 13 років роботи Український медичний ліцей випустив понад 1300 учнів, які стали студентами різних факультетів Національного медичного університету ім. 0. 0. Богомольця. Ліцей входить до складу фундації асоційованих шкіл ЮНЕСКО, є членом асоціації "Зелені школи світу" зі штабом у Торонто, підтримує зв'язки з Конгресом українців у Канаді, школою санітарів лікарні св. Вальбурга в Німеччині, Інститутом Петра Могили в Канаді, Інститутом біофізики РАН, факультетом фундаментальної медицини Московського державного університету ім. М. Ломоносова.
Згідно з рішенням Президії Академії педагогічних наук України ліцей є експериментальним підрозділом Інституту педагогіки і психології професійної освіти АМН України, колективним членом Малої академії наук "Дослідник". У 2001 році учнівське наукове товариство ім. акад, 0. П. Ромоданова Українського медичного ліцею першим в Україні було нагороджено найвищою відзнакою "Золота Сова" Президії Малої академії наук "Дослідник", яку вручив на загальних зборах академії Герой України, Президент НАН України Б. Є. Патон.
В активі Українського медичного ліцею - перші премії Європейського екологічного та фізичного молодіжних конкурсів, республіканських олімпіад з фізики, біології та хімії, друга премія Міжнародної олімпіади експериментальних досліджень з мікробіології. Знаменно, що вихованці ліцею стають вправними лікарями. Ольга Прокопчук, хірург-онколог за фахом, готується до захисту докторської дисертації, плідно співпрацюючи з німецькими колегами. Любов Денисюк користується повагою як здібний офтальмологу складі Центру мікрохірургії ока. Випускник УМЛ, відмінник навчання, переможець міжнародних та українських олімпіад Євген Ярмалюк очолює студентське наукове товариство ім. 0. Киселя - цікаву ланку залучення студентства до наукових досліджень.
Високою оцінкою результатів роботи професорсько-викладацького складу кафедр медичного університету і базової школи став той факт, що в 2000 році Український медичний ліцей Національного медичного університету ім. 0. 0. Богомольця першим серед профільних медичних навчальних закладів на теренах СНД був відзначений Великою Срібною Медаллю Міжнародної Педагогічної Академії (Росія, Москва) за досягнення в галузі освіти, культури та науки. Це ще раз засвідчило, що Національний медичний університет ім. 0. 0. Богомольця має високий міжнародний рейтинг і посідає провідне місце серед вищих медичних навчальних закладів України в освітньому прогресі форм навчання, активно впроваджує в педагогічну практику найсучасніші освітні технології на всіх рівнях підготовки майбутніх лікарів.
Розвитку УМЛ як надзвичайно перспективній ланці у підготовці високоосвічених лікарів інтелектуалів - уособлення майбутнього медицини - приділяє особливу творчу увагу відомий вчений та організатор охорони здоров'я, ректор НМУ ім. 0. 0. Богомольця, член-кореспондент АМН України, професор В. Ф. Москаленко. Медичний ліцей став одним із перших підрозділів університетської вертикалі, роботу якого ректор ретельно вивчив. За його пропозиціями в системі реформування вузу як вищого навчального закладу європейського рівня планується значне вдосконалення безперервної допрофесійної освіти. Йдеться про перетворення базової школи ліцею на гімназію, куди б за рейтингом знань зараховувалися учні, аби оптимізувати систему загальноосвітньої прелюди щодо вступу в УМЛ. Причому в спеціалізовану гімназію прийматиметься молодь з усіх регіонів України. Кількість ліцеїстів у вступному класі буде збільшено, що дасть змогу більш результативно вгілити принцип рейтингової оцінки знань та інших необхідних психологічних якостей учнів, аж до зарахування до медичного університету певного відсотку вихованців ліцею за результатами ліцензійних іспитів.
Стосовно коригування програми новітнього учбового закладу, вивчатимуться дві іноземні мови, сучасні інформаційні та комп'ютерні технології,, зміцниться зв'язок з іншими ланками до-вузівської підготовки в НМУ.
Ліцею як змістовній формі інтелігізації молоді надаватимуть істотну допомогу Національний фонд "Україна - дітям", почесним головою якого є Людмила Кучма, та благодійний фонд імені Пантелеймона Куліша, яким опікується депутат Верховної Ради України Іван Плющ. Тож можна констатувати, що нова доба Українського медичного ліцею як унікальної складової сучасної системи Національної вищої освіти лише розвиднюється.
Дух, наука, думка, воля як важелі прогресу медичної освіти в Україні - ось кредо наших досліджень і напряму змін. Рух людського пізнання та науки є нескінченним, і на думкою видатного фізика сучасності, лауреата Нобелівської премії (1918 р.) Макса Планка, "... найважливішим є те, що завдання повного використання нової ідеї породжує нові питання і тим самим веде до нових досліджень та нових успіхів".

Ad notam! Додаткову інформацію про вступ, навчання, програми, наукову діяльність та випуск Ви можете знайти на WEB сторінці Українського медичного ліцею Національного медичного університету ім. 0. 0. Богомольця: http://www.uml.edu.ua.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЇМ. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ
МЕДИЧНА І БІОЛОГІЧНА ФІЗИКА

Практикум

Під загальною редакцією
члена-кореспондента АПН України, професора О.В. ЧАЛОГО

Рекомендовано
Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України
як навчально-методичнип посібник
для студентів вищих медичних навчальних
закладів III IVрівнів акредитації

Київ 'Книга плюс"
2003
ББК 77.58 Уда 378.661
Ч35
Чалий О.В. та ін.
Медична і біологічна фізика. Практикум. - К.: "Книга плюс", 2003.-217с.:мал.66.
Автори:
проф., д.ф.-м.н., член кор. АПН України О.В.Чалий, доц., д.б.н. Б.Т.Агапов, доц., д.п.н. Я.В.Цехмісгср, доц., к.б.н. О.В.Говоруха, доц., к.ІІ.ІІ. А.І.Єгоренков, доц,, к.ф.-м.н. М.ІІ.Малежик, доц., к.б.н. А.В. Меленевська, доц., к.т.н. М.І. Мурашко, доц,, к.ф.-м.н. О.І. Олійник, доц., к.х.н. Н.Ф. Радченко, доц,, к.ф.-м.н. Н.В. Стучинська, сі. викл., к.ІІ.н. Д.А. Макарченко, ст. викл., К.ІІ.Н. В.В. Пашенко, викл., к.ф.-м.н. Л.Г. Лесько, викл., к.ф.-м.н. Ю.1І. Скляров, викл. В.М. Данилейко, викл. Л.М. Денисенко, Л.П. Єрмакова, О.П. Лапоногов, Л.Б. Найда.

У посібнику наведені лабораторні й практичні роботи з курсу медичної і біологічної фізики, інформатики та медичної апаратури. Містить теоретичні відомості, контрольні запитання і задачі для підготовки до самоконтролю та самостійної роботи, список додаткової літератури та довідкову інформацію. Структура і зміст посібника повністю адаптовані до вимог програми з медичної і біологічної фізики, яка затверджена Міністерством охорони здоров'я України, а також узгоджені з підручником "Медична і біологічна фізика" (за редакцією О.В.Чалого, том 1 і 2)".
Практикум розроблений професорсько-викладацьким складом кафедри медичної і біологічної фізики Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, пройшов рецензування і отримав гриф "Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів 111-IV рівнів акредитації* (протокол № 4 від 14.10.2003).
Видання призначається для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, а також викладачів, науковців і всіх, хто цікавиться сучасною медичною і біологічною фізикою.

Рецензенти:
Л. А. Булавін - член-кореспондент НАН України, професор, декан фізичного
факультету Київського Національного університету їм. Т. Шевченка:
В. М. Сисосв - професор кафедри молекулярної фізики Київського Національного
університету ім. Т. Шевченка:
Ю.С.Сінекоп - професор, завідувач кафедри фізичної та біомедичної
електроніки НУГУ " КПІ";
М. І. Шут - член-кореспондент АПН України, професор, завідувач кафедри
методики викладання фізики Національного пеоагогічногоуніверситету
ім. М. П. Драгоманова

Цілковите або часткове тиражування окремих розділів і всього видання допускається лише з письмового дозволу редакції

ISBN 966-7619-42-7 © Національний медичний університет
ім. О.О. Богомольця, 2003 © Чалий О.В. та інші, 2003


ПЕРЕДМОВА

При створенні цього посібника були використані методичні матеріали які були підготовлені викладачами кафедри медичної І біологічної фізики Національного медичного університету Імені О О Богомольця та апробовані протягом багатьох років при викладанні дисциплін "Медична І біологічна фізика", "Біологічна фізика, Інформатика і медична апаратура".
Автори висловлюють щиру подяку всім викладачам, які впродовж більш ніж 80 років працювали на кафедрі фізики Київського медичного інституту (тепер - Національного медичного університету) мені академіка О. О. Богомольця. Саме вони заклали основи того лабораторного практикуму, який виконували багато поколінь студентш-медиків та який існує нині на кафедрі медичної і біологічної фізики НМУ. На великий жаль багатьох з них вже немає з нами. Тому це видання в першу чергу данина пам'яті нашим колегам, "біля ніг яких ми сидимо, на плечах яких ми стоїмо".
Автори будуть вдячні за всі критичні зауваження І сподіваються, що цей посібник буде корисним не лише для студентів вищих медичних навчальних закладів України, а й для студентів, аспірантів, викладачів Інших навчальних закладів та всіх тих, хто цікавиться Ідеями та досягненнями сучасної медичної і біологічної фізики.

Офіційний сайт Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
© Copyright 2004-2011. All rights reserved.