Психологічний центр

Психологічний центр

У діяльності ліцею важливого значення набуває робота науково-психологічної служби. Головним завданням діяльності практичного психолога у медичному ліцеї є сприяння підвищенню ефективності допрофесійної підготовки учнів та процесу адаптації старшокласників до умов навчання у медичному університеті шляхом використання прийомів, методів, технік і технологій психологічної науки, вдосконалення психологічного мікроклімату в ліцеї, за рахунок максимального використання індивідуально-психологічних особливостей і психологічних резервів професорсько-викладацького складу кафедр медичного університету і ліцею, які працюють з обдарованими дітьми.

В Українському медичному ліцеї розроблено Положення “Про науково-психологічний центр медичного ліцею”, у якому відображено такі основні функції діяльності науково-психологічної служби, як прогностична, психодіагностична, психокорекційна, профорієнтаційна, наукова, консультативна, соціально-реабілітаційна, виховна та культурна.

Практичний психолог ліцею Гапонова Г.К. має великий професійний досвід з основних напрямків роботи, безпосередньо впливає на ефективність вирішення завдань навчально-виховного процесу, бере участь у допрофесійній та професійній підготовках молоді, здійснює діагностичну, корекційно-відновлювальну, прогностичну роботу.

У практичній роботі науково - психологічного центру медичного ліцею запроваджені наступні форми досліджень:

 • Початкова оцінка особистості учня - здійснюється при його зарахуванні, при цьому з ’ ясовується не тільки вхідний рівень (професійна, психічна придатність до майбутнього фаху лікаря), але і робиться прогноз подальшого розвитку.
 • Біографічнийметод - вивчення біографії учня, його попередні успіхи у навчанні, окреслюються мотиви щодо отримання фаху лікаря.
 • Метод експертних оцінок - полягає у вивченні думок про особу інших людей - його колег, викладачів ліцею, технічного персоналу тощо.
 • Соціометричний метод - вивчає соціальне оточення учня, його взаємини з іншими людьми (узагальнюються особисті спостереження педагога-куратора класу, враховується загальна симпатія, контактність, коло друзів тощо).
 • Ситуаційний метод - вивчаються певні ситуації, під час яких виявляються особисті якості учня.
 • Оцінювання учнем інших людей - вважається, що у такій оцінці відбиваються власні якості учня (механізм проекції або психозахисна функція).
 • Психолого-діагностичні тести - ефективний специфічний підхід вивчення особистості, який використовує спеціальні стандартизовані методики. Психічні тести при цьому поділяються на такі групи: О - методики (відкриті методики) - можуть застосовуватись будь-якою зацікавленою особою (однозначність інтерпретації результатів); П - методики (закриті методики) - дають вихід на показники, які не мають однозначного зв ’ язку з конкретними зовнішніми виявами індивідуальності, проте озброюють психолога інформацією про певні глибинні або узагальнені властивості психіки в межах тієї чи іншої теоретичної концепції.
 • Предметом професійної діяльності практичного психолога ліцею є психологічні проблеми здійснення і підвищення ефективності допрофесійної підготовки старшокласників на медичні спеціальності в умовах медичного ліцею при вищому медичному закладі освіти.
 • Об’єктами професійної діяльності практичного психолога ліцею є:
 • професорсько-викладацький склад кафедр медичного університету і базової школи ліцею;
 • технічний і допоміжний склад кафедр медичного університету і базової школи ліцею (лаборанти, препаратори, старші лаборанти, оператори тощо);
 • учнівська громада медичного ліцею;
 • батьківська громада медичного ліцею;
 • події та ситуації, що виникають у навчально-виховному процесі ліцею.

Найголовнішою ланкою роботи психолога медичного ліцею є індивідуальна робота з викладачами, ліцеїстами та їх батьками (за необхідності).

Психолог самостійно організовує свою роботу відповідно до завдань медичного ліцею, вивчає індивідуальні риси учнів, проводить роботу з викладачами та батьками ліцеїстів (за згодою), складає індивідуальні програми розвитку та саморозвитку учнів. При цьому не використовуються методи, тести і методики, заборонені і не рекомендовані Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров‘я України щодо відповідних досліджень, не застосовуються маніпулятивні та сугестивні методи впливу, низинна мотивація для здобуття прихильності і привернення на свій бік осіб, що досліджуються.

 

Офіційний сайт Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
© Copyright 2004-2011. All rights reserved.