Методична робота
Організація роботи

Методологічною основою успішного функціонування допрофесійної підготовки учнів на медичні спеціальності в умовах медичного ліцею є загальнолюдські й національні цінності, зосередженість на актуальних і перспективних напрямках педагогічної діяльності.

Однією з найважливіших складових відкритої системи допрофесійної підготовки в Українському медичному ліцеї є педагогічний колектив, який об'єднує професорсько-викладацький склад семи кафедр Національного медичного університету і вчителів ліцею.

Методична робота в ліцеї – це систематизована, конструктивна, цілеспрямована, колективна й індивідуальна діяльність педагогів з підвищення наукового і загальнокультурного рівня, вдосконалення психолого-педагогічної підготовки і професійної майстерності.

Основні напрямки змісту методичної роботи в медичному ліцеї :

 • вивчення нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, Головного управління освіти і науки міста Києва щодо освіти;
 • опанування методологічними і теоретичними основами відповідної навчальної дисципліни (за фахом), методикою викладання даного предмета, сучасними досягненнями психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду,як вітчизняного так і закордонного;
 • підвищення рівня управлінської діяльності закладу, загальної культури всіх членів навчально-виховного процесу;
 • систематичне вивчення й аналіз робочих навчальних планів, інтегрованих навчальних програм, авторських підручників, посібників, інструктивних матеріалів, методичних рекомендацій щодо змісту, форм і методів проведення лекційних, семінарських, лабораторних і практичних занять, консультацій, факультативних та додаткових занять, навчально-виховного процесу в цілому;
 • розвиток ініціативи і творчості, новаторських пошуків викладачів ліцею;
 • вивчення й аналіз стану викладання, якості знань, умінь і практичних навичок ліцеїстів, рівня їх національного виховання та ефективного засвоєння програмного матеріалу;
 • підготовка і проведення заходів, спрямованих на вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення загальноосвітнього рівня ліцеїстів, надання практичної допомоги в оволодінні сучасними методиками навчально-виховного процесу.

Одниміз важливих завдань методичної роботи в медичному ліцеїна сучасному етапі є активізація, інтеграція і максимальне використання потенціалу творчих здібностей викладацького складу ліцею.

Основними організаційними формами методичної роботи є:

 • постійно діючі – методичні і творчі об‘єднання викладачів, науково-дослідні лабораторії, наради при директорі, засідання кафедр медичного університету і базової школи, семінари тощо;
 • періодичні педагогічні наради, циклові комісії, колегії педагогів-кураторів, педагогічні читання, актові лекції відомих педагогів-практиків та науковців, науково-практичні конференції, методичні оперативні наради, семінари-практикуми, виставки, екскурсії, лекторії, групові консультації тощо;
 • індивідуальні : самоосвіта, наукова робота, стажування, наставництво, консультації.

У ліцеї запроваджене активне залучення професорсько-викладацького складу Національного медичного університету та медичного ліцею до творчої діяльності та дослідно-експериментальної роботи, формування в них нових підходів щодо допрофесійної підготовки учнів на медичні спеціальності. При цьому наукова і методична робота виступають основними складовими системи підвищення кваліфікації викладацького складу середнього загальноосвітнього навчального закладу, безпосередньо впливають на ефективність його управління м . Тому в ліцеї працює Науково-методичний центр , розроблено Положення про творчі методичні об’єднання викладачів.

У ліцеї працюють такі творчі об’єднання викладачів: “природничого циклу дисциплін”, “гуманітарного циклу дисциплін” та “спеціального циклу дисциплін”. Зміст і форми їх роботи визначаються відповідними планами й програмами роботи, які затверджуються завідувачами профільних кафедр Національного медичного університету та директором ліцею. Основні форми роботи, які використовує творче об'єднання: науково-практичні конференції, семінари, круглі столи, педагогічні студії, творчий портрет вчителя, наставництво, педагогічні читання, творчі зустрічі. До традицій творчого об'єднання викладачів медичного ліцею також належать: осінні і весняні науково-практичні конференції, щорічний конкурс кращої педагогічної роботи, випуск науково-методичних посібників, осінні, весняні та літні виїзні засідання.

Згідно з річним планом роботи Українського медичного ліцею педагогічний колектив продовжує працювати над єдиною методичною проблемою: „Впровадження інноваційних технологій у навчання та виховання за умов професійної орієнтації учнів ліцею на медичні спеціальності .

Аналіз роботи педагогічного колективу за три роки показав, що в цілому успішно проведено різнопланову діяльність, яка відображає та створює власний позитивний імідж Українського медичного ліцею . М етодична робота здійснювалась у загальноліцейних ( робота над єдиною методичною проблемою, педагогічні ради , науково-практичні конференції, семінари, виробничі наради, диспути, обговорення передового педагогічного досвіду ), групових (творчі мікрогрупи , школи передового досвіду та наставництва, взаємовідвідування уроків ), індивідуальних ( консультації, співбесіди, аналізи уроків, самоосвіта , наукова робота, стажування, узагальнення особистого досвіду роботи тощо) формах. Кожний учитель визначав для себе зміст, форму роботи над проблемною темою ліцею , розробляв індивідуальний план методичної роботи, за яким працював протягом навчального року. Велика увага приділялася вдосконаленню навчально-виховного процесу, підвищенню методичного рівня викладання предметів, активізації й сприяння зростанню творчої майстерності педагогічних працівників ліцею . Така робота активізувала та видозмінювала форми науково-методичної роботи, удосконалювала рівень теоретичної підготовки кожного вчителя, надавала чіткості і цілеспрямованості практичним заходам.

Щоденна практична реалізація завдань, що визначені напрямами ді яльності НМЦ, втілюється в усіх організаційних формах науково-методичної роботи (індивідуаль них, групових, масових), що виявляється у:

 • розробці стратегії та довгострокової перспективи з усіх напрямків науково-педагогічної діяльності педагогічного колективу;
 • встановленні порядку науково-методичних досліджень, забезпеченні зростання професійної майстерності педагогів та виробленні мотивації їх високопрофесійної творчої діяльності;
 • забезпеченні підтримки ініціатив педагогів щодо створення або покращення функціонування організаційних структур, діяльність яких спрямована на визначення, ознайомлення та обмін педагогічним досвідом;
 • змістовній організаційно-методичній та науково-дослідницькій діяльності;
 • виявленні турботи, організації і забезпеченні роботи щодо підвищення науково-методичного рівня кожного вчителя;
 • залученні педагогів до освоєння нових і створення власних елементів, моделей та технологій навчально-виховного процесу ;
 • залучення учнів до пошуково-дослід ницьких робіт, розвитку їх творчих здібностей, формування вмінь і навичок самостійної роботи, розширення їх світогляду, виявлення їхніх інтересів, поглиблення знань з різних галузей науки;
 • проведення відкритих уроків (їх методично обґрунтованого самоаналізу та аналізу з оцінкою колег та адміністрації), що сприяє обізнаності педколективу в питаннях ефективних методик проведення уроків та оптимальних інтерактивних інформаційних технологій;
 • планової підготовки ліцеї стів до результативної участі у Малій академії наук (МАН).
Офіційний сайт Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
© Copyright 2004-2011. All rights reserved.