Наукова робота

Положення

ПОЛОЖЕННЯ

Про наукове товариство ліцеїстів (НТЛ)

імені академіка А.П. Ромоданова

Українського медичного ліцею

Національного медичного університету

імені О. О. Богомольця

ОСІДОК І ЮРИДИЧНА АДРЕСА

Юридична адреса : 01601, Україна, м. Київ, бульвар Т.Шевченка,13,

Український медичний ліцей Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

Тел.: 287-27-38, 599-53-13

WEB сторінка www . uml . edu . ua

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 •  Важливим напрямом науково-медичної роботи ліцею є діяльність наукового товариства ліцеїстів (НТЛ) імені академіка А.П. Ромоданова, яке діє відповідно до Статуту Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Статуту Українського медичного ліцею та власного Положення.
 • Велике значення для здійснення допрофесійної підготовки учнів на медичні спеціальності має залучення їх до наукової діяльності в товаристві професорсько-викладацького складу Національного медичного університету та базової школи.
 • При цьому нами розроблені економічні форми означеної діяльності, які матеріально підтримують здібних, перспективних учнів, сприяють максимальному розкриттю таланту молоді, допомагають набувати повноцінну кваліфікацію: призначення персональних та іменних стипендій, премій, матеріальних винагород тощо.

Інтелектуальний рівень наукового товариства ліцеїстів забезпечують наукові центри, установи, клініки, інститути та університети, які співпрацюють з медичним ліцеєм, організують наукову роботу старшокласників безпосередньо на базі наукових установ і лабораторій, допомагають у підготовці творчих розробок членів товариства, надають у розпорядження медичного ліцею технічне й лабораторне обладнання, реактиви, матеріали тощо.

Основні серед них: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київський Національний університет імені Т. Шевченка, Національний університет "Київський політехнічний інститут", Національна Академія наук України, Національна академія медичних наук України, Національна академія екологічних наук України, Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки і психології професійної освіти НАПН України, Інститут фізики НАН України, Інститут математики НАН України, Інститут ботаніки НАН України, науково-дослідний інститут клiнiчної i експериментальної хiрургiї АМН України, Інститут літератури імені Т.Шевченка НАН України, Інститут здоров‘я ім. акад. Л. Медвідя, Республіканський науковий центр гігієни та іншими.

  • Наукове товариство ліцеїстів імені акад. А.П. Ромоданова - добровільне, творче, наукове об’єднання учнів Українського медичного ліцею, яке забезпечує їх інтелектуальний і духовний розвиток, підготовку до активної діяльності в галузі науки та сприяє самовизначенню в майбутній професії лікаря.
  • Наукове товариство ліцеїстів було створене при сприянні і постійній підтримці Вченої Ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця і діє на засадах самоврядування в межах міста Києва.
  • Н ауков е товариств о учнів медичного ліцею функціону є відповідно до Закону України "Про освіту " , Д ержавної національної програми " Освіта ( Україна XXI століття ) ", вимог Статутів Національного медичного університету та медичного ліцею , власного Положення, прийнятого Радою ліцею та затвердженого ректором медичного університету.
  • Наукове товариство учнів ліце ю має свою назву, емблему, девіз, друкований орган, його члени - посвідчення, затвердженого зразка.
  • Зарахування учнів до наукового товариства ліцею здійснюється на основі письмової заяви.
  • Головною метою діяльності наукового товариства ліцеїстів є створення найсприятливіших умов для активної творчої науково-дослідної роботи ліцеїстів під керівництвом досвідчених викладачів вищого медичного навчального закладу й базової школи, піднесення престижу інтелектуальної праці, зокрема, праці лікаря.

 

2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА  

  • Орієнтація талановитої молоді на майбутню професію лікаря.
  • Створення умов для творчого самовдосконалення ліцеїстів.
  • Пошук, розвиток та підтримка юних талантів і об­дарувань.
  • Сприяння додатковій освіті учнів шляхом залучення до творчої діяльності.
  • Розвиток інтересу до науково-дослідницької діяльності, опанування методології експериментальної роботи, навичок роботи з науковими джерелами та сучасними технічними засобами.
  • Вивчення історичної спадщини української та світової медицини.
  • Сприяння підвищенню престижу знань, науки, інтелектуальної праці.

 

 

3. ОСНОВНІ ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

  Регулярна робота наукових секцій, які працюють протягом року при кафедрах медичного університету і базової школи, науково-дослідних установах інших вищих навчальних закладах.

  Науково - ознайомчі практики, експедиції, екскурсії.

  Індивідуальна робота учнів під керівництвом досвідчених науковців.

  Конкурси наукових творчих робіт учнів.

  Олімпіади з різних областей знань.

  Лекції, лабораторні, практичні, семінарські заняття по секціях, наукові та технічні конференції.

  Захист наукових результатів, методик, винаходів тощо.

 

4. ПРАВА ЧЛЕНІВ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

  Обирати відповідні секції, наукові бази й керівників для індивідуальної творчої роботи.

  Використовувати лабораторії, технічне обладнання, обчислювальну техніку, доступ до Інтернету, реактиви, матеріали тощо, які надаються вищим медичним навчальним закладом та іншими науково-дослідними установами науковому товариству ліцею.

  Члени наукового товариство мають право виконувати замовлення науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів, підприємств, організацій. При цьому до складу творчих колективів, що виконують замовлення, крім ліцеїстів, можуть входити кваліфіковані спеціалісти вищого медичного навчального закладу.

  Брати участь в обговоренні всіх питань, що стосуються діяльності наукового товариства.

  Бути представленими до нагородження іменними і персональними стипендіями, преміями, грамотами, почесними відзнаками тощо.

  Обирати й бути обраними до складу Ради наукового товариства.

5. ОБОВ ` ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

  Постійно вдосконалювати свої знання.

  Брати активну участь у роботі наукових секцій.

  Оволодівати навичками науково-дослідницької роботи.

  Пропагувати серед ліцеїстів наукові та технічні знання, досягнення сучасної науки, медицини і техніки.

  Допомагати ліцеїстам у проведенні конкурсів, олімпіад, читань, виставок, конференцій тощо.

  Звітувати про свою роботу на засіданнях Ради наукового товариства та регулярно інформувати громадськість про свої досягнення.

  Дотримуватись вимог даного Положення та виконувати рішення керівних органів товариства.

 

6. СТРУКТУРА ТА УПРАВЛІННЯ

  Управління науковим товариством учнів медичного ліцею здійснюється на основі принципів демократизації, наступності, перспективності та конкретності.

  Керівником наукового товариства ліцеїстів є голова, який обирається на загальних зборах наукового товариства учнів за поданням Ради ліцею.

  Голова представляє наукове товариство, скликає засідання правління і головує на них, здійснює керівництво поточною роботою, координує свою діяльність з завідувачами відповідних профільних кафедр вищого медичного навчального закладу і базової школи, директором медичного ліцею, заступником директора медичного ліцею з наукової роботи, керівниками відповідних секцій кафедр медичного університету, педагогами - кураторами класів, президентом «Космос - клубу» ліцею.

  З метою координації і поєднання спільних зусиль у науковій роботі ліцеїстів і студентів вищого медичного навчального закладу голова наукового товариства медичного ліцею кооптований до складу Ради Українського медичного ліцею і наукового студентського товариства Національного медичного університету.

  Заступники голови товариства з природничого та гуманітарного циклу дисциплін та прес-секретар обираються серед членів наукового товариства ліцеїстів за поданням директора медичного ліцею.

  Вищим органом наукового товариства ліцеїстів є загальні збори, які проводяться щорічно.

  Керівну роботу товариства між загальними зборами здійснює обрана ними Рада, до якої входять голова, заступники, координатори, керівники наукових секцій.

  Рада оби­рається на загальних зборах строком на один рік.

  У науковому товаристві ліцеїстів діють наступні секції: фізики і астрономії, транспорту, медичної техніки, біології і екології, хімії органічної і неорганічної, хімічного машинобудування, математики, інформатики, медицини, української мови та літератури, фольклору, англійської мови, літературного перекладу, німецької мови, французької мови, латинської мови, історії України, історії медицини, всесвітньої історії, географії, за якими закріплені наукові консультанти профільних кафедр Національного медичного університету (завідувачі кафедрами, професори, доценти, старші викладачі, кандидати наук) та базової школи (вчителі - методисти, старші вчителі).

  Наукове товариство використовує друкований орган - «Вісник Українського медичного ліцею Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця», який зареєстрований Державним комітетом інформаційної політики України.

  До складу редакційної колегії входить голова наукового товариства учнів медичного ліцею. При цьому редакційна колегія відповідає за зміст, періодичність і регулярність випуску журналу.

 

7. МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

  Згідно зі своїми цілями та завданнями товариство медичного ліцею має право на міжнародну діяльність, може організовувати зустрічі з представниками аналогічних зарубіжних організацій та установ, які бажають брати участь у діяльності товариства.

  Наукове товариство також має право проводити виставки, зустрічі з відомими зарубіжними діячами науки, медицини, культури, освіти, виховання, політики та бізнесу, приватними особами, а також у інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

 

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ  

  Зміни та доповнення до даного Положення набирають чинності після прийняття їх Конференцією трудового колективу медичного ліцею, загальними батьківськими зборами і затвердження Радою Українського медичного ліцею.

  Адміністрація Національного медичного університету, Українського медичного ліцею та базової школи може приймати рішення в зв ` язку з порушенням даного Положення.

 

 

 

Положення затверджено Вченою Радою Національного медичного університету, загальними учнівськими зборами та

Радою Українського медичного ліцею

29 вересня 2000 року

 

 

Офіційний сайт Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
© Copyright 2004-2011. All rights reserved.