Навчальна робота
Навчальні плани

Пояснювальна записка

Український медичний ліцей Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (далі – Ліцей) є загальноосвітнім навчальним закладом ІІІ-го ступеня з медично-професійною спрямованістю навчання та допрофесійною підготовкою, що передбачає проведення поглибленої підготовки з профільних дисциплін і виховання в юнаків та дівчат готовності до роботи медичного працівника. Мова навчання – українська. Ліцей має в своєму складі спеціалізовані 9-ті класи.
У ліцеї 12 класів, у них навчається 285 учнів:

 

Класи

Кількість учнів

Всього

 1.  

9-А

24

44

 1.  

9-Б

20

 

 1.  

10-А

28

113

 1.  

10-Б

28

 

 1.  

10-В

28

 

 1.  

10-Г

29

 

 1.  

11-А

23

 

 1.  

11-Б

25

 

 1.  

11-В

28

128

 1.  

11-Г

28

 

 1.  

11-Д

24

 

 

Всього:

285

Типові навчальні плани,
за якими розроблено робочий навчальний план

Робочий навчальний план ліцею на 2016-2017 навчальний рік розроблений на виконання Закону України "Про загальну середню освіту".
Він враховує вимоги Концепції профільного навчання щодо організації навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах, вимоги ст. 15, 16 Закону України "Про загальну середню освіту", Закону України "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти", Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010р. № 778, Статуту Ліцею, складений відповідно до Державного стандарту повної загальної середньої освіти (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004р. №24 (зі змінами)) на основі Типових навчальних планів, рекомендованих Міністерством освіти і науки України (лист № 1/9-296 від 09.06.2016 "Про структуру 2016-2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів").

При цьому використані варіанти:

№ додатка робочого
навчального плану
Ліцею

Класи

Варіант Типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України

№1

9-А 9-Б
з українською мовою навчання з поглибленим вивченням біології, хімії, фізики

Типовий навчальний план загальноосвітніх закладів (наказ МОН України від 05.02.2009р. №66, додаток 1, 22)

№2

10-А 10-Б 10-В 10-Г з українською мовою навчання
з поглибленим вивченням біології та хімії

Додатки № 17, 23 Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів III ступеню (наказ МОН України від
27.08.2010р. №834 зі змінами згідно з наказом МОН України від 29.05.2014 №657)

№3

11-А 11-Б 11-В 11-Г 11-Д
з українською мовою навчання
з поглибленим вивченням біології

Додатки № 17, 23 Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів III ступеню (наказ МОН України від
27.08.2010р. №834 зі змінами згідно з наказом МОН України від 29.05.2014 №657)

Робочий навчальний план створює передумови для здобуття поглиблених знань, забезпечує здобуття освіти понад державний освітній мінімум, здійснення науково-практичної підготовки молоді до навчання у вищому медичному навчальному закладі, забезпечує функціональну загальноосвітню та медико-біологічну підготовку.
Навчальний план передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану через навчальні предмети і курси, які охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні. Враховуючи індивідуальні освітні потреби учнів, допрофесійну підготовку в ліцеї, варіативна складова використовується на:
1) збільшення кількості годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової;
2) запровадження курсів за вибором, факультативів, індивідуальних та групових занять.
Гранично допустиме навчальне навантаження учнів збільшено до меж, що не перевищують санітарно-гігієнічні норми.
Години фізичної культури у 9-11 класах не враховується при визначенні гранично допустимого навантаження, що передбачено Постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004р. №24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».
Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».
Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 20.02.2002р. №128.

Обґрунтування перерозподілу навчального часу між предметами, передбаченого Типовими навчальними планами

Викладання профільних предметів здійснюється на провідних кафедрах Національного медичного університету імені О.О. Богомольця професорсько-викладацьким складом відповідних кафедр. Цикл профільних предметів сформований на основі інваріантної та варіативної складових змісту шкільної освіти, у т. ч. за рахунок перерозподілу часу в межах 15%, що визначено на засіданні педагогічної ради Ліцею (протокол №10 від 22.06.16р.) з урахуванням кадрового та навчально-методичного забезпечення.

Клас

Взято

К-сть годин

Перерозподілено

К-ть годин

 

Предмет

 

Предмет

 

9-ті

Фізична культура

1,0

Біологія

1,0

 

Художня культура

0,5

Хімія

0,5

10-ті

Фізична культура

1

Історія України

1

 

Інформатика

0,5

Технології

0,5

 

Географія

0,5

Біологія

0,5

11 -ті

Економіка

0,5

Українська література

1,0

Інформатика

0,5

 

 

Фізична культура

1

Українська мова

1,0

За рахунок додаткового часу (9-ті класи - 3,5 години; 10-ті - 13 годин; 11-ті - 12,5 годин)  на поглиблене вивчення предметів заплановано:

1) вивчення таких предметів:

Клас

Предмет

К-ть годин

9- ті

Латинська мова

2

10-ті

Латинська мова

2

11-ті

Латинська мова

1

2) збільшення годин на вивчення таких предметів:


Клас

Загальна
К-ть годин

Предмет

К-сть годин

9-ті

1,5

Фізика

+1

 

Хімія

+0,5

10-ті

10

Українська мова

+1

 

Біологія

+3

 

Фізика

+2

 

Хімія

+3

 

Англійська мова

+1

11-ті

9,5

Біологія

+3

 

Фізика

+2

 

Хімія

+3

Англійська мова

+1

Історія України

+0,5

3) введення таких курсів за вибором:


Клас

Загальна
к-ть годин

Назва курсу

К-ть годин

10-ті

1

Основи медичної етики та деонтологічної культури

0,5

 

Основи професійної орієнтації на медичні спеціальності

0,5

11-ті

2

Основи медичної етики та деонтологічної культури

1

 

Основи професійної орієнтації на медичні спеціальності

1

Особливості організації навчального процесу

Для забезпечення фундаментальної загальноосвітньої та профільної підготовки використовується висококваліфікований професорсько-викладацький склад кафедр Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (біофізики, біології, біохімії та загальної хімії, інформатики, іноземної мови, латинської мови, пропедевтики внутрішніх хвороб, анатомії, соціології, фізіології) та викладачів Українського медичного ліцею.
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, профільне навчання, заняття за вибором розподілено між циклом профільних та спеціальних предметів (фізикою, біологією, хімією та латинською мовою), а також англійською мовою.
Вивчення екології в 11 класах здійснюється інтегровано з біологією. Поглиблене вивчення предметів та курсів за вибором доповнюють державний стандарт освіти для надання більш якісної освіти і поглиблення знань кожного ліцеїста. Диференціація навчання забезпечується максимальним урахуванням індивідуальних особливостей учнів, раціональним використанням годин на поглиблене вивчення предметів.
Вивчення предметів, на які відведено 0,5 або 1,5 чи 3,5 години, відбувається таким чином:


Клас

Предмет

К-сть годин

Спосіб проведення

9-ті

Історія України

1,5

І семестр – 1 години
ІІ семестр – 2 година

Географія

1,5

І семестр – 2 година
ІІ семестр – 1 години

Основи здоров’я

0,5

Протягом навчального року відбувається чергування
через тиждень по 1 годині

Художня культура

0,5

10-ті

Захист Вітчизни

1,5

І семестр – 2 година
ІІ семестр – 1 години

Художня культура

0,5

Протягом навчального року відбувається чергування через тиждень по 1 годині

Інформатика

0,5

Технології (медицина)

1,5

Чергування через тиждень по 3 години

Основи медичної етики та деонтологічної культури

0,5

Протягом навчального року відбувається чергування через тиждень по 1 годині

Основи професійної орієнтації на медичні спеціальності

0,5

11-ті

Захист Вітчизни

1,5

І семестр – 2 година
ІІ семестр – 1 години

Економіка

0,5

Протягом навчального року відбувається чергування
через тиждень по 1 годині

Людина і світ

0,5

Художня культура

0,5

Протягом навчального року відбувається чергування
через тиждень по 1 годині

Інформатика

0,5

Астрономія

0,5

Через тиждень по 1 годині

З метою забезпечення більш ефективної системи навчання, для посилення індивідуальної роботи з учнями класи діляться на дві групи при вивченні всіх профільних предметів (біології, хімії) відповідно до Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 20.02.02 №128.
Додаткові заняття та консультації в межах виділених годин проводяться з групою ліцеїстів та з окремими учнями.
У Ліцеї щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом, який складається відповідно до педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог, обговорюється на Раді Ліцею і затверджується його директором. Тижневий режим роботи Ліцею фіксується у розкладі уроків. Для учнів 10-11-х класів передбачається шестиденний робочий тиждень: три дні навчання відбуваються на відповідних кафедрах та клінічних базах НМУ, три дні – на базі медичної гімназії №33; для 9-х класів передбачено п'ятиденний робочий тиждень.

Програмне забезпечення


Клас

Предмет

к-ть годин

Програма

9-10

11

Латинська мова

2

1

Програма, схвалена Науково-методичною радою з питань освіти МОН України (2016р.)

9
10
11

Технології (медичний напрям

1
2
1

Програма, схвалена Науково-методичною радою з питань освіти МОН України (протокол №4 04.08.2016)

10
11

Основи медичної етики та деонтологічної культури

0,5
1

Програма, схвалена Науково-методичною радою з питань освіти МОН України (протокол №4 04.08.2016)

10

 

11

Основи професійної орієнтації на медичні спеціальності

0,5

 

1

Програма, схвалена Науково-методичною радою з питань освіти МОН України (протокол №4 02.08.2016)

Структура навчального року

Структура 2016-2017 навчального року визначається відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки України.
Відповідно до ст. 16 Закони України «Про загальну середню освіту» навчальний рік розпочинається Першого вересня святом – День знань.
Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:
Відповідно до статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту» навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників основної і старшої школи; підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів усіх класів; проведенням у 10-х класах навчально-виробничої медичної практики "Догляд за хворими" в лікувальних закладах, що підпорядковуються Міністерству охорони здоров'я України, відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 07.03.2001 р. за № 1/9-97.
Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі середньої загальної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014р. №1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 р за №157/26602, перелік предметів для проведення державної підсумкової атестації для учнів основної та старшої школи, форму та терміни проведення буде визначено додатково згідно нормативних документів Міністерства освіти і науки України.


Додаток № 1
(складений за додатками 1, 22
до наказу МОН України
від 05.02.2009р. №66)

Робочий навчальний план
для 9-А, 9-Б класів з українською мовою навчання
з поглибленим вивченням біології, хімії, фізики

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

Разом

9-А, Б

Українська мова

2

4

Українська література

2

4

Зарубіжна література

2

4

Іноземна (англійська) мова

2

4

Латинська мова

2

4

Історія України

1,5

3

Всесвітня історія

1

2

Правознавство

1

2

Художня культура

0,5

1

Алгебра

2

4

Геометрія

2

4

Біологія

4

6

Фізика

2+1

6

Географія

1,5

3

Хімія

2,5+0,5

6

Інформатика

1

2

Технології

1

2

Основи здоров’я

0,5

1

Фізична культура

2

4

Разом (без фізкультури):

32

64

Гранично допустиме навчальне навантаження (без урахування годин фізичної культури)

32

64

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

34

68

 


Додаток № 2
(складений за додатками № 17,23
до наказу МОН України від
27.08.2010р. №834
зі змінами згідно з наказом
МОН України від 29.05.2014 №657)

Робочий навчальний план
для 10-А, 10-Б, 10-В, 10-Г класів з українською мовою навчання
з поглибленим вивченням біології та хімії

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

Разом

10-А, Б, В, Г

Українська мова

1+1

8

Українська література

2

8

Зарубіжна література

1

4

Іноземна (англійська) мова

3+1

16

Латинська мова

2

8

Історія України

2

8

Всесвітня історія

1

4

Правознавство

1

4

Художня культура

0,5

2

Математика

3

12

Географія

1

4

Фізика

2+2

16

Біологія

2+3

20

Хімія

1+3

16

Інформатика

0,5

2

Захист Вітчизни

1,5

6

Фізична культура

1

4

Технології

1,5

6

Разом (без фізкультури):

36

144

Курси за вибором

1

4

Основи медичної етики та деонтологічної культури

0,5

2

Основи професійної орієнтації на медичні спеціальності

0,5

2

Гранично допустиме навчальне навантаження

33

132

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

38

152

 


Додаток № З
(складений за додатками № 17,23
до наказу МОН України від
27.08.2010р. №834
зі змінами згідно з наказом
МОН України від 29.05.2014 №657)

Робочий навчальний план
для 11-А, 11-Б, 11-В, 11-Г, 11-Д класів з українською мовою навчання
з поглибленим вивченням біології та хімії

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

Разом

 

11-А, Б, В, Г, Д

Українська мова

2

10

Українська література

3

15

Зарубіжна література

1

5

Іноземна (англійська) мова

3+1

20

Латинська мова

1

5

Історія України

1,5+0,5

10

Всесвітня історія

1

5

Економіка

0,5

2,5

Людина і світ

0,5

2,5

Художня культура

0,5

2,5

Математика

3

15

Фізика

2+2

20

Біологія, екологія

2+3

25

Хімія

1+3

20

Астрономія

0,5

2,5

Інформатика

0,5

2,5

Технології

1

5

Захист Вітчизни

1,5

7,5

Фізична культура

1

5

Разом (без фізкультури):

35

175

Курси за вибором

2

10

Основи медичної етики та деонтологічної культури

1

5

Основи професійної орієнтації на медичні спеціальності

1

5

Гранично допустиме навчальне навантаження

33

165

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

38

190

 

 

Офіційний сайт Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
© Copyright 2004-2011. All rights reserved.