Звіти

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

КОШТОРИС

Звіт
Українського медичного ліцею
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
за 2016-2017 навчальний рік

Стратегічні завдання ліцею були спрямовані на:

 • Створення позитивних психолого-педагогічних умов для розвитку творчої особистості учителя та учня у навчально-виховному процесі ліцею.
 • Підвищення інтересу до вивчення окремих предметів, пізнавального розвитку учнів шляхом створення стану успіху у кожного учня.
 • Використання інноваційних технологій для покращення навчально-виховного процесу в урочний та позаурочний час.

Завдання і проблеми, над якими працював заклад:

 • профільна підготовка учнівської молоді на медичні спеціальності;
 • виявлення ефективних напрямів професійної орієнтації старшокласників на медичні спеціальності в умовах медичного ліцею;
 • особистісна орієнтація освіти;
 • формування національних і загальнолюдських цінностей;
 • створення для громадян рівних можливостей у здобутті профільної освіти;
 • постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу;
 • впровадження освітніх інновацій та інформаційних технологій;
 • підвищення соціального статусу і професіоналізму працівників ліцею, посилення їх державної і суспільної підтримки;
 • розвиток освіти як відкритої державно-суспільної системи;
 • інтеграція ліцейної освіти до європейського та світового освітніх просторів;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;
 • забезпечення функціональної загальноосвітньої та медико-біологічної підготовки, яка необхідна для продовження навчання в медичних навчальних закладах і подальшої професійної діяльності;
 • надання учням можливостей для реалізації індивідуальних творчих потреб, забезпечення умов для оволодіння практичними уміннями і навичками медичної професії, певного рівня професійної підготовки;
 • здійснення профорієнтаційної роботи серед учнів загальноосвітніх шкіл;
 • пошук обдарованих і здібних до оволодіння медичною професією учнів, оновлення змісту освіти, розробка й апробація нових педагогічних форм навчання та виховання.

Педагогічний колектив працював над особистісно зорієнтованим навчально-виховним процесом. Робота над темою «Створення в ліцеї організаційно-педагогічних умов для професійної орієнтації старшокласників на медичні спеціальності» дала можливість більш поглиблено працювати над гармонійним  розвитком творчої особистості, учнівського самоврядування, проводити профорієнтаційну роботу з учнями на різні медичні спеціальності та індивідуальну роботу з учнями за інтересами, продовжувати роботу з обдарованими дітьми. Особлива увага приділялася рівневій диференціації учнів, об’єктивності оцінювання досягнень. 

 1.1 Інформаційна довідка:

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

1. 

Чисельність учнів на кінець навчального року

422

384

352

329

290

2.

Переможців районних олімпіад

44

41

33

43

39

3.    

Переможців міських олімпіад

16

8

12

12

10

4.    

Переможців ІV етапу Всеукраїнських олімпіад

2

-

-

-

-

5.    

Переможців міського етапу МАН

120

93

33

23

22

6.    

Переможців ІІІ Всеукраїнського етапу МАН

3

2

2

1

-

7.    

Переможці Міжнародних олімпіад, конкурсів

 

1

2

1

1

8.    

Золота медаль

28

19

20

7

7

9.    

Срібна медаль

15

11

8

4

4

10.

Сиріт

2

-

2

2

-

11.

Напівсиріт

29

17

10

10

11

12.

Чорнобильців

43

28

17

11

18

13.

Малозабезпечених

-

-

-

-

-

14.

Багатодітних сімей

24

19

19

15

12

15.

Кількість класів

13

13

12

12

11

16.

Працює викладачів

107

90

90

90

90

17.

З них основні працівники

25

26

26

16

12

18.

Доктор наук

7

7

7

7

7

19.

Кандидат наук

27

27

27

28

28

20.

З вищою категорією

56

56

56

52

52

21.

Вчителі-методисти

36

38

42

42

42

22.

Старші вчителі

4

4

-

5

5

23.

1 категорія

18

22

22

13

-

24.

2 категорія

3

2

2

2

-

25.

Спеціалісти

4

3

3

9

3

26.

Майстер спорту

1

1

1

2

1

27.

Гуртків та секцій

5

2

4

2

3

 

 

1.2 Аналіз методичної роботи

На підставі наказу «Про структуру та організацію методичної роботи в ліцеї» від 02.09.2016 № 117, уся методична робота у 2016/2017 н.р. була підпорядкована таким завданням:
            1. Виявляти, розвивати, зрощувати творчі паростки в особистості вчителя.
            2. Надавати реальну, суттєву допомогу вчителям у процесі розвитку їхньої майстерності як сплаву професійних знань, умінь та навичок.
            Зорієнтованість навчально-виховного процесу в ліцеї на потреби особистості, забезпечення якості педагогічної діяльності в атмосфері творчої активності учня та вчителя були спрямовані на вирішення науково-методичної теми (проблеми), визначеної на 5 років «Використання інтерактивних форм і методів навчання та виховання як пріоритетний напрямок педагогічного колективу в вихованні творчої особистості з високим рівнем інтелектуального та духовного розвитку».  Перед початком планування роботи всього колективу  за даною темою психологічною службою ліцею вивчено питання обізнаності вчителів за даною проблемою, їх готовність працювати над нею, вивчено відношення учнів до духовних надбань та інтелектуальних цінностей.
            2016/2017 навчальний рік – рік I етапу роботи над даною темою (етап діагностичний).
            Усі заплановані заходи на виконання I етапу роботи над науково-методичною темою були виконані: проведено засідання педагогічної ради, де акцентувалося питання на особливостях методичної роботи у навчальному році, проведено інструктивно-методичні наради щодо реалізації I етапу роботи над темою, організовано самоосвітню роботу вчителів з метою теоретичної підготовки вчителя, обмін досвідом роботи, організовано навчання, консультації для вчителів у використанні інтерактивних технологій (відповідальний Борисенко Г.В.)
Для старшокласників організовано лекції фахівці-спеціалістів, проведена активна профорієнтаційна робота, діагностування учнів 9-х класів з метою виявлення їх духовних надбань, вибору професії. Ліцеїсти залучалися до проведення традиційних свят, ліцейних заходів.
 Проведено круглий стіл «Сучасні педагогічні технології», а також засідання педагогічної ради «Сучасний світ та вплив на формування інтелектуальних, духовних цінностей молоді» – січень 2017р., «Мультимедійний супровід уроку, як засіб реалізації особистнісно-зорієнтованих навчальних технологій» – березень 2017р.
Відчутною була координація всіх ланок виховної і навчальної системи.
У структурі методичної роботи стержневу роль відіграв науково-методичний центр ліцею. Його діяльність на протязі навчального року сприяла координації роботи всіх ТО вчителів, модернізації форм і методів проведення атестації, засідань кафедр разом з викладачами ліцею, налаштуванню на якісну допрофесійну підготовку ліцеїстів.
Науково-методичним центром постійно проводяться семінари для вчителів, клуб молодого вчителя «Виникло запитання», сумісно з психологічною службою (Гапонова Г.К.) проводились анкетування учнів та вчителів, розроблені рекомендації щодо роботи з обдарованими учнями, заходи «Обдарованість», День науки, рекомендації щодо втілення науково-методичної теми ліцею (I етап роботи). Також науково-методичним центром затверджені адаптовані програми гуртків. «Юний науковець», «Інформатика та обчислювана техніка», розроблені програми спецкурсів з допрофільної підготовки на медичні спеціальності, проаналізовано виконання навчальних планів та програм, організовано пошуково - дослідницьку діяльність учнів, вчителів, пошук ефективних прийомів самоосвітньої роботи вчителів, організація відкритих уроків, обміни досвідом роботи, атестація вчителів.
Важливим аспектом в роботі НМЦ є проведення інструктивно–методичних нарад для вчителів, голів ТО, підготовка до педагогічних рад, круглих столів, щорічній підготовці до виставки «Освіта-2017», участь ліцею у заходах, організованих ЮНЕСКО і т.д.
Творчі об’єднання вчителів, як структурні підрозділи внутрішньої системи управління навчально-виховним процесом координували на протязі року методичну та організаційну роботу вчителів одного профілю, здійснювали навчально-методичне забезпечення освіти та позакласну діяльність з предметів одного профілю, працювали над вдосконаленням фахової майстерності вчителів. Про це говорять питання, які виносились для обговорення на засідання ТО вчителів. В першу чергу на засіданнях ТО обговорювались нормативні документи, які стосуються викладання предметів, питання методики викладання предметів, аналіз та затвердження календарно-тематичних планів вчителів, постійний обмін досвідом, засідання круглих столів, на яких проводилося обговорення відкритих уроків, впровадження новітніх технологій, питання поліпшення організації методичної роботи в навчальному закладі. Аналіз якості освітніх послуг за результатами I семестру, навчального року, робота з обдарованими учнями, їх участь в олімпіадах, пошуково-дослідницьких конкурсах – МАН, а також постійна робота над адаптацією учнів, зокрема щодо профільного навчання на кафедрах, створення оптимальних умов навчання, зорієнтованих на особистість учня – стало стержневою роботою в діяльності ТО вчителів. Зокрема необхідно виділити значне місце в роботі ТО вчителів питанням самоосвіти та надання допомоги в розвитку та підвищенні професійної майстерності педагогів, проведення системних заходів на розвиток творчого потенціалу вчителів. Обмін досвідом роботи таких вчителів як Рєнькас Л.М., Матічиної Н.А., Борисенка Г.В., Дідківської Л.А., Можаровської Н.І., апробація досвіду Переймибіди Л.В., Преподобної О.В., обговорення досвіду всіх вчителів, які атестувалися в навчальному році, зокрема, Бабенко В.Л., Гапонової Г.К., а також статей друкованих робіт викладачів кафедр: Дідківської Л.А., Ніколаєнко О.І., Ляхоцької А.В. (кафедра медицини), Чалого О.В. (професор, кафедра фізики), Романенка О.В. (заслужений вчитель, доктор біологічних наук, кафедра біології), Самарського В.А. (кандидат хімічних наук, кафедра органічної хімії) дає підстави зробити висновок, що така тісна співпраця викладачів кафедр НМУ імені О.О.Богомольця та викладачів ліцею безперечно позитивно впливає на підвищення фахової майстерності викладачів ліцею та в цілому на якість навчально-виховного процесу. Переможцями олімпіад з базових дисциплін стало 40 (районний етап), 10 (міський етап) учнів, переможцями в конкурсі-захисті МАНівських науково-дослідницьких робіт стали 8 ліцеїстів Українського медичного ліцею НМУ імені О.О. Богомольця.
Планування методичної роботи ґрунтується на аналізі результатів навчально-виховної роботи, рівня професійної підготовки викладачів (систематично на першому засіданні заслуховується аналіз роботи ТО вчителів за минулий навчальний рік, проходить аналіз і плануються ефективні форми і методи методичної роботи на рік. Ключові питання роботи ТО вчителів затверджуються, призначаються відповідальні особи (теми самоосвіти, графік відкритих уроків, вивчення передового досвіду, тематика засідань і т.д.).
З метою забезпечення високого методичного та професійного рівня вчителів важливим моментом стала атестація вчителів.
За підсумками атестації 2016-2017 н. р. стали:
- спеціаліст вищої категорії 7 вчителів ;
- спеціаліст I категорії 2 вчителя;
- підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» та присвоєно звання «Старший вчитель» 3 вчителя;
- підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» та звання «Учитель-методист» 3 вчителя.
Методична служба ліцею дбала про організацію позаурочної роботи, що сприяло інтелектуальному та духовному розвитку ліцеїстів, покращило їх допрофесійну підготовку.
Так ТО вчителів гуманітарного циклу під час проведення місячника рідної мови в лютому-березні, ставило за мету в учнів поглиблювати знання з рідної мови та літератури. Самостійно учнями підібрано диктант для молодших класів і перевірено результат. Конкурси проведені під час предметних декад, тижнів, місячників, активізували пошукову діяльність учнів. Цікавою пройшла вікторина «І лине над землею Шевченкове слово святе », яку провели серед учнів 9-х класів учні 11-х класів.До Всесоюзного дня української мови «Без мови рідної, юначе й, народу нашого немає!» проведено єдину виховну годину. Старшокласники підготували випуск загальноліцейної стіннівки «Моя рідна мова», організували тематичну виставку «О, слово рідне!».
Вчителі української мови організували Шевченківські читання. Учні 9-Б кл. та 11-В кл. взяли участь у конференції «Всесвіт Тараса Шевченка», яку провів інститут філології КНУ ім. Тараса Шевченка. Учні 9-11 класів провели поїздку до м. Канева з покладанням квітів до могили Великого Кобзаря, вшанували його пам’ять.Силами ТО вчителів було проведено уроки української літератури в Національному музеї літератури України, зокрема інтегрований відкритий урок «Релігійні уроки у творах Т.Шевченка», який провела з учнями 10-В класу учитель Ліпкан О.В. Кандидат філологічних наук Пилипей О.В.(голова ТО вчителів) для педагогічного колективу прочитала лекцію «Неологізм в мовленні сучасної людини», що дало змогу покращити фаховий рівень членів колективу. Завершився місячник святом – «Фестиваль української пісні» «Пісня – душа народу», на який було запрошено педагогічний колектив гімназії ім. П. Куліша з м. Борзна, з яким колектив об’єднує 20-річна співпраця.
Творчим об'єднанням вчителів спеціального курсу дисциплін в березні 2017 року проведено тиждень методичних знань та профільної підготовки. Цей тиждень показав свідомий вибір учнів медичного ліцею в обраній майбутній професії, психологічну готовність їх стати лікарями. Початкові вміння надати першу домедичну допомогу розкрив конкурс «Я – лікар!» де учні проявили конкурентноздатний професіоналізм, відданість своїй справі і показали найкращі професійні навички. Організували такий конкурс кафедра медицини, голова ТО Дідківська Л.А. З учнями 9-х класів проведено екскурсії до анатомічного музею НМУ імені О.О.Богомольця, Інституту серця та музею-аптеки. Гапонова Г.К., вчитель санітарно-медичної підготовки, прочитала лекцію «Свідомий вибір професії – запорука щастя людини», для всіх старшокласників. Під час місячника цікаво пройшли батьківські уроки, проведені батьками-лікарями. Так кандидатом медичних наук Козловою Н.В., за фахом лікар-гінеколог, та кандидатом медичних наук Моргуном С.О. – майором медичної служби ЗС України. Психологічний супровід проведених заходів, завершився анкетуванням учнів 9-х класів «Ставлення до майбутньої професії».
Творче об'єднання вчителів природничих наук провело місячник з 03.04.-29.04.2017р. Цікавим було те, що всі вчителі-предметники представили свої творчі заходи з ліцеїстами. Наприклад, учитель хімії Родигіна І.В. провела розважально-пізнавальну ГРУ «Еврика» з учнями 9-А класу, а також провела захист-конкурс творчих проектів «Хімія в медицині». Захист творчих проектів-презентацій провела, також вчитель біології Стронова Т.М. «Збережемо первоцвіти», «Чиста вода - джерело життя», а серед учнів 9-10 класів провела конкурс брейн-ринг «Знавці біології». На засіданні творчих об'єднань вчителів обговорено питання міжпредметних зв'язків при вивченні основ наук в ліцеї. Тому вчителями 2-ох творчих об'єднань Рєнькас Л.М.(зарубіжна література) та Агаповою М.Б. (фізика) було проведено інтегрований урок фізики та зарубіжної літератури «Світлові явища і їх опис в літературі народів світу» в 10-А класі. Цікавим і пізнавальним для всіх став відкритий захід вчителя математики Ковальової В.Ф. «Математика в білих халатах» для учнів 9-х класів, «Я все знаю» - вчитель Борисенко Г.В. (10 кл.) Учні 9-11-х класів взяли участь у семінарі присвяченому Всесвітньому Дню здоров'я, яку провів Національний медичний університет імені О.О.Богомольця (квітень 2017р.) Силами волонтерської групи старшокласників проведено для всіх ліцеїстів виступ агітбригади «Сортування сміття для покращення екології України», який організувала вчитель історії Матічина Н.А. Ліцей, як школа ПАШ ЮНЕСКО, взяв участь в організації довкілля (проведено роботи в Ботанічному саду імені М.І.Гришка силами учнів 9-11 класів). Також цікавими й пізнавальними пройшли заходи під час місячника здорового способу життя (14.11-12.12.2016) – організаторами якого стало ТО вчителів спеціального курсу та ТО кураторів.
  ТО вчителів гуманітарного циклу традиційно провело в грудні Всеукраїнський тиждень права, особливо запам'яталось учням відвідання Конституційного суду України, та виступ - лекція юриста, голови відділу Міністерства юстиції України Рублевської Н.П. «Законодавство України про охорону здоров'я», яке викликало неабияку зацікавленість ліцеїстів, показала їх активну життєву позицію. Тиждень зарубіжної літератури та іноземної мови в листопаді 2016 р., який було проведено ТО вчителів гуманітарного циклу, дав можливість учням 11-х класів відчути романтизм срібного століття «Кохання у поезії та прозі» - учитель Рєнькас Л.М. А вчителі англійської мови Строкач Н.М. і Преподобна О.В. провели англійської мовою засідання круглого столу з учнями 10-11 класів «Євроінтеграція по-українські». Українською, російською та англійською мовами було проведено конкурс авторської поезії «Проби пера», де учні розкрили свій духовний світ, любов до поезії.
Координуючу роботу у всіх позакласних заходах, організованих творчими об’єднаннями вчителів відіграло ТО (колегія) кураторів ліцею. Куратори здійснювали уміло педагогічне керівництво учнівським самоврядуванням в класах, що дало змогу відмітити високу активність ліцеїстів, їх активну життєву позицію, багатий духовний світ учнів. Особливе місце в цих заходах відводилося роботі з обдарованими учнями, які змогли в позаурочній проектній діяльності, науково-пошуковій роботі, позакласній роботі з основ наук розкрити свій потенціал, розвивати свої нахили, та здібності. Спільна співпраця над обраною методичною темою, скерований напрямок пріоритетних завдань перед педагогічним колективом на навчальний рік показав значну результативність в роботі. Вивчення стану викладання основ наук (географії, історії, фізичного виховання, української мови та літератури) за робочим планом, моніторинг якості знань учнів за результатами І семестру та навчального року, кафедральні контрольні роботи стали об'єктом аналізу та обговорення на нарадах та засіданнях ТО вчителів. Все це разом створює ситуацію успіху в педагогічному колективі, уміння зацікавити учнів та батьків в допрофесійній підготовці ліцеїстів, які виділяються своїми інтелектуальними, духовним розвитком, що надзвичайно важливо для їх вибору майбутньої професії лікаря. Документація всіх ланок методичної роботи ведеться охайно, своєчасно заповнена. Голови ТО вчителів творчі особистості, які ведуть свої колективи до спланованих результатів.

1.3 Аналіз виконання навчальних програм
З метою перевірки виконання навчальних планів і програм протягом 2016-2017 н.р. проведені співбесіди з вчителями, перевірені класні журнали, проведено перевірку виконання уроків розвитку зв'язного мовлення, позакласного читання, лабораторних, контрольних робіт і тематичних оцінювань. Протягом навчального року ліцей був повністю укомплектований педагогічними кадрами.
Календарні плани були складені з урахуванням забезпечення базового рівня освіти, вікових особливостей учнів. Дотримано норми і строки проведення тематичних контрольних та лабораторно-практичних робіт, уроків розвитку зв'язного мовлення, позакласного читання, екскурсій.
Державні програми у відповідності до навчальних планів з предметів виконали всі викладачі повністю. Заміни пропущених через хворобу викладачів уроків проводилися кваліфікованими викладачами шляхом об’єднання груп у класи. Виконання програм за період карантину було забезпечено шляхом дистанційного навчання.
На підставі вивчення записів класних журналів 9-11-х класів отримані дані щодо системи контролю за знаннями учнів.
Тематичні оцінювання проводяться у різних формах, а саме: тести, контрольні роботи, усні опитування, практичні роботи, захист рефератів, семінарсько-практичні заняття.

1.4 Аналіз навчальної роботи
Станом на 30 травня 2017 р. в ліцеї навчалося 290 учнів, усі атестовані.
Отримали: атестатів звичайного зразка — 118; золоті медалі — 7; срібні медалі - 4.

Усі учні 9 класів отримали Свідоцтво про базову загальну середню освіту, з них 9 – Свідоцтва з відзнакою; учні 9-х,10-х класів переведені до наступного класу. Відсутні учні, які отримали завдання на літо для повторної атестації.

Порівняльна таблиця річного оцінювання та державної підсумкової атестації учнів 11-х класів:

Предмет

Бали

Річна

%
якості

Річна

%
якості

ДПА

%
якості

129 учня

120 учнів

120 учнів

Українська мова

12

1

 

38%

1

 

36%

4

 

38%

11

11

10

15

10

37

32

27

9

25

 

60%

24

 

63%

18

 

48%

8

45

43

19

7

8

8

21

6

1

 

2%

1

 

1%

9

 

14%

5

1

1

7

4

-

-

-

Історія України

 

 

 

72 учнів

 

72 учні

 

12

2

 

45%

1

 

29%

5

 

24%

11

14

5

4

10

42

15

8

9

32

 

55%

22

 

71%

10

 

43%

8

27

20

14

7

12

9

7

6

-

 

-

 

 

10

 

32%

5

-

 

 

12

4

-

 

 

1

3

-

 

 

 

1

1%

Математика

 

 

 

47 учнів

 

47 учнів

 

12

1

 

53%

1

 

68%

-

 

17%

11

16

5

2

10

52

26

6

9

23

 

46%

10

 

32%

6

 

47%

8

26

4

9

7

10

-

7

6

1

 

1%

-

 

-

11

 

34%

5

-

-

2

4

-

-

3

3

-

-

-

-

1

2%

Біологія

 

 

 

97 учнів

 

97 учнів

 

12

10

 

35%

8

 

39%

7

 

43%

11

5

5

19

10

32

25

16

9

36

 

61%

18

 

56%

17

 

42%

8

19

26

14

7

2

10

10

6

3

 

4%

2

 

5%

9

 

15%

5

-

3

3

4

-

-

2

Хімія

 

 

 

17 учнів

 

17 учнів

 

12

3

 

42%

1

 

29%

1

 

24%

11

25

3

1

10

26

1

2

9

34

 

57%

4

 

71%

1

 

18%

8

30

4

1

7

9

4

1

6

2

 

1%

-

-

3

 

47%

5

-

-

4

4

-

-

1

3

-

 

-

-

2

11%

На кінець року збільшився відсоток учнів, які засвоїли навчальні програми на високому та достатньому рівні, порівняно з І семестром 2016-2017н.р. Однак, аналіз показників річного оцінювання і результатів ЗНО/ДПА вказують на розбіжність достатього та середнього рівня навчальних досягнень випускників.
Випускниця 2017 року Безбах Дар’я стала Лауреатом ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України (секція медицини).
Учениця Ліцею Моісеєнко Богдана у цьому році отримала ІІ призове місце на Всеукраїнському конкурсі винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму «Природа – людина – виробництво - екологія», Всеукраїнського конкурсу Intel - Еко – Україна у категорії «Хімічна та біологічна інженерія».
Традиційно у цьому році відбулася ХІІ Всеукраїнська олімпіада з базових дисциплін для вступників до Ліцею. Переможцями стали 67 учнів з ліцеїв, гімназій, спеціалізованих шкіл міста Києва та 3 областей України.

 

1.5 Аналіз виховної роботи
Працюючи за основними напрямками виховного процесу, заклад протягом 2016-2016 н.р. виконував такі завдання:

 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої; творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;
 • забезпечення функціональної загальноосвітньої та медико-біологічної підготовки, яка необхідна для продовження навчання в медичних навчальних закладах і подальшої професійної діяльності;
 • надання учням можливостей для реалізації індивідуальних творчих потреб, забезпечення умов для оволодіння практичними уміннями і навичками медичної професії, певного рівня професійної підготовки;
 • здійснення профорієнтаційної роботи серед учнів загальноосвітніх шкіл,
 • пошук обдарованих і здібних учнів до оволодіння медичною професією, оновлення змісту освіти, розробка й апробація нових педагогічних форм навчання та виховання.

Враховуючи те, що ліцей працює над проблемою професійної орієнтації учнівської молоді на медичні спеціальності та особистісно-зорієнтований навчальний процес, гармонійний розвиток творчої особистості, виділяються декілька напрямків виховної роботи:

 • патріотичне виховання;
 • формування засад здорового способу життя та виховання деонтологічної культури учнів;
 • морально-правове виховання;
 • творчий розвиток особистості учня, індивідуальна робота з учнями за інтересами;
 • професійна орієнтація на медичні спеціальності;
 • художньо-естетичне виховання.

Працюючи за напрямком патріотичного виховання в ліцеї забезпечувалося виконання методичних рекомендацій щодо використання державної, ліцейної символіки: цикл бесід, конкурсів, свят з питань вивчення символіки; поновлення куточків національної та ліцейної символіки, продовжувала працювати Рада по військово-патріотичному вихованню в ліцеї.

 • Свято Знань та перші уроки в ліцеї були присвячені «25 річниці незалежності України».
 • 19-30 вересня 2016 н.р. було проведено заходи, присвячені 75 роковинам подій у Бабиному Яру:
 • перегляд хроніки «Київ в роки окупації. Бабин Яр.»; лекція для учнів 9-10класів «Так починалася дорога смерті»,
 • покладання квітів до меморіалу, диспут для учнів 11х класів «від антисемітизму до нацизму»,
 • учні 9-Б класу відвідали тематичну виставку у музеї історії Києва.
 • Були сплановані та проведені заходи щодо відзначення 74-річниці партизанського руху в Україні: вивчення подій і фактів Руху Опору на території України.
 • 29 вересня 2016 року учні ліцею під керівництвом вчителя української мови та літератури, кандидата філологічних наук Пилипей Олени Валеріївни взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Титан духу і чину», присвячену 160-річчю від дня народження І. Франка.
 • 13.10.2016 року учні ліцею відвідали Національний військово-історичний музей України та ознайомилися з його оновленою експозицією.
 • З 3 по 29 жовтня проводився місячник патріотичного виховання.

Протягом місячника  проводилися заходи :
-до Дня людей похилого віку.
-Вшановували 73 річницю визволення міста Києва та 72 річницю   
визволення України від фашистських загарбників:

 • Відвідували Національний музей історії України у Другій світовій війні,
 • Провели конкурс творчих робіт «Тема Другої світової війни у творчості українських поетів та письменників»,
 • Переглянули документальні фільми про 1941-1945 роки,
 • Парламентом ліцею було оформлено тематичну стіннівку.
 • Викладачами української та зарубіжної літератури проведено конкурс читців «Поети про Другу світову війну.

-Проведено заходи до Дня захисника України (14.10.16)

 • Тематичні виховні години по класах,
 • 12.10.16 проведено зустріч з майором медичної служби ЗСУ Моргуном С.О.
 • 13.10.16 з нагоди Дня захисника України та релігійного свята Покрови Пресвятої Богородиці в ліцеї відбувся благодійний ярмарок під гаслом «Допоможимо разом», кошти виручені від якого були витрачені на закупку вітамінних напоїв що були передані до Національного військово-медичного клінічного центру „Головний військовий клінічний госпіталь” для воїнів АТО, що проходять медичне лікування.
 • 12.10.16 викладачами історії Матічиною Н.А. та Керасіді І.Г. було проведено «круглий стіл» для учнів 10х класів за темою «Гібридні війни сучасності – що це?».
 • До Дня українського козацтва та свята Пресвятої Покрови Божої Матері (13.10.16) пройшов флеш-моб вишиванок «Вишиванка – це стильно».
 • З 1 по 11 листопада проводилися заходи до Дня української мови та писемності (9.11.16):
 • У День вшанування рідної мови парламентом ліцею було проведено традиційний конкурс читців «О слово рідне!».
 • Кандидатом філологічних наук Пилипей О.В. проведено лекцію для викладачів ліцею «Сучасний діловий та розмовний сленг. Використання у роботі та побуті».
 • Відзначалися День Соборності України. 13.10.16
 • Учениці 10-В класу Леоненко Єлизавета та 10-А класу Куріленко Марина підготували та оформили фото-проект під назвою «Україна – моя країна!», фотографії якого прикрашають стіни ліцею.
 • 21.11.2016 року до Дня Гідності і Свободи в ліцеї пройшов відкритий виховний захід «Революція, що змінила країну». Крім того в ліцеї пройшли інші заходи присвячені цій даті:
 • Єдиний урок на тему: «За мир в Україні, за гідність кожної людини».
 • Святковий флеш-моб – оформлення «Дерева Свободи».
 • Тематичні бесіди , години спілкування «Ідеї демократії – основа українського суспільства»  
 • Випуск загальноліцейної тематичної газети «Події, що змінили нас».
 • У ліцеї проводилися заходи до Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій:
 • уроки історії за темами: «Політичні причини Голодомору в Україні», «Голодомор в Україні 1932-1933рр. Людський вимір трагедії.»,
 • відбулася акція «Запали свічку пам’яті», присвячена 83 річниці
 • Літературний урок: «Чорна сповідь моєї Вітчизни».
 • Перегляд документального фільму: «Живі» режисер –C. Буковський.
 • 25.11.16 відбулось покладання квітів до монументу пам’яті жертвам Голодоморів (Михайлівська площа).
 • Традиційними вже стали уроки з вивчення української літератури в Національному музеї історії літератури України.
 • 17.12.16 учні ліцею взяли участь у ІХ Міському літературному конкурсі «Із Янголом на плечі…», який проводить кафедра української літератури і компаративістики Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка. Наша команда посіла І, ІІ та ІІІ місця. Фомін Володимир був відзначений у номінації «Дикція».
 • 19 грудня учні ліцею традиційно провели благодійну акцію «Зроби подарунок хворій дитині» і дарували подарунки хворим дітям. За традицією подарунки отримали дітки, що знаходяться на лікуванні у Дитячому центрі кардіохірургії (ОХМАДИТ).
 • Досліджуючи історію рідного краю учні ліцею відвідали старовинне місто Чернігів.
 • Проведено єдиний урок «Єдина і неподільна Україна» до Дня Соборності України.
 • 23 січня 2017 року до Дня Соборності України у Києві (СЗШ 165) проводилася міська учнівська конференція асоційованих шкіл ЮНЕСКО в Україні: «Видатні місця та культурна спадщина ЮНЕСКО в Україні», в якій учні ліцею взяли активну участь.
 • У рамках святкування Дня Соборності України учні 10-х класів відвідали Національний музей літератури України. Ліцеїсти прослухали лекцію, присвячену видатним українцям, які відстоювали ідеї Соборності України. Особлива увага була приділена життєвому і творчому шляхові І.Я.Франка.
 • Напередодні дня пам’яті Героїв Небесної Сотні (17.02.17), учні 9х класів переглянули документальний фільм про події на Майдані, згадали загиблих та вшанували їх світлу пам’ять хвилиною мовчання.
 • 18.02.17 учні ліцею поклали квіти до меморіальної стели встановленої на знак вшанування пам’яті загиблих героїв Небесної Сотні на території НМУ.
 • З 20.02-20.03.2017 року в ліцеї пройшов Місячник рідної мови .
 • Єдина виховна година «Без мови рідної, юначе, й, народу нашого нема!» 21.02.17 (до Всесвітнього дня рідної мови);
 • Інтегрований відкритий урок «Релігійні мотиви у творах Т.Г.Шевченка» (28.02.17);
 • Лекція кандидата філологічних наук Пилипей  О.В. «Неологізми в мовленні сучасної людини» для викладачів ліцею(22.02.17);
 • Участь у заходах НМУ ім. О.О.Богомольця присвячених вшануванню пам’яті Шевченка – покладання квітів, участь у мітингу (9.03.17);
 • Участь у конференції «Всесвіт Тараса Шевченка» яку проводить Інститут філології КНУ ім. Шевченка (10.03.17);
 • Екскурсія до м. Канів до місця поховання великого кобзаря(13.03.17);
 • Фестиваль української пісні «Пісня – душа народу»(22.03.17);
 • Екскурсія до музею Т.Г.Шевченка;
 • Уроки української літератури у Національному музеї літератури України.
 • 10.03.2017р. учні 9,11 класів відвідали науково-практичну конференцію «Всесвіт Тараса Шевченка», яка проходила в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Конференція була присвячена 203 річниці від Дня народження Кобзаря.
 • Учнівський парламент ліцею підтримав акцію районного товариства старшокласників «Шарм» – зібрати і відправити нашим захисникам в зону АТО подарунки до свята Пасхи. Солодкі подарунки були доставлені у пункт збору – школу 102 Шевченківського району м. Києва.
 • Вивчаючи історію рідного краю, долучаючись до національних традицій українського народу, у дні святкування Христового Святого Воскресіння, 19 квітня у ліцеї пройшов «Великодній фестиваль». Учні оформили святкові ікебани з пасхальної атрибутики: пасок, крашанок, писанок, природного матеріалу. 
 • 4 травня  біля обеліску полеглим у Другій світовій війні воїнам-лікарям та монументу Героям Небесної Сотні, що знаходяться на території Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, пройшов урочистий захід, присвячений Дню пам’яті та примирення. Ліцеїсти разом зі студентами Університету привітали ветеранів, подарували квіти і тепло своїх сердець. 
 • 18.05.17 учні ліцею разом з викладачами провели святковий флеш-моб до Всесвітнього Дня вишиванки.
 • Вивчаючи історію рідного краю ліцеїсти побували у місті Вінниця, де відвідали музей відомого українського лікаря М.М.Пирогова, побачили храм кармелітів у місті Бердичів та ознайомилися з пам’яткою Другої світової війни – ставкою Гітлера «Вервольф».
 • 26 травня на Співочому полі у Києві відбувся Всеукраїнський національно-благодійний фестиваль "Віночок миру і добра". Учні  ліцею теж долучилися до плетіння вінка, що став рекордсменом України – понад 50 метрів та складався з 330 вінків сплетених дитячими руками.

За напрямком формування здорового способу життя пройшли цікаві зустрічі, бесіди, перегляди кінофільмів, були охоплені учні 9-11 класів.
У ліцеї були сплановані і проведені протягом року заходи спрямовані на профілактику негативних звичок та пропаганду здорового способу життя. Ці питання обговорювалися на нарадах при директорі, засіданнях творчого об’єднання кураторів, на батьківських зборах та зазначені у відповідних наказах по ліцею. Серед ліцеїстів проведені бесіди «Профілактика алкоголізму, паління та наркоманії», покази документальних фільмів ; лекції:

 • З 22.08-23.09.2016 року в ліцеї пройшов місячник «Увага! Діти на дорозі». (проводилися заходи спрямовані запобіганню дитячого травматизму):
 • 1.09.2016 проведено єдиний урок з питань безпечної поведінки дітей на дорогах.
 • Проведені батьківські збори присвячені подоланню проблеми дорожньо-транспортного травматизму дітей. Розроблено індивідуальні маршрути безпечного руху дітей на заняття та в зворотньому напрямку.
 • Вчителем інформатики Лялько В.І. проведено захист мультімедійних учнівськиї презентацій «Я в безпеці на дорозі».
 • Протягом семестру проводиться постійна робота кураторів, психолога за заступників директора, спрямована на антинікотинову та антиалкогольну просвітницьку роботу.
 • З 12.09 по 17.09 2016 р.в ліцеї пройшов Олімпійський тиждень:
 • З 12.09 по 17.09 2016р. викладачами фізичної культури були проведені «Олімпійські уроки» для учнів 9-11-х класів.
 • У рамках проведення Олімпійського тижня 12.09 учні ліцею зустрілись з Олімпійським чемпіоном 2016 року зі спортивної гімнастики Олегом Верняєвим та чемпіоном Європи Андрієм Сенічкиним.
 • З 15 по 20 листопада проведено тиждень безпеки дорожнього руху. Серед заходів якого слід відмітити:
 • Єдиний урок на тему: «Я – пішохід, я – повноцінний учасник дорожного руху!»,
 • Виховну годину у 9-Б класі «Я і вулиця»,
 • Вікторину на теоретичні знання надання першої медичної допомоги (серед учнів 10х класів), що провела медична сестра ліцею Конта Г.М.  «Знаю, вмію, врятую»
 • З 14.11.2016 по 12.12.2016 року в ліцеї пройшов місячник здорового способу життя серед заходів найцікавішими були:
 • Спортивні змагання з волейболу та баскетболу (9-Б, 10-Б, 11-Г класи – 14-17.11.16),
 • Парламентом ліцею було проведено турнір з настільного тенісу.(25.11.16),
 • 14.11.16-учнями 11-Б класу випущено загальноліцейну інформаційно-тематичну стіннівку «Твоє здоров’я – тобі його і берегти»,
 • 23.11.16 вчителі фізичної культури Лапшин О.Л. та Іванова С.В. провели спортивні змагання між 9-А та 10-Г класами «Козацькі забави»,
 • 5.12.2016 та 7.12.16 року лікарем-гінекологом інституту педіатрії та гінекології було проведено лекції для дівчаток 9-10х класів «Статеве виховання» та « Особиста гігієна»,
 • 8.12.2016 лікарем-кардіологом Амалян Л.В. проведено урок-лекцію для учнів 11-х класів «Планування сім’ї»,
 • 25.11.16 викладачем кафедри медицини НМУ Дідківською  Л.А. було проведено уроки, для учнів 10х класів, присвячені збереженню імунітету у людей,
 • З 14.11 по 12.12 учнями було переглянуто інформаційно-просвітницькі фільми присвячені проблемі СНІДу в Україні,
 • Парламент ліцею підготував інформаційні доповіді про СНІД і виступив у кожному класі ліцею зі статистичними даними «Знати і запобігти».
 •  Протягом місячника були проведені виховні класні години: «Виховання позитивних рис характеру», «Небезпека втрати зору», «Проблема шкідливих звичок серед підлітків»…,
 • З 14.11-10.12.2016 практичним психологом ліцею проведено ряд тестувань за віковими категоріями «Що я знаю про здоровий спосіб життя?», «Оцінка мислення у старшокласників» (за методикою Р.С.Немова)
 • Протягом семестру постійно працював гурток спортивно-бального танцю «Лідер DANS» під керівництвом Іванової С.В.,
 • Постійно працювали суботні курси які проходять в рамках Всеукраїнського проекту UMSA «Медичний волонтер», відповідають стандартам Європейської ради реанімації та сучасним протоколам надання медичної допомоги в Україні: Базова реанімаційна допомога (Basic Life Support – BLS).
 • Викладачами предмету Основи здоров’я проведено захист учнівських презентацій на теми: «Вплив наркотичних речовин на підлітковий організм», «Наслідки вживання психотропних речовин», «Наслідки ранніх статевих стосунків».
 • З 20 по 25 березня проведено Тиждень медичних знань та профільної підготовки Серед заходів якого слід відмітити:
 • Гру-практикум з медицини «Перша домедична допомога» проведену під керівництвом викладача медицини Дідківською Л.А.
 • Лекцію для учнів 9-х класів «Свідомий вибір професії – запорука щастя людини» (Гапонова Г.К.).
 • Проведено батьківські уроки фахівцями-лікарями для популяризації різних спрямувань в медичній галузі.
 • З 03.04.2017 по 29.04.2017 року в ліцеї пройшов Місячник природнтчих наук та охорони навколтшнього середовища. В рамках місячника відзначався Всесвітній день здоров’я. Серед проведених заходів слід відзначити такі:
 • 06.04.17-учнями 11-Г класу випущено загальноліцейну інформаційно-тематичну стіннівку «Здоров’я – запорука успіху!»,
 • Вчителі фізичної культури Лапшин О.Л. та Іванова С.В. провели спортивні змагання «Подолання лінії перешкод»,
 • 13 квітня 2017 року головним науковим співробітником, доктором медичних наук, лікарем вищої категорії лікарні НАМН України Косей Наталією Василівною було проведено урок-лекцію «Коли у серці запалюється кохання» для учениць 9-х класів ліцею.
 • З метою пропаганди здорового способу життя, виховання у підлітків уваги до власного здоров’я, уміння дотримуватися правил особистої гігієни 13 квітня 2017 року відбулася лекція для хлопців 9-11 класів «Твоє тіло – запорука твого здоров’я». Зустріч пройшла легко і невимушено. Юнаки дізналися багато корисного. Лекцію провів заступник начальника центрального санітарно-епідеміологічного управління – головний радіолог Міністерства оборони України Моргун Сергій Олександрович.
 • Викладачем кафедри медицини НМУ Дідківською  Л.А. було проведено уроки, для учнів 10х класів, присвячені збереженню довголіття людини.
 • 7 квітня, до Всесвітнього Дня здоров’я, учні ліцею взяли участь у науковій конференції. Тема цьогорічного Всесвітнього дня здоров’я: «Депресія: давай поговоримо», яка співпадає з назвою кампанії ВООЗ у 2017 році.
 • Протягом ІІ семестру були проведені виховні класні години: «Твоя шкіра – показник твого здоров’я», «Небезпека частих вірусних інфекцій», «Проблема впливу шкідливих звичок на підлітковий організм», «Захворювання брудних рук», «Наркотичні речовини, їх вплив на внутрішні органи людини»…,
 • З січня по травень.2017 практичним психологом ліцею проведено ряд тестувань за віковими категоріями «Який мій спосіб життя?», «Оцінка власного запасу здоровэ’я» (за методикою Р.С.Немова)
 • Протягом семестру постійно працював гурток спортивно-бального танцю «Лідер DANS» під керівництвом Іванової С.В.,
 • Постійно працювали суботні курси які проходять в рамках Всеукраїнського проекту UMSA «Медичний волонтер», відповідають стандартам Європейської ради реанімації та сучасним протоколам надання медичної допомоги в Україні: Базова реанімаційна допомога (Basic Life Support – BLS). Всі класи пройшли ці курси протягом року.
 • Викладачами предмету Основи здоров’я проведено захист учнівських презентацій на теми: «Вплив паління на організм жінки і загроза майбутнім дітям», «Наслідки вживання наркотичних речовин у різному віці людини», «Небезпека алкогольних напоїв низького вмісту алкогольних речовин. Ром-коли, Джин-тоніка…».
 • У ліцеї постійно працює психологічна служба під керівництвом практичного психолога Гапонової Г.К.

За напрямком правової та громадянської освіти в ліцеї було забезпечено вивчення й роз’яснення учням: основних положень Конституції України, Декларації про суверенітет України, Конвенції про права дитини; проведено тиждень правових знань (5.12-10.12.2016), класні батьківські уроки на правову тематику, диспути. Здійснювалася відповідна робота з питань захисту прав та інтересів неповнолітніх Постійно здійснювалася робота по профілактиці правопорушень серед неповнолітніх:

 • .09-10.09 вересня 2016 року ліцей брав участь у Всеукраїнському профілактичному заході «Урок».
 • 15.11-20.11 листопада проводився тиждень дорожнього руху, де нагадувалось учням про правила поведінки у громадському транспорті та на дорогах міста. Обговорювалися маршрути безпечної дороги до ліцею та додому. В рамках тижня проводився Єдиний урок «Я – пішохід, я – повноцінний учасник дорожнього руху!».
 • З 16.01-27.01.17 р. у ліцеї проводилася декада профілактики правопорушень:
 • Виховні години по класах: «Права та обов’язки учня», «Великі права маленької людини», «Реалізація і захист прав людини»;
 • Анкетування учнів «Що я знаю про свої права?»;
 • Тест-діагностика рівня тривожності за Філіпсом.
 • Година спілкування з елементами тренінгу «Я несу відповідальність за свої вчинки».
 • Правовий брейн-ринг «Чи знаємо ми закони, щоб їх не порушувати?»
 • Перегляд фільму «Станція призначення – життя»
 • Лекція на тему «Як закони впливають на наше життя» Рублевська Н.П. – працівник Міністерства юстиції України.
 • Контроль стану відвідування учнями занять. Літера «н» в журналі.
 • 15-29.травня проводився тиждень дорожнього руху, де нагадувалось учням про правила поведінки у громадському транспорті та на дорогах міста. Обговорювалися маршрути безпечної дороги до ліцею та додому. В рамках тижня проводився Єдиний урок «Твоя безпека на дорозі!»,
 • З метою утвердження гендерної грамотності, профілактики правопорушень та злочинності серед дітей, профілактики поширення ксенофобських та расистських проявівв ліцеї з 25.11.2016 по 10.12.2016 в ліцеї проводилися «16 днів проти насилля»:
 • 25.11.16- відбувся єдиний урок гендерної рівності до Міжнародного дня боротьби з насиллям у ставленні до жінок.
 • Інформаційно-просвітницькі виховні години по класах спрямовані на збільшення знань про всі форми насилля.
 • Бесіди з учнями 9-11 класів на теми «Роз’яснення неповнолітнім їх прав стосовно скоєння відносно них насильства або інших протиправних дій».
 • Година спілкування «Протидії різним формам насильства. Як захищені права дитини в Україні». (9-Б клас)
 • Психологом ліцею Гапоновою Г.К. було проведено семінар –практикум для вчителів ліцею «Насильство над дитиною як чинник деструктивного впливу на формування її особистості»,
 • Психологом ліцею Гапоновою Г.К. було проведено анкетування учнів «Які явища сімейного життя ви вважаєте фактом домашнього насильства»,«Поширення та форми насильства в учнівському середовищі. Булінг- підліткове насильство в школі»
 •  Викладачем правознавства Керасіді І.Г. проведено тренінг серед учнів 10-Б та 10-Г класів: «Поняття насилля: його види та прояви. Подолання стереотипів і формування правил безпечної поведінки»
 • Проведено бесіди з батьками(на батьківських зборах)про руйнування дитячої особистості методами психологічного та фізичного насильства «Батьківська квітка любові»
 • 2.12 проведено лекцію з елементами тренінгу «Як не потрапити в тенета торгівця людьми, або безпечна поведінка в соціумі». До Міжнародного дня відміни рабства .
 • З 5 по 9 грудня 2016 року в ліцеї проводився тиждень правових знань до Всеукраїнського тижня права. Серед заходів:
 • Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини.
 • 6.12.2016 за ініціативи парламенту ліцею, під керівництвом вчителя правознавства Матічиної Н.А. проведено урок-квест «Права дитини в Україні. Конституція України»,
 • 6.12.2016 бесіда для учнів 10х класів на тему: «Конвенція про права людини. Відомі люди, що відстоювали права людини»,
 • 5.12.16 викладач правознавства Керасіді І.Г. провела для учнів 11х класів круглий стіл «Особисті (громадянські) права і свободи громадян України»,
 • 7.12.2016 року в межах Всеукраїнського тижня права учні 10-А класу відвідали головний центр українського державотворення – Конституційний суд України. Викладач права Матічина Ніна Адріївна провела урок на тему «Історія створення, склад та функції Конституційного суду України». Учні змогли побачити величний зал засідань головних суддів країни, відчули законодавчу атмосферу.
 • 7.12.2016 року в рамках Всеукраїнського тижня права відбувся відкритий батьківський урок з правознавства для учнів 11-А класу на тему «Юридичні аспекти медичної діяльності», який провела Гаркуша Марина Валеріївна – юристконсульт державного телебачення.
 • 16 грудня 2016 року в дев’ятих класах ліцею пройшов інтерактивний батьківський урок з правознавства, присвячений Всеукраїнському тижню правових знань.Урок на тему «Законодавство України у сфері охорони здоров’я» провела начальник відділу Міністерства Юстиції України – Рублевська Наталія Павлівна. Діти прослідкували шлях народження будь якого указу, зрозуміли шляхи вирішення тих чи інших законодавчих проблем, самі пропонували питання до розгляду. Урок пройшов надзвичайно динамічно та цікаво.
 • Представниками учнівського самоврядування та адміністрацією ліцею постійно проводився контроль за відвідуванням учнями уроків в ліцеї та на кафедрах НМУ.
 • У ліцеї відбуваються засідання координаційної ради з профілактики правопорушень.
 • У ліцеї систематично проводиться інформаційно-просвітницька робота по профілактиці поширення расистських проявів. Це бесіди з учнями, які проживають у гуртожитках Національного медичного університету імені О.О.Богомольця;
 • Викладачем правознавства Матічиною Н.А.. проведено урок-брифінг серед учнів 10-Б класу: «Поняття насилля: його прояви та наслідки для підлітків».
 • Проведено бесіди з батьками (на батьківських зборах) про руйнування дитячої особистості методами психологічного та фізичного насильства.
 • Представниками учнівського самоврядування та адміністрацією ліцею постійно проводився контроль за відвідуванням учнями уроків в ліцеї та на кафедрах НМУ.
 • У ліцеї відбуваються засідання координаційної ради з профілактики правопорушень.

У ліцеї систематично проводиться інформаційно-просвітницька робота по профілактиці поширення расистських проявів. Це бесіди з учнями, які проживають у гуртожитках Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
Вчинення злочинів відносно дітей. Проводиться інформаційно-просвітницька робота з ліцеїстами щодо попередження насильства та вчинення злочинів відносно неповнолітніх:

 • Бесіди з учнями 9-х класів «Міжнародні стандарти захисту прав дитини від насильства».
 • Лекція для учнів 10 класів «Реалізація права дитини на захист від насильства державою Україна під час військових дій».
 • Висвітлення питань на батьківських зборах: «Стосунки в сім’ї», «Відповідальне батьківство», «Дитяча психологія в підлітковому віці».
 • Психологом ліцею проводяться регулярні анкетування «Я і мій власний світ».

Інформаційно-просвітницька робота щодо попередження злочинів проти статевої свободи та недоторканості дітей, жорстокого поводження підлітків один до одного.

 • Проводилися лекції для учнів 9-11 класів про вчинення злочинних дій проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітніх та розповсюдження дитячої порнографії.
 • Учні 9 класів відвідали лекцію «Особливості адміністративної та кримінальної відповідальності неповнолітніх».
 • Також постійно проводиться ознайомлення нових учнів та викладачів ліцею з Законом України «Про охорону дитинства» стаття 10 «Право на захист від усіх форм насильства»
 • Здійснювалася інформаційно-просвітницька та роз’яснювальна робота з метою підвищення рівня правової культури учнів (бесіди на батьківських зборах: за темами: «Відповідальність і вік», «Кризові проблеми підліткового віку»; зустріч з лікарем Моцак О.М. на тему: «Нервові захворювання як наслідок жорстокого поводження»;
 • У ліцеї проводиться робота по профілактиці випадків фізичного та психологічного насильства, образ, недбалого і жорстокого поводження між дітьми. Організовано правовий всеобуч з учнями та забезпечується системне вивчення та дотримання ліцеїстами Правил для учнів та Статуту ліцею.
 • Профілактика застосування фізичної сили до своїх вихованців педагогічними працівниками.На педагогічних радах, нарадах при директорі розглядалися стан роботи по дотриманню педагогічними працівниками вимог Законодавства щодо забезпечення захисту дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства.
 • Профілактика суїцидальних проявів серед підлітків.

Було проведено тематичні виховні години в 9-11 класах: «Життя – найбільший подарунок Всесвіту. Бережи його», «Конфлікти серед підлітків, їх розв’язання». «Агресія як наслідок стосунків у сім’ї».. На батьківських зборах (лютий 2017 та травень 2017) висвітлювались питання «Запобігання учиненню дітьми навмисних самоушкоджень».

 • Протидія торгівлі людьми.Проводиться робота шляхом поширення інформації з метою підвищення поінформованості учнів, батьків по підвищенню ефективності протидії злочинам, пов’язаним із торгівлею людьми. Була оформлена стіннівка що висвітлювала дану тему.
 • Попередження бездоглядності та безпритульності серед неповнолітніх.У ліцеї немає дітей схильних до правопорушень, бродяжництва, вживання алкоголю, наркотичних речовин та неблагополучних сімей.
 • Заходи, спрямовані на запобігання формування залежності від азартних, комп’ютерних ігор та інтернетзалежності.

Керівником гуртка «Основи інформатики та обчислювальної техніки» О.Р.Борліс були проведені лекції для учнів 9х-10х класів про інтернетзалежність. За психологічними опитуваннями та тестуваннями, що регулярно проводяться психологом ліцею, не виявлено учнів які становили б групу ризику, чи виявили інтернетзалежність.
У ліцеї проводиться популяризація змістовного дозвілля, здорового способу життя серед дітей і молоді, які відвідують комп’ютерні клуби та заклади, що надають послуги з доступу до мережі Інтернет. Запроваджено співпрацю з громадськими, релігійними організаціями, підприємствами різних форм власності, волонтерами щодо спільного проведення профілактичної роботи з з усіма бажаючими дітьми у вигляді організації для дітей спортивних естафет, ігор, висвітлюючи через них проблематичні теми молоді.
Проводяться масові акції, заходи проти куріння, зловживання спиртних напоїв та наркотичних засобів.
Інформація про дітей, які перебувають на обліку у відділі кримінальної міліції.У ліцеї немає дітей, які перебувають на обліку у відділі кримінальної міліції.
За напрямком творчого розвитку особистості учня, індивідуальної роботи за інтересами було організовано роботу факультативів, гуртків, секцій, працювало Наукове товариство ліцеїстів імені А.П. Ромоданова.

 • Слід відзначити активну участь учнів ліцею у Всеукраїнських учнівських олімпіадах. Ліцеїсти здобули призові місця у районному етапі з таких предметів , як українська мова, біологія, іспанська та англійська мови, історія, фізика, географія. З профільного предмету – біологія, учні здобули І місць - 13, ІІ - 9, та І - 3 місця. Слід зазначити, що деякі учні брали участь у декількох олімпіадах і мають призові місця: Є призери ІІІ (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології:

І місце              Бриленко Георгій                    9-А
ІІ місце             Аношко Ярослава                   11-Б
ІІ місце             Васильченко Неля                  11-Д
ІІІ місце            Комарденко Артем                 11-Д
ІІІ місце            Ромадіна Діана                                   11-Б
ІІІ місце            Темченко Олексій                    10-Б
ІІІ місце            Ломакова Богдана                  10-Г
ІІІ місце            Соболєва Маргарита              10-Г

 • У написанні МАНівських робіт взяли участь 66 учнів ліцею. На міський етап конкурсу вийшли 22 учні-переможці І ліцейного етапу конкурсу. Можна відзначити і успішних призерів міського конкурсу захисту робіт МАН:

  І місце – Безбах Дар’я (11-В клас),
 ІІ місце – Раскалєй Георгій (9-А клас),
 ІІ місце – Рудюк Микола (10-А клас),
 ІІ місце – Шпак Олег (10-В клас),
ІІІ місце – Аршинова Тетяна (9-Б клас),
ІІІ місце – Доровських Марія (11-В клас).
Черевко Анна(10-Г клас), Блашків Орес (11-Аклас), Моісеєва Богдана (10-А клас), Гаталяк Романна (10-В клас), Пугач Максим (10-А клас), Вовк Анастасія (10-В клас) – нагороджені грамотами МАН.
Потрібно відзначити роботу керівника гуртка «Юний науковець» - Соколовську Т.В., що допомагала учням у підготовці наукових досліджень.

 • 17 грудня 2016 року учні ліцею, під керівництвом учителя зарубіжної літератури Дорошкевич Н.В., взяли участь у ІХ Відкритому конкурсі читців «Із Янголом на плечі» який проводить кафедра української літератури і компаративістики Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка. Учасники показали високу майстерність виконання ліричних творів. Наша команда посіла І, ІІ та ІІІ місця. Фомін Володимир був відзначений у номінації «Дикція».
 • У конкурсі ІNTEL EKO Україна (31.01-03.02 2017) учні ліцею теж взяли участь:

Моісеєва Богдана (10а клас) здобула ІІ призове місце у категорії «Хімічна та біологічна інженерія».; Острогляд Тимофій (10а клас) та Самар Олександра (11в клас) здобули дипломи учасників конкурсу.

 • З 3по 29 квітня в ліцеї пройшов Місячник природничих наук та охорони довкілля. В рамках місячника учні ліцею мали змогу виявити свої здібності за інтересами у різних навчальних предметах, таких як хімія, фізика, біологія, математика:
 • 12 квітня 2017 року відбувся біологічний брейн-ринг серед учнів 9-х класів «Знавці біології»;
 • 18 квітня у 9-х класах відбулися уроки-вікторини з хімії-«Еврика».
 • 24 квітня проведено відкритий виховний позакласний захід «Математика у білих халатах».

Входячи до фундації асоційованих шкіл ЮНЕСКО з 2000року, учні беруть активну участь у всіх заходах ПАШ ЮНЕСКО .
 Діяльність

 • Ліцей працював у 2016-2017 н.р. над впровадженням декількох тем:

1.Вивчення світових проблем і роль системи ООН в їх вирішенні :

 • «Збереження навколишнього середовища». Продовження роботи над власним проектом «Чисте довкілля. Зелена лабораторія міста». (Збільшення зелених насаджень міста Києва),
 • продовження роботи над проектом :«Всесвітня спадщина в руках молоді»

2.Освіта для сталого розвитку

 • Участь у міжнародних освітніх виставках.

3.Інші країни і культури (міжкультурне взаємозбагачення)

 • Робота у програмі «Культура – традиції, медицина.Участь у міжнародному проекті (спільно з Національним ботанічним садом ім.М.М.Гришка) – «Репрезентація садів світу – інтеграція України в світову культуру»(відтворення садів Індонезії, Тибету, В’єтнаму)
 • Назви пріоритетних проектуів ПАШ, в яких ліцей брав участь:
 • 13.12.2016 – Семінар-практикум «Я – митець, Я – лідер, Я – майбутнє!»(спец-на школа № 49)
 • 23.01.2017 – Міська учнівська конференція асоційованих шкіл ЮНЕСКО присвячена Дню Соборності України «Видатні місця та культурна спадщина ЮНЕСКО в Україні».

(СЗШ № 165).
Власні проекти:

 • 8.11.2016 – Міська екологічна конференція «Здорове довкілля – внесок у майбутнє нації».
 • Робота над реалізацією проекту «Чисте довкілля. Зелена лабораторія міста». Висаджування альпійської сосни у Національному ботанічному саду ім. М.М.Гришка.
 • Працюючи над виконанням плану дій щодо Міжнародного десятиліття зближення культур (2013 – 2022р.р.)
 • В рамках міжнародного проекту «Дерево миру» (14.05.2017) посадка дерев разом з послами Кореї та Індії в Україні. (спільно з Національним ботанічним садом ім.М.М.Гришка)
 • Продовження роботи у програмі «Культура – традиції, медицина. Участь у міжнародному проекті (спільно з Національним ботанічним садом ім.М.М.Гришка) – «Репрезентація садів світу – інтеграція України в світову культуру»(відтворення садів Індонезії, Тибету, В’єтнаму)
 • Власний проект до Міжнародного Дня рідної мови «Фестиваль української пісні»
 • Заходи у рамках продовження роботи над проектом «Всесвітня спадщина в руках молоді»:

-екскурсія учнів ліцею до м. Львів;
-екскурсія учнів ліцею до м. Вінниця (музей Пирогова);
-екскурсія ліцеїстів до м. Чернігів;
-екскурсія ліцеїстів до м.Канів;
-екскурсія учнів та викладачів ліцею до дендропарку «Олександрія» м.Біла-Церква.
-екскурсії до історичних пам’яток та музеїв м.Києва.
6. До Міжнародного Дня прав людини лекція на тему «Декларація прав людини»
(провела начальник відділу Міністерства Юстиції України – Рублевська Наталія Павлівна).

 • Учні ліцею взяли участь у семінарі «Let’s talk», присвяченому темі Всесвітнього дня здоров’я, який пройшов 7 квітня у Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця.
 • 26 травня на Співочому полі у Києві відбувся Всеукраїнський національно-благодійний фестиваль "Віночок миру і добра". Учні  ліцею теж долучилися до плетіння вінка, що став рекордсменом України.

Результати
Стислий опис отриманих результатів:

 • Подяка делегації Українського медичного ліцею за участь у міському Семінарі-практикумі «Я – митець, Я – лідер, Я – майбутнє!».
 • Сертифікат за участь у майстер-класі «Мислення зростання» у міському Семінарі-практикумі «Я – митець, Я – лідер, Я – майбутнє!».
 • Сертифікат учасника міської учнівської конференції асоційованих шкіл ЮНЕСКО присвяченої Дню Соборності України «Видатні місця та культурна спадщина ЮНЕСКО в Україні».
 • Гран-прі на міжнародній виставці навчальних закладів «Освіта в Україні. Освіта за кордоном» (26-30.09.2016). У конкурсній рейтинговій номінації «Високопрофесійна навчально-методична діяльність у вихованні учнівської молоді»
 • На Міжнародному форумі 2016 «Інноватика в сучасній освіті» Українським медичний ліцей Національного медичного університету імені О.О.Богомольця одержав диплом Лауреата конкурсу ІІ ступеня в номінації «Інноваційний проект «Сучасна школа – якою має бути? Ідеї, концепції, практика». (25.10.2016).
 • 17-19 листопада 2016 року на міжнародній виставці «Освіта та кар’єра – День студента 2016» Український медичний ліцей Національного медичного університету імені О.О. Богомольця був відзначений Золотою медаллю у номінації «Профорієнтаційна робота серед молоді». 
 • На IV Міжнародній професійній спеціалізованій виставці «Освіта в Україні, освіта за кордоном», яка проходила 22-24 лютого 2017 року у колонній залі Київської міської державної адміністрації, Український медичний ліцей Національного медичного університету імені О.О. Богомольця нагороджено Гран-прі у номінації «Кращий медичний навчальний заклад із підготовки професійних спеціалістів»
 • На Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2017р.», яка проходила 16-18 березня 2017 року у Київському палаці дітей та юнацтва, Український медичний ліцей Національного медичного університету імені О.О. Богомольця нагороджено «Золотою медаллю» у номінації «Розробка та впровадження інноваційних технологій, програм і рішень для осучаснення навчального процесу та підвищення рівня знань молоді».
 • На Міжнародній виставці «Освіта та кар’єра – 2017р.», яка проходила 6-8 квітня 2017 року в Українському домі, Український медичний ліцей Національного медичного університету імені О.О. Богомольця нагороджено «Золотою медаллю» у номінації «Профорієнтаційна робота серед молоді

Сфери в яких ліцей працював над виконанням проектів:

 • Заходи у рамках продовження роботи над проектом «Всесвітня спадщина в руках молоді»:

-екскурсія учнів ліцею до м. Львів;
-екскурсія учнів ліцею до м. Вінниця (музей Пирогова);
-екскурсія ліцеїстів до м. Чернігів;
-екскурсія ліцеїстів до м.Канів;
-екскурсія учнів та викладачів ліцею до дендропарку «Олександрія» м.Біла-Церква.
-екскурсії до історичних пам’яток та музеїв м.Києва.

 • Спвробітництво з Національним ботанічним садом ім.М.М.Гришка.
 • Співробітництво з Міністерством Юстиції України.

Святкування Міжнародних Днів, які відзначає ЮНЕСКО і ООН. Заходи, організовані в ліцеї з такої нагоди:
Перелік заходів під час уроків :

 • 8 вересня (Міжнародний день письменності )– проводяться диктанти з української мови.
 • 1 грудня (День боротьби зі СНІДОМ) – зустрічі з лікарями фахівцями, бесіди з учнями, ідготовка інформаційних виступів учнів.
 • 21 лютого (День рідної мови) – проходять літературні уроки присвячені видатним поетам і письменникам України.
 • 7 квітня (Всесвітній день здоров’я):

-спортивні змагання на уроках фізичної культури,
-інтегровані уроки з предмету Основи здоров’я(захисти проектів).
Перелік заходів в позаурочний час:

 • 20 листопада (Всесвітній День дитини) – проводяться екскурсії, цікаві зустрічі профорієнтаційного спрямування.
 • 1 грудня (День боротьби зі СНІДОМ) – оформлення стіннівок та виготовлення інфомаційних плакатів. Співпраця з волонтерською організацією «Надія по всьому світу»
 • 10.12.16 – До Міжнародного Дня прав людини лекція на тему «Декларація прав людини»

(провела начальник відділу Міністерства Юстиції України – Рублевська Наталія Павлівна).

 • 21 лютого (День рідної мови) – традиційний конкурс читців українських митців від класики до сьогодення «О слово рідне!», Фестиваль української пісні «Пісня – душа народу».
 • 8 березня (Міжнародний жіночий день. Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир ООН) – Святкова концертна програма, зустрічі з відомими жінками України.
 • 7 квітня (Всесвітній день здоров’я):

-Випуски стіннівок та листків здоров’я;
-Учні ліцею взяли участь у семінарі «Let’s talk», присвяченому темі Всесвітнього дня здоров’я, який пройшов 7 квітня у Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця

 • 13 квітня 2017 року головним науковим співробітником, доктором медичних наук, лікарем вищої категорії лікарні НАМН України Косей Наталією Василівною було проведено урок-лекцію «Коли у серці запалюється кохання» для учениць 9-х класів ліцею.
 • 13 квітня 2017 року відбулася лекція для хлопців 9-11 класів «Твоє тіло – запорука твого здоров’я». Лекцію провів заступник начальника центрального санітарно-епідеміологічного управління – головний радіолог Міністерства оборони України Моргун Сергій Олександрович.
 • 8-9 травня (Дні пам’яті і примирення, присвячені пам’яті жертв другої світової війни)-покладання квітів до монументів загиблим героям, відвідування Національного музею історії України у Другій  світовій війні, зустрічі з ветеранами.

Подальші проекти:

 • Продовжити роботу над проблемою «Збереження навколишнього середовища» і власним проектом «Чисте довкілля. Зелена лабораторія міста». (Збільшення зелених насаджень міста Києва),
 • Продовжити роботу над власним проектом :«Всесвітня спадщина в руках молоді».
 • Провести фестиваль української народної пісні «Пісня – душа народу» до Всесвітнього Дня рідної мови.

У закладі протягом року проводилось безліч цікавих заходів в яких залюбки брали активну участь учні ліцею, відзначення пам’ятних дат Української історії, конкурси читців української поезії, благодійні акції для хворих дітей, конкурс «Містер ліцею» та «Міс Ліцею», участь у фестивалях, конкурсах та конференціях, походи до музеїв, поїздки до історичних міст України, зустрічі з відомими людьми. Всі ці заходи спрямовані на всебічний розвиток дитини, її адаптування у соціумі, розвиток здібностей.
Працюючи за напрямком профорієнтаційної роботи на медичні спеціальності, виховний процес був спрямований на розвиток самопізнання учнів, формування у них адекватної самооцінки. Працювали факультативи «Основи ділової етики та деонтології», «Основи професійної орієнтації на медичні спеціальності». З метою ознайомлення ліцеїстів з різними галузями розвитку медицини проводилися щомісячні лекторії фахівців-медиків.

 • Були організовані екскурсії в клініки:

-Київську міську онкологічну лікарню,
-Київський міський центр серця,
-Центр дитячої кардіології та кардіохірургії,
-Інститут онкології НАМН України,
-Інститут нейрохірургії імені А.П. Ромоданова,
-Науково-дослідницького інституту експерементальної та клінічної
  медицини НМУ ім.О.О.Богомольця(9-ті класи),

 • Учні здійснили екскурсії до:

-Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь»;
-Національного музею медицини України,
-Музею-аптеки,
-На 25 Міжнародну виставку Охорони здоров’я.

 • Ліцеїсти мали профорієнтаційні зустрічі навчальної тематики:

-з деканом лікувального факультету № 1 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця професором Мельником В.С. та студентами університету.
-26.10.2016р. - із професорсько-викладацьким складом, інтернами та студентами стоматологічного факультету Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. Учні довідалися про сучасне життя факультету від професора кафедри ортопедичної стоматології Куца Павла Валерійовича та Доцента Клітинського Юрія Віталійовича.
-17 листопада учні ліцею провели профорієнтаційний урок у Дитячому кардіологічному центрі ОХМАДИТ.

 • З 20-25 березня в ліцеї пройшов Тиждень медичних знань та профільної підготовки. В межах тижня проводилося:

- Гра-практикум з медицини «Перша домедична допомога»;
- Екскурсії до Анатомічного музею НМУ ім..О.О.Богомольця, Музею-аптеки, до Центру серця, до медичних клінік:
- Лекція для учнів 9-х класів «Свідомий вибір професії – запорука щастя людини»;
- Анкетування учнів «Ставлення до майбутньої професії»;
- Батьківські уроки фахівцями-лікарями для популяризації різних спрямувань в медичній галузі.

 •  Профорієнтаційні уроки у Дитячому кардіологічному центрі ОХМАДИТ.
 • 13 квітня 2017 року головним науковим співробітником, доктором медичних наук, лікарем вищої категорії лікарні НАМН України Косей Наталією Василівною було проведено урок-лекцію «Коли у серці запалюється кохання» для учениць 9-х класів ліцею.
 • З метою пропаганди здорового способу життя, виховання у підлітків уваги до власного здоров’я, уміння дотримуватися правил особистої гігієни 13 квітня 2017 року відбулася лекція для хлопців 9-11 класів «Твоє тіло – запорука твого здоров’я». Лекцію провів заступник начальника центрального санітарно-епідеміологічного управління – головний радіолог Міністерства оборони України Моргун Сергій Олександрович.
 • Учні ліцею взяли участь у семінарі «Let’s talk», присвяченому темі Всесвітнього дня здоров’я, який пройшов 7 квітня у Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця.
 • Побували у музеї відомого лікаря-хірурга М.М. Пирогова (м.Вінниця).
 • Окрім зазначених заходів, щосуботи проводилися навчання на курсах з домедичної та екстреної медичної допомоги, які проходять в рамках Всеукраїнського проекту UMSA «Медичний волонтер». Курси відповідають стандартам Європейської ради реанімації та сучасним протоколам надання медичної допомоги в Україні: Базова реанімаційна допомога (Basic Life Support – BLS) Травма Домедична допомога у випадку надзвичайних ситуацій. З учнями працюють кваліфіковані волонтери-інтерни, що мають міжнародні сертифікати і входять до Європейської реанімаційної спілки. Ліцеїсти навчалися надавати першу долікарську допомогу. Ці навички корисні для майбутніх лікарів. Після закінчення курсу учні отримали сертифікат міжнародного зразка.

За напрямком художньо-естетичного виховання була організована робота гуртків художньо-естетичного спрямування («Лідер Данс», літературна студія імені Пантелеймона Куліша), були проведені лекції, бесіди, конкурси на естетичну тематику; конкурси-виставки плакатів (до загальноліцейних свят), було відвідано багато музеїв міста Києва та організовані подорожі містами історичної спадщини України. Здійснювалася видавнича діяльність учнів, зокрема: видання рукописних журналів; створення поетичних альманахів; виготовлення альбомів мистецтва (живопису та графіки), шкільних стіннівок, предметних газет та листівок; літопис ліцейного життя; продовжено випуск вісників ліцейного прес-центру; працював форум на ВЕБ-сайті ліцею.
Педагогічний колектив продовжував працювати у цьому році над темою формування особистості учня на основі розвитку його творчих можливостей і самовдосконалення в умовах профільного навчання.
Колектив викладачів злагоджено працював згідно виховного плану роботи ліцею та поставлених завдань. Були проведені предметні декади та тижні, зокрема: «Олімпійський тиждень», «Місячник патріотичного виховання», «Тиждень зарубіжної літератури», «16 днів проти насильства», «Місячник здорового способу життя», «Тиждень історії та правових знань», «Декада профілактики правопорушень», «Місячник рідної мови», «Тиждень медичних знань та профільної підготовки», «Місячник природничих наук та охорони довкілля», проведено заходи до Дня Соборності України, Дня пам’яті Небесної Сотні, Всесвітнього Дня здоров’я та Всесвітнього Дня вишиванки, Фестиваль української пісні «Пісня – душа народу», проведені відкриті класні години, зустрічі з фахівцями в освітній та медичній галузях.
Протягом року було відвідано музеї :
-Літературно-меморіальний музей-квартиру П.Г.Тичини,
-Музей мистецтв імені Варвари та Богдана Ханенків,
-Національний музей Т.Г.Шевченка,
-Музей Грушевського,
-Музей-меморіал пам’яті голодоморів в Україні,
-Національний музей історії України,
-Музейно-виставковий центр «Музей історії Києва»,
-Національний музей медицини України,
-Національний музей літератури України,
-Цирк м.Києва,
-Михайлівський собор м.Києва,
-Студію телебачення СТБ,
-виставку українського художника Марчука І.С.,
-Музею Головного військового клінічного госпіталю,
-Національного військово-історичного музею України,
Учні ліцею провели виїздні екскурсії по історичним місцям України:
- подорож до міста Чернігів;
- подорож до міста Львів;
- подорож до м. Біла Церква (дендро-парк «Олександрія»);
- подорож до міста Канів;
- подорож до м.Переяслав-Хмельницький;
- подорож до м.Вінниця.
Вивчаючи літературну спадщину та згідно виховного плану ліцею взяли участь у заходах:
-28.09.2016 учні взяли участь у конференції Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка «Титан духу і чину» до 160-річчя від дня народження І.Франка.
-10.03.2017р. учні 9,11 класів відвідали науково-практичну конференцію «Всесвіт Тараса Шевченка», яка проходила в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
-Провели Фестиваль української пісні «Пісня – душа народу»
Вшановуючи історичну пам’ять:
-19-30 вересня 2016 н.р. було проведено заходи, присвячені 75 роковинам подій у Бабиному Яру:

 • перегляд хроніки «Київ в роки окупації. Бабин Яр.»; лекція для учнів 9-10класів «Так починалася дорога смерті»,
 • покладання квітів до меморіалу, диспут для учнів 11х класів «від антисемітизму до нацизму»,
 • учні 9-Б класу відвідали тематичну виставку у музеї історії Києва.

-Були сплановані та проведені заходи щодо відзначення 74-річниці партизанського руху в Україні: вивчення подій і фактів Руху Опору на території України.
-У листопаді учні ліцею взяли участь в урочистостях з нагоди 72-ї річниці визволення України та 73-ї річниці визволення Києва від фашистських загарбників, які проводив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.
-4 травня учні ліцею взяли участь в урочистостях з нагоди Перемоги у Другій світовій війні які проводив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.
-Протягом року було проведено багато цікавих заходів естетичного спрямування. Найцікавіші з них:
-12.10.16 и учнівського самоврядування ліцею було проведено традиційний щорічний благодійний ярмарок «Відкрий своє серце».
-9 листопада в ліцеї відзначався День української мови та писемності. На уроках української мови та літератури були написані тематичні диктанти, розглянуто творчість українських письменників та поетів. Парламент Ліцею провів «День вишиванки».
-16.11.2016 року відбувся конкурс поезії, присвячений Дню української мови та писемності «О слово рідне!».
-Учениці ліцею Леоненко Єлизавета (10-В) та Куріленко Марина (10-А) підготували та оформили фото-виставку «Україна – моя країна!».
-17 грудня 2016 року відбувся ІХ Відкритий конкурс читців «Із Янголом на плечі» на базі Гуманітарного інституту імені Б. Грінченка. Учні ліцею 10-11-х класів взяли участь у цьому престижному літературному змаганні.
-Щорічно 19 грудня учні ліцею виконують благодійну місію – дарують подарунки хворим дітям. За традицією подарунки отримують дітки, що знаходяться на лікуванні у Дитячому центрі кардіохірургії (ОХМАДИТ).
-21.12.2016 за ініціативи парламенту ліцею пройшло свято веселощів і розваг «Казка на любий лад».
-22.12.2016 проведено святкову Новорічну дискотеку у молодіжному клубі «Саксон».
Відвідали День відкритих дверей.у Національному університеті культури та мистецтв, який відбувся 26 квітня 2017р;
- 23 січня 2017 року до Дня Соборності України у Києві (СЗШ  165) проводилася міська учнівська конференція асоційованих шкіл ЮНЕСКО в Україні: «Видатні місця та культурна спадщина ЮНЕСКО в Україні», в якій учні ліцею взяли активну участь;
- 15 лютого до Дня Святого Валентина і Дня всіх закоханих парламент провів цікаву велику гру «Знайди свою половинку»;
- 17 лютого 2017 року ліцеїсти відвідали виставку одного із ста геніїв світу – всесвітньо відомого художника Івана Степановича Марчука «Де ж істина?».
- 22 лютого відбувся конкурс «Містер ліцею 2017»
- 9 березня учні ліцею долучилися до урочистого мітингу організованого НМУ присвяченого вшануванню пам’яті Великого Кобзаря;
-10.03.2017р. учні 9,11 класів відвідали науково-практичну конференцію «Всесвіт Тараса Шевченка», яка проходила в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Конференція була присвячена 203 річниці від Дня народження Кобзаря;
- 15 березня у ліцеї відбувся традиційний конкурс «Міс ліцею – 2017», який проходив під гаслом «Краса врятує світ!»;
 -22 березня в межах заходів до Шевченківських днів та місячника рідної мови у ліцеї пройшов Фестиваль української пісні «Пісня – душа народу!»;
- Учнівський парламент ліцею підтримав акцію районного товариства старшокласників «Шарм» – зібрати і відправити нашим захисникам в зону АТО подарунки до свята Пасхи. Солодкі подарунки були доставлені у пункт збору – школу 102 Шевченківського району м. Києва;
- Вивчаючи історію рідного краю, долучаючись до національних традицій українського народу, у дні святкування Христового Святого Воскресіння, 19 квітня у ліцеї пройшов «Великодній фестиваль». Учні оформили святкові ікебани з пасхальної атрибутики: пасок, крашанок, писанок, природного матеріалу;
- 4 травня  біля обеліску полеглим у Другій світовій війні воїнам-лікарям та монументу Героям Небесної Сотні, що знаходяться на території Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, пройшов урочистий захід, присвячений Дню пам’яті та примирення;
- Працюючи над реалізацією проекту «Чисте довкілля – зелена лабораторія міста», над яким ліцей працює протягом останніх років у рамках роботи асоційованих шкіл ЮНЕСКО, учні ліцею 14 травня 2017 року взяли участь в урочистих заходах, які проводив Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка до Дня матері;
- 18 травня учні ліцею взяли участь у флешмобі до Всесвітнього дня вишиванки;
- 26 травня на Співочому полі у Києві відбувся Всеукраїнський національно-благодійний фестиваль "Віночок миру і добра". Учні  ліцею теж долучилися до плетіння вінка, що став рекордсменом України;
- 26 квітня в Михайлівському Золотоверхому соборі міста Києва відбувся традиційний молебень, на якому  випускники Українського медичного ліцею НМУ імені О.О.Богомольця одержали благословіння на життєвий шлях, звершення мрій, здобуття омріяної професії та щасливе життя.
Соціальна допомога учням із числа дітей пільгових категорій
У ліцеї у 2016-2017 н.р. налічувалось 43 учнів пільгових категорій. Серед них: 2 – дітей з функціональними обмеженнями, 11 - напівсиріт, 12 - багатодітних, 18- чорнобильців. З цими дітьми постійно проводиться робота по наданню їм допомоги.
У 2016-2017 н.р. у ліцеї навчалося 18 осіб з Донецької та Луганської областей. Усі ці діти були охоплені увагою, їм надавалася посильна матеріальна допомога, постійна психологічна підтримка.
У кожному класі запровадили благодійні акції. Відвідуючи музеї, виставки, екскурсії плата за дітей пільгових категорій, вносилася з батьківського фонду класу. Таким чином всі діти мали змогу повноцінно розвиватись інтелектуально і відчувати турботу оточуючих.
Діяльність органів учнівського самоврядування
      Уже протягом багатьох років активно працює Парламент ліцею. Кожного року у вересні проходять вибори Президента ліцейного Парламенту. У 2016-2017 навчальному році Парламент ліцею очолював учень 11-Д класу Комарденко Артем. У вересні відбуваються перевибори старост та затверджуються плани на півріччя. Щотижня проходить засідання активу парламенту, на яких вирішуються різні навчально-виховні проблеми чи завдання, а щомісяця кожен клас звітує про роботу і участь ліцеїстів у різноманітних заходах та організацію дозвілля.
Ліцейне самоуправління виступало ініціатором проведення різних цікавих свят, конкурсів, благодійних заходів. робили рейди-огляди кабінетів, наявності шкільної форми, класних куточків, відвідування уроків.
Так протягом року за ініціативою парламенту було проведено:
-У рамках проведення Олімпійського тижня 12.09 учні ліцею зустрілись з Олімпійським чемпіоном 2016 року зі спортивної гімнастики Олегом Верняєвим та чемпіоном Європи Андрієм Сенічкиним.
-У 2016 році виповнюються 75-та річниця трагічних подій у Бабиному Яру. Парламент ліцею вшанував пам’ять загиблих хвилиною мовчання та покладанням квітів до меморіального комплексу.
-Парламент взяв активну участь у підготовці святкового концерту до Дня працівників освіти.
-З нагоди Дня захисника України 12 жовтня Парламент ліцею організував благодійний ярмарок. Отримані кошти були витрачені на подарунки для бійців збройних сил України, що проходять лікування у Національному військово-медичному клінічному центрі „Головний військовий клінічний госпіталь”.
-До Дня української мови та писемності (9.11.16) – День Вишиванки та конкурс читців творів українських поетів від класиків до сучасників «О слово рідне»;
-8 листопада 2016 року парламент ліцею активно долучився до проведення міської екологічної конференції «Здорове довкілля – внесок у майбутнє нації», яку проводив ліцей.
-Голова відомства «Інформації» Леоненко Єлизавета (учениця 10-В класу) та її заступник – Куріленко Мирина (учениця 10-А класу) підготували та оформили фото-проект який має назву «Україна – моя країна!». Фотографії якого прикрашають стіни ліцею.
- 21.11.16 до свята Гідності і Свободи були виготовлені святкові стрічки української символіки, які будуть подаровані всім учням Українського медичного ліцею. Також в цей Парламент провів відкритий виховний захід «Революція, що змінила країну»;
-Актив Парламенту долучився до проведення Місячника здорового способу життя (14.11-12.12.16.) Спортивне відомство допомогло викладачам фізичної культури організувати змагання «Козацькі забави» та провели турнір з настільного тенісу;
-25 листопада представники парламенту поклали квіти до пам’ятного знаку жертвам голодоморів в Україні, що знаходиться на Михайлівській площі м.Києва, вшанували пам’ять хвилиною мовчання та запалили символічні «Свічки пам’яті».
- 01.12.16 до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом команда учнів з числа ліцейного парламенту провела у всіх класах короткі інформаційні лекції про саму хворобу, методи діагностики та способи уникнення. Було проаналізовано статистичні дані по захворюваності за останні роки у світі та конкретно в Україні.
-7.12.2016 року в межах Всеукраїнського тижня права голова відомства Дисципліни і порядку учениця 10-А класу Кравченко Єлизавета організувала екскурсію свого класу(10- А) до головного центру українського державотворення – Конституційного суду України;
-7.12.2016 року в рамках Всеукраїнського тижня права відбувся відкритий батьківський урок з правознавства для учнів 11-А класу на тему «Юридичні аспекти медичної діяльності», який провела Гаркуша Марина Валеріївна – юристконсульт державного телебачення. Урок організувала заступник голови Парламенту Кравцова Валерія.
-13 грудня 2016 року представники лідерського активу учнівського Парламенту ліцею взяли участь у семінарі-практикумі асоційованих шкіл ЮНЕСКО «Я – митець, Я – лідер, Я – майбутнє!», яку проводила спеціалізована школа № 49 з поглибленим вивченням французької мови.
-Щорічно 19 грудня учні ліцею виконують благодійну місію – дарують подарунки хворим дітям. За традицією подарунки отримують дітки, що знаходяться на лікуванні у Дитячому центрі кардіохірургії (ОХМАДИТ). Представники учнівського Парламенту ліцею привітали всіх 55 діток, що на цей день знаходились на лікуванні у центрі.
-21.12.16 напередодні Нового року Парламент організував розважальний фестиваль «Казка на любий лад».
-23 січня 2017 року до Дня Соборності України у Києві (СЗШ  165) проводилася міська учнівська конференція асоційованих шкіл ЮНЕСКО в Україні: «Видатні місця та культурна спадщина ЮНЕСКО в Україні», в якій Парламент ліцею взяв активну участь. І представляли Чернігівську область.
-Європейські традиції не обійшли стороною і наш ліцей. 15 лютого до Дня Святого Валентина і Дня всіх закоханих Парламент провів цікаву велику гру «Знайди свою половинку».
-18.02.17 представники Парламенту на чолі з Президентом – Комарденко Артемом поклали квіти до стели присвяченої Героям Небесної Сотні на території НМУ та вшанували пам’ять героїв хвилиною мовчання.
-15 лютого з ініціативи Парламенту ліцею було проведено конкурс «Містер ліцею – 2017».
-9 березня Парламент ліцею долучився до заходів НМУ, присвячених вшануванню пам’яті Великого Кобзаря.
-17 березня в ліцеї відбувся традиційний конкурс «Міс ліцею – 2017» під гаслом - «Краса врятує світ!», який підготував та провів Парламент ліцею.
-22 березня в межах заходів до Шевченківських днів та місячника рідної мови Парламент ініціював проведення Фестивалю української пісні «Пісня – душа народу!».
-8.04.17 учнівський парламент ліцею підтримав акцію районного товариства старшокласників «Шарм» – зібрати і відправити нашим захисникам в зону АТО подарунки до свята Пасхи. Солодкі подарунки були доставлені у пункт збору – школу 102 Шевченківського району м. Києва.
-Вивчаючи історію рідного краю, долучаючись до національних традицій українського народу, у дні святкування Христового Святого Воскресіння, актив Парламенту організував та провів 19 квітня «Великодній фестиваль». Учні оформили святкові ікебани з пасхальної атрибутики: пасок, крашанок, писанок, природного матеріалу.
-4 травня біля обеліску полеглим у Другій світовій війні воїнам-лікарям та монументу Героям Небесної Сотні, що знаходяться на території Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, пройшов урочистий захід, присвячений Дню пам’яті та примирення. В заході взяли участь учні ліцею та Парламент у повному складі.
- Працюючи над реалізацією проекту «Чисте довкілля – зелена лабораторія міста», над яким ліцей працює протягом останніх років у рамках роботи асоційованих шкіл ЮНЕСКО, Парламент ліцею 14 травня 2017 року взяв участь в урочистих заходах, які проводив Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка до Дня матері.
-18.05.17 за ініціативи учнівського Парламенту ліцею був проведений святковий флеш-моб до Всесвітнього дня вишиванки.
- 26 травня на Співочому полі у Києві відбувся Всеукраїнський національно-благодійний фестиваль "Віночок миру і добра". Парламент ліцею теж долучився до плетіння вінка, що став рекордсменом України. Учні додали свої 4 вінки і отримали сертифікати учасників. Плідно працював трикутник: учні – батьки – адміністрація. Розширені засідання, виїзні колегії по класах, організація рейдів, конкурсів, відкритих заходів, свят давали можливість створити в ліцеї атмосферу зацікавленості, принциповості та різнобарвності ліцейного життя.
Діяльність батьківського комітету
У цьому навчальному році колектив батьківського комітету ліцею працював відповідно плану роботи батьківської ради ліцею.
Були проведені тематичні батьківські збори: «Родинне виховання – необхідна умова забезпечення духовної єдності поколінь », «Роль батька і матері у вихованні юнацтва», «Роль школи і сім’ї у професійному самовизначенні учня-старшокласника», «Психологічні особливості взаємовідносин підлітків і батьків», «Особливості родинного виховання обдарованих і талановитих старшокласників», «Як успішно здати ЗНО. Рекомендації учням і батькам.»
У 2016-2017 н.р. відбулося 8 засідань батьківської ради ліцею (за планом) і проведена відповідна поточна робота, а саме:

 • Протягом вересня – жовтня:

-рейди в сім”ї соціально-незахищених дітей, забезпечення їх підручниками, шкільною формою;
-допомога в організації Олімпійського тижня, зустрічей з відомими спортсменами.
-допомога у проведенні благодійного ярмарку для поранених воїнів АТО “Відкрий своє серце”;
-рейди-перевірки наявності шкільної форми та виконання правил внутрішнього розпорядку;
-допомога в організації та проведенні Місячника патріотичного виховання (зустрічі з відомими людьми, текції, екскурсії);
-23.09.17 батьківська громада ліцею допомогла в організації екскурсії учнів ліцею до історичного міста Чернігів.
-6 жовтня учні ліцею відвідали 25 Міжнародну медичну виставку Охорони здоров’я, на якій було представлено найновіше медичне обладнання різних світових фірм. Учні ознайомилися з принципом роботи багатьох діагностичних апаратів, обладнанням сучасних машин швидкої допомоги, новітніми приладами для медичної галузі. Екскурсію провів асистент кафедри хірургії № 3 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії Козлов Сергій Миколайович (батько учениці 9-А класу).

 • Протягом листопада і грудня:

- проводились рейди перевірки санітарно-гігієнічного стану кабінетів медичної гімназії № 33 та кафедр НМУ де навчаються діти;
- проводився аналіз успішності ліцеїстів;
-велику увагу батьківський комітет приділив питанню організації науково-пошукової та дослідницької роботи;
- приймали участь у підготовці та проведенні предметних тижнів(тиждень зарубіжної літератури, 16 днів проти насильства, місячник здорового способу життя, тиждень історії та права);
-слід відзначити проведення батьківських уроків з правової тематики:
-7.12.2016 року в рамках Всеукраїнського тижня права відбувся відкритий батьківський урок з правознавства для учнів 11-А класу на тему «Юридичні аспекти медичної діяльності», який провела Гаркуша Марина Валеріївна – юристконсульт державного телебачення.
-16 грудня 2016 року в дев’ятих класах ліцею пройшов інтерактивний батьківський урок з правознавства, присвячений Всеукраїнському тижню правових знань.
Урок на тему «Законодавство України у сфері охорони здоров’я» провела начальник відділу Міністерства Юстиції України – Рублевська Наталія Павлівна.
- разом з учнями провели благодійну акцію до Дня Святого Миколая «Зроби подарунок хворій дитині». Зібрані подарунки отримали діти з Центру дитячої кардіохірургії (ОХМАДИТ).
-допомагали організувати та провести Новорічне свято у молодіжному клубі «Саксон», організовували зимовий відпочинок дітей.
-батьківська рада допомагала у проведенні Декади профілактики правопорушень (16-27.01.17);
-проводили планову перевірку санітарно-гігієнічного стану кабінетів медичної гімназії № 33 та кафедр НМУ.
-допомагали в організації та підготовці Місячника рідної мови (екскурсії, заходи, фестиваль української пісні…);
-почали підготовку організації випускного вечора для випускників 11-х класів.

 • Протягом березня-травня:

-допомога в проведенні Тижня медичних знань та профільної підготовки (батьківські лекції та уроки)
-13 квітня 2017 року головним науковим співробітником, доктором медичних наук, лікарем вищої категорії лікарні НАМН України Косей Наталією Василівною було проведено урок-лекцію «Коли у серці запалюється кохання» для учениць 9-х класів ліцею (мама учениці 9х класів).
-13 квітня 2017 року відбулася лекція для хлопців 9-11 класів «Твоє тіло – запорука твого здоров’я». Лекцію провів заступник начальника центрального санітарно-епідеміологічного управління – головний радіолог Міністерства оборони України Моргун Сергій Олександрович (представник б\к 9х класів).
-готувався аналітичний звіт комісії щодо потреб ліцею з господарських питань;
-Активну участь прийняли представники батьківського комітету у проведенні навчальної медичної  практики для учнів 10-х класів.
-Постійну допомогу протягом року батьки надавали у сфері профорієнтаційної роботи з учнями спрямованої на медичні спеціальності. Батьки лікарі проводили бесіди, тренінги, класні виховні години присвячені пропаганді здорового способу життя та профілактиці негативних звичок. Велику увагу було приділено питанням правового виховання підлітків.
Під час проведення тижня правових знань було проведено уроки з правової тематики, які підготували та провели батьки – фахівці з юриспруденції.
-У червні допомагали підготувати кабінети до нового навчального року.
Співпраця з сільськими школами.
Назва проекту: Сільська школа – наш друг і партнер
Статус проекту: регіональний
Мета проекту: розвиток партнерських зв’язків із сільською школою; створення умов для розвитку творчої обдарованості, яка відповідала б загальнолюдським інтересам особистості, суспільства, держави.
Основні напрямки роботи:
Проведення спільних науково-освітніх, виховних заходів за участі в них професорсько-викладацького складу Українського медичного ліцею та гімназії імені П.Куліша м. Борзна Чернігівської області;

 • Забезпечення науково-методичного керівництва у викладанні профільних дисциплін (фізика, біологія, хімія, інформатика, українська мова та література, іноземна мова);
 • Проведення наукових досліджень з фундаментальних проблем педагогіки та психології виховання обдарованої молоді, пошукової діяльності, зокрема, вивчення та поширення творчості геніального сина України Пантелеймона Олександровича Куліша;
 • Організація і проведення наукових конференцій, читань, засідань товариств, клубів, літературних студій;
 • Обмін науковими виданнями, а також інформацією, що становить інтерес для сторін;
 • Сприяння активній взаємній участі викладачів та учнів у роботі журналів, що видаються навчальними закладами.

Учасники проекту: Український медичний ліцей та гімназія імені П. Куліша м. Борзна Чернігівської області.
Термін реалізації проекту: довгостроковий, щорічний
Реалізація проекту: обмін досвідом організації навчально-виховного процесу, науково-методичної роботи, допрофесійної підготовки молоді, надання рекомендації щодо тематики науково-дослідницьких та експериментальних робіт, науково-практичних програм та проектів.

1.6 Аналіз управлінської діяльності адміністрації ліцею

Основними напрямками контрольно-аналітичної діяльності були:
• адаптація учнів 9 та 10 класів до навчання в ліцеї;
• отримання інформації для педагогічного аналізу;
• надання методичної, практичної допомоги учителям;
• створення оптимальних умов для навчання і розвитку дітей;
• удосконалення навчально-виховного процесу, реалізація методичної, виховної проблем.
Протягом 2016-2017 навчального року здійснювався внутрішньоліцейний контроль, зокрема за роботою педагогічних кадрів, за якістю навчально-виховного процесу, було вивчено стан викладання предметів та рівень навчальних досягнень учнів з хімії, фізики, укр. мови та спецкурсів, курсів за вибором, факультативів.
Згідно з річним планом ліцею здійснювався контроль за якістю виховної роботи, веденням шкільної документації, охороною праці, життя і здоров’я. Усі матеріали внутрішньоліцейного контролю узагальнено в довідках і наказах по ліцею.

1.7. Аналіз роботи з питань охорони праці
Відповідно до законів України «Про охорону здоров’я», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про санітарне та епідемічне благополуччя населення», «Про охорону праці», «Про захист населення від інфекційних хвороб», Положення про організацію роботи з ОП учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затвердженого МОН від 01.08. 2001 р. № 563, річного плану роботи ліцею на 2016-2107н.рік, на педагогічних працівників покладено низку обов’язків і завданнь щодо роботи з організації та забезпечення безпеки життєдіяльності учасників НВП, профілактики і попередження нещасних випадків з учнями. Вся робота педагогічного колективу планується та здійснюється відповідно до Положення про охорону праці в установах МОН України і спрямована на формування навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення здоров’я учнів. Питання попередження нещасних випадків постійно перебуває під контролем адміністрації ліцею та медичного працівника.
На початку 2016-2017н.р. були оформлені необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах підвищеної небезпеки, паспорт санітарно-технічного стану ліцею. Усі учні пройшли вступний інструктаж з БЖД (01.09.2016). На засіданні педагогічної ради від 17 січня 2017 року протокол № 3 обговорено стан роботи з ОП та БЖ, ППЖ, ДТП за 2016 рік та організацію роботи на 2017 рік, Правила внутрішнього розпорядку для працівників ліцею , план роботи ліцею на 2017 рук з питань, де передбачено розділ «Охорона праці». Посадові обов’язки працівників, інструкції з охорони праці поновлені та затверджені.
У ліцеї визначено відповідальних за безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, спортивного інвентарю, вчителі ведуть журнали обліку інструктажу з охорони на робочому місці. 
Відповідно до Законів України «Про охорону праці» та «Про колективні договори й угоди» між дирекцією ліцею й профспілковим комітетом підписаний Колективний договір, у якому визначені обов’язки сторін щодо організації безпечних і нешкідливих умов праці, а також умови реалізації працівниками ліцею своїх прав і соціальних гарантій на охорону праці.
Формування навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення здоров’я учнів – це основний напрям роботи медичного ліцею. Кожен класний керівник (куратор) один раз на місяць, використовуючи різні форми роботи, проводить бесіди, конкурси, навчальні ігри, вікторини, зустрічі з представниками поліції, МЧС, практичні заняття з надання долікарської допомоги постраждалим, з питань здоров’я учнів і веде облік роботи на сторінках класного журналу:

 • правила дорожнього руху;
 • правила протипожежної безпеки;
 • правила безпечного користування газом;
 • бесіди по попередженню нещасних випадків на воді;
 • бесіди по попередженню дитячого травматизму;
 • попередження отруєнь;
 • бесіди «Я обираю здоровий спосіб життя».

Вчителі української мови та літератури, латинської мови і зарубіжної літератури писали ряд диктантів на тему охорони здоров’я. Щоп’ятниці, у передсвяткові дні та перед канікулами класними керівниками (кураторами) проводяться інструктажі з БЖД. Звіти про життя і здоров’я дітей заслуховувалися на нараді при директорові. Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, НВП, у побуті й громадських місцях, на вулиці тощо неодноразово обговорювалися на батьківських зборах у всіх класах.
Належного значення надавалося проведенню інструктажів під час організації екскурсій протягом навчального року та проведення туристичних походів.
У ліцеї оформлені та за необхідності оновлюються стенди «Бережи своє здоров’я», у кабінеті «Захисту Вітчизни» оформлено «Куточок ЦЗ». На кожному поверсі розміщені плани евакуації на випадок пожежі. У кабінеті біології можна ознайомитися з видами грибів та запобіганню отруєння ними.
У квітні проведено тиждень знань безпеки життєдіяльності, заходи якого направлені на повноцінне оздоровлення дітей під час літнього періоду.
Для учнів 9– 11 класів з метою відпрацювання вмінь діяти у надзвичайній ситуації 28.04.2017р. у ліцеї був проведений День ЦЗ. Особливо зверталася увага на відпрацювання вміння виходу з приміщення, навичкам першої долікарської поведінки у зв’язку з можливою надзвичайною ситуацією (пожежа та замінування).
Один раз на три роки за планом роботи закладу проводиться навчання та перевірка знань працівників ліцею з питань охорони праці та з безпеки життєдіяльності, техніки безпеки, пожежної безпеки тощо. Формою перевірки є іспит, який проводиться за екзаменаційними білетами у письмовому вигляді. Остання перевірка знань була проведена у квітні 2017 році відповідно до наказу «Про організацію перевірки знань працівників ліцею з охорони праці та техніки безпеки». Результати перевірки оформлені протоколом.
У ліцеї є всі необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони праці працівників та учнів. Відпрацьована програма вступного інструктажу з охорони праці для працівників та учнів закладу.
Усі працівники ліцею мають медичні книжки з дозволом на  роботу.
Медичне обслуговування учнів ліцею здійснює медична сестра Конта Г.М. Згідно з Інструкцією про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури (наказ МОЗ України від 20.07.2009  N 518/674), всі учні ліцею разом зі своїми батьками пройшли медичний огляд у лікарів-фахівців. Учні, які за підсумками медогляду потрапляють до підготовчої та спеціальної медичної групи, під час уроків фізкультури виконують під наглядом учителя фізичні вправи відповідно до стану здоров’я. Щомісячно учні проходять перевірку на педикульоз. Здійснюється контроль за профілактичним щепленням учнів.
З метою попередження випадків травматизму у ліцеї організовано чергування вчителів, проте не завжди педагоги чергують на перервах на достатньому рівні.
У ліцеї здійснюється певна робота, яка направлена на запобігання побутового травматизму. Профілактика травматизму невиробничого характеру є одним із пріоритетних напрямків роботи ліцею і знаходиться під постійним контролем адміністрації ліцею.
Учнів травмованих у побуті за році немає.
Працівників травмованих у побуті за 2016-2017н. р. немає.
Проаналізовано хід виконання Плану першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру у 2016- 2017н.р. за напрямками.
Систематично здійснюється антитютюнова та антинаркотична пропаганда. Випадків, пов'язаних з порушенням безпеки праці, безпеки життєдіяльності у колективі ліцею, на робочих місцях, під час навчально-виховного процесу у 2016-2017 н. році не виявлено організації

1.8 Створення умов для здобуття повної загальної середньої освіти.
Ліцей – середній медично-профільний навчальний заклад, що забезпечує здобуття освіти понад державний освітній мінімум, здійснює науково-практичну підготовку талановитої учнівської молоді до навчання у вищому медичному навчальному закладі та до роботи в установах охорони здоров’я  в якості молодшого медичного персоналу.
            У навчальному закладі немає учнів, які б порушували вимоги щодо обов’язкового здобуття загальної середньої освіти.
            У ліцеї створені необхідні умови для обов’язкового здобуття повної загальної середньої освіти. Забезпечення навчально-виховного процесу педагогічними кадрами з високим професійним рівнем дало можливість виконати повністю державні програми, провести навчально-виробничу медичну практику ліцеїстів 10 класів на клінічних базах та провести успішно державну підсумкову атестацію у випускних 9 та 11 класах.
            Комп’ютерний клас, мультимедійний комплекс базової школи, інтерактивні дошки, мережа інтернет НМУ дають можливість впроваджувати нові інноваційні технології в навчально-виховному процесі.
            Протягом кількох років у ліцеї працює рада, яка розглядає на своїх засіданнях питання про посилення профілактичної роботи серед підлітків, питання соціального захисту неповнолітніх, організаії літнього відпочинку, залучення дітей до занять в гуртках та секціях, розробляє і здійснює заходи щодо забезпечення прав і свобод дитини, запобігання правопорушень та злочинів. Ведеться профорієнтаційна робота на медичні спеціальності.
            У червні 2017 року відбувся набір учнів до 9 та 10 – х класів ліцею. Конкурсне випробування пройшли: до 9-х класів 50 учнів, до 10-х класів – 77 учнів.
Протягом 2016-2017 років ліцей неодноразово брав участь в освітніх виставках та отримував почесні нагороди:

 •    Гран-прі на міжнародній виставці навчальних закладів «Освіта в Україні. Освіта за кордоном» (26-30.09.2016). У конкурсній рейтинговій номінації «Високопрофесійна навчально-методична діяльність у вихованні учнівської молоді»
 • На Міжнародному форумі 2016 «Інноватика в сучасній освіті» Українським медичний ліцей Національного медичного університету імені О.О.Богомольця одержав диплом Лауреата конкурсу ІІ ступеня в номінації «Інноваційний проект «Сучасна школа – якою має бути? Ідеї, концепції, практика». (25.10.2016).
 • 17-19 листопада 2016 року на міжнародній виставці «Освіта та кар’єра – День студента 2016» Український медичний ліцей Національного медичного університету імені О.О. Богомольця був відзначений Золотою медаллю у номінації «Профорієнтаційна робота серед молоді». 
 • На IV Міжнародній професійній спеціалізованій виставці «Освіта в Україні, освіта за кордоном», яка проходила 22-24 лютого 2017 року у колонній залі Київської міської державної адміністрації, Український медичний ліцей Національного медичного університету імені О.О. Богомольця нагороджено Гран-прі у номінації «Кращий медичний навчальний заклад із підготовки професійних спеціалістів»
 • На Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2017р.», яка проходила 16-18 березня 2017 року у Київському палаці дітей та юнацтва, Український медичний ліцей Національного медичного університету імені О.О. Богомольця нагороджено «Золотою медаллю» у номінації «Розробка та впровадження інноваційних технологій, програм і рішень для осучаснення навчального процесу та підвищення рівня знань молоді».
 • На Міжнародній виставці «Освіта та кар’єра – 2017р.», яка проходила 6-8 квітня 2017 року в Українському домі, Український медичний ліцей Національного медичного університету імені О.О. Богомольця нагороджено «Золотою медаллю» у номінації «Профорієнтаційна робота серед молоді

1.9 Аналіз виконання річного плану роботи ліцею
Аналіз результатів роботи ліцею за 2016-2017 навчальний рік свідчить про виконання в цілому річного плану роботи.
За навчальний рік згідно з річним планом було проведено 8 педагогічних рад з актуальних проблем педагогіки; 10 нарад при директорі, де було розглянуто близько 65 питань з роботи ліцею; відповідно до положення про атестацію педпрацівників проведено атестацію вчителів; працювали Методична рада та Рада ліцею; організовано та проведено заходи щодо початку та закінчення навчального року; якісно проводились засідання ТО циклів предметів; успішно проведені традиційні загальноліцейні свята. Результативно проведена робота з профілактики правопорушень та попередження травматизму серед учнів тощо.

 

 

 

 

Офіційний сайт Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
© Copyright 2004-2011. All rights reserved.