Навчальний план

Пояснювальна записка

Український медичний ліцей Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (далі – Ліцей) є загальноосвітнім навчальним закладом ІІІ-го ступеня з медично-професійною спрямованістю навчання та допрофесійною підготовкою, що передбачає проведення поглибленої підготовки з профільних дисциплін і виховання в юнаків та дівчат готовності до роботи медичного працівника. Мова навчання – українська. Ліцей має в своєму складі спеціалізовані 9-ті класи з допрофільною підготовкою на медичні спеціальності.
У ліцеї 11 класів, у них навчається 282 учні:

 

 

Класи

Кількість учнів

Всього

 1.

9-А

22

50

 1.

9-Б

28

 

 1.

10-А

21

120

 1.

10-Б

22

 

 1.

10-В

21

 

 1.

10-Г

28

 

 1.

10-Д

28

 

 1.

11-А

28

 

 1.

11-Б

28

 

 1.

11-В

28

112

 1.

11-Г

28

 

 

Всього:

282

 

Типові навчальні плани, 
за якими розроблено робочий навчальний план

Робочий навчальний план ліцею на 2017-2018 навчальний рік розроблений на виконання Закону України "Про загальну середню освіту".
Він враховує вимоги Концепції профільного навчання щодо організації навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах, вимоги ст. 15, 16 Закону України "Про загальну середню освіту", Закону України "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти", Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010р. № 778, Статуту Ліцею; складений відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011р. №1392).
Згідно з листом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 1/9-315 "Про структуру 2017-2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів") робочий навчальний план ліцею складено:

 

№ додатка робочого 
навчального плану Ліцею

Класи

Примітка

Варіант Типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України

1

9-А 
9-Б

з українською мовою навчання з поглибленим вивченням біології, хімії

Додаток 8 Типових навчальних планів загальноосвітніх закладів ІІ ступеня (наказ МОН України від 03.04.2012р. №409 зі змінами)

2

10-А 10-Б 10-В 10-Г 10-Д

з українською мовою навчання з поглибленим вивченням біології, хімії

Додатки 17, 23 Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів III ступеню (наказ МОН України від 27.08.2010р. №834 зі змінами)

3

11-А 11-Б 11-В 11-Г

з українською мовою навчання з поглибленим вивченням біології, хімії

Додатки 17, 23 Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів III ступеню (наказ МОН України від
27.08.2010р. №834 зі змінами)

 

Особливості організації навчального процесу

Робочий навчальний план створює передумови для здобуття поглиблених знань, забезпечує здобуття освіти понад державний освітній мінімум, здійснення науково-практичної підготовки молоді до навчання у вищому медичному навчальному закладі, забезпечує функціональну загальноосвітню та медико-біологічну підготовку.
Навчальний план передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану через навчальні предмети і курси, які охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні. Враховуючи індивідуальні освітні потреби учнів, допрофесійну підготовку в ліцеї, варіативна складова використовується на:
1) збільшення кількості годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової;
2) запровадження курсів за вибором, факультативів, індивідуальних та групових занять.
Гранично допустиме навчальне навантаження учнів збільшено до меж, що не перевищують санітарно-гігієнічні норми.
Години фізичної культури у 9-11 класах не враховується при визначенні гранично допустимого навантаження, що передбачено Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011р. №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».
Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».
Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 20.02.2002р. №128 на підставі рішення педагогічної ради ліцею.

Обґрунтування перерозподілу навчального часу між предметами, передбаченого Типовими навчальними планами

Викладання профільних та спеціальних предметів здійснюється на провідних кафедрах Національного медичного університету імені О.О. Богомольця професорсько-викладацьким складом відповідних кафедр. Цикл профільних предметів (10-11 класи) сформований на основі інваріантної та варіативної складових змісту шкільної освіти, у т. ч. за рахунок перерозподілу часу в межах 15%, що визначено на засіданні педагогічної ради Ліцею (протокол №8 від 23.06.2017) з урахуванням кадрового та навчально-методичного забезпечення.

Клас

Взято

К-сть годин

Перерозподілено

К-ть годин

 

Предмет

 

Предмет

 

10-ті

Фізична культура

1

Історія України

1

 

Інформатика

0,5

Технології

0,5

 

Географія

0,5

Біологія

0,5

11 -ті

Економіка

0,5

Фізика

1,0

Інформатика

0,5

 

 

Фізична культура

1

Українська мова

1,0

У зв’язку із допрофільною підготовкою учнів 9 класів на медичні спеціальності години на вивчення спеціалізованих навчальних предметів, курсів (3 години) відведено на вивчення латинської мови – 1 год., та посилення предметів інваріантної складової: біологія – 1 година, хімія – 1 година.
За рахунок додаткового часу (9-ті класи - 1 година; 10-ті – 13 годин; 11-ті – 12,5 годин)  на поглиблене вивчення предметів заплановано:

1) вивчення спеціалізованих предметів:

Для забезпечення фундаментальної загальноосвітньої та профільної підготовки використовується висококваліфікований професорсько-викладацький склад кафедр Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (біофізики, біології, біохімії та загальної хімії, інформатики, іноземної мови, латинської мови, пропедевтики внутрішніх хвороб, анатомії, соціології, фізіології) та викладачів Українського медичного ліцею.
Математика у 10-11-х класах вивчається на рівні стандарту. Вивчення екології в 11 класах здійснюється інтегровано з біологією. Поглиблене вивчення предметів та курсів за вибором доповнюють державний стандарт освіти для надання більш якісної освіти і поглиблення знань кожного ліцеїста. Диференціація навчання забезпечується максимальним урахуванням індивідуальних особливостей учнів, раціональним використанням годин на поглиблене вивчення предметів.
Вивчення предметів, на які відведено 0,5 або 1,5 чи 3,5 години, відбувається таким чином:


Клас

Предмет

К-сть годин

Спосіб проведення

9-ті

Історія України

1,5

І семестр – 1 година
ІІ семестр – 2 години

Географія

1,5

І семестр – 2 години
ІІ семестр – 1 година

10-ті

Захист Вітчизни

1,5

І семестр – 2 години
ІІ семестр – 1 година

Художня культура

0,5

Протягом навчального року відбувається чергування через тиждень по 1 годині

Інформатика

0,5

Технології

1,5

Чергування через тиждень по 3 години

Історія медицини

0,5

Протягом навчального року відбувається чергування через тиждень по 1 годині

Основи професійної орієнтації на медичні спеціальності

0,5

11-ті

Захист Вітчизни

1,5

І семестр – 2 години
ІІ семестр – 1 година

Економіка

0,5

Протягом навчального року відбувається чергування
через тиждень по 1 годині

Людина і світ

0,5

Художня культура

0,5

Протягом навчального року відбувається чергування
через тиждень по 1 годині

Інформатика

0,5

Астрономія

0,5

Через тиждень по 1 годині

З метою забезпечення більшої ефективності системи навчання, для посилення індивідуальної роботи з учнями класи діляться на дві групи при вивченні всіх профільних предметів  відповідно до Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 20.02.02 №128.
Додаткові заняття та консультації в межах виділених годин проводяться з групою ліцеїстів та з окремими учнями.
У Ліцеї щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом, який складається відповідно до педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог, обговорюється на Раді Ліцею і затверджується його директором. Тижневий режим роботи Ліцею фіксується у розкладі уроків. Для учнів 10-11-х класів передбачається шестиденний робочий тиждень: три дні навчання відбуваються на відповідних кафедрах та клінічних базах НМУ, три дні – на базі медичної гімназії №33 м. Києва; для 9-х класів передбачено п'ятиденний робочий тиждень.

Програмне забезпечення
Враховуючи медично-професійну спрямованість навчання та допрофесійну підготовку в ліцеї, кадрове та матеріально-технічне забезпечення, колективом викладачів ліцею, Національного медичного університету імені О.О. Богомольця розроблено ряд програм профільного спрямування, схвалених для використання у загальноосвітніх навчальних закладах.  Предмет Технології (трудове навчання) викладається за програмами «Основи медичної діяльності» (9-ті класи), «Медицина (загальний і спеціальний догляд за хворими)» (10-ті класи), «Валеологія» (11-ті класи), схваленими для використання у загальноосвітніх навчальних закладах.

Клас

Предмет

к-ть годин

Програма

9-10

11

Латинська мова

2

1

Програма, схвалена для  використання у загальноосвітніх навчальних закладах (Лист МОН України від 19.09.2016 №2.1/12-Г-726)

9

Технологіі (трудове навчання)

1

Програма, схвалена для  використання у загальноосвітніх навчальних закладах (Лист МОН України від 10.08.2017 №2.1/12-Г-528)

10 
11

Технології (медичний напрям)

2
1

Програма, схвалена для  використання у загальноосвітніх навчальних закладах (Лист МОН України від 06.10.2016 №2.1/12-Г-745)

10

11

Основи медичної етики та деонтологічна культура

1

0,5

Програма, схвалена для  використання у загальноосвітніх навчальних закладах (Лист МОН України від 03.08.2016 №2.1/12-Г-640)

10

11

Основи професійної орієнтації на медичні спеціальності

0,5

0,5

Програма, схвалена для  використання у загальноосвітніх навчальних закладах (Лист МОН України від 03.08.2016 №2.1/12-Г-642)

10

Історія медицини

0,5

Програма, схвалена для  використання у загальноосвітніх навчальних закладах (Лист МОН України від 03.08.2016 №2.1/12-Г-641)

Структура навчального року

Структура 2017-2018 навчального року визначається відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки України. 
Відповідно до ст. 16 Закони України «Про загальну середню освіту» навчальний рік розпочинається Першого вересня святом – День знань. 
Навчальні заняття організовуються за семестровою системою у такі терміни:
Перший семестр                               з 01 вересня по 22 грудня 2017 року (23 грудня 2017 року для класів, які працюють за шестиденним робочим тижнем);
Осінні канікули                    з 30 жовтня по 05 листопада 2017 року;
Зимові канікули                    з 25 грудня 2017 року по 09 січня 2018 року;
Другий семестр                                з 10 січня по 31 травня 2018 року;
Весняні канікули                  з 26 березня по 01 квітня 2018 року.
Відповідно до статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту» навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників основної і старшої школи; підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів усіх класів; проведенням у 10-х класах навчально-виробничої медичної практики "Догляд за хворими" в лікувальних закладах, що підпорядковуються Міністерству охорони здоров'я України, відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 07.03.2001 р. за № 1/9-97 (за рішенням педагогічної ради ліцею).
Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі середньої загальної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014р. №1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 р за №157/26602, перелік предметів для проведення державної підсумкової атестації для учнів основної та старшої школи, форму та терміни проведення буде визначено додатково згідно нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

 

 

 

Додаток 1
(складений за Додатком 8 
до наказу МОН України
 від 03.04.2012р. №409
зі змінами)

 

Робочий навчальний план 
для 9-А, 9-Б класів з українською мовою навчання
з поглибленим вивченням біології, хімії

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

Разом

 

9-А, Б

Мови і літератури

Українська мова

2

4

Українська література

2

4

Зарубіжна література

2

4

Іноземна (англійська) мова

2

4

Суспільство-знавство

Історія України

1,5

3

Всесвітня історія

1

2

Основи правознавства

1

2

Мистецтво

Мистецтво

1

2

Математика

Алгебра

2

4

Геометрія

2

4

Природо-знавство

Біологія

2+2

8

Фізика

3

6

Географія

1,5

3

Хімія

2+1

6

Технології

Інформатика

2

4

Трудове навчання

1

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

2

Фізична культура

3

6

Спеціалізовані предмети

Латинська мова

1

2

Разом:

30+3+3

60+6+6

Гранично допустиме навчальне навантаження (без урахування годин фізичної культури)

33

66

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

36

72

 

 

 

Додаток 2 
(складений за додатками 17,23 
до наказу МОН України від 
27.08.2010р. №834 
зі змінами)

Робочий навчальний план 
для 10-А, 10-Б, 10-В, 10-Г, 10-Д класів з українською мовою навчання
з поглибленим вивченням біології, хімії

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

Разом

10-А, Б, В, Г,Д

Українська мова

1+1

10

Українська література

2

10

Зарубіжна література

1

5

Іноземна (англійська) мова

3

15

Історія України

2

10

Всесвітня історія

1

5

Правознавство

1

5

Художня культура

0,5

2,5

Математика

3

15

Географія

1

5

Фізика

2+2

20

Інформатика

0,5

2,5

Захист Вітчизни

1,5

6

Фізична культура

1

5

Технології

1,5

6,5

Цикл профільних предметів

 

 

Біологія

2+3

25

Хімія

1+3

20

Латинська мова

+2

10

Разом:

24 +11 +1

120+55 (+5)

Курси за вибором

2

10

Основи медичної етики та деонтологічна культура

1

5

Основи професійної орієнтації на медичні спеціальності

0,5

2,5

Історія медицини

0,5

2,5

Гранично допустиме навчальне навантаження

36

180

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

38

190

 

 

Додаток З 
(складений за додатками 17,23 
до наказу МОН України від
27.08.2010р. №834 
зі змінами)

Робочий навчальний план 
для 11-А, 11-Б, 11-В, 11-Г класів з українською мовою навчання
з поглибленим вивченням біології, хімії

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

Разом

11-А, Б, В, Г

Українська мова

2

8

Українська література

2

8

Зарубіжна література

1

4

Іноземна (англійська) мова

3

12

Історія України

1,5+0,5

8

Всесвітня історія

1

4

Економіка

0,5

2

Людина і світ

0,5

2

Художня культура

0,5

2

Математика

3

12

Фізика

3+1

16

Астрономія

0,5

2

Інформатика

0,5

2

Технології

1

4

Захист Вітчизни

1,5

7

Фізична культура

1

4

Цикл профільних предметів

 

 

Біологія, екологія

2+3

20

Хімія

1+5

24

Латинська мова

+1

4

Разом:

24,5+10,5+1

98+42(+4)

Курси за вибором

2

8

Українська література

1

4

Основи медичної етики та деонтологічна культура

0,5

2

Основи професійної орієнтації на медичні спеціальності

0,5

2

Гранично допустиме навчальне навантаження

36

144

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

38

152